Křič

Hledám varianty 'křič' [ křičte (4) křičím (7) křičí (15) křičet (25) křičelo (1) křičeli (23) křičela (3) křičel (10) křič (7) ]. Nalezeny 93 verše.
Genesis 39:14...se se mnou vyspat, ale jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u ,...
Genesis 39:15... jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho...
Deuteronomium 22:27...bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když...
Jozue 6:10...za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo ...
Jozue 6:16...a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne...
Jozue 6:20...Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný...
Soudců 7:18...vy kolem celého tábora začněte troubit na rohykřičet: Za Hospodina a Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídky...
Soudců 7:20...levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohykřičeli: "Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli...
Soudců 19:22...místní ničemové. Začali tlouct do dveříkřičet na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského, co...
2. Samuel 22:7...jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho...
1. Královská 18:27... Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo...
1. Královská 18:28... Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a...
2. Královská 4:40...k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst....
2. Královská 6:11...přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší...
2. Královská 9:27...pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za nímkřičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž...
2. Letopisů 32:18... ruky nevysvobodí ani Bůh Ezechiášův!" Hlasitě křičeli v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbách, aby...
Ezdráš 3:12...položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku...
Job 5:1...bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš...
Job 19:7...síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozvekřičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu,...
Job 30:5...chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnalikřičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet...
Job 30:20...bláta odmrštil, prachu a popelu jsem podobnýKřičím k tobě, a ty neodpovídáš; stojím tu, a ty jen...
Job 31:38... předstoupím před něj jako princ! Jestli půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem...
Job 35:9...úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel,...
Žalmy 18:7...jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho...
Žalmy 38:9... Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténámkřičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé touze, můj nářek...
Žalmy 39:13...tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet,...
Žalmy 65:14...se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím.  křičí radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro předního...
Přísloví 8:3...branami, u vstupu do města, v průchodu stojíkřičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu...
Přísloví 12:23...umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda,...
Izaiáš 14:31...a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, městokřič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se...
Izaiáš 15:4... jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená. srdce nad...
Izaiáš 36:13...Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále...
Izaiáš 38:13...den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne...
Izaiáš 42:2...položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích....
Izaiáš 42:11... obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor  křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ho chválí na...
Izaiáš 44:23... Jásejte, nebesa, Hospodin to učinil; radostně křičte, zemské hlubiny! hory zvučně zpívají i lesy a...
Izaiáš 52:8...Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu...
Izaiáš 54:1... neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívejkřič samou radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná...
Izaiáš 58:1...Bůh praví: Není pokoje pro ničemy!  Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici...
Izaiáš 65:14...služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno...
Jeremiáš 8:19... srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na Sionu není Hospodin? Copak...
Jeremiáš 12:6...bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradilikřičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s...
Jeremiáš 20:8...se mi celé dny, každý ze legraciKřičím, kdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!"...
Jeremiáš 22:20...brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcerokřič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad...
Jeremiáš 25:30...své svatosti. Na vlastní stádo řve jako levkřičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí na...
Jeremiáš 26:8... vtom ho všechen lid, kněží i proroci chytilikřičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ prorokovat...
Jeremiáš 48:5...stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte jako...
Jeremiáš 51:14...- bude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou...
Pláč 3:8..., nemohu pryč, obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi...
Pláč 4:15...ani dotknout jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na . "Z cesty, z cesty! Nedotýkejte se!" A když...
Ezechiel 8:18...se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, je nevyslyším." Potom hlasitě zvolal:...
Ezechiel 21:17...meč - jen ho podat ruce katově! Kvílejkřič, synu člověčí, neboť udeří na můj lid i na všechny,...
Jonáš 2:3...jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpovíKřičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel volání. Uvrhl...
Abakuk 1:2...Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a ty neslyšíšKřičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníš? Proč necháváš...
Abakuk 2:11...- vlastním životem za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda...
Matouš 8:29... že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás...
Matouš 9:27...zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepcikřičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel...
Matouš 12:19...oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou...
Matouš 14:26...učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili sekřičeli strachy: "To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem...
Matouš 15:22... Jedna kananejská žena z toho kraje šla za nímkřičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera...
Matouš 15:23...a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke...
Matouš 20:31...nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"...
Matouš 21:15...viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co...
Matouš 27:23... "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že...
Marek 3:11...duchové, jakmile ho uviděli, před ním padalikřičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale on jim velmi hrozil, aby ho...
Marek 5:5... ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horáchkřičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše,...
Marek 6:49...kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se.On...
Marek 10:48...nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš...
Marek 15:14... "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu,...
Lukáš 9:39...Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a...
Lukáš 18:38...mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti,...
Lukáš 18:39...šli před Ježíšem, ho napomínali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš...
Lukáš 19:40...Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlklikřičelo by kamení!" Když dorazil na hřeben a uviděl město,...
Lukáš 23:18...zbičovat a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl...
Lukáš 23:21... protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim tedy...
Jan 18:40... abych propustil židovského krále?" Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl...
Jan 19:12...se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel!...
Jan 19:15... váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám...
Skutky 7:57...stojícího po Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho...
Skutky 14:14...uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davukřičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli...
Skutky 19:28...svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Město zachvátil zmatek....
Skutky 19:32... se neodvažuje do divadla. Tam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí...
Skutky 19:34... že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě...
Skutky 21:34...ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic...
Skutky 21:36...museli nést. Šla za ním totiž spousta lidíkřičeli: "Pryč s ním!" Když měl být Pavel zaveden do...
Skutky 22:22...'" po to slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto...
Skutky 22:23...s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do vzduchu prach, velitel...
Skutky 22:24...bičováním, aby zjistil, proč na něj tolik křičeli. Poté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil...
Galatským 4:27..."Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásejkřič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více...
Jakub 5:4...jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na...
Zjevení 8:13...nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé...
Zjevení 12:2...hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotnákřičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi...
Zjevení 18:19...Sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda, město veliké, z jehož blahobytu...

Slova obsahující křič: jiskřičku (1) křič (7) křičel (10) křičela (3) křičeli (23) křičelo (1) křičet (25) křičí (15) křičícího (1) křičím (7) křičte (4) nekřič (1) nekřičela (1) rozkřičel (1) zakřičí (3) zakřičím (3) zakřičte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |