Kadidla

Hledám varianty 'kadidla' [ kadidly (4) kadidlu (1) kadidlo (85) kadidlem (4) kadidla (29) kadidel (1) ]. Nalezeny 122 verše.
Exodus 25:6... také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a...
Exodus 30:1..."Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. je čtvercový, loket na délku a loket na šířku;...
Exodus 30:7...budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a...
Exodus 30:8...a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálíKadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše...
Exodus 30:9...vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj...
Exodus 30:34...vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho připrav kadidlovou...
Exodus 30:36...Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávatKadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo...
Exodus 30:37... Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří...
Exodus 31:11...ke konání kněžské služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti...
Exodus 35:8... také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a...
Exodus 35:15... jeho náčiní a kahany, olej ke svíceníkadidlo oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo,...
Exodus 35:28...svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla. A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli...
Exodus 37:29...pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil také...
Exodus 39:38...ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho...
Exodus 40:5...Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem...
Exodus 40:27...postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku...
Leviticus 2:1...z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z...
Leviticus 2:2...z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 2:15...na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a...
Leviticus 2:16... Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť...
Leviticus 4:7... Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání....
Leviticus 5:11...jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a...
Leviticus 6:8...oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční...
Leviticus 10:1...synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a...
Leviticus 16:12...dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před...
Leviticus 16:13...to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví...
Leviticus 24:7...v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá...
Numeri 4:16...kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svíceníkadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej...
Numeri 5:15...mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť...
Numeri 7:14...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:20...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:26...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:32...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:38...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:44...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:50...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:56...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:62...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:68...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:74...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:80...oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:86...svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120...
Numeri 16:7...dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete...
Numeri 16:17...- ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý přineste svou...
Numeri 16:18...přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na položili...
Numeri 16:35...pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvil k...
Numeri 17:5...semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se...
Numeri 17:11...tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo...
Numeri 17:12...hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed...
Deuteronomium 33:10...budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému IzraelKadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltář....
1. Samuel 2:28...kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem...
1. Královská 3:3...jeho otec David, na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v...
1. Královská 11:8...všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval,...
1. Královská 22:44...odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským...
2. Královská 12:4...odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno...
2. Královská 14:4...odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pevně v...
2. Královská 15:4...odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil...
2. Královská 15:35...odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova...
2. Královská 16:4...vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým...
2. Královská 17:11...a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin...
2. Královská 18:4... do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš...
2. Královská 22:17...judský král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých...
2. Královská 23:5...po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi, slunci,...
2. Královská 23:8...znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do...
1. Letopisů 9:29...náčiní a také k jemné mouce, vínu, olejikadidlu a balzámu. Někteří z kněžských synů připravovali...
2. Letopisů 2:3... svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a...
2. Letopisů 2:5..., abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného...
2. Letopisů 13:11...Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla. Předkládají mu chleby na neposkvrněném stole a...
2. Letopisů 25:14...Přijal je za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem....
2. Letopisů 26:16... a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a osmdesát...
2. Letopisů 26:18...Uziášovi a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou...
2. Letopisů 26:19...slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřilkadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v ruce....
2. Letopisů 28:3... Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm...
2. Letopisů 28:4...vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým...
2. Letopisů 28:25...z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 29:7...dveře předsíně, pozhášeli lampy a nezažehli kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele....
2. Letopisů 29:11...mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů Kehatových Machat,...
2. Letopisů 34:25...král slyšel číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých...
Nehemiáš 13:5...mu velikou komoru, kde předtím ukládali obětinykadidlo, nádoby a desátky z obilí, vína i oleje,...
Nehemiáš 13:9...a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětinykadidlo. Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro...
Žalmy 141:2... když volám ! Kéž je modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou ruce zvednuté! K mým...
Přísloví 27:9...hnízda je člověk prchající z domova. Olejkadidlo oblažují srdce, přítel je vítanější než vlastní...
Izaiáš 1:13...nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty,...
Izaiáš 43:23...darům jsem nenutil, neobtěžoval jsem  kadidly. Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí...
Izaiáš 65:3...dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradáchkadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v...
Izaiáš 65:7...s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo obětovali, protože uráželi na návrších, za...
Izaiáš 66:3...nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve...
Jeremiáš 1:16...to, že opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň...
Jeremiáš 6:20...a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu vonný puškvorec z dálné ciziny?...
Jeremiáš 7:9...krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si...
Jeremiáš 11:12...Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstí. Máš přece...
Jeremiáš 11:13...oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi. Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ...
Jeremiáš 11:17...Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin poučil a jsem to pochopil,...
Jeremiáš 17:26...lidé se svými zápaly, obětmi, dary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti....
Jeremiáš 18:15...bystřiny? Můj lid však na zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách...
Jeremiáš 19:4... opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové,...
Jeremiáš 19:13...- všechny domy, na jejichž střechách se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly...
Jeremiáš 32:29...jejichž střechách lidé uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové...
Jeremiáš 41:5...smutečními jizvami. Měli s sebou moučné obětikadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu. Išmael...
Jeremiáš 44:3... které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani...
Jeremiáš 44:5...mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice...
Jeremiáš 44:8...Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To...
Jeremiáš 44:15...všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy - celé to...
Jeremiáš 44:17...všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme to...
Jeremiáš 44:18...nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, máme všeho...
Jeremiáš 44:19...a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby. Copak jsme...
Jeremiáš 44:23...se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste...
Jeremiáš 44:25...‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby.' Nuže, tak si...
Ezechiel 16:18...vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a  kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem sytil -...
Ezechiel 23:41...stůl, na který jsi nakladla můj olej a  kadidla. Bývala tam spousta lidí, hluk a zábava. K ...
Daniel 2:46...také, se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh...
Ozeáš 2:15... Potrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá baaly kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za svými...
Ozeáš 4:13...na horských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlem, pod dubem, topolem, pod mohutným stromem, v...
Ozeáš 11:2...pryč - baalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v...
Malachiáš 1:11...na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, jméno je veliké mezi národy,...
Matouš 2:11...Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlatokadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn,...
Lukáš 1:9...los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké...
Lukáš 1:10...chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě....
Zjevení 5:8...na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali novou píseň:...
Zjevení 8:3...sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství...
Zjevení 8:4...na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před...
Zjevení 18:13...mramoru; skořici a vonné koření, voňavky, mastkadidlo; víno, olej, mouku i pšenici; dobytek, ovce, koně i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |