Kůlem

Hledám varianty 'kůlem' [ kůly (22) kůlům (1) kůlů (2) kůlu (4) kůlem (1) kůlech (3) kůl (20) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 40:19...tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl...
Genesis 40:22...faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa...
Exodus 34:13...posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože...
Numeri 21:8..."Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy...
Numeri 21:9...tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho...
Numeri 25:4...lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele."...
Deuteronomium 7:5...posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece...
Deuteronomium 12:3...posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno...
Deuteronomium 16:21...Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 21:22...smrtelný zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat...
Deuteronomium 21:23...pověšením na kůl, jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený...
Jozue 8:29... Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z...
Jozue 10:26..." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli do večera. Když slunce...
Jozue 10:27...slunce zapadalo, Jozue přikázal, je sejmoukůlů a hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí...
Soudců 6:25...oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný...
Soudců 6:26...obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých...
Soudců 6:28...vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném...
Soudců 6:30...- za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co...
1. Královská 14:15...je za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele...
1. Královská 14:23...si nastavěli obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce....
1. Královská 16:33...oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha...
2. Královská 13:6...v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců,...
2. Královská 17:10...stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali...
2. Královská 17:16...odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi....
2. Královská 18:4... rozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil...
2. Královská 21:3... Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem...
2. Královská 23:14...roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten...
2. Královská 23:15...spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu...
2. Letopisů 14:2...výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 17:6... že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře...
2. Letopisů 19:3...dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v...
2. Letopisů 24:18... Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si Juda i Jeruzalém...
2. Letopisů 31:1...rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všude v Judovi a...
2. Letopisů 33:3... Postavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim....
2. Letopisů 33:19... vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když...
2. Letopisů 34:3...Judsko a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře...
2. Letopisů 34:4...oltáříky nad nimi rozsekal na třísky. Ašeřiny kůly, sochy a odlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich...
2. Letopisů 34:7...jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a rozsekal kadidlové oltáříky po celé...
Ester 2:23...vyšetřila a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. ...
Ester 5:14...všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na...
Ester 6:4...s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman...
Ester 7:9...z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož...
Ester 7:10...na něj!" rozkázal král. A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův...
Ester 8:7...odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na...
Ester 9:13... A těch deset Hamanových synů nechť pověsí na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán...
Ester 9:25...na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho slova pur....
Izaiáš 17:8...vlastnoručnímu dílu, přestane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den...
Izaiáš 27:9...prach drtí vápenec, nezůstanou stát ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěné,...
Jeremiáš 17:2...synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na horách v...
Micheáš 5:13...klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |