Kde

Hledám varianty 'kde' [ kde ]. Nalezeno 479 veršù.
Genesis 2:11...se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílukde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná...
Genesis 3:9...před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl:...
Genesis 4:9... Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 8:9...z povrchu země. Holubice však nenašla místokde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy...
Genesis 10:11...v zemi Šineár. Z země pak šel do Asýriekde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resen, jež leží...
Genesis 13:3...starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místukde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu...
Genesis 18:9...Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 19:5... po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota....
Genesis 19:27... Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místukde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě...
Genesis 20:15...Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydlikde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému...
Genesis 21:17...Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tamkde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z...
Genesis 22:7...odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka...
Genesis 30:38...koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pítkde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak...
Genesis 31:13...vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elukde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib....
Genesis 34:27...synové pak přišli k pobitým a vyplenili městokde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot...
Genesis 35:13...tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místěkde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na...
Genesis 35:14... se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místěkde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup,...
Genesis 35:15...něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místokde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z...
Genesis 35:27...Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let...
Genesis 37:16...své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosímkde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je...
Genesis 38:21...nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli...
Genesis 39:20...ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místokde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v...
Genesis 40:3...domě velitele stráže, na stejné místo v žalářikde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy...
Genesis 45:10...a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošenkde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové tvých synů,...
Exodus 2:20...nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam...
Exodus 4:24...tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místěkde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se...
Exodus 5:11...Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbíratkde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic...
Exodus 8:18...mouchy! V ten den však odliším kraj Gošenkde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal,...
Exodus 9:26...všechno polní stromoví. Jen v gošenském krajikde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao...
Exodus 12:30...Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domukde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona....
Exodus 15:27...Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli do Elimukde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se...
Exodus 16:29...šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňtekde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid...
Exodus 18:5...tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušťkde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ",...
Exodus 20:24...oběti, svůj brav i skot. Na každém místěkde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám...
Exodus 30:6... před slitovnici přikrývající Svědectvíkde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné...
Exodus 30:36...a položíš před Svědectví ve Stanu setkáváníkde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude...
Exodus 33:9...oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanukde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový...
Exodus 33:21..." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místokde staneš na skále. tudy půjde sláva, postavím do...
Leviticus 4:24...jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místěkde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak...
Leviticus 4:33...hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místěkde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu...
Leviticus 6:2...celou noc do rána v ohništi na oltářikde bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a...
Leviticus 6:18...synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místěkde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet...
Leviticus 7:2... Oběť odškodnění bude zabita na místěkde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář...
Leviticus 14:13...to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místěkde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě...
Leviticus 14:17... palec pravé ruky a palec pravé nohy na místechkde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani...
Leviticus 14:28... palec pravé ruky a palec pravé nohy na místechkde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani...
Numeri 10:31...nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víškde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem....
Numeri 11:13...země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcůmKde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s...
Numeri 13:22... Když vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronukde žili Achiman, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron...
Numeri 17:19...je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectvíkde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem...
Numeri 19:3...ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za táborkde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem...
Numeri 20:13...jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda svárukde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim...
Numeri 21:16..." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studnakde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu...
Numeri 22:26...anděl pak popošel a postavil se do soutěskykde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice...
Numeri 27:14... že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cinkde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před...
Numeri 33:14...Aluši. Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimukde lid neměl vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se...
Numeri 34:5...k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonukde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři....
Deuteronomium 2:22... takže je vyhnali a usadili se na jejich místěkde jsou dodnes. Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazy,...
Deuteronomium 12:2... dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místakde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na...
Deuteronomium 12:5...Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytekkde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své...
Deuteronomium 12:10... kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictvíkde vám odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde...
Deuteronomium 21:4...města odvedou do říčního údolí, na místokde se neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom ...
Deuteronomium 29:27...vyrval z jejich země a vyhnal je do jiné zeměkde jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu...
Deuteronomium 31:14... Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkáváníkde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy šli a postavili...
Deuteronomium 32:37...síly, s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště...
Deuteronomium 32:38...jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledaliKde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno...
Deuteronomium 33:28...příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vínakde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti...
Jozue 1:4...celé země Chetitů ke Středozemnímu mořikde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou...
Jozue 2:1...vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachabkde přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem...
Jozue 2:7...tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánukde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned...
Jozue 4:3... a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánukde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů,...
Jozue 4:8...Hospodin, a přenesli je s sebou do táborakde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue...
Jozue 4:9...kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tamkde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam ...
Jozue 6:5...se zhroutí a lid vnikne do města, každý tamkde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim:...
Jozue 6:20...se zhroutily a lid vnikl do města, každý tamkde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak...
Jozue 10:27... je sejmou z kůlů a hodí je do jeskyněkde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké...
Jozue 11:7...tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodámkde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou,...
Jozue 15:5...ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivukde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, odkud pak stoupá k...
Jozue 15:7...stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na severkde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní...
Jozue 18:1... Celá izraelská obec se shromáždila v Šílukde postavili Stan setkávání. Země byla podmaněna, ale...
Jozue 18:7... přijali dědictví na východě v Zajordáníkde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se...
Jozue 18:18...syna Bohana, vede ke srázu severně od Bet-aravykde klesá do Aravy. Dále pokračuje přes severní svah...
Jozue 22:19...vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy zeměkde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi...
Jozue 23:4...vyhladil - od Jordánu ke Středozemnímu mořikde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi...
Jozue 24:2...a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou Eufratkde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale...
Jozue 24:6...otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému mořikde vaše otce dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste...
Soudců 1:10...obývajícím Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba), kde porazili Šešaje, Achimana a Talmaje. Odtamtud kmen Juda...
Soudců 5:27...se a ležel, k nohám klesl, svalil se, tamkde klesl, svalil se zavražděn. Za oknem vyhlíží matka...
Soudců 6:13...Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkaloKde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši...
Soudců 9:6...shromáždili a šli k dubu u šechemského sloupukde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl...
Soudců 16:21...vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazykde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet...
Soudců 19:26... do rozednění zůstala ležet u dveří domukde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu,...
Soudců 20:1...vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpykde se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se...
Soudců 20:43...je pronásledovali na východ od Gibejekde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných...
Soudců 20:45...dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomukde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo...
Soudců 20:47...ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skálekde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a...
Růt 1:7...návratu. Noemi se svými snachami odešla z místakde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země....
Růt 1:16...a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdukde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh...
Růt 1:17... Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým BohemKde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učiní a...
Růt 2:9...odsud, ale drž se u mých děveček. Sledujkde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům...
Růt 2:19...Vzala také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se tchyně, "kde jsi to...
Růt 3:4...a nenapije. si půjde lehnout, všimni sikde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On...
1. Samuel 3:3...nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánkukde byla Boží truhla. Vtom na Samuele zavolal Hospodin....
1. Samuel 3:21... Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílukde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro...
1. Samuel 7:17...místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámykde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář...
1. Samuel 9:10...mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do městakde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu, potkali...
1. Samuel 9:18...k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosímkde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu...
1. Samuel 10:3...odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubukde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden...
1. Samuel 10:5...přijmeš. Přijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrchkde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš...
1. Samuel 10:14...ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho...
1. Samuel 10:18...potom svolal lid k Hospodinu do Micpykde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ...
1. Samuel 11:15..." A tak se všechen lid vydal do Gilgalukde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali...
1. Samuel 14:25...proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesakde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli...
1. Samuel 19:3...zůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na polekde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co...
1. Samuel 19:22...sám. Došel k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě,"...
1. Samuel 20:18... Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědíkde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses...
1. Samuel 20:19... kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místukde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž...
1. Samuel 21:3...jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvilkde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů...
1. Samuel 23:22...to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místokde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se...
1. Samuel 23:23... A tak si obhlédněte a prověřte všechny úkrytykde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke...
1. Samuel 23:25... a tak se přesunul do skal na poušti Maonkde zůstal. Když se to Saul dozvěděl, začal Davida v...
1. Samuel 25:1...sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho v Ráměkde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V...
1. Samuel 26:5...David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místokde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul...
1. Samuel 26:16...pána, Hospodinova pomazaného. Jen se podívejkde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom...
1. Samuel 28:3...ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve městěkde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře...
2. Samuel 1:1...se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagukde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze...
2. Samuel 1:21...buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tamkde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán...
2. Samuel 2:23...a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místokde Asael padl a zemřel, se tam zastavil. Potom se za...
2. Samuel 7:5...Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit důmkde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z...
2. Samuel 8:13...proslulost, když se vrátil ze Solného údolíkde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a...
2. Samuel 9:4...syn, chromý na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v...
2. Samuel 13:38...oplakával. Abšalom nalezl útočiště v Gešurukde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt...
2. Samuel 15:32...radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol horykde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj...
2. Samuel 16:3...víno je k pití, budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v...
2. Samuel 16:14... kdo byli s ním, nakonec dorazili na místokde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským vojskem...
2. Samuel 17:20...služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jim...
2. Samuel 19:38... aby se vrátil. zemřu ve svém městěkde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může...
2. Samuel 21:12...totiž kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanukde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v...
2. Samuel 23:7... železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tamkde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet...
1. Královská 5:23...je z Libanonu svezou ke Středozemnímu mořikde z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je...
1. Královská 7:7... Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síňkde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým...
1. Královská 8:13... jsem ti ale postavil chrám vznešený, místokde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal...
1. Královská 8:30...směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesíchkde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo...
1. Královská 8:39... kterou by přednesl, vyslýchej na nebesíchkde přebýváš. Odpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutky,...
1. Královská 8:43...směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesíchkde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby...
1. Královská 8:49...postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesíchkde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo....
1. Královská 8:54...prosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova oltářekde klečel na kolenou s rukama vztaženýma k nebi, postavil...
1. Královská 11:18...do Egypta. Přes Midián pokračovali do Paranukde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému...
1. Královská 12:20... poslali pro něj a pozvali ho do shromážděníkde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem...
1. Královská 12:25...vystavěl město Šechem v Efraimských horáchkde se usídlil. Odtud se vypravil dál a vystavěl Penuel....
1. Královská 13:25...leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do městakde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten...
1. Královská 13:28...mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestukde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji...
1. Královská 13:31...svým synům: " umřu, pochovejte do hrobukde je pochován Boží muž. Uložte kosti k jeho kostem. To...
1. Královská 17:19... ho z náruče, vynesl ho do horní místnostikde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k...
1. Královská 18:10...Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani královstvíkde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,'...
1. Královská 19:3...a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judskukde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty...
1. Královská 21:8...je stařešinům a urozeným mužům ve městěkde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a...
1. Královská 21:11...k smrti." Stařešinové a urození muži z městakde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v...
1. Královská 21:19...zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tamkde psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'"...
1. Královská 22:37...vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaříkde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v samařském rybníku,...
1. Královská 22:38... Když myli jeho vůz v samařském rybníkukde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak...
2. Královská 2:7...nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místakde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť,...
2. Královská 2:14... vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A...
2. Královská 4:10... Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen,  kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy...
2. Královská 5:25... Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník...
2. Královská 6:1...učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místokde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu;...
2. Královská 6:13...v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistitkde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je...
2. Královská 8:1...se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaňkde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten...
2. Královská 9:27...Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megidakde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a...
2. Královská 18:34...všech národů své země z rukou asyrského králeKde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové...
2. Královská 19:13...Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaruKde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim,...
2. Královská 23:6...chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidronkde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na...
2. Královská 23:7...modlářské prostituce v Hospodinově chrámukde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny...
2. Královská 23:30...jeho tělo na voze z Megida do Jeruzalémakde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze...
2. Královská 23:34...na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egyptakde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a...
1. Letopisů 3:4...ženy Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronukde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let...
1. Letopisů 4:23...) Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeřekde pracovali pro krále. Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin,...
1. Letopisů 5:26...je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanukde zůstávají dodnes. Synové Leviho: Geršon, Kehat a...
1. Letopisů 11:13...Achochijského. Ten byl s Davidem v Pas-damimukde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole,...
1. Letopisů 14:11...ti je do rukou." Vytáhli tedy do Baal-peracimukde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní...
1. Letopisů 16:27...je v jeho přítomnosti, síla a radost je tamkde přebývá. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte...
1. Letopisů 17:4...‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš důmkde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes...
1. Letopisů 20:6...tkalcovské vratidlo. K další bitvě došlo v Gatukde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem...
1. Letopisů 28:2... lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrámkde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který...
2. Letopisů 1:4...truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzalémakde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který...
2. Letopisů 3:1...začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moriakde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které...
2. Letopisů 6:2... jsem ti ale postavil chrám vznešený, místokde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal...
2. Letopisů 6:21...modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebekde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo...
2. Letopisů 6:30...by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebekde přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť...
2. Letopisů 6:33...k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebekde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby...
2. Letopisů 6:39...jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebekde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim...
2. Letopisů 11:23...a benjamínských krajích do opevněných městkde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro mnoho žen...
2. Letopisů 24:11...pravidelně odnášeli do královského úřadukde královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili...
2. Letopisů 25:11...odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolíkde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali...
2. Letopisů 29:16...chrámu našli, vynášeli na chrámové nádvoříkde se toho chopili další levité a odnášeli to za město k...
2. Letopisů 33:19...všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místakde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní výšiny a...
2. Letopisů 34:22...muži šel do jeruzalémského Nového městakde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna Tokhatova,...
2. Letopisů 36:20...těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonukde pak jemu a jeho synům otročili do nástupu Perské...
Ezdráš 6:5...je odneseno na své místo do chrámu v Jeruzaléměkde je složíte v Božím domě. Odpověď zněla: Tatenajovi,...
Ezdráš 8:15...mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavukde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi...
Nehemiáš 2:8...chrámové pevnosti, na městské hradby a na důmkde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou...
Nehemiáš 2:16...Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušilikde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům...
Nehemiáš 3:7...a Jadon Meronotský, muži z Gibeonu a z Micpykde bylo sídlo zaeufratského místodržitele. Vedle něj...
Nehemiáš 3:21...část od vchodu do Eliašibova domu po místokde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého okolí...
Nehemiáš 10:38...a oni budou vybírat desátky ve všech městechkde pracujeme. Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn...
Nehemiáš 10:40...obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komorkde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží,...
Nehemiáš 12:27...Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech místkde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně...
Nehemiáš 13:5...spříznil s Tobiášem a poskytl mu velikou komorukde předtím ukládali obětiny, kadidlo, nádoby a desátky z...
Ester 2:3...krásné mladé panny do harému paláce v Súsáchkde o bude pečovat královský eunuch Hegaj, strážce žen,...
Ester 7:5..." "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal...
Job 4:7...nedává? Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň siKde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti...
Job 6:18...pryč. Jejich cesty se klikatí, míří do pustinkde zmírají. Karavany z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v...
Job 8:11...svého srdce ti toto vyjeví: Roste papyruskde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená...
Job 10:22...do země příšeří a stínu, do země černé jako tmakde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota."...
Job 17:15...jámu otcem svým a červy svou matkou a sestramikde potom bude ta naděje? Ta naděje - kdo ji...
Job 21:28...‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali pocestných?...
Job 23:3... drtí i přes sténání. Kdybych jen vědělkde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho...
Job 26:10... Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tamkde je hranice světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou se,...
Job 28:1...'" Stříbro své naleziště, zlato místokde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví v měď...
Job 28:4...ani nezabloudí noha člověka, spouští se na laněkde není živáčka. Země na povrchu skýtá chleba, v jejích...
Job 28:12...vodu, skryté poklady vynášejí ke světluKde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde přebývá?...
Job 28:20... Odkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům...
Job 28:23...slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod...
Job 34:22...krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeříkde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemusí...
Job 38:4...vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíšKde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu...
Job 38:16... jejich napřažená paže se přerazí. Pronikls tamkde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se...
Job 38:19...rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš...
Job 38:22...Dostal ses do sněžných skladišť, viděl jsikde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas soužení,...
Job 38:26...bouřkový, aby zaléval liduprázdnou zemi i poušťkde nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a novou...
Job 39:30...hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krevkde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvil k...
Žalmy 19:4...druhé zjevuje poznání. Není slov a není řečikde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se...
Žalmy 26:8...o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodine, důmkde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky...
Žalmy 33:14...se, na všechny lidské syny pohlíží, z místakde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten,...
Žalmy 36:13... ruka darebáků nepronásleduje ! Tamkde zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm...
Žalmy 42:4...jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj BůhKde je?!" Duše opouští, když na to vzpomínám, jak jsem...
Žalmy 42:11...výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj BůhKde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak...
Žalmy 43:3...povedou, budou provázet k hoře tvé svatostikde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu,...
Žalmy 46:5...séla Je řeka, jejíž proud blaží město Božíkde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím...
Žalmy 50:1... celou zem svolává od slunce východu tamkde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se...
Žalmy 60:2...a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolíkde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu...
Žalmy 65:13... tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsoukde byla poušť, pahorky se halí radostí. Pastviny se stády...
Žalmy 71:3... nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buďkde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls...
Žalmy 74:2... jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sionkde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce -...
Žalmy 79:10...jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich BůhKde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých...
Žalmy 103:16... Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památkykde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy...
Žalmy 113:3...nyní, tak i navěky! Od východu slunce tamkde zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený...
Žalmy 115:2...lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich BůhKde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to...
Žalmy 134:1...služebník - vy, kteří stojíte za nocí v doměkde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte...
Přísloví 11:2...potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost je tamkde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí...
Přísloví 11:14... kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovatKde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však...
Přísloví 29:18... a ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytíKde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon,...
Přísloví 31:23...se šarlatem. Její manžel je v branách uznávánkde s představenými země zasedá. Prodává košile, které...
Kazatel 7:10... mrzutost odpočívá v klíně hlupáků. NeříkejKde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré...
Kazatel 7:21...dobro a nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním...
Kazatel 9:10...se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobukde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění! Když...
Kazatel 12:7...u studny se rozláme, než se prach vrátí do zeměkde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost...
Píseň 1:7...jsem. Pověz mi ty, kterého z duše milujikde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená...
Píseň 1:8...v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tamkde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení ,...
Píseň 8:5...v objetí? Pod jabloní jsem vzbudila, tamkde počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak...
Izaiáš 1:3... I býk zná svého hospodáře, osel zná jeslekde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si...
Izaiáš 10:3...se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprositKde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s...
Izaiáš 18:7...Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místokde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem:...
Izaiáš 30:6...o zvířatech v Negevu: Zemí nebezpečí a souženíkde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na...
Izaiáš 33:18...dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde výběrčí daní, kde ten, kdo...
Izaiáš 35:7...vodní prameny, pustinou budou proudit potokykde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane...
Izaiáš 36:19...všech národů své země z rukou asyrského králeKde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové...
Izaiáš 37:13...Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaruKde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim,...
Izaiáš 46:7...ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojíkde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu...
Izaiáš 49:21...tyhle vychoval? Byla jsem opuštěná v samotěkde všichni tihle vzali se?" Toto praví Panovník Hospodin:...
Izaiáš 50:1...Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví HospodinKde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji...
Izaiáš 51:13...se chystá k záhubě. Ale hněv utiskovatelekde je? Zajatec bude brzy propuštěn; v jámě totiž neumře...
Izaiáš 59:19...budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tamkde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí,...
Izaiáš 63:11...vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lidKde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých...
Izaiáš 63:15... jen se podívej z příbytku svatosti a slávy svéKde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování se...
Izaiáš 65:4...pálí na cihlách, vysedávají při hrobkáchkde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich...
Izaiáš 66:1...je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožkuKde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych...
Izaiáš 66:19... do Tubalu a Řecka, ke vzdáleným ostrovůmkde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli...
Jeremiáš 2:6...následovali a marností se stali. se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta, který nás...
Jeremiáš 2:8...jste dědictví! Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona neznali, pastýři lidu ...
Jeremiáš 2:28...však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen ...
Jeremiáš 6:11...nemohu. "Vylij ho tedy na děti v ulicích i tamkde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s...
Jeremiáš 6:16...se, ptejte se po stezkách pradávnýchKde je ta dobrá cesta? Po jděte a vaše duše najdou...
Jeremiáš 7:12...Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místokde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se,...
Jeremiáš 9:10...zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutinkde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde...
Jeremiáš 10:22...se blíží vřava! Judská města se obrátí v troskykde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou...
Jeremiáš 13:7...schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místokde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle - pás...
Jeremiáš 13:20...oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severuKde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou?...
Jeremiáš 16:8...napít z poháru útěchy. Nevcházej také do domukde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a popil,...
Jeremiáš 17:6...v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví kde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve...
Jeremiáš 19:13...pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupukde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš...
Jeremiáš 23:3...rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinukde se rozplodí a rozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře,...
Jeremiáš 30:18...jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tamkde byly trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní se...
Jeremiáš 32:5...očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonukde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.'...
Jeremiáš 33:12...budou znovu ve všech jeho městech pastvinykde budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách,...
Jeremiáš 34:22...je a spálí je. Judská města obrátím v troskykde nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 36:12... odešel do královského paláce, do písařské síněkde právě zasedali všichni velmoži: písař Elišama, Delajáš,...
Jeremiáš 36:19..." řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo nevíkde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy,...
Jeremiáš 37:16... Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní kobcekde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král...
Jeremiáš 37:17...Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého palácekde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?"...
Jeremiáš 37:19...lidu provinil, že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali:...
Jeremiáš 40:1...ho velitel gardistů Nebuzardan propustil z Rámykde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi jeruzalémskými a...
Jeremiáš 40:12... a přišli za Gedaliášem do Micpy v judské zemikde sklidili spoustu vína a ovoce. Jochanan, syn Kareachův,...
Jeremiáš 44:22...vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávkykde se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo,...
Jeremiáš 46:2...Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima,...
Jeremiáš 46:19...Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleništěkde nikdo nebydlí. Egypt je jalovička překrásná, od severu...
Jeremiáš 48:9...obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutinykde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo...
Jeremiáš 50:6... Trmáceli se po horách a po kopcích; zapomnělikde je místo jejich odpočinutí. Všichni, kdo je našli, je...
Jeremiáš 51:29...uložil: Obrátí babylonskou zemi v troskykde nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali...
Jeremiáš 51:37...jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutinkde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane...
Jeremiáš 52:11...ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonukde ho pak věznil do dne jeho smrti. Desátého dne pátého...
Pláč 1:3...krutou porobou. Přebývá mezi pohany a nemákde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho...
Pláč 2:12...v městských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění na...
Ezechiel 6:13...mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým...
Ezechiel 8:3... ke vchodu severní brány vnitřního nádvoříkde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle -...
Ezechiel 17:4...výhonek z jeho špičky a odnesl do kupecké zeměkde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z ...
Ezechiel 17:7... A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonůkde byla zasazena, k němu a natahovala k němu své ratolesti...
Ezechiel 17:10...východním větrem, neuschne úplně? Na záhonechkde byla zasazena, tam uschne!'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:26... Babylonský král se totiž zastaví na křižovatcekde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude...
Ezechiel 21:35...jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místěkde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam odsoudím....
Ezechiel 22:20...s mědí, železem, olovem a cínem hrne do pecekde se taví rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém zuřivém...
Ezechiel 24:7...krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíněkde by ji přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála...
Ezechiel 26:14...Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místemkde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám ...
Ezechiel 26:16...zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemikde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti...
Ezechiel 26:19... učiním městem opuštěným, jako jsou městakde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a mocné vody...
Ezechiel 37:23...a všemi ostatními hříchy. Zachráním je odevšadkde žili a hřešili, a očistím je. Budou mým lidem a budu...
Ezechiel 39:3...z dalekého severu a zavedu na hory Izraelekde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout z...
Ezechiel 39:16... aby ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna. Synu...
Ezechiel 40:24...k bráně naměřil 100 loktů. Pak odvedl k jihukde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a...
Ezechiel 40:38...Ze síně brány vedl vchod do postranní místnostikde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé...
Ezechiel 42:1... odvedl severním směrem na vnější nádvoříkde přivedl k budově s místnostmi, jež stála na severu...
Ezechiel 42:2...oné mohutné stavbě. Podél severního průčelíkde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla...
Ezechiel 44:19... Kdykoli budou vycházet na vnější nádvoříkde je lid, svléknou si roucha, ve kterých sloužili, odloží...
Ezechiel 46:20...západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místokde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za hřích a...
Ezechiel 46:24...zřízena ohniště. "To jsou kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu." Poté přivedl...
Ezechiel 47:23...mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmenekde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví, praví...
Daniel 6:11...dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domůkde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému...
Ozeáš 2:1...písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tamkde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové...
Ozeáš 2:14...moji milenci," a proměním je v lesní houštinykde budou požírány divokými zvířaty. Potrestám ji za ty dny...
Ozeáš 2:16...si ji ale znovu nakloním; povedu ji po pouštikde k láskyplně promluvím. Její vinice tehdy navrátím...
Ozeáš 9:1...opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tamkde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda...
Ozeáš 13:10... zničil ses! Kdo ti pomůžeKde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých...
Ozeáš 13:14...je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrtiKde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba,...
Joel 1:18...Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine...
Jonáš 1:3...za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafykde našel loď plující do Taršiše. Zaplatil a vstoupil na...
Jonáš 1:5... odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do podpalubíkde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán,...
Nahum 2:12...svírá všechna břicha, bledá je každá tvářKde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to...
Nahum 3:7...‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší,...
Sofoniáš 3:19...přivedu. Způsobím jim čest a slávu v každé zemikde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas...
Zachariáš 1:5... vůbec jste si jich nevšímali, praví HospodinKde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky?...
Zachariáš 6:14...pak zůstane na památku v Hospodinově chráměkde bude svěřena Cheldajovi, Tobiášovi, Jedajášovi a...
Zachariáš 8:7...zachráním svůj lid ze země na východě i ze zeměkde zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydlet v...
Zachariáš 14:10...a bude se tyčit od Benjamínské brány tamkde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel...
Malachiáš 1:6...otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy oteckde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou?...
Malachiáš 2:17...ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové zřejmě v oblibě!" Také se...
Matouš 2:2... Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili...
Matouš 2:4...vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jichkde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli...
Matouš 2:9... je předcházela, se zastavila nad místemkde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich...
Matouš 2:15... vzal dítě i jeho matku a odešel do Egyptakde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co...
Matouš 6:19... odmění." "Nehromaďte si poklady na zemikde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou....
Matouš 6:20...a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebikde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou...
Matouš 6:21...a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tamkde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla....
Matouš 8:20...doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemákde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane,...
Matouš 8:32...to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezerakde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli, a když přišli do...
Matouš 13:5...a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místakde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla...
Matouš 15:33...hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci...
Matouš 21:17...Potom je opustil a odešel z města do Betaniekde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad...
Matouš 24:28...blesk - rozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení...
Matouš 25:24... věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíškde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem...
Matouš 25:26...zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízímkde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi...
Matouš 26:17...chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim:...
Matouš 26:57...zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovikde se shromáždili znalci Písma a starší. Petr ho ale...
Matouš 27:27... Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do palácekde se k němu sešla celá posádka. Svlékli ho a přehodili mu...
Matouš 28:6...tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívatkde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z...
Marek 2:4...přinést, a tak odkryli střechu nad místemkde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili...
Marek 4:5...a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místakde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla...
Marek 5:13...se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezerakde utonulo. Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve městě i...
Marek 5:40...i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnostikde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl : "Talitha kum,"...
Marek 6:53... A když se přeplavili, přistáli u Genezaretukde zakotvili. Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned...
Marek 6:55...kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tamkde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do měst nebo na...
Marek 9:48... než být s oběma očima uvržen do peklakdejejich červ nehyne a oheň nehasne'. Každý totiž bude...
Marek 13:14..." uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojíkde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v...
Marek 14:14...Kam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptáKde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl...
Marek 14:53...a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězikde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma....
Lukáš 4:16...a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretukde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do...
Lukáš 4:17...Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místokde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť ...
Lukáš 4:23...slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tadykde jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný...
Lukáš 6:17... S těmi sestoupil z hory a stanul na plánikde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z...
Lukáš 8:25...a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se...
Lukáš 9:58...doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemákde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale...
Lukáš 10:38..." řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnicekde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra...
Lukáš 12:33... nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijdekde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše...
Lukáš 12:34... kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná...
Lukáš 13:33... Dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestěKde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě? Jeruzaléme...
Lukáš 15:13...syn všechno prodal a odešel do daleké zeměkde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno...
Lukáš 17:17...jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby...
Lukáš 17:37...mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou...
Lukáš 22:9...nám připravit beránka k velikonoční večeři." "Kde ho máme připravit?" zeptali se. Odpověděl: "Jen co...
Lukáš 22:11...za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptáKde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl...
Lukáš 24:53...do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámukde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo...
Jan 1:28...sandálu." Toto se stalo v Betanii za Jordánemkde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází...
Jan 1:38... Řekli mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se...
Jan 1:39...podívat," odpověděl jim. A tak se šli podívatkde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem...
Jan 2:12...se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaumkde se několik dní zdrželi. Blížily se židovské Velikonoce,...
Jan 4:20...Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místokde se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš,...
Jan 4:46...tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejskékde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský...
Jan 6:5... že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?" (To ovšem...
Jan 6:23...ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místukde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup...
Jan 6:24...i oni do loděk a přijeli do Kafarnaumkde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu...
Jan 6:62...co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tamkde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže...
Jan 7:11...představení ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí;...
Jan 7:34... poslal. Budete hledat, ale nenajdete. Tamkde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho...
Jan 7:36...řekl: ‚Budete hledat, ale nenajdete. Tamkde jsem, se nedostanete'?" V poslední den, když svátek...
Jan 7:42...přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečkakde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva...
Jan 8:10...uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo,...
Jan 8:19...o mně Otec, který poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani...
Jan 9:12...' A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím," odpověděl. A tak...
Jan 10:40...z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místokde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním...
Jan 11:6... že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tamkde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska...
Jan 11:32...plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na místokde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy:...
Jan 11:57...však vydali nařízení, že pokud se někdo dozvíkde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní...
Jan 12:1...dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betaniekde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu...
Jan 12:26... Kdo mi chce sloužit, následuje; tamkde jsem , bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho...
Jan 14:3...přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tamkde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte...
Jan 17:24... chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tamkde jsem , aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi...
Jan 18:1... odešel se svými učedníky za potok Kedronkde byla zahrada; do se svými učedníky vešel. To místo...
Jan 18:20... Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chráměkde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč...
Jan 19:20...KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místokde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to...
Jan 20:12... V pláči se naklonila do hrobu a na místěkde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly...
Jan 20:25..." odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tamkde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy...
Skutky 1:13...Když přišli, vystoupili do horní místnosti domukde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš,...
Skutky 2:2...by se řítil prudký vítr, a naplnil celý důmkde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se...
Skutky 3:8...nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámukde se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam...
Skutky 7:15...pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egyptakde zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni do...
Skutky 7:29...utekl a žil jako přistěhovalec v midiánské zemikde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na...
Skutky 7:49...chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místokde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou...
Skutky 7:58...svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z městakde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k...
Skutky 9:39... Když přišel, zavedli ho do horní místnostikde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košile...
Skutky 12:19...popravit a odebral se z Judska do Cesarejekde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a...
Skutky 13:6...jim pomáhal. Procestovali ten ostrov do Páfukde narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného...
Skutky 15:21... přece odedávna kazatele po všech městechkde ho čtou v synagogách každou sobotu." Apoštolové a...
Skutky 15:36...vrátit a navštívit naše bratry ve všech městechkde jsme kázali Pánovo slovo, zjistíme, jak se mají."...
Skutky 16:13...dní, vyšli jsme v sobotu za město k řecekde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k...
Skutky 16:40...a Silas tedy vyšli z vězení, přišli k Lydiikde se uviděli s bratry, povzbudili je a odešli. Přes...
Skutky 17:1...Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesalonikykde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel...
Skutky 19:1...prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesukde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste...
Skutky 20:3...povzbudil místní učedníky a dorazil do Řeckakde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie,...
Skutky 20:8...svou řeč do půlnoci. V horní místnostikde se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem...
Skutky 20:13...vyrazili napřed. Vypluli jsme na lodi k Assukde jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám...
Skutky 21:3...se dál do Sýrie. Když jsme pak přistáli v Týrukde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky...
Skutky 21:5...nás i s ženami a dětmi vyprovodili za městokde jsme na břehu poklekli a modlili se. Po rozloučení jsme...
Skutky 21:7...domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidykde naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratry a strávili...
Skutky 21:18... Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovikde se shromáždili všichni starší. Pavel je pozdravil a...
Skutky 25:20... navrhl jsem mu, zda by chtěl jít do Jeruzalémakde by to mohl soud projednat. Pavel se však odvolal, že...
Skutky 27:12... že odtud vyplují a pokusí se dorazit do Fénixukde by mohli přezimovat. Tento krétský přístav byl totiž...
Římanům 3:27...a ospravedlňuje toho, kdo věří v JežíšeKde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad...
Římanům 4:15...a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy vychází z...
Římanům 5:20... Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila...
Římanům 9:26...svým, nemilovanou budu milovat." "Na místěkde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou...
Římanům 15:20...evangeliem. Šlo mi o to, kázat evangelium tamkde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím...
1. Korintským 1:20...moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový...
1. Korintským 14:33...Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všudekde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při shromážděních...
1. Korintským 15:55...je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta...
2. Korintským 3:17...obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou...
2. Korintským 12:4...nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do rájekde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže...
Efeským 2:20...jste postaveni na základ apoštolů a prorokůkde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá...
Efeským 4:29...zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující tamkde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte...
Koloským 3:1...s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinámkde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci,...
Židům 4:12...duše a ducha, do morku a kloubů, do srdcekde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření...
Židům 9:6... vcházejí kněží neustále do jeho první částikde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok...
Židům 10:18...nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny." Tamkde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba oběti....
Jakub 3:16...shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelskáKde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a...
1. Petr 3:22... který odešel do nebe a je po Boží pravicikde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I Kristus...
2. Petr 2:4...anděly, když zhřešili, ale svrhl je do peklakde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani...
Zjevení 2:13... ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tamkde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel...
Zjevení 11:8...města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egyptkde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů,...
Zjevení 12:6...k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušťkde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc...
Zjevení 12:14...před tím hadem uletěla na poušť, na své místokde bude živena čas a časy a půl času. Had ze své tlamy...
Zjevení 17:15...věrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi vidělkde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky....
Zjevení 20:10...je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a sírykde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i...

Slova obsahující kde: jokdeam (1) kde (518) kdečemu (1) kdejaká (2) kdejaké (4) kdejakém (6) kdejakou (1) kdejaký (5) kdejakým (9) kdekdo (9) kdekoho (2) kdekoli (26) kdepak (2) kdesi (2) kdežto (12) někde (13) někdejší (2) někdejšího (1) nikde (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |