Křídlem

Hledám varianty 'křídlem' [ křídly (13) křídlo (3) křídlem (6) křídlech (10) křídle (1) křídla (39) křídel (15) ]. Nalezeno 70 veršù.
Exodus 19:4...učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li...
Exodus 25:20...obou jejích koncích. Cherubové mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni...
Exodus 37:9...na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k...
Leviticus 1:17...směrem na místo pro popel. Natrhne ptákakřídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na...
Deuteronomium 32:11...bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladýmikřídly rozpjatými v pádu chytí je a dál je nese na svých...
Růt 2:12... hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane,"...
Růt 3:9...Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti...
2. Samuel 22:11...mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště...
1. Královská 6:24...byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel...
1. Královská 6:25...celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný...
1. Královská 6:27...do nejvnitřnější části chrámu. Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a...
1. Královská 6:34...dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech. Vyřezal na nich...
1. Královská 8:6...svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla...
1. Královská 8:7...cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její...
1. Letopisů 22:3...Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel...
1. Letopisů 28:18...Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý...
2. Letopisů 3:11...dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatemKřídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První...
2. Letopisů 3:12... Také druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem...
2. Letopisů 3:13...křídla protějšího cheruba. Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na...
2. Letopisů 5:7...svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla...
2. Letopisů 5:8...cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její...
Job 39:13...zrní, že shromáždí, cos vymlátil? Pštrosice křídly radostně mává, jako by měla perutě s peřím čápa....
Job 39:26... Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si...
Žalmy 17:8...Jak zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí...
Žalmy 18:11...mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak...
Žalmy 36:8... Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni,...
Žalmy 55:7...a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych se...
Žalmy 57:2...smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu...
Žalmy 61:5...stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla sliby, Bože, jistě slyšel jsi,...
Žalmy 63:8... Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty ...
Žalmy 68:14...rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemenakřídla holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou...
Žalmy 91:4...nejprudší. Přikryje svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti obklopí!...
Žalmy 104:3... jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na křídlech větrných. Vichry činíš svými posly, tvými...
Žalmy 139:9...ustlal v podsvětí - i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam...
Žalmy 148:10...zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a...
Přísloví 23:5...Jen je zahlédneš, bohatství tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce,...
Kazatel 10:20...všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu...
Izaiáš 6:2... Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a...
Izaiáš 8:8...a rozvodní, takže dosáhne po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh je s...
Izaiáš 10:14... tak jsem celou zemi vysbíral a nikdo ani křídlem nezamával, neotevřel zobák, aby zapípal." Honosí se...
Jeremiáš 36:22...velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním...
Jeremiáš 48:40...Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou...
Jeremiáš 49:22... Hle, orel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů bude v onen den...
Ezechiel 1:6... ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta...
Ezechiel 1:8...vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi...
Ezechiel 1:9...lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny se pohybovaly přímo...
Ezechiel 1:11...tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tvářeKřídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny dotýkaly...
Ezechiel 1:23... budící hrůzu. Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla...
Ezechiel 1:24...si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího....
Ezechiel 1:25... křídla složily. Stály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou nad jejich hlavami ozval...
Ezechiel 3:13...sláva zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a...
Ezechiel 10:5...zalila záře Hospodinovy slávy. Šelest cherubích křídel se rozléhal k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako...
Ezechiel 10:8... Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle -...
Ezechiel 10:12...nezatáčela. Celá jejich těla včetně zad, rukoukřídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola...
Ezechiel 10:16... hýbala se kola s nimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola...
Ezechiel 10:19...chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s...
Ezechiel 10:21...cherubové. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským rukám. Také...
Ezechiel 11:22...bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a...
Ezechiel 17:3...Panovník Hospodin - Mohutný orel s mohutnými křídly, dlouhými brky a hustým, sytě zbarveným peřím...
Ezechiel 17:7... Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny...
Ezechiel 41:24...měly dvojité dveře. Každé dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé...
Daniel 7:4...jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak ta křídla byla vylomena;...
Daniel 7:6... podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to noční...
Ozeáš 4:19... chovají v lásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátí, budou se stydět za své oběti! Kněží, teď...
Zachariáš 5:9...uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větremkřídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a...
Matouš 23:37...děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane...
Lukáš 13:34...děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává...
Zjevení 4:8...orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i...
Zjevení 9:9...pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje....
Zjevení 12:14...toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |