Křtěte

Hledám varianty 'křtěte' [ křtít (8) křtíš (1) křtím (3) křtil (12) křtí (4) křtěte (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Matouš 3:6...vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází...
Matouš 3:11... bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je...
Matouš 28:19...jděte. Získávejte učedníky ze všech národůkřtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je...
Marek 1:4...Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jankřtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů....
Marek 1:5...Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a...
Marek 1:8...se a rozvázat mu řemínek sandálu. jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch...
Lukáš 3:16... Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu...
Lukáš 3:21...ještě to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil,...
Jan 1:25...patřili k farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" "...
Jan 1:26...když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal...
Jan 1:28..." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu,...
Jan 1:31...dříve než . jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal...
Jan 1:33...něm. jsem ho neznal, ale Ten, který poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a...
Jan 3:22...učedníky do judské země a tam s nimi pobývalkřtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam...
Jan 3:23...země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody....
Jan 3:26...Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk...
Jan 4:1...dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získávákřtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale...
Jan 10:40... Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí....
Skutky 1:5...zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti...
Skutky 11:16... Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.'...
1. Korintským 1:16...neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych...
1. Korintským 1:17...ještě někoho dalšího. Kristus totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby...
1. Korintským 15:29...všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za křtí, jestliže mrtví nebudou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |