Kanaánské

Hledám varianty 'kanaánské' [ kanaánské ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 10:18... Sinejce, Arvadejce, Semarejce a ChamatejceKanaánské rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu...
Genesis 11:31...a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam...
Genesis 12:5... kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou zemí ...
Genesis 13:12...Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlelkanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny...
Genesis 16:3...poslechl. Deset let poté, co se Abram usadilkanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni...
Genesis 23:2... Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad truchlil a...
Genesis 23:19...pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na...
Genesis 28:8... Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které...
Genesis 31:18...v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své...
Genesis 33:18...z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechemkanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž...
Genesis 35:6...tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli s ním - a postavil...
Genesis 36:5...Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodilikanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a...
Genesis 36:6...zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabylkanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého...
Genesis 42:5...nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboťkanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem...
Genesis 42:7...tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo."...
Genesis 42:13...bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho mužekanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším otcem a...
Genesis 42:29...dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten...
Genesis 42:32...není a nejmladší je právě s naším otcem domakanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl:...
Genesis 44:8...by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme tikanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli...
Genesis 45:17...zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte...
Genesis 46:10...Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari...
Genesis 46:12...Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan všakkanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula....
Genesis 48:3...řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzukanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby...
Genesis 48:7...Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam...
Genesis 49:30... do jeskyně na poli Makpela, která ležíkanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil...
Genesis 50:5... v hrobce, kterou jsem si vytesalkanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile...
Genesis 50:13...otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela...
Exodus 6:15...Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména...
Exodus 16:35...bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.)...
Leviticus 14:34...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na...
Leviticus 18:3...jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich...
Numeri 26:19...500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřelikanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z...
Numeri 32:30...ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámikanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli:...
Numeri 33:40...se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevukanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od...
Numeri 33:51...synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte...
Numeri 35:10...synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit...
Deuteronomium 1:7... v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku...
Jozue 5:12...neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha,...
Jozue 14:1...jsou dědictví, která synové Izraele získalikanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue,...
Jozue 21:2...a k rodovým vůdcům izraelských pokolení v Šílukanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše...
Jozue 22:9...vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šílakanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní...
Jozue 22:10...podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše. Ještěkanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili synové...
Jozue 22:11...oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá...
Jozue 22:32...kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům...
Soudců 21:12...nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílukanaánské zemi. Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na...
1. Královská 9:16...vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři,...

Slova obsahující kanaánské: kanaánské (46) kanaánského (2) kanaánskému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |