Kříž

Hledám varianty 'kříž' [ křížů (1) křížích (1) kříži (1) křížem (1) kříže (12) kříž (18) ]. Nalezeny 33 verše.
Matouš 10:38...více než , není hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje , není hoden. Kdo nalezne svou duši...
Matouš 16:24...jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život,...
Matouš 27:32...z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená...
Matouš 27:40... zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slezkříže!" Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci...
Matouš 27:42...nemůže! Jestli je král Izraele, teď slezekříže, a uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak ho teď...
Marek 8:34...jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život,...
Marek 15:21... a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v...
Marek 15:30...dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma...
Marek 15:32... ten Mesiáš, ten král Izraele, teď slezekříže, to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo...
Marek 15:46...tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělokříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve...
Lukáš 9:23...jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl...
Lukáš 14:27...být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z...
Lukáš 23:26... který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství...
Jan 19:17... Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam...
Jan 19:19...uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL....
Jan 19:25...si šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie...
Jan 19:31...představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným...
Jan 19:38...požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělokříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo....
Skutky 5:30...otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako...
Skutky 10:39...v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal,...
Skutky 13:29...všechno, co o něm bylo psáno, sňali jejkříže a položili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z...
1. Korintským 1:17...bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže...
1. Korintským 1:18... Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to...
Galatským 5:11...obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledovánKříž by pak nebudil žádné pohoršení. se ti, kdo vás...
Galatským 6:12...lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují!...
Galatským 6:14... se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět...
Efeským 2:16...těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil...
Filipským 2:8...se a byl poslušný, a to k smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé...
Filipským 3:18...vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem...
Koloským 1:20...v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na...
Koloským 2:14...proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil...
Židům 12:2... ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké...
1. Petr 2:24... On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho...

Slova obsahující kříž: kříž (18) kříže (12) křížem (1) kříži (1) křížích (1) křížů (1) zkřížil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |