Křiku

Hledám varianty 'křiku' [ křiku (15) křikem (14) křik (44) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 18:20...splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký....
Genesis 18:21...a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne,...
Genesis 19:13...odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal...
Genesis 27:34...uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně...
Genesis 39:18...si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán...
Exodus 2:23...kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh...
Exodus 32:18..."To není jásot vítězství, to není poražených křik - slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k...
Numeri 14:1...obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali...
Numeri 16:34... Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od...
Soudců 7:21...tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních...
Soudců 15:14... Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mukřikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův...
1. Samuel 4:14...rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo...
1. Samuel 5:10...truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí...
1. Samuel 5:12...těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádorykřik toho města stoupal k nebi. Hospodinova truhla...
2. Samuel 22:7...slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly...
Ezdráš 3:13...radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko....
Nehemiáš 5:6...vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem...
Nehemiáš 9:9...otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany...
Job 16:18...bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam...
Job 29:12... kdo jen zahlédl, chválil , chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce....
Job 34:28... že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbaliKřik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik...
Job 39:25...bitvy zdálky ucítí, hřímání velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla...
Žalmy 18:7...slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly,...
Žalmy 40:2...čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny, nohy...
Žalmy 55:4...a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností ...
Žalmy 69:4... kolem vodní hlubina - ta záplava přemáháKřikem jsem vyčerpán, hrdlo pálí, vysychá, vyhlížím Boha...
Žalmy 72:12... všechny národy slouží mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S...
Žalmy 74:23...rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátelkřik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního...
Žalmy 102:2...úzkosti. Naslouchej, Hospodine, modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou...
Žalmy 106:44...On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce...
Žalmy 145:19... Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho...
Přísloví 23:29...rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těch,...
Izaiáš 15:8...přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik, do Eglaim zní jejich kvílení, do Beer-elim zní...
Izaiáš 22:2... že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem...
Izaiáš 22:5...hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradebkřiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech...
Izaiáš 31:4...- i když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se neděsí a jejich hluk ho neplaší - právě tak...
Izaiáš 65:19...radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláčkřik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude...
Jeremiáš 3:21... praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu...
Jeremiáš 4:31...tebou pohrdají, chystají se zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé -...
Jeremiáš 14:2...chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím,...
Jeremiáš 30:5...a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se:...
Jeremiáš 31:15...Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad...
Jeremiáš 47:2...kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů,...
Jeremiáš 48:3... jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek...
Jeremiáš 48:33...moábské. Víno jsem z lisů odebral, s veselým křikem se nešlape - ten křik není jásotem! Křik z...
Jeremiáš 48:34...křikem se nešlape - ten křik není jásotemKřik z Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít...
Jeremiáš 49:21...otřese zemí, k Rudému moři se ponese jejich křik. Hle, orel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla...
Jeremiáš 50:46...se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! Tak praví...
Pláč 2:7...hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že...
Pláč 3:56... jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když...
Ezechiel 27:28...pevniny se zachvějí, tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni...
Ezechiel 27:30...kormidelníci stanou na zemi. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou,...
Ezechiel 27:31...budou plakat nad tebou a trpce se dají do křiku. Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv a zazpívají o...
Amos 2:2...paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křiku a troubení. Odstraním z jeho středu soudce, všechny...
Sofoniáš 1:10... V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od Výšin....
Zachariáš 4:7...rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: ‚Milost, milost jemu!'" Dostal jsem slovo...
Matouš 2:18...slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými...
Matouš 25:6...všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky...
Marek 9:26...vyjdi z něj a do něj nevcházej!" A takkřikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý,...
Marek 10:47...uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí...
Lukáš 4:41...a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démonikřikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal...
Lukáš 23:23...a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále...
Skutky 8:7...zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a...
Skutky 17:6...Jásona a některé bratry k městským radnímkřikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a...
Skutky 21:28...Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na nějkřikem: "Izraelité, pomozte! To je ten člověk, který všude...
Skutky 23:9...farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a...
Skutky 25:24...v Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obeckřikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl...
Efeským 4:31...dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivostkřik i urážky vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k...
Židům 5:7...za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl...
Zjevení 21:4...slzu z očí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly...

Slova obsahující křiku: křiku (15) neokřikujte (1) okřikuješ (1) pokřikuje (1) pokřikujte (1) vykřikuje (2) vykřikuji (1) vykřikují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |