Kalicha

Hledám varianty 'kalicha' [ kalichů (1) kalichu (3) kalichem (3) kalicha (3) kalich (39) ]. Nalezeny 44 verše.
2. Královská 12:14...chrámu se nepoužívalo k výrobě stříbrných kalichů, kratiknotů, misek, trub ani žádného jiného...
Žalmy 11:6...násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý,...
Žalmy 16:5... nevstoupí jejich jméno na rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš!...
Žalmy 23:5...stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska budou provázet po všechny...
Žalmy 75:9...jednoho povyšuje, druhého snižuje. Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem...
Žalmy 80:6...s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláčekalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals...
Žalmy 116:13...za všechno dobrodiní, jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby...
Izaiáš 51:17... Jeruzaléme, který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár...
Izaiáš 51:22... beru ti z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však...
Jeremiáš 25:15... Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž...
Jeremiáš 25:17...kvůli meči, který na sesílám." Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k...
Jeremiáš 25:28...vás sesílám meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 49:12...'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez...
Jeremiáš 51:7...- odplácí Babylonu, co si zaslouží. Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět....
Pláč 4:21... jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ se a svlékneš donaha! Tvůj trest vyprší,...
Ezechiel 23:31...ses jejich hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak...
Ezechiel 23:32...stejně jako ona. Tak praví Panovník HospodinKalich své sestry budeš pít, hluboký a široký. Je plný...
Ezechiel 23:33... plný k okraji. Opiješ se k zoufalství kalichem hrůzy a zděšení, kalichem své sestry Samaří. ho...
Abakuk 2:16...ty; ukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se k tobě kalich z pravice Hospodinovy; ne slávou, ale zvratky budeš...
Matouš 20:22...prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili. Na to jim řekl:...
Matouš 20:23..." odvětili. Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po pravici a levici ovšem nenáleží...
Matouš 23:25...vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a...
Matouš 23:26...a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci...
Matouš 26:27..."Vezměte a jezte; toto je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj...
Matouš 26:39...modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá." Když se...
Matouš 26:42...a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!"...
Marek 10:38...prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji?"...
Marek 10:39...odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který podstupuji....
Marek 14:23...se slovy: "Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni....
Marek 14:36... pro tebe je možné všechno. Odejmi ode tento kalich! se však nestane vůle, ale tvá." Když se pak...
Lukáš 22:17...nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu...
Lukáš 22:20...čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi,...
Lukáš 22:42...se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode tento kalich. se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu...
Jan 18:11...do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s židovskou...
1. Korintským 10:16...jako k rozumným lidem; sami posuďte, co říkámKalich požehnání, za který děkujeme - není to snad...
1. Korintským 10:21...abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu...
1. Korintským 11:25...čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi....
1. Korintským 11:26..." Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy...
1. Korintským 11:27... Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově...
1. Korintským 11:28... než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž a pije, aniž by si uvědomoval, že jde...
Zjevení 14:10...neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před...
Zjevení 16:19...byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny...
Zjevení 17:4...zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele...
Zjevení 18:6... a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, namíchejte dvojnásob! Nakolik...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |