Křtech

Hledám varianty 'křtech' [ křtu (3) křtem (6) křtech (1) křest (13) ]. Nalezeny 23 verše.
Matouš 21:25... jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou...
Marek 1:4...stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá...
Marek 10:38...snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji?" "Můžeme," odvětili. Na to jim...
Marek 10:39... budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který podstupuji. Dát vám sedět po pravici nebo...
Marek 11:30...vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi...
Lukáš 3:3...Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize...
Lukáš 7:29...Boží spravedlnost, když se dali pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít...
Lukáš 12:50...a jak toužím, aby hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná! Myslíte si, že...
Lukáš 20:4...vás také na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat:...
Skutky 1:22...čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí...
Skutky 8:13...pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a...
Skutky 10:37...dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem...
Skutky 10:47...tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je...
Skutky 13:24...jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten,...
Skutky 18:25...a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho...
Skutky 19:3..."Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl...
Skutky 19:4...křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který...
Římanům 6:4... byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrtiKřtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl...
1. Korintským 10:2...oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli...
Efeským 4:5...jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a...
Koloským 2:12...tělesné přirozenosti, o obřízku KristovuKřtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho...
Židům 6:2...to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učeníkřtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném...
1. Petr 3:21...(totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |