Křivě

Hledám varianty 'křivě' [ křivíte (1) křivě (14) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 5:24...ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě...
Leviticus 19:12...ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! ...
Deuteronomium 19:18...prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědekkřivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co...
Žalmy 144:8...z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lžikřivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože,...
Žalmy 144:11...z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lžikřivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve svém...
Přísloví 6:12...přepadne! Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví. Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje...
Přísloví 14:2... Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží,...
Přísloví 25:18...se přesytí a znenávidí . Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. Jak...
Jeremiáš 5:2...říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece jistě očima pátráš po...
Jeremiáš 7:9...marně! Copak můžete krást, vraždit, cizoložitkřivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí...
Micheáš 3:9...Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a Jeruzalém...
Zachariáš 5:4... a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud...
Matouš 5:33...jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však...
Marek 14:56... ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Nějací...
Marek 14:57...se neshodovala. Nějací lidé pak vstalikřivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |