Křičet

Hledám varianty 'křičet' [ křičte (4) křičím (7) křičí (15) křičet (25) křičelo (1) křičeli (23) křičela (3) křičel (10) křič (7) ]. Nalezeny 93 verše.
Genesis 39:14...se se mnou vyspat, ale jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u ,...
Genesis 39:15... jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho...
Deuteronomium 22:27...bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když...
Jozue 6:10...za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo ...
Jozue 6:16...a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne...
Jozue 6:20...Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný...
Soudců 7:18...vy kolem celého tábora začněte troubit na rohykřičet: Za Hospodina a Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídky...
Soudců 7:20...levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohykřičeli: "Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli...
Soudců 19:22...místní ničemové. Začali tlouct do dveříkřičet na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského, co...
2. Samuel 22:7...jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho...
1. Královská 18:27... Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo...
1. Královská 18:28... Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a...
2. Královská 4:40...k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst....
2. Královská 6:11...přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší...
2. Královská 9:27...pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za nímkřičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž...
2. Letopisů 32:18... ruky nevysvobodí ani Bůh Ezechiášův!" Hlasitě křičeli v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbách, aby...
Ezdráš 3:12...položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku...
Job 5:1...bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš...
Job 19:7...síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozvekřičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu,...
Job 30:5...chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnalikřičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet...
Job 30:20...bláta odmrštil, prachu a popelu jsem podobnýKřičím k tobě, a ty neodpovídáš; stojím tu, a ty jen...
Job 31:38... předstoupím před něj jako princ! Jestli půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem...
Job 35:9...úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel,...
Žalmy 18:7...jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho...
Žalmy 38:9... Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténámkřičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé touze, můj nářek...
Žalmy 39:13...tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet,...
Žalmy 65:14...se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím.  křičí radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro předního...
Přísloví 8:3...branami, u vstupu do města, v průchodu stojíkřičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu...
Přísloví 12:23...umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda,...
Izaiáš 14:31...a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, městokřič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se...
Izaiáš 15:4... jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená. srdce nad...
Izaiáš 36:13...Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále...
Izaiáš 38:13...den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne...
Izaiáš 42:2...položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích....
Izaiáš 42:11... obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor  křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ho chválí na...
Izaiáš 44:23... Jásejte, nebesa, Hospodin to učinil; radostně křičte, zemské hlubiny! hory zvučně zpívají i lesy a...
Izaiáš 52:8...Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu...
Izaiáš 54:1... neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívejkřič samou radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná...
Izaiáš 58:1...Bůh praví: Není pokoje pro ničemy!  Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici...
Izaiáš 65:14...služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno...
Jeremiáš 8:19... srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na Sionu není Hospodin? Copak...
Jeremiáš 12:6...bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradilikřičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s...
Jeremiáš 20:8...se mi celé dny, každý ze legraciKřičím, kdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!"...
Jeremiáš 22:20...brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcerokřič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad...
Jeremiáš 25:30...své svatosti. Na vlastní stádo řve jako levkřičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí na...
Jeremiáš 26:8... vtom ho všechen lid, kněží i proroci chytilikřičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ prorokovat...
Jeremiáš 48:5...stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte jako...
Jeremiáš 51:14...- bude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou...
Pláč 3:8..., nemohu pryč, obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi...
Pláč 4:15...ani dotknout jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na . "Z cesty, z cesty! Nedotýkejte se!" A když...
Ezechiel 8:18...se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, je nevyslyším." Potom hlasitě zvolal:...
Ezechiel 21:17...meč - jen ho podat ruce katově! Kvílejkřič, synu člověčí, neboť udeří na můj lid i na všechny,...
Jonáš 2:3...jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpovíKřičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel volání. Uvrhl...
Abakuk 1:2...Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a ty neslyšíšKřičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníš? Proč necháváš...
Abakuk 2:11...- vlastním životem za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda...
Matouš 8:29... že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás...
Matouš 9:27...zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepcikřičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel...
Matouš 12:19...oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou...
Matouš 14:26...učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili sekřičeli strachy: "To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem...
Matouš 15:22... Jedna kananejská žena z toho kraje šla za nímkřičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera...
Matouš 15:23...a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke...
Matouš 20:31...nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"...
Matouš 21:15...viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co...
Matouš 27:23... "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že...
Marek 3:11...duchové, jakmile ho uviděli, před ním padalikřičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale on jim velmi hrozil, aby ho...
Marek 5:5... ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horáchkřičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše,...
Marek 6:49...kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se.On...
Marek 10:48...nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš...
Marek 15:14... "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu,...
Lukáš 9:39...Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a...
Lukáš 18:38...mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti,...
Lukáš 18:39...šli před Ježíšem, ho napomínali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš...
Lukáš 19:40...Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlklikřičelo by kamení!" Když dorazil na hřeben a uviděl město,...
Lukáš 23:18...zbičovat a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl...
Lukáš 23:21... protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim tedy...
Jan 18:40... abych propustil židovského krále?" Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl...
Jan 19:12...se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel!...
Jan 19:15... váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám...
Skutky 7:57...stojícího po Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho...
Skutky 14:14...uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davukřičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli...
Skutky 19:28...svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Město zachvátil zmatek....
Skutky 19:32... se neodvažuje do divadla. Tam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí...
Skutky 19:34... že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě...
Skutky 21:34...ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic...
Skutky 21:36...museli nést. Šla za ním totiž spousta lidíkřičeli: "Pryč s ním!" Když měl být Pavel zaveden do...
Skutky 22:22...'" po to slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto...
Skutky 22:23...s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do vzduchu prach, velitel...
Skutky 22:24...bičováním, aby zjistil, proč na něj tolik křičeli. Poté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil...
Galatským 4:27..."Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásejkřič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více...
Jakub 5:4...jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na...
Zjevení 8:13...nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé...
Zjevení 12:2...hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotnákřičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi...
Zjevení 18:19...Sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda, město veliké, z jehož blahobytu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |