Každoročně

Hledám varianty 'každoročně' [ každoročně ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 14:22...odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a...
1. Samuel 1:3...děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a...
1. Samuel 2:19...plátěným efodem. Matka mu dělávala i kabátekkaždoročně mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem...
Nehemiáš 10:35...losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na...
Nehemiáš 10:36... plál oheň, jak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy...
Ester 9:21...i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru....
Ester 9:27...všechny, kdo se k nim připojí. Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve...
Zachariáš 14:16... které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů...
Židům 9:25...se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by...
Židům 10:3...svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají; krev býků a kozlů přece nemůže...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |