Kdežto

Hledám varianty 'kdežto' [ kdežto ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 27:11...řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatýkdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před...
Deuteronomium 3:9...k hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirionkdežto Emorejci mu říkají Senír.) Zmocnili jsme se všech...
Jozue 6:13...na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojencikdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku...
Jozue 14:3...losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíšekdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od...
1. Samuel 14:41...padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saulakdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl...
1. Samuel 17:15...ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulemkdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce...
1. Samuel 18:12...se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodinkdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho...
2. Samuel 17:15...Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a takkdežto jsem radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi...
2. Letopisů 13:18...bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořenikdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli na...
Lukáš 23:41...my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutkykdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi:...
Skutky 15:40... Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kyprkdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili...
Galatským 4:23... Ten z otrokyně se ale narodil jen podle tělakdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |