Každého

Hledám varianty 'každého' [ každým (25) každých (4) každý (556) každou (51) každému (71) každém (52) každého (136) každé (115) každá (43) ]. Nalezeno 949 veršù.
Genesis 1:28...nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle,...
Genesis 1:29...byliny vydávající semeno na celém povrchu zeměkaždý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám...
Genesis 2:16...a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu...
Genesis 6:12...násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkaženáKaždý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se...
Genesis 6:19...veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice...
Genesis 8:19...a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěťkaždý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy...
Genesis 9:5...krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstítKaždé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za...
Genesis 9:10...smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem...
Genesis 9:12...je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští...
Genesis 9:15...ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby...
Genesis 9:16... abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohemkaždou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je...
Genesis 17:10...s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávatkaždý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán....
Genesis 17:12...vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnouKaždý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě,...
Genesis 20:18...kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru,...
Genesis 24:22...půl šekelu a dva zlaté náramky pro její rucekaždý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí...
Genesis 30:32...Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně a...
Genesis 30:33... přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé...
Genesis 32:17... 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkůmkaždé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi...
Genesis 34:15...Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám...
Genesis 34:22...bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkoukaždý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat,...
Genesis 34:24...Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezatkaždý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z...
Genesis 34:25...synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny...
Genesis 40:5...krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli senKaždý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem....
Genesis 41:11... i on jsme tam měli ve stejnou noc senkaždý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi...
Genesis 41:12... Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložilkaždému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se...
Genesis 41:48...všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef...
Genesis 42:25... Potom přikázal, jim naplní měchy obilímkaždému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim...
Genesis 42:35...'" Začali vyprazdňovat své pytle a hlekaždý ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli...
Genesis 43:21...nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v...
Genesis 44:1...mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohár, ten...
Genesis 44:13...vaku! V zoufalství roztrhli své pláštěkaždý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl...
Genesis 49:28...k nim jejich otec promluvil, když jim žehnalKaždému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim...
Exodus 1:1...Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egyptakaždý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 1:22... Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu;...
Exodus 3:22... že půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnouKaždá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné...
Exodus 9:22...zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k...
Exodus 10:5...Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou...
Exodus 10:15...nikdy nebylo a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co...
Exodus 11:2...nadobro, přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu,  každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o...
Exodus 12:3...izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce  každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ...
Exodus 12:16...dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek...
Exodus 12:44...o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinecKaždý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán....
Exodus 12:48...přistěhovalec žijící u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej...
Exodus 13:12...vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samcikaždého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého...
Exodus 13:13...prvního vrhu tvého dobytka patří HospodinuKaždého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem;...
Exodus 13:15...Hospodinu všechny samce otvírající lůnokaždého prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude to jako...
Exodus 14:7...vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského...
Exodus 16:4..."Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den....
Exodus 16:5...se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům...
Exodus 16:16...potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy...
Exodus 16:18... tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatekKaždý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl:...
Exodus 16:21... Mojžíš se proto na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru...
Exodus 16:29...vám on sám dává šestého dne chléb na dva dnyKaždý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo nevychází."...
Exodus 17:12...si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě ...
Exodus 18:22... nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí lidKaždou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc ...
Exodus 18:26...Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána...
Exodus 19:12...na horu nebo se jen dotknout jejího okrajeKaždý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku...
Exodus 20:24...zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě...
Exodus 22:8... že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o...
Exodus 23:17...sklidíš plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 23:27... dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzuKaždý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé...
Exodus 25:2...mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek...
Exodus 26:16...Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřevaKaždý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte...
Exodus 26:17...deset loktů vysoký a jeden a půl lokte širokýkaždý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku...
Exodus 26:19...patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní...
Exodus 26:21...patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak...
Exodus 26:25...dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem. Dále zhotovíš svlaky z akáciového...
Exodus 28:21...bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synůKaždý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho...
Exodus 29:36... Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dníKaždý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích....
Exodus 30:7...na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za...
Exodus 30:12...zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi ...
Exodus 30:13... kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná ránaKaždý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu...
Exodus 30:14...je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše....
Exodus 30:33...složení. Je svatý a svatý pro vás zůstaneKaždý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na...
Exodus 30:38...jako toto. Bude ti svaté; patří HospodinuKaždý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze...
Exodus 31:3...ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě,...
Exodus 31:5...osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna...
Exodus 31:6...Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby...
Exodus 31:14... je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřítKaždý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého...
Exodus 31:15...dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinkuKaždý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí...
Exodus 32:27...jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh IzraeleKaždý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od...
Exodus 32:29..."Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes...
Exodus 33:8...ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem,...
Exodus 33:10...do Stanu a všechen lid vstával a klaněli sekaždý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem...
Exodus 33:16...půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 34:20...kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vazKaždého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo se...
Exodus 34:23...dožínek na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým...
Exodus 35:2...mít svatou sobotu, den odpočinku pro HospodinaKaždý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V...
Exodus 35:5...toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírkukaždý, kdo ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek...
Exodus 35:21...obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházelikaždý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha -...
Exodus 35:22...v něm i na svatá roucha. Přicházeli muži i ženykaždý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla, náušnice,...
Exodus 35:23...kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou...
Exodus 35:24...barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel jeKaždý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel...
Exodus 35:31...ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě,...
Exodus 35:33...osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i...
Exodus 35:35...z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání...
Exodus 36:1...plány. tedy Becaleel a Oholiab spolukaždým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil...
Exodus 36:2...tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolukaždým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil...
Exodus 36:3...na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni...
Exodus 36:21...vyrobili svislé rámy z akáciového dřevaKaždý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký...
Exodus 36:22...deset loktů vysoký a jeden a půl lokte širokýkaždý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy...
Exodus 36:24...patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní...
Exodus 36:26...patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak...
Exodus 36:30...jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět...
Exodus 38:26...jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše,...
Exodus 39:14...bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synůKaždý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze...
Leviticus 2:13...je obětovat na oltáři jako příjemnou vůniKaždý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé...
Leviticus 6:5...plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na...
Leviticus 6:11... tak jako oběť za hřích a oběť odškodněníKaždý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí...
Leviticus 6:16...náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dýmKaždá moučná oběť přinášená knězem celá shoří; nebude se...
Leviticus 6:22...nádobě, je vydrhnuta a vypláchnuta vodouKaždý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst;...
Leviticus 7:6...ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodněníKaždý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst....
Leviticus 7:9...kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal. Rovněž každá moučná oběť upečená v peci, připravená na pánvi nebo...
Leviticus 7:10...nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonalKaždá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne...
Leviticus 7:14...darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní...
Leviticus 7:19...musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy...
Leviticus 7:25...k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíteKaždý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou...
Leviticus 10:1...na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj...
Leviticus 11:3...živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty,...
Leviticus 11:26... vypere svůj oděv a bude nečistý do večeraKaždý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který...
Leviticus 11:27...nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistýKaždý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás...
Leviticus 11:34...v bude nečisté a nádobu musíte rozbítKaždý pokrm, který přišel do styku s vodou z nádoby,...
Leviticus 15:4...těle zadržuje, bude pro tento výtok nečistýKaždé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté;...
Leviticus 15:9... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKaždé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté...
Leviticus 15:11... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKaždý, koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl...
Leviticus 15:12...by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbitakaždý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten...
Leviticus 15:17...celé tělo vodou a bude nečistý do večeraKaždý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne,...
Leviticus 15:19... bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dníKaždý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera. Všechno...
Leviticus 15:24...se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena...
Leviticus 15:26...nečistá tak jako v době svého běžného krváceníKaždé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku,...
Leviticus 15:33... a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena,...
Leviticus 17:14...jeho krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem...
Leviticus 19:3...svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatýKaždý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte...
Leviticus 22:6... který by ho poskvrnil nějakou nečistotoukaždý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze...
Leviticus 23:37...zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbukaždou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových...
Leviticus 24:5...také jemnou mouku a upeč z dvanáct bochánkůkaždý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého...
Leviticus 24:6...před Hospodinem do dvou sloupců, po šestikaždém sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby...
Leviticus 24:7...do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako...
Leviticus 25:10... To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině....
Leviticus 25:13...urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu...
Leviticus 25:17...počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh!...
Leviticus 27:32...své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navícKaždý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus...
Numeri 1:4...bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je...
Numeri 1:44...s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednomkaždého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných...
Numeri 1:52...Izraele budou tábořit po svých uskupeníchkaždý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však...
Numeri 2:2...k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů;...
Numeri 2:17...s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodujíkaždý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po...
Numeri 2:34...tak tábořili po svých praporech a tak táhlikaždý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh...
Numeri 4:3...podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen...
Numeri 4:19...s nimi takto: přijde Áron a jeho synovékaždému z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami...
Numeri 4:23...a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci...
Numeri 4:30...domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci...
Numeri 4:32...jejich náčiním, a to se vší příslušnou službouKaždému jmenovitě určíte, jaké břemeno nosit. To bude...
Numeri 4:35... Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo...
Numeri 4:39...Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich...
Numeri 4:43...Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich...
Numeri 4:49...Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak...
Numeri 5:2..."Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného, každého trpícího výtokem a každého,...
Numeri 7:3...šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli...
Numeri 7:5...službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitůmkaždému v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i...
Numeri 7:11...dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhémkaždý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar...
Numeri 7:85...stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárkůKaždá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska...
Numeri 7:86...nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyněKaždý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10...
Numeri 8:24..."Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 11:10...padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláčekaždý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým....
Numeri 13:2...kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. to...
Numeri 14:34...počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali...
Numeri 15:5...hinu oleje. Při zápalné či pokojné obětikaždým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S...
Numeri 15:11...příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženokaždým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. ...
Numeri 15:12...připravíte jakékoli množství, takto naložítekaždým z nich. Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli...
Numeri 15:13...naložíte s každým z nich. Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť...
Numeri 16:17...zítra před Hospodinem - ty s nimi a také ÁronKaždý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý...
Numeri 16:18... Také ty a Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí,...
Numeri 17:17...otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl...
Numeri 17:18...Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu...
Numeri 17:21...vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty...
Numeri 17:24...Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédlikaždý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať...
Numeri 18:9...darů, z ohnivých obětí, ti připadne totoKaždý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý -...
Numeri 18:10... Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svaté,...
Numeri 18:11...tobě a tvým synům a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a...
Numeri 18:13...přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli...
Numeri 19:15...v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena...
Numeri 21:8..."Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůlKaždý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal...
Numeri 23:2... jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj...
Numeri 23:4...Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil...
Numeri 23:14...na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl:...
Numeri 23:30..." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu...
Numeri 25:5...Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s...
Numeri 26:2...let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš...
Numeri 26:54...rodu přiděl větší dědictví, menšímu menšíkaždému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena...
Numeri 28:3...je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné...
Numeri 28:10...tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako...
Numeri 28:12...tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po desetině...
Numeri 28:13... dvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako...
Numeri 28:14...hinu na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné oběti a...
Numeri 28:21...efy na býčka, dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines...
Numeri 28:24...zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící...
Numeri 28:29...býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také...
Numeri 29:4... dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:10...na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste...
Numeri 29:14...mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na každého z...
Numeri 29:15... dvě desetiny na každého z těch dvou beranů a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho...
Numeri 30:10...i nerozvážný závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem...
Numeri 31:4...Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů...
Numeri 31:5...bylo z izraelských tisíců povoláno po tisícikaždého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš...
Numeri 31:6...k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisícikaždého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se...
Numeri 31:17...ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijtekaždou ženu, která spala s mužem. Všechny dívky, které...
Numeri 31:20...kožené předměty, vše vyrobené z kozí srstikaždý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům,...
Numeri 31:28...příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden životkaždých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i...
Numeri 31:47...patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednomkaždých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z...
Numeri 31:50...jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých...
Numeri 31:53...vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a...
Numeri 32:18...země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi...
Numeri 32:21...splnit, připravte se před Hospodinem k bojiKaždý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán,...
Numeri 32:27...v gileádských městech, zatímco tvoji služebnícikaždý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před...
Numeri 32:29...s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordánkaždý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí...
Numeri 34:18...do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali...
Numeri 35:8...od většího pokolení více, od menšího méněKaždé pokolení levitům část měst, odpovídající jeho...
Numeri 35:15...slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho...
Numeri 35:30...všechna budoucí pokolení, kdekoli se usadíteKaždý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze...
Numeri 36:7...z kmene na kmen. Synové Izraele budou spjati každý s dědictvím svého otcovského kmene. Každá dcera,...
Numeri 36:8...spjati každý s dědictvím svého otcovského kmeneKaždá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat...
Numeri 36:9... Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmenKaždý z izraelských kmenů bude spjat se svým dědictvím."...
Deuteronomium 1:23...tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednomkaždého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli do...
Deuteronomium 2:34...lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho městaKaždé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen...
Deuteronomium 3:6...chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město - muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z...
Deuteronomium 3:20... váš Bůh, dává za Jordánem, tehdy se vrátíte každý k vlastnictví, které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem...
Deuteronomium 4:3... Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval peorského Baala. Vy, kdo jste se...
Deuteronomium 4:42...východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl...
Deuteronomium 7:15... ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které...
Deuteronomium 11:24...vyhnat národy větší a mocnější, než jste samiKaždé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše...
Deuteronomium 12:8...požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dneskaždý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece...
Deuteronomium 14:6... kamzík, antilopa a muflon. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty,...
Deuteronomium 14:28... neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictvíKaždý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a...
Deuteronomium 14:29...jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš...
Deuteronomium 15:1... pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku.  Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se...
Deuteronomium 15:2...dluhy. Promíjení dluhů se bude dít taktoKaždý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil....
Deuteronomium 15:19... tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co dělášKaždého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť...
Deuteronomium 15:20...k práci a prvorozeného beránka nestříhejKaždý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 16:16... a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Deuteronomium 16:17... Nikdo se před Hospodinem neukáže s prázdnouKaždý přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu...
Deuteronomium 16:18...městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid...
Deuteronomium 18:12...duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvýmiKaždý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!...
Deuteronomium 19:3...a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho...
Deuteronomium 21:5...jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé napadení.) Všichni stařešinové města,...
Deuteronomium 23:10...vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnosti. Jestliže se mezi vámi někdo znečistí...
Deuteronomium 24:15...se do některého města ve tvé zemi přistěhovalKaždý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť...
Deuteronomium 24:16...životem za své děti ani děti za své rodičeKaždý zaplatí životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj...
Deuteronomium 29:19...Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno...
Deuteronomium 29:26...vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize. Hospodin je v zuřivém...
Deuteronomium 31:10...izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhů,...
Deuteronomium 32:4... všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůhkaždé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný! Jeho...
Deuteronomium 33:12...- kéž zůstává u něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl:...
Jozue 1:3...Jordán do země, kterou dávám synům IzraeleKaždé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak...
Jozue 3:12...si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu...
Jozue 4:2..."Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednomkaždého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu,...
Jozue 4:4... které ustanovil ze synů Izraele, po jednomkaždého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před...
Jozue 4:5...Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho BohaKaždý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu...
Jozue 6:5...Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do městakaždý tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze...
Jozue 6:20... hradby se zhroutily a lid vnikl do městakaždý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě...
Jozue 18:4...zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu...
Jozue 21:42...čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu...
Jozue 22:14...kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednomkaždého otcovského domu ze všech izraelských pokolení....
Jozue 23:15...jediné z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě...
Jozue 24:28...neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustilkaždého do jeho dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn...
Soudců 2:6...Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil...
Soudců 5:30...po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist pro Siseru, kořist...
Soudců 5:31...kořist na ramena. Takto , Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou...
Soudců 7:16...Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílůkaždému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho...
Soudců 8:18...na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To byli ...
Soudců 8:24..." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbuKaždý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u...
Soudců 8:25..."Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášťkaždý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté...
Soudců 9:25...vrcholcích hor nastražili zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však...
Soudců 9:49...jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem....
Soudců 9:55...uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který...
Soudců 16:5...jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotitKaždý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se...
Soudců 16:7... které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi...
Soudců 16:11...se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho...
Soudců 16:13...do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho...
Soudců 16:17... síla by opustila a byl bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak...
Soudců 17:6...mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez králeKaždý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý...
Soudců 20:16...bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku navlas přesně a neminul. Z Izraelců...
Soudců 21:5...k Hospodinu?" Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.)...
Soudců 21:11... včetně žen a dětí. Toto je úkol, který splníteKaždého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte."...
Soudců 21:21...Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinickaždý si z nich polapte manželku a vraťte se do...
Soudců 21:23...jste nevinní." A tak to Benjamínci udělaliKaždý si z veselice odvedl manželku, kterou si chytil....
Soudců 21:24...nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého...
Soudců 21:25...svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez králeKaždý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové...
Růt 3:11...se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádášKaždý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je...
Růt 4:7...při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému....
1. Samuel 2:36...zůstane ve službě před mým pomazaným navždyckyKaždý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit...
1. Samuel 4:10...bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000...
1. Samuel 11:2...jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael...
1. Samuel 14:34..."Rozejděte se do vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a...
1. Samuel 17:16...ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl...
1. Samuel 25:13...všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně Davida si tedy...
1. Samuel 26:23...něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes...
1. Samuel 26:24...cenný v Hospodinových očích a kéž vysvobodíkaždého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi,...
1. Samuel 27:3...i jeho muži se tedy usadili u Achiše v GatuKaždý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy,...
1. Samuel 30:6...o tom, že ho ukamenují. Všichni byli rozhořčeníkaždý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v...
1. Samuel 30:22...jim nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil:...
2. Samuel 2:3...Karmelském. David vzal s sebou také své mužekaždého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních...
2. Samuel 2:15...předstoupí," odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za...
2. Samuel 2:16...syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákůmKaždý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku...
2. Samuel 2:23...naskrz, takže tam padl a na místě zemřelKaždý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam...
2. Samuel 4:9..."Jakože je živ Hospodin, který vykoupilkaždého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul...
2. Samuel 6:19...lid, všechno množství Izraele, muže i ženykaždého jedním pecnem chleba, jedním datlovým a jedním...
2. Samuel 13:29...přikázal. Všichni královi synové se hned zvedlikaždý nasedl na svého mezka a dali se na útěk. Ještě byli...
2. Samuel 15:2...rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení....
2. Samuel 15:4...byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a ...
2. Samuel 17:10...a řekne: ‚Abšalomovo vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí...
2. Samuel 18:17...hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozuteklkaždý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života...
2. Samuel 19:9...přehlídku. Ostatní z Izraele se rozuteklikaždý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských...
2. Samuel 19:19...a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl král překročit Jordán,...
2. Samuel 20:12...pole a hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty...
1. Královská 1:29...je živ Hospodin, který vykoupil můj životkaždého soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při...
1. Královská 1:49... Všichni přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před...
1. Královská 4:7...správců, kteří zásobovali krále a jeho palácKaždý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich....
1. Královská 5:5...Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečíkaždý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4...
1. Královská 5:8...stolu, a starali se o to, aby nic nechyběloKaždý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné...
1. Královská 6:10... Přístavbu vybudoval okolo celého chrámukaždé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla...
1. Královská 6:23...zhotovil dva cheruby z olivového dřevaKaždý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo...
1. Královská 6:34...lodi a k nim dvojité dveře z cypřišového dřevaKaždé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech....
1. Královská 7:3...na sloupech - pětačtyřicet trámů, patnáctkaždé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno...
1. Královská 7:16... Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavicekaždá z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů...
1. Královská 7:27...vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadlaKaždý stojan byl 4 lokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte...
1. Královská 7:30...nad lvy a býky i pod nimi byly zavěšeny věnceKaždý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových...
1. Královská 7:32...čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanuKaždé kolo bylo jeden a půl lokte vysoké. Kola byla...
1. Královská 7:34...i náboje, vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá se stojanem....
1. Královská 7:36...postranice. Plochy držadel i postranic pokryl na každém volném místě rytinami cherubů, lvů a palem a kolem...
1. Královská 7:38...tvaru. Vyrobil také deset bronzových umyvadelkaždé o objemu 40 batů. Každé umyvadlo měřilo 4 lokte a...
1. Královská 7:42...dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování pokrývajícímu obě kulovité hlavice...
1. Královská 8:38...o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou by přednesl,...
1. Královská 8:39...nebesích, kde přebýváš. Odpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám...
1. Královská 9:8...a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešenýKaždý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin...
1. Královská 10:13...) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů,...
1. Královská 12:24...proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy...
1. Královská 20:10...přidají, jestli v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu...
1. Královská 20:20...ale z města vytáhlo celé izraelské vojskoKaždý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili...
1. Královská 22:17... Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se...
1. Královská 22:36...se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domůkaždý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří...
2. Královská 6:2...bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánukaždý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo...
2. Královská 9:13... za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili...
2. Královská 9:21...Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš vyjelkaždý se vydal ve svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na...
2. Královská 11:8...Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte králekaždý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám,...
2. Královská 11:9...to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídilKaždý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali,...
2. Královská 12:6...do Hospodinova chrámu jako dobrovolný darKaždý kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a...
2. Královská 14:6...životem za své děti ani děti za své rodičeKaždý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." To on porazil...
2. Královská 15:20...moc. Menachem to stříbro vymohl od IzraelcůKaždý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra...
2. Královská 17:29...se v Bet-elu a učil je, jak uctívat HospodinaKaždý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet,...
2. Královská 18:31...Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mněKaždý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý...
2. Královská 23:35... musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil stříbro, jak mu bylo vyměřeno. Joakim to...
1. Letopisů 9:32...dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu. Další byli zpěváci, vůdcové levitských...
1. Letopisů 16:3... Podělil také všechny Izraelce, muže i ženykaždého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčem....
1. Letopisů 16:23...Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech...
1. Letopisů 16:37...Hospodinovy smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s...
1. Letopisů 16:43...stáli u brány. Všechen lid se pak rozešelkaždý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj...
1. Letopisů 23:30...bochánky a o veškeré vážení a odměřováníKaždé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu...
1. Letopisů 26:13... tak staří losovali podle otcovských rodůkaždou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval...
1. Letopisů 27:1... Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rokKaždý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první...
1. Letopisů 28:14...domu, pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné náčiní...
1. Letopisů 28:15...pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné svícny určil váhy...
1. Letopisů 28:16...lamp, kolik bylo na který svícen potřeba, pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro...
1. Letopisů 28:17...a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil váhu každé...
1. Letopisů 28:19...tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu...
2. Letopisů 4:13...dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování přikrývajícímu obě kulovité hlavice...
2. Letopisů 6:30... vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám...
2. Letopisů 7:21...a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešenýKaždý, kdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin...
2. Letopisů 8:13...Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti...
2. Letopisů 8:14...a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to...
2. Letopisů 9:12...) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů,...
2. Letopisů 11:4...- Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy...
2. Letopisů 18:16... Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se...
2. Letopisů 19:5... Bohu jejich otců. Po celé zemi ustanovilkaždém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil:...
2. Letopisů 19:10...úctou k Hospodinu, věrně a s upřímným srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných...
2. Letopisů 23:7...dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí králekaždý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře...
2. Letopisů 23:8...to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určilKaždý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali,...
2. Letopisů 25:4...životem za své děti ani děti za své rodičeKaždý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš...
2. Letopisů 28:25...jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení...
2. Letopisů 29:31...přineslo dary k obětním hodům a děkovné obětiKaždý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti,...
2. Letopisů 30:19...za modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každého, kdo se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina,...
2. Letopisů 30:21...Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji zasvěcenými...
2. Letopisů 31:1...pak se všichni Izraelci vrátili do svých městkaždý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do...
2. Letopisů 31:19...posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení mužikaždém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových,...
2. Letopisů 34:33...všechny ohavnosti ze všech izraelských územíKaždého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu,...
2. Letopisů 35:5...syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal...
2. Letopisů 35:15...a králova vidoucího Jedutuna. Také strážníkaždé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak...
Ezdráš 3:5...a při všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. Zápalné...
Ezdráš 4:22... dokud nerozhodnu jinak. Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda....
Ezdráš 6:11...za život krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám,...
Ezdráš 6:12... jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či...
Ezdráš 6:21...synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby...
Ezdráš 7:13...Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně...
Ezdráš 7:23...batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezeníKaždé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je...
Ezdráš 10:16...navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě,...
Nehemiáš 3:28... Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněžíkaždý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému...
Nehemiáš 4:9...zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbámkaždý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů...
Nehemiáš 5:13...jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z...
Nehemiáš 5:18...a k tomu všichni návštěvníci z okolních národůKaždý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných...
Nehemiáš 7:3... Obyvatelé Jeruzaléma pak drží hlídkykaždý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a...
Nehemiáš 8:2...Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na...
Nehemiáš 8:3...od svítání do poledne všem mužům i ženámkaždému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal...
Nehemiáš 8:18...dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radostKaždý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy...
Nehemiáš 9:22...neotekly. Vydal jsi jim království a národykaždý kout jsi jim přidělil. Získali zemi Sichona, krále...
Nehemiáš 10:29... levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhovékaždý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon,...
Nehemiáš 10:32...ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně...
Nehemiáš 11:1...se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losovalkaždého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě...
Nehemiáš 11:3...v Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách, Izrael,...
Nehemiáš 11:20...bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech....
Nehemiáš 13:30...cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské službykaždému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva...
Ester 1:7...štědře do zlatých číší, jedna číše za druhoukaždá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil...
Ester 1:8...král nařídil všem dvorním služebníkům,  každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v...
Ester 1:22...a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem,...
Ester 2:15...to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce ženKaždý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády...
Ester 3:12...se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé provincie a představitelům jednoho každého...
Ester 3:14...nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákonykaždé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech,...
Ester 4:3...totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské...
Ester 8:9...sedmadvaceti provincií od Indie po Habeš. Do každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu každému...
Ester 8:11...Xerxe a zapečetěné královským prstenem: Židůmkaždém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a...
Ester 8:13...adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákonykaždé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech,...
Ester 8:17...vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo...
Ester 9:28...čas. Tyto dny se budou připomínat a slavitkaždém následujícím pokolení, v každé rodině, každé...
Job 1:4...národy mu nebylo rovného. Jeho synovékaždý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali...
Job 1:5... aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když ...
Job 2:11...potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad ze Šuchu a...
Job 10:12...jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem...
Job 12:3...tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k...
Job 12:9... ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce...
Job 12:10...svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého tvora, je v dech každého lidského těla. Což...
Job 13:27...že mi přičítáš? Nohy mi svíráš do klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš si moje šlápoty! Člověk...
Job 28:3...v měď. Vytlačují tmu za nové hranice, pronikají každou krajní mez, po rudě pátrají v černé tmě. Šachty razí...
Job 28:10... Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté...
Job 33:11...jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém kroku na dohlíží!' V tom se však mýlíš, to ti...
Job 34:10...k ničemu usilovat o Boží oblibu!' slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá,...
Job 34:11...zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálenáKaždému ovšem jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si...
Job 34:21...lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidíkaždý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není...
Job 37:7...‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do...
Job 39:25...dálky, když zazní polnice, nic ho nezdrží. Při každém zatroubení řehtá: ‚Ihíí!' pach bitvy zdálky ucítí,...
Job 42:11...všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedlKaždý z nich mu dal stříbrnou minci a jednu zlatou náušnici...
Žalmy 7:12...Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří,...
Žalmy 12:3...ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světaKaždý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce...
Žalmy 22:8... ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národaKaždý se posmívá při pohledu na , pošklebuje se, hlavou...
Žalmy 25:5...ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou...
Žalmy 32:6...mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout; potom k nim...
Žalmy 33:15...všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání...
Žalmy 34:2...jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodinakaždém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky!...
Žalmy 38:10...úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víškaždé touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi...
Žalmy 38:13...ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa...
Žalmy 44:9...jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás...
Žalmy 49:11...člověk zemře, stejně tak hyne tupec a hrubiánkaždý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou...
Žalmy 52:3...se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou...
Žalmy 54:9... slavit, že dobré je! On vysvobodíkaždého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! ...
Žalmy 56:2...se, Bože, lidé deptají, bojovníci na  každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak...
Žalmy 56:3... deptají, bojovníci na každý den útočíKaždý den deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně...
Žalmy 56:6... Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelníkKaždý den slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi...
Žalmy 56:9... Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš...
Žalmy 62:9...sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší...
Žalmy 62:13...náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl v...
Žalmy 63:11... duše, sami se propadnou hluboko do zeměKaždý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se!...
Žalmy 63:12...stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro...
Žalmy 64:9...náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazíkaždý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny...
Žalmy 65:3... sliby ti dané budou splněny! K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás...
Žalmy 67:8...kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm...
Žalmy 68:20...Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla...
Žalmy 80:7...vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupěkaždý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů, navrať nás...
Žalmy 80:13... Proč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z  každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji rozryli, polní...
Žalmy 82:7...synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi -...
Žalmy 87:4...právě tak Filištíny, Týrské i Habešskékaždý z nich se tu narodil!" O Sionu se pak prohlásí: "Ten...
Žalmy 88:10... oči mi hasnou trápením! Volám , Hospodinekaždý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy...
Žalmy 92:16...budou Hospodinovu poctivost - on je Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék se v majestát,...
Žalmy 101:8...lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na očiKaždého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova...
Žalmy 106:3...těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivěkaždý čas! Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň...
Žalmy 115:11...spolehni - pomocník a štít je takovýchKaždý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník...
Žalmy 116:11...hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno...
Žalmy 119:101...nad starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem...
Žalmy 119:104...jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi...
Žalmy 119:128...Všech tvých pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je...
Žalmy 128:1...jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!...
Žalmy 134:1...navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebitkaždý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za...
Žalmy 135:6...zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku...
Žalmy 140:3...Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky,...
Žalmy 145:2... tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěkyKaždý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy,...
Žalmy 145:9...Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítíkaždým ze svých stvoření!" , Hospodine, všechna...
Žalmy 145:21... z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy, navěky! Haleluja! Chval Hospodina,...
Žalmy 147:4...zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho...
Přísloví 1:19...léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví...
Přísloví 2:12... Před špatnou cestou moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým...
Přísloví 3:6... nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná...
Přísloví 3:32... nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství....
Přísloví 5:21...svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské cestykaždý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho...
Přísloví 7:12... Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá,...
Přísloví 12:14... spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí....
Přísloví 13:2...však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá...
Přísloví 13:16...proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly....
Přísloví 15:15...touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostíKaždý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále...
Přísloví 15:21... tupec i vlastní matkou pohrdá. Nerozumného těší každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směr. Bez porady...
Přísloví 16:5...záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jist. Láskou...
Přísloví 18:1...zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutkykaždou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o...
Přísloví 18:20...působí jako hradní závory. Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí....
Přísloví 19:6...si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři - tím spíše...
Přísloví 20:3...od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude...
Přísloví 23:17...v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje ...
Přísloví 24:9... Výmysly hlupáků jsou vlastně hřích, drzoun je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá...
Přísloví 24:12...srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj synu, vždyť je...
Přísloví 24:29...rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mněkaždému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem...
Přísloví 27:7...soka. Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého...
Přísloví 28:12... je to veliká sláva, když mají darebáci navrchkaždý se schovává. Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne...
Přísloví 28:28... potká ho prokletí. Když mají darebáci navrchkaždý se ukrývá, když na přijde záhuba, spravedlivých...
Kazatel 3:1...marnost a honba za větrem. Vše svou chvílikaždá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas...
Kazatel 3:17...i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh...
Kazatel 7:2...je vejít do domu smutku nežli do domu veselíKaždého člověka čeká konec - kdo je naživu, na to...
Kazatel 8:1...Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé...
Kazatel 9:2...zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimiKaždý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž...
Kazatel 10:20...ložnici; nebeské ptactvo to všechno rozhlašujekaždé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po...
Kazatel 12:5...zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšekkaždá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem,...
Píseň 3:8...boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král Šalomoun si pořídil nosítka,...
Píseň 8:11...a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je...
Izaiáš 1:28... Zkáza však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné...
Izaiáš 4:3...v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy...
Izaiáš 5:15...ten rozjařený bujný dav! Člověk bude sraženkaždý ponížen, pohledy pyšných skloní se. Hospodin zástupů...
Izaiáš 6:2...naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafovékaždý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si...
Izaiáš 7:22...mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Anokaždý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V...
Izaiáš 7:23...v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste...
Izaiáš 9:19...pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratrykaždý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravo,...
Izaiáš 13:14...vyplašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolákaždý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země....
Izaiáš 13:15...se vrátí za svým lidem, každý uteče do své zeměKaždý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod...
Izaiáš 14:18...domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak...
Izaiáš 19:17... Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež o...
Izaiáš 24:7...Nové víno vyschlo, réva uvadá, namísto radovánek každý naříká. Umlklo veselé chřestění tamburín, ztichlo...
Izaiáš 25:11...rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a...
Izaiáš 27:3...víno plodící: sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby...
Izaiáš 29:20...ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun nebudekaždý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří...
Izaiáš 30:18...slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v...
Izaiáš 30:25...pící šťavnatou, čechranou vidlemi a lopatou. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v...
Izaiáš 30:32...hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin zasadí, budou hrát...
Izaiáš 31:7... od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si...
Izaiáš 32:2...spravedlivý král, jehož knížata budou poctiváKaždý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před...
Izaiáš 32:20...srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! Běda...
Izaiáš 33:2...se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým...
Izaiáš 36:16...Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mněKaždý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý...
Izaiáš 40:4... vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemuKaždé údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina ...
Izaiáš 40:6...říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní...
Izaiáš 45:23...slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat....
Izaiáš 47:15...ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládíKaždý se potácí svými cestami, nezachrání nikdo z nich! ...
Izaiáš 51:20...kdopak těší ? Tvoji synové leží v mrákotách na každém rohu jak antilopa lapená, pod tíhou hněvu...
Izaiáš 53:6...ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudilikaždý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj...
Izaiáš 54:17... Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaříkaždý jazyk, jenž obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví...
Izaiáš 56:11...nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozuměníkaždý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o...
Izaiáš 57:16...nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil! Rozlítil...
Izaiáš 58:6... propustit utlačované jako svobodné, takže každé jho zlomíte? Nemáš se raději s hladovým o chléb...
Izaiáš 63:9...ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je...
Izaiáš 66:16... Hospodin se bude soudit ohněm, svým mečemkaždým člověkem; Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se...
Jeremiáš 2:28...Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z čeho chcete obvinit? Všichni jste ...
Jeremiáš 4:29..." Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelcekaždé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály...
Jeremiáš 5:6... leopard bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven. bylo příliš jejich vzpour,...
Jeremiáš 6:3...se svými stády, postaví své stany kolem každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se k boji proti !...
Jeremiáš 6:13...Hospodin. Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý...
Jeremiáš 8:6... co zlého spáchal, neříká: ‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy...
Jeremiáš 8:10...uchvatitelům. Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý...
Jeremiáš 11:3...- Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem...
Jeremiáš 11:8....' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímalikaždý se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcem. Proto...
Jeremiáš 11:13... Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů...
Jeremiáš 12:15...se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je zpětkaždého do jeho dědictví, každého do jeho vlasti. Pokud se...
Jeremiáš 13:12...jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleKaždý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme,...
Jeremiáš 16:12... A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hlekaždý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem, místo abyste...
Jeremiáš 17:10...zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky...
Jeremiáš 18:11...zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.'...
Jeremiáš 18:12...řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánůkaždý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.'" A...
Jeremiáš 18:16...budit děs, navždy se nad bude syčet úžasemKaždý, kdo tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřese. Jakoby...
Jeremiáš 19:8...zvěř. Nechám toto město budit děs a posměchKaždý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami,...
Jeremiáš 20:7...ses a zdolals . Vysmívají se mi celé dnykaždý ze legraci. Křičím, kdykoli promluvím,...
Jeremiáš 22:7... města bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitelekaždého v plné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a...
Jeremiáš 23:36...Hospodina', protože za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého...
Jeremiáš 25:5...jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít...
Jeremiáš 25:31...boje, neboť Hospodin obžaluje národy; soudí sekaždým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví...
Jeremiáš 26:3...slovo nevynechej. Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které...
Jeremiáš 29:26...Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domuKaždého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do...
Jeremiáš 31:30...‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.'  Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké...
Jeremiáš 32:19...činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své...
Jeremiáš 34:9...lidem v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otrokůKaždý měl propustit svého hebrejského otroka i svou...
Jeremiáš 34:14... uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti...
Jeremiáš 34:15...zachovali jste se, jak je v mých očích správnéKaždý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu - dokonce jste o...
Jeremiáš 34:16...jste propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak...
Jeremiáš 34:17...Neposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, tedy vyhlašuji...
Jeremiáš 35:15...své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte...
Jeremiáš 36:3...všem tom zlu, které na chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil...
Jeremiáš 36:7...domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitováníkaždý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto...
Jeremiáš 37:21... aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoříKaždý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba,...
Jeremiáš 48:8...do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich....
Jeremiáš 48:37...naříká, vždyť bude zničeno vše, co vyzískalKaždá hlava oholena, všechen vous ostříhán, všechny ruce...
Jeremiáš 49:5... hrůzu z celého tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo neshromáždí ty, kdo se...
Jeremiáš 49:17... strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děsKaždý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami,...
Jeremiáš 50:13...Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela opustíKaždý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne nad...
Jeremiáš 50:16...rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče...
Jeremiáš 51:9...Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, k...
Jeremiáš 52:21...- bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážitKaždý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů;...
Pláč 1:8...jeruzalémská hrozně hřešila, stala se nečistouKaždý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona...
Pláč 1:21... Venku meč vraždí děti, doma umírají hladyKaždý slyší sténání, nikdo ale netěší. Všichni ...
Pláč 2:19...Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně! Pohleď, Hospodine,...
Pláč 3:23...láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončíKaždé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl...
Pláč 4:1...kov se netřpytí! Drahé kamení rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato...
Ezechiel 1:6...čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly...
Ezechiel 1:10...se neotáčely. Jejich tváře vypadaly taktoKaždá z čtveřice měla zepředu tvář lidskou, zprava tvář...
Ezechiel 1:12...dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly těloKaždá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam...
Ezechiel 1:15...tam jako blesky. Díval jsem se na a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno...
Ezechiel 1:18... Loukotě měla ohromné, z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když...
Ezechiel 1:23...bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájemkaždá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala...
Ezechiel 3:10...vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a dobře je...
Ezechiel 4:6...domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s...
Ezechiel 7:17...holubi v roklích naříkat budou nad vinou svouKaždá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude zmáčené....
Ezechiel 7:18...oděvem bude pytlovina a přikryje je hrůzakaždá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své...
Ezechiel 8:11...Izraele a uprostřed nich Jaazaniáš, syn ŠafanůvKaždý měl v ruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného...
Ezechiel 8:12..."Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmíkaždý ve výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás...
Ezechiel 9:1...zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte městoKaždý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány...
Ezechiel 9:2...brány, obrácené na sever, přišlo šest mužůkaždý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátěném...
Ezechiel 10:9...jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole. Napohled se ta kola...
Ezechiel 10:14...jsem, že se ta kola nazývají SoukolíKaždý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba,...
Ezechiel 10:21...Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubovéKaždý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly...
Ezechiel 13:18...Hospodin - Běda těm, které šijí pásky pro každé zápěstí a zhotovují čelenky na hlavy všech velikostí,...
Ezechiel 16:15...ses dala do smilstva. Své smilstvo jsi nabízela každému kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha...
Ezechiel 16:24...Hospodin. Kromě všech svých zločinů sis na každém plácku rozbalila stánek a pořídila svatyňku....
Ezechiel 16:25...a pořídila svatyňku. Postavila sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy...
Ezechiel 16:31...coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém rohu a na každém plácku sis pořídila svatyňku....
Ezechiel 16:44...všech svých ohavnostech nedospěla k zvrhlostiKaždý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka...
Ezechiel 16:47...Jako by to ale nebylo vůbec nic, zkazila seskaždém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 18:30...jednání? Proto vás budu soudit, dome Izraelekaždého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 20:7...nejkrásnější ze všech. Řekl jsem jim: Zahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte oči, a...
Ezechiel 20:39... toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své hnusné modly! Ale pak, i když odmítáte...
Ezechiel 20:40...na vysoké hoře Izraele, praví Panovník HospodinKaždý z nich se vrátí zpět do vlasti a tam si je oblíbím....
Ezechiel 21:3...Hle - zažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen...
Ezechiel 21:12...‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy sekaždém zastaví srdce, ochabnou všechny ruce, každý člověk...
Ezechiel 21:20...srdce zděšením, aby se mnozí hroutili. Proti každé z jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach ne, ...
Ezechiel 22:6...svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleďkaždý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností...
Ezechiel 23:7... co jezdí na koních. Ve svém smilstvu se dala každému z výkvětu asyrských synů. Poskvrnila se s každým,...
Ezechiel 23:15...přepásaní na bedrech, zdobné turbany na hlavěkaždý z nich vypadal jako babylonský velitel, rozený...
Ezechiel 32:10... Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník...
Ezechiel 33:20...jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraelekaždého podle jeho jednání!" Pátého dne desátého měsíce...
Ezechiel 34:6...se - ovce bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zemi a...
Ezechiel 35:7...pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé...
Ezechiel 38:20...všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázykaždá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám...
Ezechiel 40:42...stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamenekaždý byl půldruhého lokte dlouhý, půldruhého lokte široký...
Ezechiel 41:7...stěny chrámu. Komory po obvodu chrámu bylykaždém dalším patře širší. Přístavba obepínající chrám byla...
Ezechiel 41:18...a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cherubyKaždý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z...
Ezechiel 41:24...loď i svatyně měly dvojité dveřeKaždé dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla byla...
Ezechiel 44:30...Hospodinu. To nejlepší ze všech prvotinkaždý z vašich obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze...
Ezechiel 45:13... Toto bude vaše obětní dávka: šestina efykaždého chomeru pšenice a šestina efy z každého chomeru...
Ezechiel 45:14...dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batukaždého koru (jako deset batů tvoří chomer, tak také deset...
Ezechiel 45:15...tak také deset batů tvoří kor). Dále pak jednakaždých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To...
Ezechiel 45:20... Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti. Tak...
Ezechiel 45:24...jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin...
Ezechiel 46:5...efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého...
Ezechiel 46:7... k beránkům pak podle vlastní možnosti. Ke každé efě přidá hin oleje. Když bude vládce přicházet,...
Ezechiel 46:11...k beranu, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje. Když bude vládce přinášet...
Ezechiel 46:13... Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavřeKaždý den, ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou...
Ezechiel 46:21...nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve...
Ezechiel 46:23...loktů široké. Všechny čtyři měly stejné rozměryKaždý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou...
Ezechiel 47:12...listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoceKaždý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí...
Daniel 1:4...rodu a ze šlechty - zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli...
Daniel 3:10... "Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál,...
Daniel 5:23...ani nic nevědí - ale Bohu, který v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal!...
Daniel 6:8...královské nařízení potvrzující tento výnosKaždý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k...
Daniel 6:13...královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k...
Daniel 7:3... Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmykaždá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla....
Daniel 12:1...národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněnkaždý, kdo je zapsán ve knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo...
Ozeáš 4:3...krveprolití za druhým! To proto země uvadákaždý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi...
Ozeáš 9:12...ani početí! A i kdyby děti odchovali, o každé z nich je připravím. Ach, běda jim, se od nich...
Ozeáš 10:14...svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válkakaždá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalman v boji...
Joel 2:7... jako hrdinové útočí na hradby; směru se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého...
Joel 2:8...dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevrážíkaždý sleduje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne...
Joel 3:5...krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův denKaždý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na...
Joel 4:18...oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékemkaždou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen...
Amos 4:4...ještě víc! Ráno co ráno přinášejte obětikaždé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť...
Amos 8:8..." Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije,...
Abdiáš 1:9...Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi,...
Jonáš 1:5... že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby...
Jonáš 3:8...zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k BohuKaždý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které...
Micheáš 4:4...meč, nikdy se nebudou chystat do bojeKaždý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník...
Micheáš 4:5...ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina...
Micheáš 7:2...není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždilikaždý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu...
Nahum 1:4...kroků. Okřikne moře, a to se vysuší, vysušíkaždou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí...
Nahum 2:11...se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí...
Nahum 3:10...jít do zajetí. Jejich děti byly rozráženy na každém nároží. O jejich přední muže losovali, všichni...
Abakuk 1:9...zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadáKaždý přichází páchat násilí, kupředu míří každý z nich,...
Abakuk 1:10...se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladařiKaždé pevnosti se smějí, navrší násep a dobudou ji. Pak ale...
Sofoniáš 1:4... Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baalakaždou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám - ty,...
Sofoniáš 1:9...se oblékají rouchy z ciziny. V ten den zúčtujikaždým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána...
Sofoniáš 2:11...na zemi; pak se mu pokloní i vzdálené národykaždý ze svého území. "I vás, Habešané, probodne můj...
Sofoniáš 2:15...víc!" Jak je zpustošeno, jen zvěř tu pelešíKaždý kolemjdoucí nad ním zasyčí a pěstí zahrozí. Běda...
Sofoniáš 3:19...zpět přivedu. Způsobím jim čest a slávukaždé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu,...
Ageus 1:9... Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a...
Zachariáš 5:3...zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé strany: ‚Každý...
Zachariáš 8:4...budou znovu sedávat starci a stařenkykaždý s holí v ruce, jak budou staří. Ulice toho města...
Zachariáš 10:1...pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračenkaždému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci...
Zachariáš 12:4...národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se splaší, a jezdce na něm tak, že...
Zachariáš 12:12...u Megida. Země bude oplakávat rod za rodemkaždý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy...
Zachariáš 12:14...a jejich ženy zvlášť i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne...
Zachariáš 13:4...prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou...
Zachariáš 14:21...jako obětní mísy před oltářem. Právě takkaždý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu...
Malachiáš 2:12...boha. Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, je to kdokoli - i kdyby...
Matouš 3:10...kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromůKaždý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen...
Matouš 4:4..."Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel...
Matouš 4:23... kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o něm se...
Matouš 5:22...zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu....
Matouš 5:28...bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil...
Matouš 5:32... dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva),...
Matouš 7:8...a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo...
Matouš 7:17...se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé...
Matouš 7:19...jako špatný strom nemůže nést dobré ovoceKaždý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen...
Matouš 7:21...tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského...
Matouš 7:24...neznal. Odejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude podobný...
Matouš 7:26... ale ten nespadl, protože byl založen na skáleKaždý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude však...
Matouš 9:35... kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl...
Matouš 10:1...duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti...
Matouš 12:25...Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné...
Matouš 12:31...se mnou, rozptyluje. Proto vám říkámKaždý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání...
Matouš 12:36...vynáší ze zlého pokladu zlé. Říkám vám ale, žekaždého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat...
Matouš 13:19...si tedy význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází...
Matouš 13:52...všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského...
Matouš 15:13...se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský...
Matouš 16:27...ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že...
Matouš 18:16...vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků....
Matouš 18:35...dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš...
Matouš 19:29...a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro jméno opustil domy nebo bratry nebo...
Matouš 20:9...tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první,...
Matouš 20:10... mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na...
Matouš 25:15...dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednukaždému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten,...
Matouš 25:29...mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich desetKaždému, kdo , totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale...
Marek 9:49...‚jejich červ nehyne a oheň nehasne'. Každý totiž bude solen ohněm. Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl...
Marek 13:34...svůj dům a svěřil správu svým služebníkůmKaždému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl....
Lukáš 2:3...správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsatkaždý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města...
Lukáš 2:23...Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu," a...
Lukáš 2:41... a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu...
Lukáš 3:5...Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezkyKaždé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou...
Lukáš 3:9...kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekeraKaždý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a...
Lukáš 4:40... je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Z mnohých...
Lukáš 6:19...byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravovániKaždý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela...
Lukáš 6:30...tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košiliKaždému, kdo prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci,...
Lukáš 6:40...Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad mistrakaždý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to, že...
Lukáš 6:44...a strom, který nese dobré ovoce, není špatnýKaždý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se...
Lukáš 6:47...neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší slovo a plní je: Je...
Lukáš 9:23...za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit...
Lukáš 10:1...dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň...
Lukáš 11:4...a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do...
Lukáš 11:10...a naleznete, tlučte a bude vám otevřenoKaždý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo...
Lukáš 11:17... On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům...
Lukáš 12:10...lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími andělyKaždému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno...
Lukáš 13:15..."Pokrytče!" odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí...
Lukáš 14:11...' Tak budeš poctěn před očima všech hostůKaždý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje,...
Lukáš 16:16...a Proroci; od doby se káže Boží královstvíkaždý se do něj násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a...
Lukáš 16:18... než aby přestala platit jediná čárka ZákonaKaždý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží;...
Lukáš 16:19...bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentukaždého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem...
Lukáš 18:14...muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněnKaždý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje,...
Lukáš 19:26...namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému, kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato...
Lukáš 19:47...' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a...
Jan 1:9...svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět: Byl na světě a svět...
Jan 2:6...kamenných nádob na vodu k židovskému očišťováníkaždá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům:...
Jan 2:10... zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou...
Jan 3:8...ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je tokaždým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?"...
Jan 3:15...poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak...
Jan 3:20...oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zléKaždý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu...
Jan 4:13...On sám z pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl...
Jan 6:7...by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků,...
Jan 6:40...toto je vůle mého Otce, který poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A ...
Jan 6:45...je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně. Ne...
Jan 7:53...a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal!" Každý se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou...
Jan 8:34...Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v...
Jan 11:26... "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?"...
Jan 15:2...jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinařKaždou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a...
Jan 16:2...vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží...
Jan 16:32...přichází chvíle, a přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte samotného, ale nejsem sám,...
Jan 18:37...jsem na svět, abych vydal svědectví pravděKaždý, kdo patří pravdě, poslouchá." "Co je pravda?"...
Jan 19:23...jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili,...
Skutky 2:3...ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali...
Skutky 2:5... V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židékaždého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se...
Skutky 2:6...se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe...
Skutky 2:8... kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a...
Skutky 2:21...krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův denKaždý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.'...
Skutky 2:38... bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám...
Skutky 3:2...tam byl přinesen jeden muž, chromý od narozeníKaždý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná...
Skutky 3:23...Proroka, jako jsem - toho poslouchejteKaždý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z...
Skutky 3:26...ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností." A když takto...
Skutky 4:35...k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů...
Skutky 5:42...jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno.  Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a...
Skutky 8:19...jim peníze se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu...
Skutky 10:35..."Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, alekaždém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná...
Skutky 10:43...skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch...
Skutky 11:29...za císaře Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To...
Skutky 13:27...ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt,...
Skutky 13:39...se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův...
Skutky 14:23...království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali starší a...
Skutky 15:21...po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu." Apoštolové a starší se shodli s celou...
Skutky 16:5... Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a Galacii, protože jim Duch...
Skutky 17:11... Přijali Slovo s velikou dychtivostíkaždý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak....
Skutky 17:17...tedy s Židy i bohabojnými Řeky v synagozekaždý den také s lidmi, které potkával na náměstí....
Skutky 17:22...Areopagu a řekl: "Athéňané, vidím, že jstekaždém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel...
Skutky 17:31...muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile...
Skutky 18:4...bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nichkaždou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky...
Skutky 19:9...se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s seboukaždý den pak promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To...
Skutky 20:23... Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatýkaždém městě potvrzuje, že čekají pouta a soužení. ...
Skutky 20:31...i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu jeho...
Skutky 21:26...ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude přinesena oběť. Když těch sedm dní...
Skutky 23:1...pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil...
Skutky 26:29...řekl na to Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co...
Římanům 1:16...za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž...
Římanům 1:18...žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně...
Římanům 2:6...hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro...
Římanům 2:9...zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka....
Římanům 2:10... který koná zlo, předně Žida, ale i ŘekaKaždého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká...
Římanům 3:4...zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve...
Římanům 3:19...těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na...
Římanům 10:4...je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš...
Římanům 10:13...Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn." Jak...
Římanům 12:3...a dokonalé. Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý...
Římanům 13:1...se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.  Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž...
Římanům 13:7...to Boží služebníci a pilně se věnují své práciKaždému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu...
Římanům 14:5...dne nad jiné, pro někoho je den jako denKaždý je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek,...
Římanům 14:11... Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodinkaždé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná...
Římanům 14:12...mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme...
Římanům 15:2...nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a...
1. Korintským 1:5...v Kristu Ježíši: byli jste v něm obohacenikaždém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. Kristovo...
1. Korintským 3:5...Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel, Apollos zaléval, ale...
1. Korintským 3:8... Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jednokaždý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní...
1. Korintským 3:10...položil základy, na kterých pak staví dalšíKaždý však dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže...
1. Korintským 3:13...kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to...
1. Korintským 4:5... co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratři, použil jsem tu sebe a Apolla...
1. Korintským 4:17... způsoby v Kristu Ježíši, jak je učímkaždé církvi, kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako...
1. Korintským 7:2...budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva,  každý muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě...
1. Korintským 7:7...svolení. Přál bych si, aby všichni byli jako každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý...
1. Korintským 7:17...Copak víš, muži, zda zachráníš manželku? tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto...
1. Korintským 7:20... ale na poslušnosti Božích přikázání.  každý zůstává v postavení, ve kterém byl povolán. Byl jsi...
1. Korintským 7:24...nestávejte se lidskými otroky. Bratři,  každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolán. Pokud jde o...
1. Korintským 9:25...a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získaliKaždý závodník přísnou sebekázeň - oni to dělají pro...
1. Korintským 11:3... Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou...
1. Korintským 11:4... hlavou ženy její muž a hlavou Krista BůhKaždý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou,...
1. Korintským 11:5...dělá ostudu Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou...
1. Korintským 11:21...na vašich shromážděních, není žádná večeře PáněKaždý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a...
1. Korintským 11:28... takový se proviní proti Pánově tělu a krvi.  každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z...
1. Korintským 12:7... ale všechno ve všech působí tentýž BůhKaždý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku:...
1. Korintským 12:11...ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i...
1. Korintským 12:18...by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé částikaždou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli...
1. Korintským 14:26...mezi vámi!" Co s tím, bratři? Když se scházítekaždý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo...
1. Korintským 15:23...všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijíKaždý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho...
1. Korintským 15:30... jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě,...
1. Korintským 15:38...nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chcekaždému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako tělo...
1. Korintským 16:2...dal církvím v Galacii: Prvního dne v týdnu  každý z vás stranou, kolik si může dovolit, aby se...
1. Korintským 16:16... abyste takové lidi následovali, a stejně takkaždého, kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost,...
2. Korintským 1:4... Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají...
2. Korintským 4:2... Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohemkaždý, kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše...
2. Korintským 5:10...přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ...
2. Korintským 7:1... když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží....
2. Korintským 7:11...a horlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že jste v věci nevinní....
2. Korintským 9:7... ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědřeKaždý dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z...
2. Korintským 9:8...měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře,...
2. Korintským 9:11...plodům vaší spravedlnosti. Budete obohacenikaždém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším...
2. Korintským 10:5...mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmyslykaždou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi...
2. Korintským 10:6...poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou neposlušnost. To si vidíte jen na špičku nosu? Kdo...
2. Korintským 11:6...výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem...
2. Korintským 13:1...páchali. Toto bude třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem...
Galatským 3:10...ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize...
Galatským 3:13...prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo požehnání...
Galatským 5:3...dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemuKaždému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí...
Galatským 6:1...v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchukaždý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste...
Galatským 6:4...je něco, a přitom nic není, ten si něco nalháváKaždý posoudí své vlastní jednání; se pak chlubí jen...
Galatským 6:5...chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhýmiKaždý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu,...
Efeským 1:21...a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno,...
Efeským 4:7...je nade všechny a skrze všechny a ve všechKaždému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry...
Efeským 4:15...bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé...
Efeským 4:16...všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě...
Efeským 4:25... svatosti a pravdy. Odhoďme tedy ležkaždý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož...
Efeským 5:29...nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev....
Efeským 5:33... však mluvím o Kristu a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe....
Efeským 6:18...modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté....
Filipským 1:4...svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne...
Filipským 2:4...v pokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak,...
Filipským 2:9...Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé...
Filipským 2:10...jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby...
Filipským 2:11...každé koleno na nebi, na zemi i pod zemíkaždý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus...
Filipským 4:12...uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsemkaždém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i...
Filipským 4:19...Bůh pak podle svého bohatství slavně naplníkaždou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď...
Koloským 1:28...Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k...
Koloským 2:10... a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a to...
Koloským 4:6...a ochucená solí, víte, jak máte mluvitkaždým člověkem. O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví...
1. Tesalonickým 2:11...a bezúhonně. Víte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali...
1. Tesalonickým 4:4...je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvuKaždý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě,...
1. Tesalonickým 5:22...prověřujte; dobrého se držte, zlakaždé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele...
2. Tesalonickým 1:11...za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude...
2. Tesalonickým 2:17...naději, kéž potěší vaše srdce a posilní váskaždém dobrém skutku i slovu! Dále vás, bratři, prosíme,...
2. Tesalonickým 3:6...našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení,...
2. Tesalonickým 3:17...POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše...
1. Timoteus 1:15...v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil...
1. Timoteus 4:8... skrovný užitek, ale zbožnost je užitečnákaždém ohledu, neboť zaslíbení nynějšího života i toho...
1. Timoteus 4:9...nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme...
1. Timoteus 5:10...nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej....
2. Timoteus 2:19...tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí nepravost." Ve...
2. Timoteus 2:21...a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužeb a...
2. Timoteus 3:17...byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před...
Titus 2:8...slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého....
Židům 2:2... které zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a každou neposlušnost stihl spravedlivý...
Židům 3:4... tak jako větší čest stavitel než sám důmKaždý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh....
Židům 4:12... Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká k rozhraní duše a ducha, ...
Židům 4:15...s našimi slabostmi, ale takového, který bylkaždém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu....
Židům 5:1...a našli milost, když potřebujeme pomoci.  Každý velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako jejich...
Židům 6:11...a dosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval do konce, kdy se...
Židům 8:3...- stánku, který nepostavil člověk, ale HospodinKaždý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy...
Židům 8:11...oni mým lidem. Jeden nebude druhého poučovatkaždý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni...
Židům 10:11...posvěceni skrze obětování těla Ježíše KristaKaždý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a...
Židům 11:21...budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a "poklonil se, opřen o svou hůl...
Židům 12:1...obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a...
Židům 12:6...koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna." Když podstupujete zkoušky,...
Jakub 1:19...jeho stvoření. Víte, milovaní bratři, že každý člověk být pohotový k slyšení, ale pomalý k...
Jakub 3:2... dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládatkaždém ohledu. Když dáme koním do huby udidlo, abychom je...
Jakub 3:7...je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se...
1. Petr 1:17... neboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým...
1. Petr 1:24... skrze živé a trvalé Boží slovo. Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní...
1. Petr 2:1...bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobukaždou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a...
1. Petr 3:15...Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem...
1. Petr 4:10...si navzájem pohostinnost se vší ochotouKaždý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem...
1. Jan 1:7...sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme...
1. Jan 1:9...- odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z...
1. Jan 2:29...Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďte,...
1. Jan 3:3...podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak jeKaždý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý,...
1. Jan 3:4...naději, usiluje být čistý, jako je čistý onKaždý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je...
1. Jan 4:2...proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Duchakaždý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je...
1. Jan 4:7...jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z BohaKaždý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo...
1. Jan 5:1...přikázání: Kdo miluje Boha, miluje i bratra.  Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha....
1. Jan 5:17...k smrti a neříkám, aby se modlil za takovýKaždá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti....
2. Jan 1:7...kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těleKaždý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor,...
2. Jan 1:9...nenechme se připravit o plnou odplatuKaždý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je,...
3. Jan 1:15... Pokoj tobě. Pozdravují přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně. Juda, služebník Ježíše Krista a...
Juda 1:15...tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidikaždého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které...
Zjevení 1:7...věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se...
Zjevení 2:23... že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám...
Zjevení 4:8...jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orluKaždá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v...
Zjevení 5:8...starců padlo před Beránkem na kolenaKaždý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou...
Zjevení 5:9...jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidikaždého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás...
Zjevení 6:11...a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ...
Zjevení 6:15...země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocníkaždý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do...
Zjevení 7:17... Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo...
Zjevení 13:7...boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se klanět...
Zjevení 13:8...Budou se klanět všichni obyvatelé zeměkaždý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize...
Zjevení 14:6...věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům zeměkaždému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným...
Zjevení 18:17...- takové bohatství zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelník i veškeré množství těch, kdo se plaví na...
Zjevení 20:13...a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly...
Zjevení 21:4...bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani...
Zjevení 21:21...ametyst. A těch dvanáct bran bylo dvanáct perelkaždá z těch bran byla z jedné perly. Ulice toho města byla...
Zjevení 22:2...nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již...
Zjevení 22:12...přijdu brzy a odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. jsem Alfa i Omega, počátek i...
Zjevení 22:15...a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal...
Zjevení 22:18... a kdo chce, zdarma nabere vodu životaKaždého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |