Kam

Hledám varianty 'kam' [ kam (138) ]. Nalezeno 129 veršù.
Genesis 16:8..."Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišlaKam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj."...
Genesis 20:13... řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všudekam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech...
Genesis 24:49...ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnoutkam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc...
Genesis 32:18...můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříškam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého...
Genesis 43:18...odvedl je do Josefova paláce. Když ale uvidělikam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal...
Exodus 21:13... ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místokam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého...
Exodus 32:34... kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lidkam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však...
Leviticus 4:12...a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místokam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je...
Numeri 35:25...a umožní mu návrat do útočištného městakam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího...
Deuteronomium 1:28...Vydal nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladilKam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když...
Deuteronomium 4:27...mezi národy, takže vás uprostřed pohanůkam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete...
Deuteronomium 19:3...na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče, aby si...
Deuteronomium 23:13...do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místokam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík...
Jozue 2:5... Odešli, když se za soumraku měla zavírat bránaKam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je...
Jozue 8:24...s pobíjením všech obyvatel Aje venku na pouštikam je pronásledovali, dokud všichni do posledního nepadli...
Jozue 17:18... Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co...
Soudců 4:10...Debora vstala a odešla s Barákem do Kedešekam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10...
Soudců 9:51...jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věžkam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města....
Soudců 19:17... uviděl na městském prostranství pocestného. "Kam jdeš a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na...
Růt 1:16..., abych opustila a odvrátila se od tebeKam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude...
1. Samuel 5:11...izraelského boha pryč," žádali. " se vrátíkam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě...
1. Samuel 6:2...ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslatkam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu...
1. Samuel 14:7...máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať sekam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na...
1. Samuel 29:4... "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátíkam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do boje! Vždyť by se v...
1. Samuel 30:31... Bor-ašanu, Atachu, Hebronu - do všech místkam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili...
2. Samuel 2:1...judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal se David. "Do Hebronu," odpověděl mu....
2. Samuel 7:9...mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všudekam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou...
2. Samuel 13:13...takovou hanebnost! Co pak bude se mnouKam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli...
2. Samuel 15:20...včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi kam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými...
1. Královská 2:3... aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všudekam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal:...
1. Královská 5:23...moři, kde z něj nadělám vory a přepravím jekam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš....
1. Královská 12:2... syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v Egyptěkam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta,...
1. Královská 18:12...od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou přijdu k Achabovi, a když nenajde,...
2. Královská 6:6...vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal,...
2. Královská 9:16..." Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelukam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král...
2. Královská 17:29...Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městěkam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je...
1. Letopisů 5:16...vesnicích i na všech šáronských pastvináchkam sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů...
1. Letopisů 17:8...vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všudekam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou...
2. Letopisů 8:11...v domě izraelského krále Davida, neboť místakam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově...
2. Letopisů 10:2... syn Nebatův, se o tom dověděl v Egyptěkam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta,...
Ezdráš 2:1...krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonukam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem...
Ezdráš 6:3...Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místěkam se přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť...
Nehemiáš 4:6...v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za...
Nehemiáš 7:6...Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetíkam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem...
Ester 8:17... V každé jedné provincii, v každičkém městěkam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů veselí a...
Job 14:10...zemře a klesne bezvládně, naposled vydechne - a kam se poděje? Jako se vypařuje voda z jezer, jako potok...
Job 20:7...se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a...
Job 21:28...- hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků kde konec...
Job 28:4...mez, po rudě pátrají v černé tmě. Šachty razíkam poutník nezavítá, kam ani nezabloudí noha člověka,...
Žalmy 71:3...zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlíkam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budu v...
Žalmy 89:50...Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi...
Žalmy 103:22...Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tamkam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše Hospodinu! ...
Žalmy 139:7... chápání - je příliš hluboké, na to nestačímKam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam...
Žalmy 142:5...se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje volání: Ty,...
Přísloví 5:6...nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých...
Přísloví 14:8...nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat sebeklam. Hlupáci mají...
Přísloví 17:8...působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daříkam se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny,...
Přísloví 18:3...o rozumnost - chce jen vyklopit, co na srdciKam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanba a...
Přísloví 21:1...Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směrujekam chce. Člověk všechny své cesty za správné, srdce...
Kazatel 11:9...mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdikam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima...
Píseň 6:1...můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské!  Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se...
Izaiáš 19:12...moudrých, jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí,...
Jeremiáš 7:32...a v Tofetu se bude pohřbívat, nebude ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá...
Jeremiáš 9:1...zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místokam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a odejít...
Jeremiáš 15:2... Odežeň je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít...
Jeremiáš 19:14...bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetukam jej Hospodin poslal prorokovat, postavil se na nádvoří...
Jeremiáš 22:12...odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tamkam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu,...
Jeremiáš 23:3...Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemíkam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu,...
Jeremiáš 24:9...potupným pořekadlem a posměšnou nadávkou všudekam je zaženu. Pošlu na meč, hlad a mor, dokud nebudou...
Jeremiáš 25:35... padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají...
Jeremiáš 29:14... Shromáždím vás ze všech národů a ze všech místkam jsem vás rozptýlil, praví Hospodin, a přivedu vás zpět...
Jeremiáš 29:18...kletby a děs, posměch a nadávky u všech národůkam jsem je rozptýlil, protože neposlouchali slova,...
Jeremiáš 40:4... Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jítkam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať...
Jeremiáš 40:12... Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech místkam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v judské...
Jeremiáš 42:3...zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámíkam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim...
Jeremiáš 42:22... že pomřete mečem, hladem a morem na místěkam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš...
Jeremiáš 43:5...Judy - ty, kteří se vrátili ze všech národůkam se předtím rozprchli, a znovu se usadili v judské zemi,...
Jeremiáš 44:8...rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptěkam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být...
Jeremiáš 49:36...všude rozmetám, takže nezbude ani jeden národkam elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před jeho...
Ezechiel 4:13...synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohanykam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem...
Ezechiel 11:16... ano, rozprášil jsem je po zemích. V zemíchkam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto...
Ezechiel 12:16...před mečem, hladem i morem, aby mezi národykam přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy...
Ezechiel 34:12...vyhledám své ovce a vysvobodím je ze všech místkam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den. Vyvedu je z...
Ezechiel 37:21...Hospodin: Hle, vezmu syny Izraele z národůkam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je...
Daniel 6:27...Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všudekam sahá královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili...
Joel 2:3...Eden, za nimi zpustošená pustina - uniknout není kam! Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři...
Joel 4:7... Hle, je probudím, aby se vrátili z místkam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a...
Amos 2:14...jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se....
Nahum 3:17... pak ale vyjde slunce a zas uletí a nikdo nevíkam se poděli. Asyrský králi, tví pastýři usnuli, tví...
Zachariáš 2:6...jsem oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi...
Zachariáš 5:10...) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou...
Marek 14:12...velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravit k jídlu velikonočního beránka?"...
Marek 14:14...vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za nímKam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je...
Marek 15:47... Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívalykam byl pochován. Když skončila sobota, Marie Magdaléna,...
Marek 16:6...Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte sekam ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi,...
Lukáš 10:1...je před sebou po dvou do každého města a místakam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků...
Lukáš 12:17...úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím...
Lukáš 12:33... které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebikam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš...
Jan 3:8...ti řekl: Musíte se znovu narodit. Vítr vanekam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a...
Jan 7:35... ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi...
Jan 8:2...horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámukam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil...
Jan 8:14...svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišelkam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy...
Jan 8:21...hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tamkam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít...
Jan 8:22..."To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tamkam vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola, jsem...
Jan 11:30...ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místěkam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s Marií v...
Jan 11:34... Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli mu....
Jan 12:35...nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, nevíkam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli...
Jan 13:33... ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tamkam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni...
Jan 13:36...jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Panekam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl...
Jan 14:4...k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem . Vítekam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil...
Jan 14:5... kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevímekam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?"...
Jan 16:5... který poslal, a nikdo z vás se neptá: ‚Kam jdeš?' Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce...
Jan 20:2...rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevímekam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem...
Jan 20:13... ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevímkam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátila a...
Jan 20:15..."Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mikam jsi ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl ...
Jan 21:18...ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodilskam jsi chtěl. zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne ...
Skutky 1:25...namísto Jidáše, který se odvrátil a odešelkam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl...
Skutky 12:12...pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Markakam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře...
Skutky 20:16... aby se v Asii nezdržel. Spěchal do Jeruzalémakam se chtěl dostat pokud možno na den Letnic. Z Milétu...
Skutky 22:5...také přijal dopisy pro naše bratry v Damaškukam jsem se vypravil, abych i tamější přívržence přivedl v...
Skutky 24:11...myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzaléměkam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct...
Skutky 25:4...Festus odpověděl: "Pavel je ve vazbě v Cesarejikam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci...
1. Korintským 4:17...v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvikam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám ...
1. Korintským 12:17...kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okemkam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se...
1. Korintským 12:19...tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částíkam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří...
Galatským 4:15...jste jako Božího anděla, jako Krista JežíšeKam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to...
Židům 6:20... pevnou a sahající dovnitř za oponukam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky...
Židům 11:8...místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevědělkam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do...
1. Jan 2:11...nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a nevíkam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Píšu vám, drazí, že...

Slova obsahující kam: adonikamovi (2) adonikamových (1) achikam (2) achikama (7) achikamova (3) achikamovi (2) achikamovu (2) achikamovým (2) achikamův (2) azrikam (3) azrikama (2) azrikamova (1) cizinkami (7) dálkami (1) deskami (4) děvečkami (6) děvkami (1) dívkami (4) drahokam (2) drahokamů (7) drahokamy (14) družkami (2) dýkami (3) hlídkami (1) choutkami (3) jekameam (2) jekamiáš (2) jekamiáše (1) kam (138) kamaji (1) kamarádí (1) kamene (23) kamenech (1) kamének (1) kamenem (20) kameni (17) kamení (42) kameníci (1) kameníkům (1) kameníky (6) kamením (8) kaménku (1) kamenná (2) kamenné (18) kamennou (3) kamenný (3) kamenných (2) kamenorytec (2) kamenovali (5) kamenován (1) kamenováni (1) kamenovat (4) kamenů (22) kamenuješ (2) kameny (42) kamínek (1) kamínky (1) kamkoli (45) kamonu (1) kamzíci (1) kamzičích (1) kamzík (1) kamzíkům (1) kdovíkam (1) kněžkami (1) kožkami (1) lahůdkami (1) látkami (2) léčkami (2) loukami (1) malkama (1) manželkami (5) miskami (1) moábkami (1) myšlenkami (1) nadávkami (3) někam (12) neukamenoval (1) neukamenovali (1) nevěstkami (1) nikam (7) okamžik (11) okamžikem (1) okamžiku (8) okamžitě (1) patkami (13) plenkami (1) podmínkami (1) pochoutkami (1) pokrývkami (2) příčkami (2) rozinkami (2) rukama (48) řekami (8) stezkami (6) stovkami (2) troskami (8) trubkami (6) ukamenoval (1) ukamenovali (7) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |