Kamení

Hledám varianty 'kamení' [ kamením (8) kamení (42) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 31:46...památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení, vytvořili mohylu a na ...
Leviticus 14:45...malomocenství; je nečistý. Dům se musí zbořitKamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na...
Deuteronomium 8:9...a v ničem nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš...
Deuteronomium 29:16...nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevokamení, stříbro a zlato, jichž se drží. se mezi vámi...
Jozue 7:25...Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je...
Jozue 7:26...kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil...
Jozue 8:29...městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Jozue pak vystavěl...
2. Samuel 16:6...a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými...
2. Samuel 18:17...do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud...
1. Královská 10:27... Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král...
1. Královská 15:22...celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král...
2. Královská 3:19...zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná...
2. Královská 3:25...rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné...
1. Letopisů 12:2...vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak...
1. Letopisů 22:14...tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevokamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k ruce dělníky, lamače,...
2. Letopisů 1:15...vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král...
2. Letopisů 2:13...se zlatem, stříbrem, bronzem i železem, s kamením i dřevem, se šarlatem, modří, kmentem i karmínem....
2. Letopisů 9:27... Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si...
2. Letopisů 16:6... Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král...
Job 5:23...zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve...
Job 14:19... jako se balvan z místa odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval půdu odplaví - takto ty bereš člověku...
Žalmy 102:15...správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo...
Přísloví 20:17... komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než...
Kazatel 3:5...smát, čas rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání...
Kazatel 10:9... padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím...
Izaiáš 5:2...míval vinicina úrodném úbočí. Okopal ji a zbavil kamení, ušlechtilou révu na vysadil. Věž postavil...
Izaiáš 9:9..."Cihly byly zbořeny, my však budeme stavětkamení! Plané fíkovníky byly skáceny, my je však vyměníme...
Izaiáš 14:19... mečem zohavených, jako pošlapaná zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní,...
Izaiáš 60:17...stříbro; místo dřeva přinesu ti bronz a místo kamení železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým...
Izaiáš 62:10...pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá...
Jeremiáš 3:9...smilstvem poskvrnila zem, když cizoložilakamením a dřevem. Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta...
Jeremiáš 18:14...provádí tu nejhroznější věc! Mizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi horami...
Pláč 3:53... V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli  kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem...
Pláč 4:1...lesklé zlato, ryzí kov se netřpytí! Drahé kamení rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu bývali...
Ezechiel 20:32... jako kmeny všech zemí - chceme uctívat dřevokamení.' Co jste si usmyslili, se ale nikdy nestane. Jakože...
Ezechiel 26:12...hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vody. Tvé zvučné písně...
Ozeáš 12:12...Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu,...
Amos 5:11...v těch svých palácích, které jste si postavilikamení; z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete...
Abakuk 2:11...životem za to zaplatíš. Vždyť bude křičetkamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo...
Zachariáš 9:15... Hospodin zástupů jim bude záštitou, takže kamení z praku podupou. Budou jíst a pít a hlučet jak po...
Matouš 3:9...je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromů. Každý...
Matouš 4:3...a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby." On však odpověděl: "Je...
Marek 5:5... byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před...
Lukáš 3:8... že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekera. Každý strom,...
Lukáš 19:40...jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!" Když dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal...
Jan 8:59...Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil...
Jan 10:31...a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem...
1. Korintským 3:12...na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde...

Slova obsahující kamení: kamení (42) kameníci (1) kameníkům (1) kameníky (6) kamením (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |