Kázat

Hledám varianty 'kázat' [ kážu (6) kažte (1) kážou (1) káží (1) kážeš (1) kážeme (5) káže (9) kaž (4) kázat (13) kázáno (5) kázali (13) kázal (27) ]. Nalezeny 84 verše.
Ezechiel 21:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na jihKaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v Negevu....
Ezechiel 21:7..."Synu člověčí, obrať se proti JeruzalémuKaž proti jeho svatyni a prorokuj proti izraelské zemi....
Jonáš 1:2..."Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš...
Jonáš 3:2..."Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive,...
Matouš 3:1...Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je...
Matouš 4:17...světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou...
Matouš 4:23...celou Galileu, učil v jejich synagogáchkázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a...
Matouš 9:35...města a vesnice, vyučoval v jejich synagogáchkázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a...
Matouš 11:1...dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učilkázal v jejich městech. Jan se ve vězení doslechl o...
Matouš 11:5...čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje...
Matouš 24:14...zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom...
Matouš 26:13... Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co...
Marek 1:4...jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na pouštikázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu...
Marek 1:7...pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní medKázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden...
Marek 1:14... co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galilejekázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je...
Marek 1:38..."Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich...
Marek 1:39... abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel."  Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal...
Marek 3:14...jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony...
Marek 13:10...svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení...
Marek 14:9... Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala...
Marek 16:15... Potom jim řekl: "Jděte do celého světakažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se,...
Marek 16:20...nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšlikázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními...
Lukáš 3:3... Procházel pak celým krajem kolem Jordánukázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v...
Lukáš 4:44...království také jiným městům; to je poslání." Kázal tedy v judských synagogách. Jednou, když stál na...
Lukáš 7:22...čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje...
Lukáš 8:1..." Potom procházel jednotlivá města a vesnicekázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct...
Lukáš 9:6..." A tak vyšli a chodili po okolních vesnicíchKázali evangelium a všude uzdravovali. Když se o všem, co...
Lukáš 16:16... do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí. Spíše...
Lukáš 24:47...Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho...
Skutky 8:4...je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a...
Skutky 8:5... kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaříkázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům...
Skutky 8:25...slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzalémakázali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův...
Skutky 8:40...octl v Azotu. Procházel všechna okolní městakázal evangelium, přišel do Cesareje. Saul stále ještě...
Skutky 9:20...s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli...
Skutky 9:22...je v poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš,...
Skutky 10:37...Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a...
Skutky 10:42...pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh...
Skutky 13:5...odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminykázali Boží slovo v židovských synagogách; také Jan byl s...
Skutky 13:24...Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své...
Skutky 14:25...Pisidii a přišli do Pamfylie. Poté, co kázali slovo v Perge, odešli do Attalie a odtud vypluli do...
Skutky 15:35...také a spolu s mnoha dalšími vyučovalikázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi:...
Skutky 15:36...navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, zjistíme, jak se mají." Barnabáš...
Skutky 16:6...a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli...
Skutky 16:10... přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troady, vydali se přímým...
Skutky 17:3...mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám kážu!" Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k...
Skutky 17:13...se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali...
Skutky 17:18..."Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se...
Skutky 19:13...měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního...
Skutky 20:20...jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech; jak jsem Židům i...
Skutky 20:25...vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodilkázal o Božím království, nikdy neuvidí. Proto před...
Skutky 28:31...a přijímal všechny, kdo za ním přicházeli.  Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší...
Římanům 1:15...i prostých, takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za evangelium...
Římanům 2:21... Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sámKážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a...
Římanům 10:8...a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li...
Římanům 10:15...A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná...
Římanům 15:20...naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o tokázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych...
1. Korintským 1:17...dalšího. Kristus totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl...
1. Korintským 1:23...zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany...
1. Korintským 9:16... někdo připravil o tuto mou hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to povinnost a...
1. Korintským 9:18...úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které...
1. Korintským 9:27...své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste...
1. Korintským 15:1... chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni...
1. Korintským 15:2...(pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to...
1. Korintským 15:11...ne , ale Boží milost, která je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se...
1. Korintským 15:12... tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří...
2. Korintským 11:4...nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se...
Galatským 1:8...- my sami nebo třeba anděl z nebekázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, je...
Galatským 1:9...Znovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, je...
Galatským 1:11...Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. Nemám je převzaté ani naučené od...
Galatským 1:16...se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem...
Galatským 1:23...jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně...
Galatským 2:2...váženými vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh...
Galatským 4:13...mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl...
Galatským 5:11... je to kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by...
Efeským 6:15...pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry,...
Filipským 1:14...mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice...
Filipským 1:15...mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým...
Filipským 1:18...jakýmkoli způsobem, naoko nebo opravdověkáže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i nadále,...
Koloským 1:28...Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka...
1. Tesalonickým 2:4...poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá...
1. Tesalonickým 2:9...abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s...
1. Petr 1:12...poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci...
1. Petr 3:19...smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů...
Zjevení 14:6...středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému národu, kmenu, jazyku i...

Slova obsahující kázat: dokázat (4) kázat (13) odkázat (1) poukázat (1) prokázat (10) přikázat (2) ukázat (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |