Kameny

Hledám varianty 'kameny' [ kameny (42) kamenů (22) kameni (17) kamenem (20) kamenech (1) kamene (23) kámen (99) ]. Nalezeno 200 veršù.
Genesis 2:12...je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdeliumkámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou...
Genesis 11:3...a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme,...
Genesis 28:11...slunce zapadlo. Vzal na tom místě jedenkamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve...
Genesis 28:18...nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a...
Genesis 28:22...otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím...
Genesis 29:2...k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve...
Genesis 29:3...jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam...
Genesis 29:8...teprve se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla...
Genesis 29:10...strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strýce Lábana napít...
Genesis 31:13... jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této...
Genesis 31:45...pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům:...
Genesis 31:51..."Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i...
Genesis 35:20... Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael...
Genesis 49:24...jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je PastýřKámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže....
Exodus 15:5...v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je...
Exodus 15:16...je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž...
Exodus 17:12... Když pak Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a...
Exodus 20:25...mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej. Také...
Exodus 21:18..." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a...
Exodus 25:7...na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. mi...
Exodus 28:9...látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich...
Exodus 28:10...podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen. Jako kamenorytec...
Exodus 28:11...vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček...
Exodus 28:12...Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny...
Exodus 28:17...široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě...
Exodus 28:21...pořadí jsou zasazeny do zlatých obroučekKamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý...
Exodus 35:9...na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. Přijďte,...
Exodus 35:27...kozí srst. Předáci obce přinášeli onyxové kameny a další drahokamy k posázení efodu a náprsníku, také...
Exodus 39:6...Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli...
Exodus 39:7...připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Exodus 39:10...píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě...
Exodus 39:13...chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct,...
Exodus 39:14...pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obroučekKamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý...
Leviticus 14:40...se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za...
Leviticus 14:42...vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se...
Leviticus 14:43...se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kněz a...
Leviticus 26:1...sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš...
Numeri 33:52...obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich...
Numeri 35:17...vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný...
Numeri 35:23... anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník...
Deuteronomium 4:28...vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřevakamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam...
Deuteronomium 24:6...vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo...
Deuteronomium 27:2... kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile překročíš Jordán,...
Deuteronomium 27:4...vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář...
Deuteronomium 27:5... Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltářkamenů neopracovaných železem. Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 27:6... svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm Hospodinu, svému Bohu, zápalné...
Deuteronomium 27:8...a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to...
Deuteronomium 28:36... Tam budete sloužit cizím bohům ze dřevakamene. Všem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš...
Deuteronomium 28:64...nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam...
Jozue 4:3... kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte je v táboře, kde se...
Jozue 4:5... vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly...
Jozue 4:6...se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily...
Jozue 4:7...Jordán, vody se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové...
Jozue 4:8...přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil...
Jozue 4:9...sebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy...
Jozue 4:20...u východního okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a...
Jozue 4:21...v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu...
Jozue 8:31...v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů, neopracovaných železem." Na něm pak přinesli...
Jozue 8:32...a obětovali pokojné oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů...
Jozue 10:11...do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik...
Jozue 15:6... prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí...
Jozue 18:17...Gelilotu naproti průsmyku Adumim. Sestupuje ke kameni Rubenova syna Bohana, vede ke srázu severně od...
Jozue 24:26...zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni....
Jozue 24:27...pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť...
Soudců 9:5...Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů,...
Soudců 9:18... povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni a králem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha,...
Soudců 9:53... aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku. Abimelech k sobě rychle...
Soudců 16:21...řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst...
1. Samuel 6:14...Jošuy Betšemešského a zastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy...
1. Samuel 6:15...zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné...
1. Samuel 6:18...města po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem...
1. Samuel 7:12...je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho Eben-ezer,...
1. Samuel 14:33...prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekněte...
1. Samuel 17:49...řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen...
1. Samuel 17:50...zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakemkamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný...
1. Samuel 20:19...k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tamkamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy, jako bych...
1. Samuel 25:37... V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že...
2. Samuel 11:21...na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu...
2. Samuel 16:13...svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s...
2. Samuel 20:8...Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve...
1. Královská 1:9...odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene En-rogel a sezval tam...
1. Královská 5:29...měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří...
1. Královská 5:31...na dělníky. Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných...
1. Královská 5:32...a z Gebalu. Tak tedy bylo připraveno dřevokameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po...
1. Královská 6:7...do samotných stěn chrámu. (Chrám se stavělkamenů již opracovaných v lomu, takže se v chrámu během...
1. Královská 6:18...poupata a rozvité květy - vše bylo z cedrukámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun...
1. Královská 7:9...vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami přiřezaných zepředu i...
1. Královská 7:10... Základy byly z velikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru...
1. Královská 7:11...nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola...
1. Královská 18:31...opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal...
1. Královská 18:32..."Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj...
1. Královská 18:38...Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to...
2. Královská 12:13...a kameníky. Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní...
2. Královská 19:18...bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevokámen - to proto je zničili. Teď ale prosím, Hospodine,...
2. Královská 22:6...i zedníkům a nakupují za dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není...
1. Letopisů 22:2...a vybral z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa...
1. Letopisů 29:2...dřevo pro dřevěné, onyx a jiné ozdobné a pestré kameny k obkládání, nejrůznější drahokamy i množství...
2. Letopisů 2:1...do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo na 3 600 předáků. Šalomoun pak poslal...
2. Letopisů 2:17... Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad...
2. Letopisů 26:14... přilbami, pancíři, luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil důmyslná zařízení k metání...
2. Letopisů 34:11...je tesařům a stavitelům na nákup opracovaného kamene, trámů a stavebního dřeva na budovy, které judští...
Nehemiáš 9:11...pronásledovatele jsi však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil...
Ester 1:6...porfyru, bělostného mramoru i perleti a drahých kamenů! Královské víno teklo královsky štědře do zlatých...
Job 6:12... ještě něco čeká v životě? Copak je sílakamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu nějak...
Job 8:17...celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kameny, drží se skalnatého podloží. Když je pak ze svého...
Job 24:11... o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících z...
Job 28:2...místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze zeměkámen taví v měď. Vytlačují tmu za nové hranice, pronikají...
Job 38:6...jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni...
Job 38:30...led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch propasti když zamrzne? Umíš Plejády pouty...
Job 41:16...jak slitina - nezachvějí se. Srdce tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se zvedne, bojí se...
Job 41:20...za dřevo trouchnivé. Šípy ho nezaženou na útěkkamenů z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje...
Žalmy 91:12...aby chránili, na rukou aby nosili, nohukámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva...
Žalmy 118:22...vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys zachránilKámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám...
Přísloví 26:8...v ústech tupcových. Jako do praku nabíjet kámen je tupci prokazovat čest. Jako trn v ruce opilce je...
Přísloví 27:3...ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rtyKámen tlačí a písek tíží, vydržet s tupcem je těžší než...
Izaiáš 8:14...vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude...
Izaiáš 28:16...praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ...
Izaiáš 37:19...bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevokámen - to proto je zničili. Teď však prosím, Hospodine,...
Izaiáš 54:11... útěchy zbavená, hle, vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé...
Izaiáš 54:12...budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou...
Jeremiáš 2:27...s kněžími a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář...
Jeremiáš 5:3... ale nedali se poučit. Tváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen...
Jeremiáš 43:9...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v...
Jeremiáš 43:10...Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil; nad nimi rozprostře svůj...
Jeremiáš 51:26...skal, obrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý...
Jeremiáš 51:63...zpustošené!' tu knihu dočteš, přivaž k  kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se...
Ezechiel 10:9...jednom kole. Napohled se ta kola třpytila jako kámen chrysolit. Všechna čtyři se podobala jedno druhému,...
Ezechiel 11:19...vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdcekamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly,...
Ezechiel 13:11...Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne!...
Ezechiel 13:13...a ve své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kameny. Zbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a...
Ezechiel 28:14... Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode...
Ezechiel 28:16... tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi...
Ezechiel 36:26...vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdcekamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého...
Ezechiel 38:22...a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky - na...
Ezechiel 40:42... Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte dlouhý, půldruhého lokte...
Daniel 2:34...hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a...
Daniel 2:35...je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil...
Daniel 2:45... jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato....
Daniel 5:4...zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřevakamene. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské...
Daniel 5:23...bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřevakamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí - ale Bohu,...
Micheáš 1:6...v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím do údolí, obnažím její základy. Všechny její...
Abakuk 2:19...tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to...
Ageus 2:15... než se v Hospodinově chrámu začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet...
Zachariáš 3:9... že přivádím svého služebníka, Výhonek. Hlekámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je...
Zachariáš 4:7...Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: ‚Milost, milost jemu!'" Dostal...
Zachariáš 4:10...Takoví se zaradují, uvidí ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou oči...
Zachariáš 5:4...zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, takkámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi:...
Zachariáš 10:4...Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy,...
Matouš 4:6...a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej...
Matouš 7:9... Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš...
Matouš 18:6...lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda světu kvůli...
Matouš 21:42...Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám...
Matouš 21:44...lidu, který ponese jeho ovoce. Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten kámen padne, toho...
Matouš 24:2...to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil...
Matouš 24:41...vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte,...
Matouš 27:60...si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta...
Matouš 27:66...a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila sobota a...
Matouš 28:2...nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a...
Marek 9:42...mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře. [44] Kdyby sváděla tvá ruka,...
Marek 12:10...a vinici jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám...
Marek 13:1...z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké...
Marek 13:2...mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil...
Marek 15:46...ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl...
Marek 16:3...slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je...
Marek 16:4...od vchodu?" Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do...
Lukáš 4:3...mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je...
Lukáš 4:11... a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej...
Lukáš 17:2...pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto...
Lukáš 19:44... se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení...
Lukáš 20:17...na a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli...
Lukáš 20:18...stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten kámen padne,...
Lukáš 21:5..." Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy...
Lukáš 21:6..."Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." "Mistře, kdy to...
Lukáš 22:41...nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se: "Otče, pokud...
Lukáš 24:2...vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo...
Jan 8:7..."Kdo z vás je bez hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil a psal po zemi...
Jan 11:38...Ježíš k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá...
Jan 11:39... Byla to jeskyně zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta,...
Jan 11:41...slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti,...
Jan 20:1...Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k...
Skutky 4:11...a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je tenkámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným...
Skutky 17:29...božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale...
Římanům 9:32...základě víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen...
Římanům 9:33...úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se...
Římanům 11:9..."Jejich stůl se jim stane léčkou a pastíkamenem úrazu a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby...
1. Korintským 8:9...pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi...
1. Korintským 10:32...cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i ...
2. Korintským 3:7...totiž zabíjí, ale Duch oživuje. Litera tesaná do kamene měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na...
Efeským 2:20...na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a...
1. Petr 2:4...laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před...
1. Petr 2:5...a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem...
1. Petr 2:6...přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě...
1. Petr 2:7...věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to "Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a...
1. Petr 2:8...zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazu a skála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad...
1. Jan 2:10...miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě....
Zjevení 4:3...Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a kolem trůnu byla duha, na...
Zjevení 9:20...klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědikamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili...
Zjevení 18:21...silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen...
Zjevení 18:22...se v tobě nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského kamene se v tobě nikdy neozve. Světlo lampy se v tobě ...
Zjevení 21:11...zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu jasnému jako křišťál. Měl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |