Kdo

Hledám varianty 'kdo' [ kým (13) komu (67) kom (12) koho (91) kdo (2506) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:11... protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho...
Genesis 4:15... najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu."...
Genesis 4:20... Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těchkdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal...
Genesis 4:21... Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všechkdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a to...
Genesis 7:23...bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a tikdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto...
Genesis 9:6...budu volat k odpovědnosti každého jeho bratraKdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita,...
Genesis 9:20...se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl prvníkdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen...
Genesis 12:3...veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těmkdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny...
Genesis 17:10...budoucím semenem, toto budete zachovávat: každýkdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete...
Genesis 17:12...znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každýkdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak...
Genesis 17:23...svém domě i všechny koupené za peníze, všechnykdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě...
Genesis 19:12...marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve...
Genesis 19:31..."Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme,...
Genesis 20:7...nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichnikdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal...
Genesis 20:16...stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemikdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se...
Genesis 21:6...let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichnikdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo...
Genesis 21:7...tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale...
Genesis 21:26...násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevímkdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem...
Genesis 23:18...vlastnictví před očima Chetejců, přede všemikdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval...
Genesis 24:65...z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj...
Genesis 27:29...se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečenikdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom,...
Genesis 27:32...chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený,...
Genesis 27:33...Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji?...
Genesis 32:18...se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?'...
Genesis 33:5...potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými...
Genesis 34:15...vám, jen když budete jako my. se každý z váskdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat...
Genesis 34:22...jeden lid jen s touto podmínkou: každý z náskdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou...
Genesis 34:24...jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichnikdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho...
Genesis 34:25...meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechnykdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema...
Genesis 35:2...Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všemkdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe,...
Genesis 35:6...do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichnikdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo...
Genesis 36:6...pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechnykdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata -...
Genesis 40:8...Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tukdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady...
Genesis 41:38...probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme koho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy...
Genesis 42:6...v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu...
Genesis 43:22...jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevímekdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte...
Genesis 44:9...v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás ...
Genesis 44:10...On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy...
Genesis 45:8...velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vykdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým...
Genesis 46:26...Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těchkdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta...
Genesis 48:8...si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji...
Genesis 49:9...můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvicekdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy,...
Genesis 50:14...do Egypta a s ním i jeho bratři a všichnikdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi...
Exodus 2:13... hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomukdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo ...
Exodus 2:14...začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít,...
Exodus 3:11... syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z...
Exodus 4:11...služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může...
Exodus 4:19...řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichnikdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal...
Exodus 5:2...mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a...
Exodus 9:20...člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně...
Exodus 9:21...vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu.  Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své...
Exodus 10:8...jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému BohuKdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky...
Exodus 12:4...s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce;...
Exodus 15:11...je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vodKdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty -...
Exodus 16:7...neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: "...
Exodus 16:8... že Hospodin slyšel vaše reptání proti němuKdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!"...
Exodus 16:16... Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého,...
Exodus 16:18...více, někdo méně. Potom to měřili po omeruKdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl...
Exodus 16:21...na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž...
Exodus 19:12...horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každýkdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské...
Exodus 20:5...na synech do třetího i čtvrtého pokolení těchkdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení...
Exodus 20:6...a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těchkdo milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno...
Exodus 20:7...Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť tohokdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez...
Exodus 21:12...od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však...
Exodus 21:14...jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéctKdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového...
Exodus 21:15... takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřelKdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese...
Exodus 21:16...udeří svého otce nebo matku, musí zemřítKdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán...
Exodus 21:17...byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho drženíKdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když...
Exodus 21:19...a bude moci chodit venku o holi, bude tenkdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a...
Exodus 22:1...a bude udeřen tak, že zemře, nebude tenkdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však...
Exodus 22:5...nebo stojící obilí nebo celé pole, musí tenkdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému...
Exodus 22:8...nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by kdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha....
Exodus 22:19...by obcoval se zvířetem, musí zemřítKdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina,...
Exodus 23:5...poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla koho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 23:17...plody své práce. Třikrát za rok se každýkdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým...
Exodus 24:14...k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámiKdo bude něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy...
Exodus 29:33...chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen tikdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a...
Exodus 30:13...kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každýkdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra...
Exodus 30:14...Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každýkdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když...
Exodus 30:33... Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každýkdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného,...
Exodus 30:38...toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každýkdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého...
Exodus 31:14... Zachovávejte sobotu; je vám svatáKdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den...
Exodus 31:15...sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každýkdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. ...
Exodus 32:1...nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta."...
Exodus 32:23... Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedlKdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.'...
Exodus 32:24...který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem...
Exodus 32:26...) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj...
Exodus 32:33...Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu tohokdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti...
Exodus 33:12...mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mikoho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem...
Exodus 33:19...před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Potom...
Exodus 34:23...na konci roku. Třikrát za rok se každýkdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem...
Exodus 35:2...sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každýkdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den...
Exodus 35:5...Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každýkdo ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek -...
Exodus 35:21...od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každýkdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a...
Exodus 35:22... náramky a všelijaké zlaté předměty. Každýkdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo...
Exodus 35:23...Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každýkdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku,...
Exodus 35:24...beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každýkdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento...
Exodus 38:26...šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každéhokdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od...
Leviticus 5:11...dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese tenkdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy...
Leviticus 7:18...pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde tenkdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude...
Leviticus 7:19...musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každýkdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy...
Leviticus 7:25...účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každýkdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť...
Leviticus 7:29...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Tenkdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné...
Leviticus 10:3..."To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těchkdo ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří...
Leviticus 11:39...pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude tenkdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo by z...
Leviticus 11:40...se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večeraKdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude...
Leviticus 14:4...na postiženém zhojila, nechá pro tohokdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus...
Leviticus 14:8...čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Tenkdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení...
Leviticus 14:18...Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu tohokdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad...
Leviticus 14:19...kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí tohokdo chce být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz...
Leviticus 14:31...vykoná před Hospodinem obřad smíření za tohokdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je...
Leviticus 14:46...se odnesou na nečisté místo venku za městemKdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude...
Leviticus 14:47... kdy bude uzavřen, bude nečistý do večeraKdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by...
Leviticus 15:6... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere...
Leviticus 15:7... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv,...
Leviticus 15:10... na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečistéKdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou...
Leviticus 15:11...se vodou a bude nečistý do večera. Každýkoho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou...
Leviticus 15:19...svému krvácení oddělena po sedm dní. Každýkdo se dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na...
Leviticus 15:32... který je uprostřed nich." Toto je zákon o tomkdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej...
Leviticus 15:33... a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každéhokdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro...
Leviticus 16:26...oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Tenkdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si...
Leviticus 16:28...a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také tenkdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve...
Leviticus 17:10... takový člověk bude vyobcován ze svého liduKdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u...
Leviticus 17:14...neboť životem každého tvora je jeho krev. Každýkdo by ji jedl, bude vyobcován. Kdokoli, domácí nebo...
Leviticus 18:5...Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Tenkdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo...
Leviticus 19:8...třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbeníKdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté...
Leviticus 20:5...člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechnykdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem,...
Leviticus 20:6...a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich liduKdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je...
Leviticus 21:21...vadou, se svrabem či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se...
Leviticus 22:21...by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbeníKdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib,...
Leviticus 24:14...Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichnikdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ...
Leviticus 24:16...by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hříchKdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec...
Leviticus 24:18...smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřítKdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo...
Leviticus 24:21...zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobenoKdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře...
Leviticus 25:27...od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomukomu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví....
Leviticus 25:30...rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomukdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani...
Leviticus 25:50...anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tímkdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta...
Leviticus 26:17...vám, takže padnete před svými nepřáteli a tikdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i...
Leviticus 26:36...jste v ještě bydleli) neodpočívala. Těmkdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do...
Leviticus 26:39...národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Tikdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel....
Leviticus 27:8...kněze a ten určí jeho cenu podle možností tohokdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar...
Leviticus 27:15...kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej tenkdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:19... takže určenou cenu sníží. Bude-li je tenkdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:24... V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek....
Numeri 3:32...Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni tikdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 3:48...dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za tykdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné...
Numeri 3:49..." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za tykdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za...
Numeri 4:3...každého ve věku od třiceti do padesáti letkdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu...
Numeri 4:23...ve věku od třiceti do padesáti let každéhokdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:30...ve věku od třiceti do padesáti let každéhokdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:35...ve věku od třiceti do padesáti let každéhokdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po...
Numeri 4:39...od třiceti do padesáti let byl započten každýkdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet...
Numeri 4:43...od třiceti do padesáti let byl započten každýkdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet...
Numeri 4:47...podle jejich rodů a otcovských domů, všechkdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla...
Numeri 5:2...malomocného, každého trpícího výtokem a každéhokdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu,...
Numeri 5:7...přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný,...
Numeri 5:10... Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k...
Numeri 10:35...Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a tikdo nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla...
Numeri 11:4...se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v...
Numeri 11:12...mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil,...
Numeri 11:18...jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!'...
Numeri 11:32...celý následující den na nohou a sbíral křepelkyKdo nasbíral nejméně, měl jich deset chomerů, takže si je...
Numeri 14:6...izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těchkdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn...
Numeri 14:22...živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem...
Numeri 14:23... kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník...
Numeri 14:29...řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let...
Numeri 14:37...proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechnykdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před...
Numeri 14:38... zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těchkdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn...
Numeri 15:4... ze skotu nebo z bravu, pak tenkdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou...
Numeri 15:28...kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za tohokdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná...
Numeri 15:33...muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Tikdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi,...
Numeri 16:5...a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukážekdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit....
Numeri 16:7...položte kadidlo. Hospodin potom rozhodnekdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš...
Numeri 16:11...jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal...
Numeri 16:32...ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny tykdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek. Zaživa se...
Numeri 17:3...z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těchkdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty...
Numeri 17:4...vzal mosazné kadidelnice, které přinesli tikdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře....
Numeri 17:14...tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těchkdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila,...
Numeri 18:10...to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každýkdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě....
Numeri 18:11...tobě a tvým synům a dcerám. Smí to jíst každýkdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno...
Numeri 18:13...Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každýkdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo...
Numeri 19:8... do večera však bude nečistý. Rovněž tenkdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo...
Numeri 19:10...očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž tenkdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do večera...
Numeri 19:11...Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nichKdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý...
Numeri 19:18...a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. kdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká...
Numeri 19:20...svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistýKdo by však byl nečistý a neočistil se, takový bude...
Numeri 19:21...bude nečistý. Toto pro bude věčné ustanoveníKdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli...
Numeri 21:8...si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každýkdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal...
Numeri 22:6...pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý...
Numeri 22:9...u Balaáma. Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský...
Numeri 23:8... pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratitkoho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z...
Numeri 23:10...o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národyKdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i...
Numeri 24:9... Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvicekdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a...
Numeri 24:19... Izrael bude slavně vítězit. Panovat budekdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když...
Numeri 24:23...do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "BědaKdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů...
Numeri 25:5...odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se...
Numeri 25:9...Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těchkdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:2...započtěte podle jejich otcovských domů každéhokdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem...
Numeri 27:17...veškerého tvorstva! Opatři této obci někohokdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i...
Numeri 31:19...zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichnikdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli...
Numeri 32:11...toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let...
Numeri 35:6...měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit tenkdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě...
Numeri 35:11...jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit tenkdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako...
Numeri 35:12...sloužit jako útočiště před mstitelem, aby tenkdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu...
Numeri 35:15...slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každýkdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným...
Numeri 35:21...něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo koho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak...
Numeri 35:24...a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tímkdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto...
Numeri 35:25...těchto soudních pravidel. Obec ochrání tohokdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do...
Numeri 35:26...pomazaného svatým olejem. Pokud se ale tenkdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného...
Numeri 35:28...ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Tenkdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě...
Numeri 35:32...nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za tohokdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné,...
Numeri 35:33... která na byla prolita, jinak než krví tohokdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť...
Numeri 36:6...dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene....
Deuteronomium 3:11...království. (Bášanský král Og byl jedinýkdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je to...
Deuteronomium 4:3... tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každéhokdo následoval peorského Baala. Vy, kdo jste se přimkli k...
Deuteronomium 4:4...každého, kdo následoval peorského Baala. Vykdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však dodnes...
Deuteronomium 4:42...straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každýkdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v...
Deuteronomium 5:9...na synech do třetího i čtvrtého pokolení těchkdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení...
Deuteronomium 5:10...a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těchkdo milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno...
Deuteronomium 5:11...Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť tohokdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez...
Deuteronomium 7:9...a milosrdenství do tisícího pokolení těchkdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej...
Deuteronomium 7:10... kdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Těmkdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil....
Deuteronomium 7:15...jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechnykdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin,...
Deuteronomium 7:20...pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těchkdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť...
Deuteronomium 8:18...na Hospodina, svého Boha. Je to přece onkdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou...
Deuteronomium 9:2... Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz,...
Deuteronomium 11:2...dne tedy vězte, že to nebyli vaši synovékdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To...
Deuteronomium 15:11...ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomukdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr...
Deuteronomium 16:16...to náležitě oslav! Třikrát za rok se každýkdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým...
Deuteronomium 17:6... ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Tenkdo zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo...
Deuteronomium 18:3...budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Tikdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu -...
Deuteronomium 18:8... Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin...
Deuteronomium 18:10...způsobů oněch národů. se u tebe nenajdekdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný...
Deuteronomium 18:11... zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani tenkdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je...
Deuteronomium 18:12... věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každýkdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě...
Deuteronomium 19:3...a rozděl její území na tři díly, aby se každýkdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije...
Deuteronomium 20:5...vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se...
Deuteronomium 20:6...nepadl v boji a nenastěhoval se tam někdo jinýKdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí...
Deuteronomium 20:7...nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo jinýKdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se...
Deuteronomium 20:8..." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho...
Deuteronomium 20:13... vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechnykdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a...
Deuteronomium 21:1...někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí sekdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby...
Deuteronomium 22:27...poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu,...
Deuteronomium 24:5... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictvíKdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván...
Deuteronomium 25:1...k soudu. Soudci zjednají právo tomukdo je v právu, a viníka odsoudí. Zaslouží-li si viník...
Deuteronomium 25:18...vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechnykdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 27:15...na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečenýkdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem,...
Deuteronomium 27:16...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:17...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:18...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:19...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A...
Deuteronomium 27:20...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého...
Deuteronomium 27:21...otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:22...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své...
Deuteronomium 27:23...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:24...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:25...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo se uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:26...krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečenýkdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A...
Deuteronomium 28:26...bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebudekdo by je odháněl. Hospodin raní egyptskými vředy,...
Deuteronomium 28:29...dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebudekdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji...
Deuteronomium 28:31...nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebudekdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem;...
Deuteronomium 29:14...přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámikdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem,...
Deuteronomium 30:12...ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a...
Deuteronomium 30:13...je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a...
Deuteronomium 32:38... ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou tikdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb?...
Deuteronomium 32:41...uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těmkdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj...
Deuteronomium 33:29...kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blaženýKdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je...
Jozue 2:13...mého otce a matku, bratry a sestry i všechnykdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za...
Jozue 6:22...domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemikdo k patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí...
Jozue 6:23... jejího otce i matku, její sourozence i všechnykdo k patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli...
Jozue 6:25...Rachab s rodinou jejího otce a se všemikdo k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala...
Jozue 6:26...Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinemkdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého...
Jozue 7:15...Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužíchKdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se...
Jozue 8:17...odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a...
Jozue 8:19...ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, tikdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého...
Jozue 8:22...Pobíjeli je z jedné i druhé strany, nezůstalkdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali...
Jozue 10:20...porážku dovršili a skoncovali s nimi. Tikdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst....
Jozue 15:16...nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu...
Jozue 18:8...na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těmkdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a...
Jozue 20:3...pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil tenkdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit...
Jozue 20:6...před obec k soudu, a poté do smrti tohokdo bude v době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten,...
Jozue 21:13...Árona tedy dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami:...
Jozue 21:21...Efraim dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s...
Jozue 21:27...pokolení Manases jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále...
Jozue 21:32...Neftalí dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich...
Jozue 21:38...Gád dostali jako útočištné město pro tykdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich...
Jozue 24:15...ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dneskomu budete sloužit - bohům, kterým sloužili vaši...
Soudců 1:1...smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako...
Soudců 1:12...nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu...
Soudců 3:18... Po odevzdání povinného daru Ehud propustil tykdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil...
Soudců 5:6...Anatova, za dnů Jaeliných zpustly silnice a tenkdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni...
Soudců 5:9...čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmikdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben...
Soudců 5:10...oslicích, kteří sedíte v sedlech zdobených, vykdo se ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co...
Soudců 5:14...ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima tikdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z...
Soudců 5:31...na ramena. Takto , Hospodine, zhyne každýkdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako...
Soudců 6:9...Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všechkdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi...
Soudců 6:29...a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a...
Soudců 7:3...díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z...
Soudců 7:4... Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,' ten s tebou půjde. O kom řeknu:...
Soudců 7:5...k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechnykdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití...
Soudců 9:25...hor nastražili zálohy a ty přepadaly každéhokdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl....
Soudců 9:28...na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili?...
Soudců 9:38...řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to snad to...
Soudců 9:44...brány, zbývající dva oddíly přepadly všechnykdo byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město...
Soudců 10:18...Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem...
Soudců 11:8...bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všechkdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s...
Soudců 11:34...pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hlekdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku...
Soudců 14:14...mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny...
Soudců 14:18...muži toho města řekli: "Co sladšího než medkdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou...
Soudců 14:19...třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těmkdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do...
Soudců 15:6...i nesklizené obilí, ba i vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z...
Soudců 20:18...se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako...
Soudců 21:5...zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k...
Soudců 21:7...vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmikdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při...
Soudců 21:8...nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?"...
Soudců 21:16... Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmikdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly...
Soudců 21:17...ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Tikdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice, aby z...
Soudců 21:18...nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečenýkdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je...
Růt 2:2..."Mohla bych jít na pole sbírat klasy za kým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi....
Růt 2:19...tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnánkdo se ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz."...
Růt 3:9... převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla....
Růt 3:14...Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl:...
1. Samuel 2:4...skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, tikdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro chléb...
1. Samuel 2:5...rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyliKdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví,...
1. Samuel 2:15... ještě než se zapálil tuk, a říkal tomukdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso...
1. Samuel 2:25...zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinukdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali,...
1. Samuel 2:30... Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Tykdo ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však...
1. Samuel 2:36...ve službě před mým pomazaným navždycky. Každýkdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za...
1. Samuel 3:11..."Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne...
1. Samuel 4:8...Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda námKdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti...
1. Samuel 5:5...trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichnikdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, dodnes...
1. Samuel 5:12...hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžce. Tikdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal...
1. Samuel 6:20...ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke...
1. Samuel 9:20... si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému...
1. Samuel 10:11...nimi upadl do prorockého vytržení. Když všichnikdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky,...
1. Samuel 10:12...patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul...
1. Samuel 10:24... o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidítekoho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu...
1. Samuel 11:7...Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek tohokdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z...
1. Samuel 11:12...ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty...
1. Samuel 14:17... Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistětekdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a...
1. Samuel 14:24...zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený tenkdo by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým...
1. Samuel 14:28...otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený tenkdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní."...
1. Samuel 15:3... Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechnykdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij...
1. Samuel 16:16...rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali koho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na...
1. Samuel 16:17...svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po kom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl...
1. Samuel 17:10...dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi koho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým...
1. Samuel 17:26...se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane tenkdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je...
1. Samuel 17:27...tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká tohokdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl,...
1. Samuel 17:28...rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou...
1. Samuel 17:47...celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichnikdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím...
1. Samuel 18:18...Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v...
1. Samuel 20:10...otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal...
1. Samuel 22:2...za ním. Shromáždili se k němu také všichnikdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Bylo...
1. Samuel 22:23...tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Tenkdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v...
1. Samuel 23:22...ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržujeKdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi...
1. Samuel 24:15...‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého...
1. Samuel 25:22...potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všechkdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!")...
1. Samuel 25:26...vlastních rukou, tvoji nepřátelé a všichnikdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento...
1. Samuel 26:6...a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu,"...
1. Samuel 26:9...potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj muKdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova...
1. Samuel 26:14...odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému...
1. Samuel 27:10...se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do...
1. Samuel 28:8...prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mikoho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na...
1. Samuel 28:11... za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když...
1. Samuel 30:2...a Ciklagu, který dobyli a vypálili. Všechnykdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho...
1. Samuel 30:13... tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan,...
1. Samuel 30:24...a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukouKdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u...
2. Samuel 1:8... ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď...
2. Samuel 1:11...své roucho a roztrhl je, stejně jako všichnikdo byli s ním. Truchlili, naříkali a postili se do...
2. Samuel 2:23...naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každýkdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam...
2. Samuel 5:8...je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na ty mrzáky a...
2. Samuel 6:13...Obed-edomova domu do Města Davidova. Jakmile tikdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval...
2. Samuel 7:18...pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes ...
2. Samuel 7:23...tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si...
2. Samuel 9:12...synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichnikdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými...
2. Samuel 11:3... jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David koho poslal, zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to...
2. Samuel 11:21...k městu - to nevíte, že se z hradeb střílíKdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel,...
2. Samuel 12:22...jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho...
2. Samuel 14:6...syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a...
2. Samuel 14:16...svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů tohokdo chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá...
2. Samuel 15:2...stával u cesty vedle brány. Zavolal si každéhokdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z...
2. Samuel 15:30...plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichnikdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou cestu vzhůru...
2. Samuel 16:10...Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a...
2. Samuel 16:14...kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichnikdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si...
2. Samuel 16:18...jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím...
2. Samuel 16:19...izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem...
2. Samuel 16:21...svému otci zprotivil, posílí to odhodlání všechkdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše...
2. Samuel 17:22...Jordán. Než se rozednilo, nezůstal jedinýkdo by Jordán nepřekročil. Achitofel viděl, že se nestalo...
2. Samuel 18:31...a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemikdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec...
2. Samuel 18:32..." nepřátelé mého pána a krále i všichnikdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl...
2. Samuel 19:7...i konkubínám zachránili život. Miluješ tykdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi...
2. Samuel 19:44...takhle pohrdnout? My jsme přece byli prvníkdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak...
2. Samuel 20:11...mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa...
2. Samuel 20:12...hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každýkdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty,...
2. Samuel 22:31...ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všechkdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo...
2. Samuel 22:32...Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufajíKdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li...
2. Samuel 23:3...izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sámKdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je...
1. Královská 1:20...k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámilkdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj...
1. Královská 1:27...Můj pán a král nesdělil svému služebníkovikdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu,"...
1. Královská 3:9...soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zlaKdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?"...
1. Královská 5:7...po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všechkdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic...
1. Královská 9:8... A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každýkdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této...
1. Královská 14:11...od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočistaKdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu...
1. Královská 14:13...pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jedinýkdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin...
1. Královská 16:4...takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna NebatovaKdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře...
1. Královská 18:9...oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého...
1. Královská 19:17...z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebeKdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo...
1. Královská 19:18...si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechnykdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel...
1. Královská 20:11...Izraelský král mu nechal vyřídit: " se tenkdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!"...
1. Královská 20:14...u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorok....
1. Královská 20:30...den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Tikdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch...
1. Královská 21:24...budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře...
1. Královská 21:25...cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v...
1. Královská 22:20...po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten...
2. Královská 3:13..." odpověděl mu izraelský král. "Byl to Hospodinkdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům."...
2. Královská 3:21...do boje tito králové, a tak povolali všechnykdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak se rozestavěli na...
2. Královská 4:39...si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem...
2. Královská 6:11... "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho...
2. Královská 9:32... On se podíval směrem k oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci....
2. Královská 10:9...spiknutí proti svému pánu a zabil jsem hoKdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani...
2. Královská 10:13...tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi příbuzní. Jdeme...
2. Královská 10:24...mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíteKdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj...
2. Královská 11:1... že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechnykdo měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři...
2. Královská 11:15...vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddílyKdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby...
2. Královská 14:26... že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemákdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že...
2. Královská 18:20... že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt,...
2. Královská 18:21...Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákosKdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský...
2. Královská 18:35... Heny a Ivy? Vysvobodili snad z ruky SamaříKdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých...
2. Královská 19:22...pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémskáKohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl...
2. Královská 19:26...města dobře opevněná proměníš v hromady sutiKdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina...
2. Královská 19:31...Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion tikdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže...
2. Královská 21:12...na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších....
1. Letopisů 9:22...byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všechkdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli...
1. Letopisů 11:6...je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním...
1. Letopisů 12:1... Obéd a Jaasiel Mecobajští. Toto jsou tikdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval...
1. Letopisů 16:10...svatým jménem chlubte se, ze srdce se radujíkdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle...
1. Letopisů 17:16...pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl...
1. Letopisů 17:21...tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si...
1. Letopisů 21:17...přece jsem nechal sečíst lid. jsem tenkdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto...
1. Letopisů 28:21...k veškeré službě při Božím domě. Také všichnikdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně...
1. Letopisů 29:5...a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli...
1. Letopisů 29:14...náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválímeKdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak...
2. Letopisů 1:10...vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh...
2. Letopisů 2:5... neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohyKdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou...
2. Letopisů 7:21... A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každýkdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil...
2. Letopisů 11:16...všech izraelských kmenů se k nim připojili tikdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do...
2. Letopisů 16:9...oči procházejí celou zemi, aby posiloval tykdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval...
2. Letopisů 18:19...po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u...
2. Letopisů 20:7...před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náškdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a...
2. Letopisů 21:17...paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jedinýkdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho...
2. Letopisů 22:9...celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia...
2. Letopisů 22:10...mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechnykdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale...
2. Letopisů 23:14...vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddílyKdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby...
2. Letopisů 28:12...a Amasa, syn Chadlajův - a vystoupili proti těmkdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim....
2. Letopisů 29:31...dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každýkdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž...
2. Letopisů 30:19...modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každéhokdo se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 32:14...jejich bohové vysvobodit své země z mých rukouKdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili,...
2. Letopisů 34:32...slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechnykdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž...
2. Letopisů 34:33...ohavnosti ze všech izraelských území. Každéhokdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu...
2. Letopisů 36:20...a všechny cennosti v nich zničili. Zbytek těchkdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a...
Ezdráš 3:5...při všech Hospodinových slavnostech, za každéhokdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti...
Ezdráš 3:8... stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichnikdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojil...
Ezdráš 6:11...krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby každémukdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž...
Ezdráš 6:21...Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každýkdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal...
Ezdráš 7:13...nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každýkdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a...
Ezdráš 7:25...Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého BohaKdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a...
Ezdráš 8:22..."Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemikdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho...
Ezdráš 9:4...zděšen sedět do večerní oběti. Všichnikdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti...
Ezdráš 9:15...jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těchkdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím,...
Ezdráš 10:3... Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i tikdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane...
Ezdráš 10:8... se všichni navrátilci shromáždí v JeruzaléměKdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí...
Nehemiáš 1:5... jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těmkdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím...
Nehemiáš 4:12...stavební náklad a druhou svírali zbraň. Všichnikdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle...
Nehemiáš 5:13...kapsu svého pláště a prohlásil: "Každéhokdo nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i...
Nehemiáš 7:2...důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají...
Nehemiáš 7:3...během poledního odpočinku otevřené. Tikdo konají službu, vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé...
Nehemiáš 8:2...před shromážděné muže, ženy a vůbec každéhokdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u...
Nehemiáš 8:3... do poledne všem mužům i ženám, každémukdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize...
Nehemiáš 8:10... "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmikdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána....
Nehemiáš 9:2... zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Tikdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech...
Nehemiáš 9:29... Provinili se proti tvým řádům, z nichž tenkdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji,...
Nehemiáš 10:29... strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každýkdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich...
Nehemiáš 11:2...zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všemkdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto...
Nehemiáš 13:3...ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechnykdo se mezi přimísili. Ještě předtím se ale kněz Eliašib...
Ester 2:15...co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každýkdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále...
Ester 3:13...dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž...
Ester 4:11...poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi...
Ester 4:14...odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahynešKdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako...
Ester 6:6...se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce koho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král...
Ester 6:9...velmožů. je to roucho oblečeno tomukoho král chce vyznamenat; je na tom koni proveden po...
Ester 6:11...náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomukoho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do...
Ester 7:5...padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován." "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se...
Ester 8:1...přístup k samému králi. Ester totiž prozradilakým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten...
Ester 8:11... kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech...
Ester 9:2...shromáždili, aby bránili své životy proti těmkdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach...
Ester 9:27...svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechnykdo se k nim připojí. Přijali, že budou každoročně...
Job 3:8...neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, tikdo jsou připraveni dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla...
Job 4:8...Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Tikdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je...
Job 4:19...i na andělích najde kaz. Co potom s těmikdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy?...
Job 5:1...strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křičkdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit?...
Job 6:14...mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustilKdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští....
Job 7:9... a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí sekdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy...
Job 8:13...než tráva však náhle usychá. Tak se povede těmkdo na Boha nemyslí, takto se vytratí doufání bezbožných....
Job 8:15...pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená pádkdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na...
Job 9:4...moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdykdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje,...
Job 9:5... kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa...
Job 9:12... půjde dál, i když to netuším. Když něco vezmekdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj...
Job 9:19...ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soudKdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa odsoudí;...
Job 9:24...jejích soudců on sám zakrývá - a když ne onkdo pak? Rychleji než běžec utekly dny, šťastné nebyly,...
Job 10:18...z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než  kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z...
Job 11:10...Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soudkdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo...
Job 12:5...člověk pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomukdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo...
Job 12:6...se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, tikdo popouzejí Boha, jsou v bezpečí, jako by Boha v ruce...
Job 12:14...a rozumnost. Co zboří, se nedá postavitkoho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho...
Job 13:19...vést svou při vědom si toho, že jsem nevinnýKdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí!...
Job 14:4...oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníšKdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu...
Job 15:14...člověk? Může snad být čistý? Může být v právukdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá,...
Job 17:3...oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsikdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil...
Job 17:5... takovým přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.'...
Job 17:9...bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dálkdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni,...
Job 17:15...- kde potom bude ta naděje? Ta nadějekdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si...
Job 21:15...nás být! O tvých cestách nechceme vědět nicKdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu...
Job 21:31...je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázneKdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo...
Job 22:29...zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo...
Job 22:30...klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i tohokdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých...
Job 23:13...uchovával výroky jeho úst. On je však Jedinýkdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne...
Job 24:19...pohltí rozpuštěný sníh, tak hrob pohltí tykdo hřešili. na zapomene matčin klín, jsou...
Job 24:25... jako klasy budou skoseni. Což to tak neníKdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" ...
Job 25:3...výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je kdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v...
Job 25:4...člověk být v právu před Bohem? Může být čistýkdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává,...
Job 26:4...udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu projevilKomu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe...
Job 26:5...před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmikdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje...
Job 26:14...slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své...
Job 27:7... protivníci byli odhaleni jako zlosyni a tikdo napadají, jako zločinci! Copak bezbožný nějakou...
Job 29:11...hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patraKdo uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen zahlédl,...
Job 29:25... žil jsem jako král ve své družině, jako tenkdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou...
Job 30:1...kdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají tikdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval...
Job 34:10...usilovat o Boží oblibu!' slyší každýkdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je...
Job 34:11...jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle,...
Job 34:13...jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracetKdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho...
Job 34:17...moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout tenkdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého...
Job 34:29...a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčíkdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On...
Job 36:23...své moci vznešený. Který učitel je mu podobnýKdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš...
Job 38:2...Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznání?...
Job 38:5...jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíšKdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou...
Job 38:6...přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základyKdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem...
Job 38:8...zpívaly a všichni Boží synové jásali radostíKdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna...
Job 38:25...blesky? Odkud se východní vítr žene na zemiKdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový,...
Job 38:28...a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otceKdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí...
Job 38:29...počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel ledKdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch...
Job 38:36...blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo...
Job 38:37...ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohoutaKdo tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány...
Job 38:41...svých peleších, když v úkrytu v houští číhajíKdo připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu...
Job 39:5...sil, jednou odběhnou a se nevrátíKdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře...
Job 39:19...se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to tykdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho...
Job 40:2...promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucíhokdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to...
Job 41:2...naději, pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti...
Job 41:3...vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavilKdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je...
Job 41:5...o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavěKdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité...
Job 42:3...a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Ano,...
Žalmy 2:12...jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všemkdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým...
Žalmy 4:7... s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine,...
Žalmy 5:12...šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Tykdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou...
Žalmy 6:6...pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil ? Svým nářkem...
Žalmy 9:11...je v dobách soužení. v tebe doufajíkdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo ...
Žalmy 12:5..."V našem jazyku je naše síla, máme své rtykdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již...
Žalmy 12:6...povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomukdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v...
Žalmy 14:1...Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, neníkdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce...
Žalmy 14:3...zabloudili z cesty, úplně se zkazili, neníkdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí...
Žalmy 15:1...jásat, Izrael se bude veselit! Žalm DavidůvKdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé...
Žalmy 15:2...stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hořeKdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze...
Žalmy 15:3...a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdcekdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí...
Žalmy 15:4...nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druhakdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina...
Žalmy 15:5...nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatilkdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit....
Žalmy 16:4...na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradšiKdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá...
Žalmy 17:7...Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těmkdo před útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka ...
Žalmy 18:31...ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všechkdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo...
Žalmy 18:32...Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufajíKdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li...
Žalmy 19:13... v jejich dodržování je hojná odplataKdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů ...
Žalmy 22:27...a budou nasyceni, chválit Hospodina budoukdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské...
Žalmy 22:30... všichni do prachu klesající pokleknou - tikdo se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou...
Žalmy 24:3...nad oceány, nad vodními proudy ji ustavilKdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho...
Žalmy 24:4... kdo stane na místě jeho svatosti? Tenkdo nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává...
Žalmy 24:6...spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou tikdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův....
Žalmy 24:8... již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný KrálKdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin,...
Žalmy 24:10... již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný KrálKdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný...
Žalmy 25:3... nade mnou nejásají moji soupeři! Žádnýkdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou...
Žalmy 25:10...stezky jsou vždy laskavé a věrné těmkdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své,...
Žalmy 25:14...jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje těmkdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu...
Žalmy 27:1... Žalm Davidův. Hospodin je světlo a spásakoho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho...
Žalmy 28:3... mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi tykdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť....
Žalmy 31:12...pohromou, i svým přátelům jsem za příšeru, tikdo potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění...
Žalmy 31:20...veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těmkdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem...
Žalmy 31:24...své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těmkdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční,...
Žalmy 32:1...je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomukomu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty....
Žalmy 33:14... z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechnykdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí...
Žalmy 33:18...sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těmkdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby...
Žalmy 34:6...odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Tikdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat...
Žalmy 34:23...vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzenikdo v něho doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo...
Žalmy 35:1...něho doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, tykdo soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi...
Žalmy 35:3...povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těmkdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!"...
Žalmy 35:4...zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí tikdo chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, ...
Žalmy 35:10...z jeho záchrany. Všechny kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci...
Žalmy 35:19... nade mnou nejásají zrádní protivníci, tikdo bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouří!...
Žalmy 35:26...dostali!" jsou zahanbeni a stydí se všichnikdo se radují z mého neštěstí! Studem a hanbou jsou...
Žalmy 35:27...jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Tikdo mi ale spravedlnost přejí, prozpěvují zvesela, ...
Žalmy 36:11...světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na tykdo znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné. ...
Žalmy 37:1...Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těmkdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak...
Žalmy 37:14...ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili tykdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce,...
Žalmy 38:13... Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky, tikdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí...
Žalmy 39:7... marně se trápí, marně hromadí, nevěda anikdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal?...
Žalmy 40:5...naději, který se neobrací k pyšným ani k těmkdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen...
Žalmy 40:15...mi! jsou zahanbeni, se stydí všichnikdo o život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, ...
Žalmy 40:16... jsou zděšeni svou vlastní hanebností tikdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se...
Žalmy 40:17... se však radují a veselí se v tobě všichni tikdo hledají. navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti,...
Žalmy 41:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomukdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin...
Žalmy 44:7... Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj mečkdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit,...
Žalmy 49:14... tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnoukdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky....
Žalmy 50:22... nyní obviním, před tvýma očima napravímKdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když vás napadnu, kdo...
Žalmy 50:23...pochopte: Když vás napadnu, kdo vám pomůžeKdo přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty...
Žalmy 53:2...není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, neníkdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 53:4...zabloudili z cesty, dočista se zkazili, neníkdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito...
Žalmy 53:6... ačkoli předtím strach neznali. Kosti těchkdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť...
Žalmy 54:5...proti mně, násilníci pasou po mém životě - tikdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník...
Žalmy 55:20...séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří tykdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji...
Žalmy 58:4...se bídáci odcizili, od narození bloudíkdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá...
Žalmy 59:8...Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem...
Žalmy 60:11...sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu...
Žalmy 60:12...do hrazeného města? Kdo do Edomu povedeKdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi...
Žalmy 60:14... S Bohem však jistě udatně zvítězíme - tykdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 63:10...svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Tikdo však usilují o zkázu duše, sami se propadnou hluboko...
Žalmy 63:12...se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každýkdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro...
Žalmy 64:6...utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše...
Žalmy 64:7...pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do...
Žalmy 64:9... plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každýkdo spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny lidi,...
Žalmy 64:11...se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichnikdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň...
Žalmy 68:2... Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, tikdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je...
Žalmy 68:22...sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těchkdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z...
Žalmy 69:5... vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těchkdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na...
Žalmy 69:13...pytel, skládali o mně říkanky. Pomlouvali kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však...
Žalmy 69:15...bahna vytáhni, nenech utonout, před těmikdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou!...
Žalmy 69:27...pustý, v jejich stanech nikdo nebydlíKoho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti...
Žalmy 69:33...Ponížení se rozveselí, to uvidí - vámkdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin...
Žalmy 69:37...jeho služebníků tu zemi obdrží a zůstanou v kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční...
Žalmy 70:3... na pomoc! jsou zahanbeni, se stydí tikdo mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, se hanbí,...
Žalmy 70:5... se však radují a veselí se v tobě všichni tikdo hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo...
Žalmy 71:10...! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, tikdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil!...
Žalmy 71:11...se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte hokdo by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na...
Žalmy 71:13...pospěš mi! jsou zahanbeni, zmizí tikdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou jsou...
Žalmy 71:19... Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíškdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti,...
Žalmy 71:24...velebit - že byli zahanbeni, že se styděli tikdo usilovali o neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože,...
Žalmy 73:1...Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těmkdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, ...
Žalmy 73:25...svými záměry a nakonec přijmeš do slávyKoho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na...
Žalmy 73:27...síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou tikdo opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní....
Žalmy 76:8...Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ...
Žalmy 77:14...cos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou svatostikdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná...
Žalmy 79:3...krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých...
Žalmy 83:3...se! Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, tikdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají...
Žalmy 84:5...zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těmkdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze...
Žalmy 84:6...dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze tomukdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu...
Žalmy 85:10...k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko těmkdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda...
Žalmy 86:5... Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ tykdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb...
Žalmy 86:14...mně, tlupa násilníků pase po mém životě - tikdo nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý...
Žalmy 87:4...Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako tykdo poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské -...
Žalmy 88:5... můj život se k hrobu nachýlil. patřím k těmkdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený!...
Žalmy 89:7...tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu kdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako Hospodin? Velikou...
Žalmy 89:9...než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupůkdo je jako ty - mocný Hospodin? Za všech okolností věrný...
Žalmy 89:24...zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím, tykdo jej nenávidí, porazím. věrnost a láska bude s ním,...
Žalmy 89:49...vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsiKdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život...
Žalmy 90:11...náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás...
Žalmy 91:1...našich rukou rozkvétá! Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu...
Žalmy 92:12... čerstvým olejem pokropíš. Uvidím pád těchkdo špehují, o zkáze bídáků, kteří napadají, uslyším!...
Žalmy 92:14... jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce...
Žalmy 94:9...Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Tenkdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy...
Žalmy 94:16...právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplatyKdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se...
Žalmy 97:7... na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všemkdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami -...
Žalmy 97:12...radost je dána upřímným. Radujte se v Hospodinukdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti! Žalm....
Žalmy 98:7...burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichnikdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu...
Žalmy 99:6...a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmikdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil...
Žalmy 101:5...je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlémKdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené...
Žalmy 101:6... takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však...
Žalmy 101:7...můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!...
Žalmy 103:11...vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těmkdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil...
Žalmy 103:13...k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těmkdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme...
Žalmy 103:18... Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těchkdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy....
Žalmy 105:3...svatým jménem chlubte se, ze srdce se radujíkdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle...
Žalmy 106:2...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěkyKdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně...
Žalmy 106:3...plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží právakdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine,...
Žalmy 106:5... se mohu veselit a chlubit se spolu s těmikdo ti náleží! Zhřešili jsme jako naši otcové, zkazili...
Žalmy 106:46... Proto k nim nakonec probudil soucit všechkdo je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a...
Žalmy 107:9...přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí tohokdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém...
Žalmy 107:23...chválu, o tom, co učinil, zpívají! Tikdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým...
Žalmy 107:34... úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těchkdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi...
Žalmy 107:43...to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyniKdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce ...
Žalmy 108:11...sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu...
Žalmy 108:12...do hrazeného města? Kdo do Edomu povedeKdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s...
Žalmy 109:12... jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky...
Žalmy 109:16... nuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval tohokdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní,...
Žalmy 109:28...mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí tikdo napadli, se zaraduje tvůj služebník! se ...
Žalmy 111:2... Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichnikdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a...
Žalmy 111:5...a soucitný je Hospodin! Potravu dává těmkdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu...
Žalmy 111:10...úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichnikdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy...
Žalmy 113:5...všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesyKdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž...
Žalmy 115:8...nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní tikdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Izraeli, na...
Žalmy 115:11...spolehni - pomocník a štít je takových! Každýkdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít...
Žalmy 115:13...Izraelovu, požehná domu Áronovu, požehná těmkdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým! vás...
Žalmy 115:17...daroval! Mrtví Hospodina nechválí, žádníkdo sestoupili do říše mlčení. My ale Hospodina budem...
Žalmy 118:7...Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těchkdo nenávidí, uvidím! Lepší je doufat v Hospodina, než...
Žalmy 119:1...tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těmkdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!...
Žalmy 119:2... kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těmkdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem...
Žalmy 119:3...se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těmkdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách...
Žalmy 119:42... jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těmkdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy...
Žalmy 119:63...a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všemkdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel....
Žalmy 119:113...zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším tykdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše...
Žalmy 119:118...abych stále hledět směl. Odmítáš všechnykdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé...
Žalmy 119:121...Právem a spravedlností řídím se, nevydej těmkdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ...
Žalmy 119:132...Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těchkdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích,...
Žalmy 119:150...svého práva, Hospodine, obživ ! Blíží se tikdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty...
Žalmy 119:165...za den chválím za spravedlivé soudy tvé.  Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je...
Žalmy 122:6...Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Tikdo milují, žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých...
Žalmy 123:4... jsme přesyceni nadmíru urážkami těchkdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců! Davidova...
Žalmy 125:1...- nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Tikdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která...
Žalmy 125:5...zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Tykdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí...
Žalmy 127:1... Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhajíkdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho...
Žalmy 128:1...před soudem! Poutní píseň. Blaze každémukdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací...
Žalmy 129:5...zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichnikdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách,...
Žalmy 129:8...snopů ji do náruče nevezmou. je nepozdravíkdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V...
Žalmy 130:3...nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat vinykdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby ...
Žalmy 134:1... Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každýkdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v...
Žalmy 135:2...Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vykdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho...
Žalmy 135:18...nemají ani vzdech! jsou jim podobní tikdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Rodino...
Žalmy 135:20...Hospodina! Rodino Leviho, velebte HospodinaKdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! Ze Sionu je...
Žalmy 137:8...Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomukdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé...
Žalmy 137:9...ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomukdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z...
Žalmy 139:21... k tvým sokům nenávist? Nehnusím si tykdo na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím je, mými...
Žalmy 140:2..., Hospodine, od lidí zlých, braň před těmikdo páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo,...
Žalmy 140:3... před těmi, kdo páchají násilí! Před těmikdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují...
Žalmy 140:5... Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmikdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!...
Žalmy 140:10... jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Tikdo obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů...
Žalmy 142:7...- jsem úplně zoufalý! Zachraň před těmikdo stíhají, jsou příliš silní - na nestačím! Vyveď...
Žalmy 145:14...co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechnykdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech...
Žalmy 145:18... co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všemkdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti....
Žalmy 145:19...ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje touhy těchkdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin...
Žalmy 145:20...a jde je zachránit. Hospodin chrání všechnykdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova...
Žalmy 146:5... jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomukomu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha,...
Žalmy 146:7... utlačovaným právo zjednává, dává chléb těmkdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým...
Žalmy 147:11...siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí tikdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj...
Žalmy 147:17...jako popelem. Své kroupy jak drobky rozhazujekdo obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo,...
Přísloví 1:19... na vlastní duši číhají. Tak skončí každýkdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví....
Přísloví 1:33...umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhubaKdo však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před...
Přísloví 2:7...úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro tykdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje...
Přísloví 2:12...špatnou cestou moudrost ochrání, před každýmkdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou...
Přísloví 2:13... před každým, kdo mluví zvráceně, před těmikdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách...
Přísloví 2:14... kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmikdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si v krutých...
Přísloví 2:19...chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětíKdo vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy...
Přísloví 3:12... když napravuje, nezoufej; Hospodin kárákoho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze...
Přísloví 3:18...vždy vedou k pokoji. Stromem života je těmkdo se drží, blaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí...
Přísloví 3:27...před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těmkdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej...
Přísloví 4:22...hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těmkdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají:...
Přísloví 6:29...uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak tenkdo s ženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde!...
Přísloví 6:32...jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoložíkdo činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu...
Přísloví 8:9... Chápavému jsou všechny zřejmé, jasné jsou těmkdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro,...
Přísloví 8:16... S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichnikdo rozhodují na zemi. miluji ty, kdo milují mne, ti,...
Přísloví 8:17...a všichni, kdo rozhodují na zemi. miluji tykdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě naleznou....
Přísloví 8:32...rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těmkdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost,...
Přísloví 8:34...moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomukdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu,...
Přísloví 8:35...branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejíKdo nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal...
Přísloví 8:36...život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnoutKdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí,...
Přísloví 9:4...vyslala a volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum,...
Přísloví 9:7...a konečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebáka,...
Přísloví 9:15...křesle na městských výšinách. Pokřikuje na tykdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí:...
Přísloví 9:16...jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Všechny nerozumné...
Přísloví 10:5...na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatstvíKdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k...
Přísloví 10:9...přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadneKdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou...
Přísloví 10:10...žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalenKdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj...
Přísloví 10:17...prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchuKdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá...
Přísloví 10:18...k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvuKdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup....
Přísloví 11:12...se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořenoKdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk raději...
Přísloví 11:15...rádců je však záchrana. Se zlou se potážekdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je vždycky jistější....
Přísloví 11:18...sebe nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře sekdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě...
Přísloví 11:20...ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusíkdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne...
Přísloví 11:25...chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétatkdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí,...
Přísloví 11:26...vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlaženKdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje, požehnání se snáší...
Přísloví 11:27... požehnání se snáší na toho, kdo je prodáváKdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také...
Přísloví 11:28...přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká seKdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak...
Přísloví 11:29...padne, spravedliví ale jak poupě pokvetouKdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit...
Přísloví 11:30... Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na...
Přísloví 12:8...konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však...
Přísloví 12:11...i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitnéKdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum,...
Přísloví 12:15...navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správněkdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví...
Přísloví 12:22...samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusíkdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své...
Přísloví 13:3...hojně nají a duši proradných nasytí násilíKdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty...
Přísloví 13:11...na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozutečekdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne. Dlouhé čekání...
Přísloví 13:13...unavuje srdce, naplněná touha je stromem životaKdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude...
Přísloví 13:16...vede k záhubě. Rozvážně chová se každýkdo rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný...
Přísloví 13:18...spolehlivý posel je jako lék. Bída a hanba tomukdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený....
Přísloví 13:20...v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zlaKdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci,...
Přísloví 13:24... bezpráví je ale může o všechno připravitKdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo...
Přísloví 14:2... hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctíkdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá....
Přísloví 14:21...i svému příteli, boháče ale všichni milujíKdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým...
Přísloví 14:22...tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže bloudí tenkdo je zlomyslný; láska a věrnost patří dobrosrdečným....
Přísloví 14:29...záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností, tenkdo je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu...
Přísloví 14:31...tělu na životě, závist je ale jako kostižerKdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten,...
Přísloví 15:5... Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je tenkdo na domluvy. Dům spravedlivého je velkou pokladnicí,...
Přísloví 15:10...spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomukdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá....
Přísloví 15:12...do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje tohokdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce...
Přísloví 15:27...hnusí, za čistá považuje slova laskaváKdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí...
Přísloví 15:31...srdce, dobrá novina do morku osvěžíKdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi...
Přísloví 15:32...otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrýmiKdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy ,...
Přísloví 16:13...trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují tykdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý...
Přísloví 16:17...rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zlakdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází...
Přísloví 16:20...s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořistKdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina,...
Přísloví 16:21...štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blaženýKdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty...
Přísloví 16:22...rty přesvědčivosti dodají. Pramen života tenkdo rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce...
Přísloví 16:30...druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrouKdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje...
Přísloví 16:31... osnuje špinavost. Korunou krásy jsou šedinykdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý...
Přísloví 17:5... na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazykyKdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk...
Přísloví 17:9...zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátíKdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je...
Přísloví 17:13...medvědici nežli na hlupáka s jeho tupostíKdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo...
Přísloví 17:18...se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozumkdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se...
Přísloví 17:19...rukou upíše se, kdo za bližního složí zárukuKdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si...
Přísloví 17:20...rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potížKdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk,...
Přísloví 17:21...štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadneKdo zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost...
Přísloví 17:27...dobré, natož bít urozené, když jednají poctivěKdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí...
Přísloví 18:9...tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padajíKdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší....
Přísloví 18:13...předchází pád, slávu předchází pokoraKdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost projevuje k...
Přísloví 18:17...dveře, i před velikány jej přivede. Prvníkdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale...
Přísloví 18:21...každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životemkdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten...
Přísloví 18:22...i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoceKdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou...
Přísloví 19:5...přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neuniknekdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím,...
Přísloví 19:6... Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tímkdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho...
Přísloví 19:8...přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečněKdo se rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží,...
Přísloví 19:9... štěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestukdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím...
Přísloví 19:15...dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánkukdo je váhavý, zůstane o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá...
Přísloví 19:16...k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hladuKdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je...
Přísloví 19:17...duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyneKdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho...
Přísloví 20:1...tupců rány. Víno je drzoun a pivo křiklounkdo za ním vrávorá, nezmoudří. Jako když lev řve, král...
Přísloví 20:2...lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožujekdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti,...
Přísloví 20:5...zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hlubokákdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se...
Přísloví 20:7... věrného muže však aby pohledal. Spravedlivý jekdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král...
Přísloví 20:9... aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozháníKdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil?...
Přísloví 20:14...oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říkákdo kupuje, a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo ...
Přísloví 20:16...klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť tomukdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu....
Přísloví 20:17... když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Tenkomu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení....
Přísloví 20:20... kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činěníKdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě....
Přísloví 20:25...který člověk své cestě rozumí? Je v pastikdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom...
Přísloví 21:13...darebáci jsou sráženi pro svou zkaženostKdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, ...
Přísloví 21:16... pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine. Milovník...
Přísloví 21:21...a vzácné poklady, tupec však všechno rozházíKomu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život,...
Přísloví 21:23...a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Tenkdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením....
Přísloví 21:28...Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý...
Přísloví 22:5...a život. Trnitá a zrádná je cesta zvrácenéhokomu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho...
Přísloví 22:8...nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokemKdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine....
Přísloví 22:9...jeho hrůzovláda pomine. Požehaný je tenkdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna...
Přísloví 22:11...drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i urážekKdo z čistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých...
Přísloví 22:14...o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jámakdo hněvá Hospodina, do se propadne. Nerozumnost vězí v...
Přísloví 22:16...v srdci dítěte, trestající metla ji však vyženeKdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v...
Přísloví 22:21...výroky spolehlivé pravdy a předával ji těmkdo na ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u...
Přísloví 22:23...Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těmkdo vydírají je! Neměj za přítele vznětlivého muže, se...
Přísloví 22:26... do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těmkdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít...
Přísloví 22:29...dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleďkdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se;...
Přísloví 23:20...moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těmkdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřaď se. Pijáka i...
Přísloví 23:30...boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těchkdo u vína vysedávají, těch, kdo vyhledávají nápoje! Do...
Přísloví 24:5... Moudrý zmůže víc než velký silák, tenkdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým...
Přísloví 24:8...nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčetKdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho pojmenují Úskočný....
Přísloví 24:11...hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj tykdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež vedou k...
Přísloví 24:22...zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestatkdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u...
Přísloví 24:24...mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobréKdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmi, takovému...
Přísloví 24:30...jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice koho, kdo přišel o rozum - všechno bylo zarostlé trním,...
Přísloví 25:10...když vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. Tenkdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst ...
Přísloví 25:13...sněhem uprostřed léta je věrný posel těmkdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka,...
Přísloví 25:18...jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak...
Přísloví 25:28... Bezbranné město, zborcená hradba je tenkdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť,...
Přísloví 26:6...moudrý připadat. Uřezává si nohy, pije utrejchkdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je...
Přísloví 26:10... Jako lučištník, jenž střílí naslepo, je tenkdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k...
Přísloví 26:17...rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psakdo plete se do sporu, jenž se ho netýká. Jako šílenec,...
Přísloví 26:19...smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový jekdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!"...
Přísloví 26:24...hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Tenkdo nenávidí, se v řeči přetvařuje, hluboko v nitru ale...
Přísloví 26:27...skrývá, přece pak veřejně bývá odhalenaKdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí...
Přísloví 27:4...těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv prudkýkdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání...
Přísloví 27:13...jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomukdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu....
Přísloví 27:14...cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavuKdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu...
Přísloví 27:16...crčení v období dešťů se hašteřivá žena podobáKdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce...
Přísloví 27:18...brousí železem, tak přítel brousí svého příteleKdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána,...
Přísloví 28:4...chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Tikdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují,...
Přísloví 28:8...plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostuděKdo bohatne lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo...
Přísloví 28:13... když mají darebáci navrch, každý se schováváKdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a...
Přísloví 28:14...vyznává a opouští je, dojde milosti. Blaze tomukdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne....
Přísloví 28:16... Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; tenkomu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený...
Přísloví 28:18...vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryčKdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou...
Přísloví 28:19...bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadneKdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo...
Přísloví 28:20...honí vidiny. Věrného člověka požehnání zahrnekdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě...
Přísloví 28:23...štve se za majetkem, neví, že skončí v chudoběKdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen...
Přísloví 28:25...společník! Chamtivý člověk podněcuje svárykdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum...
Přísloví 28:26...úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupeckdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému,...
Přísloví 28:27...jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněnKdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči,...
Přísloví 29:3...se raduje, když vládnou darebáci, národ bědujeKdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek...
Přísloví 29:4...mrhá majetek. Spravedlností král posiluje zemikdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší. Kdo svému bližnímu...
Přísloví 29:5...zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustošíKdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť....
Přísloví 29:18...nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábranykdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka...
Přísloví 29:22...nevděčníka. Hněvivý člověk vzbuzuje různicekdo je vznětlivý, hřeší velice. Vlastní povýšenost člověka...
Přísloví 29:23...hřeší velice. Vlastní povýšenost člověka ponížíkdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův společník...
Přísloví 29:25...nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromíkdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží...
Přísloví 29:27...lidí je však Hospodin. Spravedlivým se hnusíkdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví. Slova...
Přísloví 30:4...jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem nedosáhKdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do...
Přísloví 30:5...syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těchkdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak ...
Přísloví 30:9... abych přesycen nezradil a nikdy neřekl: "Kdo je Hospodin?" Též abych nekradl, jsa v nouzi, a Boží...
Přísloví 30:17... nezavlažená země a nezkrotitelný oheň. Tomukdo vysmívá se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani...
Přísloví 31:6...soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těmkdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou,...
Kazatel 1:11...Ani památky nezbude po nich mezi těmikdo je nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králem v...
Kazatel 1:16...Hle, nabyl jsem moudrosti a převýšil všechnykdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik...
Kazatel 1:18...větrem. Čím více moudrosti, tím více mrzutostikdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl...
Kazatel 2:7...i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady...
Kazatel 2:9... Stal jsem se slovutným a předčil jsem všechnykdo byli v Jeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla...
Kazatel 2:19...pod sluncem a které po mně zdědí můj následníkKdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá...
Kazatel 2:21...pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! kdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch však odkáže tomu...
Kazatel 2:25...Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence...
Kazatel 3:9... čas boje a čas pokoje. Co tedy tenkdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem...
Kazatel 3:21...z prachu, všichni se do prachu zase vracejíKdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat...
Kazatel 3:22...radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu nahlédnout, co chystá budoucnost? Když jsem se...
Kazatel 4:2...nikde! Proto závidím dávno mrtvým spíše než těmkdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě...
Kazatel 4:3...kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale tenkdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem!...
Kazatel 4:8... viděl jsem další marnost pod sluncem: kdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho...
Kazatel 4:10...z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, bědakdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak...
Kazatel 4:11...spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se tenkdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají;...
Kazatel 4:15...král zase chudákem. Viděl jsem, že všichnikdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který...
Kazatel 4:16...králi. Stanul v čele nespočetných zástupů, těmkdo přišli potom, se ale nelíbil. Ano, i to je marnost a...
Kazatel 5:9...si dělí všichni, na poli přece vydělá i králKdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost,...
Kazatel 5:11...tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro očiKdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč...
Kazatel 5:18...které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělemKomu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat,...
Kazatel 5:19...uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží darKomu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na...
Kazatel 6:10... dávno je známo, jak na tom člověk je - s tímkdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší...
Kazatel 6:12... tím větší marnost! Co z toho všeho člověk Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech...
Kazatel 7:2...do domu veselí. Každého člověka čeká koneckdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli...
Kazatel 7:8... než když to začíná; lepší je trpělivý než tenkdo se nadýmá. Nebuď snadno popudlivý k hněvu, mrzutost...
Kazatel 7:11...je dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je těmkdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být...
Kazatel 7:12...penězi, poznání moudrosti však výhodu: tykdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může...
Kazatel 7:13... kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílokdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej...
Kazatel 7:18...Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštětkdo je bohabojný, dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší...
Kazatel 7:24...vzdálená. Vzdálená je, je jakákoliKdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsem v...
Kazatel 8:1...správně, oni však následovali spoustu výmyslů.  Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou...
Kazatel 8:4...- vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš?...
Kazatel 8:5...je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíšKdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci...
Kazatel 8:7...tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dítKdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne...
Kazatel 8:10...pohřby zlosynům, kteří opustili svatyni; na tykdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je...
Kazatel 9:2...i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i tykdo nikoli. Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá...
Kazatel 10:8...sedět na koních a velmože jít pěšky jako otrokyKdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne...
Kazatel 10:9... ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne hadKdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si...
Kazatel 10:11...však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou...
Kazatel 10:14...dál a dál. Člověk netuší, co se bude dítkdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků unavuje,...
Kazatel 11:4... zůstane ležet, padl k jihu nebo na severKdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy...
Píseň 8:7...neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proudKdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by se...
Izaiáš 1:12...není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovatKdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých...
Izaiáš 1:28...však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každýkdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje,...
Izaiáš 2:12...den pro všechny pyšné nadutce, pro všechnykdo se povyšují a budou poníženi - pro všechny ztepilé...
Izaiáš 4:3...a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznouKdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude...
Izaiáš 4:5...od krve. Nad celou horou Sion a nad všemikdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn -...
Izaiáš 5:8...bezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda vámkdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem, takže...
Izaiáš 5:11... deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těmkdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají...
Izaiáš 5:18...troskách boháčů se budou pást kůzlata. Běda těmkdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou...
Izaiáš 5:19...lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těmkdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým...
Izaiáš 5:20...záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těmkdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za...
Izaiáš 5:21...za sladkost a sladkost za hořkost! Běda těmkdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně! Běda...
Izaiáš 5:30...vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácíKdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a trápení -...
Izaiáš 6:8...hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl...
Izaiáš 7:22...tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každýkdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten...
Izaiáš 9:1...chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těmkdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi...
Izaiáš 9:8...Izrael. Dozví se o tom všechen lid, Efraim i tikdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným...
Izaiáš 9:12...chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomukdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto...
Izaiáš 9:15...učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich...
Izaiáš 10:1... jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda těmkdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy,...
Izaiáš 10:3...v den odplaty, zdálky přižene se neštěstíKoho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své...
Izaiáš 10:15...zobák, aby zapípal." Honosí se sekera nad tohokdo s seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako...
Izaiáš 10:20...spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a tikdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho,...
Izaiáš 14:2...jako otrokyně a otroky; vezmou do zajetí tykdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den,...
Izaiáš 14:8...cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádnýkdo by do nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení,...
Izaiáš 14:16... do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Tikdo uvidí, neuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy:...
Izaiáš 14:17... který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Tenkdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně...
Izaiáš 14:27...na všechny národy. Hospodin zástupů rozhodlkdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V...
Izaiáš 14:29... vy všichni Filištíni, že je zlomena hůl tohokdo vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem...
Izaiáš 15:9...však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na tykdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete...
Izaiáš 17:2... stanou se útočištěm pro stáda a nebudekdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek...
Izaiáš 17:14...však rozední, jsou pryč. Takový je úděl těchkdo nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují. Běda...
Izaiáš 18:3...podivné řeči, do země protkané řekami. Všichnikdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách...
Izaiáš 19:8...nic. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou tikdo loví na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože...
Izaiáš 20:5...a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta. Tikdo spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou...
Izaiáš 22:11...se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Tohokdo je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal...
Izaiáš 23:8... jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajinyKdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunu,...
Izaiáš 23:18...nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těmkdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti...
Izaiáš 24:2...kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, tikdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i...
Izaiáš 24:17...zrádně zradili!" Strach a prach a past na tebekdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne...
Izaiáš 24:18...a prach a past na tebe, kdo zemi obývášKdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v...
Izaiáš 27:7...svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako tykdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho...
Izaiáš 27:13...na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i tikdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu...
Izaiáš 28:4...jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den...
Izaiáš 28:5...ozdobnou korunou a krásnou čelenkou pro tykdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u...
Izaiáš 28:9...všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své...
Izaiáš 28:14... Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vykdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme...
Izaiáš 28:19...za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí tykdo pochopí toto poselství. Postel bude krátká, nepůjde se...
Izaiáš 29:7...všech národů, jež proti Arieli bojují - tikdo proti němu vyšli do války, všichni, kdo oblehli jeho...
a další...

Slova obsahující kdo: kdekdo (9) kdo (2506) kdokoli (151) kdopak (8) kdosi (6) kdoví (1) kdovíkam (1) málokdo (2) někdo (300) nikdo (477)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |