Křik

Hledám varianty 'křik' [ křiku (15) křikem (14) křik (44) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 18:20...splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký....
Genesis 18:21...a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne,...
Genesis 19:13...odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal...
Genesis 27:34...uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně...
Genesis 39:18...si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán...
Exodus 2:23...kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh...
Exodus 32:18..."To není jásot vítězství, to není poražených křik - slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k...
Numeri 14:1...obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali...
Numeri 16:34... Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od...
Soudců 7:21...tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních...
Soudců 15:14... Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mukřikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův...
1. Samuel 4:14...rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo...
1. Samuel 5:10...truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí...
1. Samuel 5:12...těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádorykřik toho města stoupal k nebi. Hospodinova truhla...
2. Samuel 22:7...slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly...
Ezdráš 3:13...radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko....
Nehemiáš 5:6...vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem...
Nehemiáš 9:9...otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany...
Job 16:18...bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam...
Job 29:12... kdo jen zahlédl, chválil , chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce....
Job 34:28... že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbaliKřik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik...
Job 39:25...bitvy zdálky ucítí, hřímání velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla...
Žalmy 18:7...slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly,...
Žalmy 40:2...čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny, nohy...
Žalmy 55:4...a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností ...
Žalmy 69:4... kolem vodní hlubina - ta záplava přemáháKřikem jsem vyčerpán, hrdlo pálí, vysychá, vyhlížím Boha...
Žalmy 72:12... všechny národy slouží mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S...
Žalmy 74:23...rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátelkřik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního...
Žalmy 102:2...úzkosti. Naslouchej, Hospodine, modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou...
Žalmy 106:44...On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce...
Žalmy 145:19... Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho...
Přísloví 23:29...rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těch,...
Izaiáš 15:8...přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik, do Eglaim zní jejich kvílení, do Beer-elim zní...
Izaiáš 22:2... že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem...
Izaiáš 22:5...hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradebkřiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech...
Izaiáš 31:4...- i když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se neděsí a jejich hluk ho neplaší - právě tak...
Izaiáš 65:19...radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláčkřik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude...
Jeremiáš 3:21... praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu...
Jeremiáš 4:31...tebou pohrdají, chystají se zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé -...
Jeremiáš 14:2...chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím,...
Jeremiáš 30:5...a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se:...
Jeremiáš 31:15...Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad...
Jeremiáš 47:2...kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů,...
Jeremiáš 48:3... jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek...
Jeremiáš 48:33...moábské. Víno jsem z lisů odebral, s veselým křikem se nešlape - ten křik není jásotem! Křik z...
Jeremiáš 48:34...křikem se nešlape - ten křik není jásotemKřik z Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít...
Jeremiáš 49:21...otřese zemí, k Rudému moři se ponese jejich křik. Hle, orel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla...
Jeremiáš 50:46...se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! Tak praví...
Pláč 2:7...hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že...
Pláč 3:56... jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když...
Ezechiel 27:28...pevniny se zachvějí, tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni...
Ezechiel 27:30...kormidelníci stanou na zemi. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou,...
Ezechiel 27:31...budou plakat nad tebou a trpce se dají do křiku. Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv a zazpívají o...
Amos 2:2...paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křiku a troubení. Odstraním z jeho středu soudce, všechny...
Sofoniáš 1:10... V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od Výšin....
Zachariáš 4:7...rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: ‚Milost, milost jemu!'" Dostal jsem slovo...
Matouš 2:18...slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými...
Matouš 25:6...všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky...
Marek 9:26...vyjdi z něj a do něj nevcházej!" A takkřikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý,...
Marek 10:47...uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí...
Lukáš 4:41...a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démonikřikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal...
Lukáš 23:23...a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále...
Skutky 8:7...zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a...
Skutky 17:6...Jásona a některé bratry k městským radnímkřikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a...
Skutky 21:28...Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na nějkřikem: "Izraelité, pomozte! To je ten člověk, který všude...
Skutky 23:9...farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a...
Skutky 25:24...v Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obeckřikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl...
Efeským 4:31...dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivostkřik i urážky vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k...
Židům 5:7...za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl...
Zjevení 21:4...slzu z očí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly...

Slova obsahující křik: křik (44) křikem (14) křikl (2) křikloun (1) křiklounů (1) křikněte (1) křiknout (1) křiku (15) neokřikujte (1) okřikl (11) okřikne (3) okřikoval (1) okřikovali (4) okřikuješ (1) pokřik (14) pokřikem (3) pokřikovali (1) pokřikuje (1) pokřikujte (1) rozkřikl (1) rozkřiknou (1) výkřik (1) vykřikl (30) vykřikla (6) vykřikli (7) vykřikne (1) vykřikneš (1) vykřikni (2) vykřiknou (1) vykřiknu (1) vykřikoval (3) vykřikovala (1) vykřikovali (1) vykřikuje (2) vykřikuji (1) vykřikují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |