Kamenná

Hledám varianty 'kamenná' [ kamenných (2) kamenný (3) kamennou (3) kamenné (18) kamenná (2) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 35:14... kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem....
Exodus 4:25...a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s ...
Exodus 20:25... k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se...
Exodus 24:12..."Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem napsal k...
Exodus 31:18...Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectvíkamenné desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se...
Exodus 34:1..." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu slova,...
Exodus 34:4...touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal,...
Deuteronomium 4:13...plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil...
Deuteronomium 5:22...a mračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z...
Deuteronomium 9:9... Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin...
Deuteronomium 9:10...bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna...
Deuteronomium 9:11...dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 10:1... Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu....
Deuteronomium 10:3...jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou...
Jozue 5:2... V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy...
Jozue 5:3...znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž...
1. Královská 8:9... Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když...
2. Královská 3:25...zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město...
2. Královská 16:17...býků, na nichž spočívalo, a položil je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z...
Nehemiáš 3:35...po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš,...
Přísloví 24:31...bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly kopřivykamenná zídka celá zbořená! To, co jsem viděl, jsem si vzal...
Izaiáš 27:9...a odstranění jeho hříchu přinese ovoce: všechny kamenné oltáře budou roztlučeny, jako se na prach drtí...
Pláč 3:9...jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitbyKamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšiny. Číhal...
Ezechiel 46:23...Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště....
Daniel 6:18...věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou desku a přikryli s ústí jámy, král ji...
Jan 2:6..."Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o...
2. Korintským 3:3...ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. A...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |