Judském

Hledám varianty 'judském' [ judští (28) judskými (13) judským (21) judských (75) judský (48) judskou (4) judskému (26) judském (15) judského (95) judské (51) judská (16) ]. Nalezeno 370 veršù.
Jozue 7:17... Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když nechal...
Jozue 11:21...z hor: z Hebronu, Debiru, Anabu i ze všech judských a izraelských hor. Jozue je vyhladil jako proklaté...
Jozue 20:7...v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu...
Jozue 21:11...rodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s...
Soudců 1:16... S Judovými syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána...
Soudců 15:10...Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli....
Soudců 15:11... "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni....
Soudců 17:7...tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v...
Soudců 17:8... který bydlel v Judově rodu. Ten muž alejudského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení....
Soudců 17:9... "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levitajudského Betléma. Hledám si místo k bydlení," on na to....
Soudců 19:1...horách bydlel jeden levita. Našel si družkujudského Betléma, ale ta se s ním pohádala a odešla od něj...
Soudců 19:2...pohádala a odešla od něj do domu svého otcejudském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její...
Soudců 19:18...přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestějudského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím...
Růt 1:1...soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden mužjudského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a...
Růt 1:2...dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimcijudského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam....
Růt 1:7...místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám,...
1. Samuel 11:8...je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak...
1. Samuel 17:1...svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili sejudského Socha a utábořili se v Efes-danimu mezi Sochem a...
1. Samuel 17:12...se báli. David byl synem onoho Efratejcejudského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl...
1. Samuel 17:52...jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelštíjudští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny...
1. Samuel 22:5...Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského kraje." David proto odešel a dorazil do...
1. Samuel 23:23...se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky...
1. Samuel 27:6...Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem...
1. Samuel 27:10...jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do Negevu Jerachmeelců," nebo "do...
1. Samuel 30:14...do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k hordě...
1. Samuel 30:16...zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínskéjudské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je...
1. Samuel 30:26...vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar...
2. Samuel 2:1...se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám...
2. Samuel 2:4...a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským...
2. Samuel 2:7...stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce...
2. Samuel 3:8...Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce...
2. Samuel 19:12...David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově...
2. Samuel 19:16...se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánujudští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli...
2. Samuel 19:17... Benjamínec z Bachurim, si pospíšil a vydal sejudskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka...
2. Samuel 19:41...Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi...
2. Samuel 19:42...ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili krále...
2. Samuel 19:43..."Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíte? Copak jsme krále...
2. Samuel 19:44...první, kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji. Tehdy...
2. Samuel 20:2...od Davida odstoupili k Šebovi, synu BichrihoJudští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém...
2. Samuel 20:4...vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel...
2. Samuel 24:7...a kanaánským městům, odkud se vydali na jihjudskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti...
2. Samuel 24:9...čítal 800 000 udatných mužů schopných bojeJudských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida...
1. Královská 2:32...vojevůdce Abnera, syna Nerova, ani o vraždě judského vojevůdce Amasy, syna Jeterova, nevěděl. To...
1. Královská 9:18...Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmorjudské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města...
1. Královská 12:23..."Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu...
1. Královská 12:27...Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánujudskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!"...
1. Královská 12:32...osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a obětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu:...
1. Královská 14:29...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu...
1. Královská 15:7...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka....
1. Královská 15:23...vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa...
1. Královská 15:25...začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn...
1. Královská 15:28...Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal...
1. Královská 15:33...Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem...
1. Královská 16:8...výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela,...
1. Královská 16:10... udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na...
1. Královská 16:15...v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval...
1. Královská 16:23...nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let...
1. Královská 16:29...něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho....
1. Královská 22:2... Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům:...
1. Královská 22:29..."Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pakjudským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský...
1. Královská 22:46...bojoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce...
1. Královská 22:52...kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat...
2. Královská 1:17...syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. O...
2. Královská 3:1...a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram,...
2. Královská 3:7...a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně...
2. Královská 3:14... před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled!...
2. Královská 8:16...krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram,...
2. Královská 8:20...svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl...
2. Královská 8:23...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl...
2. Královská 8:29...v Rámotu bojoval s aramejským králem ChazaelemJudský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu...
2. Královská 9:16... kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži...
2. Královská 9:21...mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém voze...
2. Královská 9:27...a pohoď na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k...
2. Královská 10:13...Bet-ekedem pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme...
2. Královská 12:19...se Chazael rozhodl, že potáhne na JeruzalémJudský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých...
2. Královská 12:20...všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní...
2. Královská 13:1...kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským...
2. Královská 13:10...kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn...
2. Královská 13:12...- co všechno vykonal a jak udatně bojovaljudským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 14:1... začal kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v...
2. Královská 14:9..."Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu...
2. Královská 14:11... Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal sejudským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl...
2. Královská 14:13...se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u...
2. Královská 14:15...- co všechno vykonal a jak udatně bojovaljudským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 14:17...jeho místě pak začal kralovat jeho syn JeroboámJudský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského...
2. Královská 14:18...skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí....
2. Královská 14:21... ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a...
2. Královská 14:23...Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským...
2. Královská 14:28...udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašekjudský Chamát - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:6...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali...
2. Královská 15:8...kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš...
2. Královská 15:13..." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn...
2. Královská 15:17...těhotné tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem,...
2. Královská 15:23...kralovat jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš...
2. Královská 15:27...v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach,...
2. Královská 15:36...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi...
2. Královská 16:19...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Královská 17:1...kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn...
2. Královská 18:5...spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on....
2. Královská 18:13...vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš...
2. Královská 18:14...proti všem judským opevněným městům a dobyl jeJudský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše:...
2. Královská 18:16...chrámu a v pokladnicích královského paláceJudský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy...
2. Královská 19:10...vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na...
2. Královská 20:20...vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho...
2. Královská 21:11...proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké...
2. Královská 21:17...spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl...
2. Královská 21:25...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě...
2. Královská 22:16...všechna neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím...
2. Královská 22:18...tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina:...
2. Královská 23:2...Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen...
2. Královská 23:5...také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí...
2. Královská 23:8...pro Ašeru. Dal také přivést všechny knězejudských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní...
2. Královská 23:11...do Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti...
2. Královská 23:12...spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy...
2. Královská 23:22...vedli Izrael, ani za celou dobu izraelskýchjudských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v...
2. Královská 23:24...a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidětjudské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona,...
2. Královská 23:28...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao...
2. Královská 24:5...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj...
2. Královská 24:12...dorazil k městu i samotný babylonský králJudský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky,...
2. Královská 25:27...báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král...
1. Letopisů 2:10...a Káleb. Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona. Nachšon zplodil Salmona a Salmon...
1. Letopisů 4:18...Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. (Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce...
1. Letopisů 4:41...Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich...
1. Letopisů 5:17...všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma....
1. Letopisů 6:40...Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí....
1. Letopisů 9:1... které jsou zapsány v Knize izraelskýchjudských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do...
1. Letopisů 28:4...králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil...
2. Letopisů 11:3..."Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak praví...
2. Letopisů 11:17...Hospodinu, Bohu svých otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna...
2. Letopisů 11:23... Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde...
2. Letopisů 12:5...v Judsku a pronikl k Jeruzalému. Rechoboámajudské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma...
2. Letopisů 13:1... Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho...
2. Letopisů 13:13...zálohu, aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistili, že se...
2. Letopisů 13:15...k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni judští muži vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik,...
2. Letopisů 14:4... a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové oltáříky....
2. Letopisů 14:7...a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000 Benjamínců...
2. Letopisů 14:11...Hospodin tenkrát ty Habešany před Asoujudskými muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se...
2. Letopisů 14:12...drtivá porážka před Hospodinem a jeho táboremJudští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna...
2. Letopisů 15:8... vzchopil se a odstranil ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v...
2. Letopisů 15:15...za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z přísahy radoval, protože přísahali celým...
2. Letopisů 16:7...Asa z toho vystavěl Gebu a Micpu. V dobějudskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu:...
2. Letopisů 16:11...jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských a izraelských králů. V devětatřicátém roce své...
2. Letopisů 17:2...posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v...
2. Letopisů 17:7... Zachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učilijudských městech. Poslal s nimi také levity Šemajáše,...
2. Letopisů 17:9...knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Všechna království okolo...
2. Letopisů 17:13...Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak...
2. Letopisů 18:3...na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty," odpověděl mu...
2. Letopisů 18:28..."Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pakjudským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský...
2. Letopisů 19:1...voze do večera. Zemřel při západu slunce.  Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji....
2. Letopisů 20:4...Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půstjudský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina....
2. Letopisů 20:24...Seíru, pomohli k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště,...
2. Letopisů 20:27...Emek-beracha, totiž Údolí dobrořečení. Všichni judští a jeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem...
2. Letopisů 20:31...odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 20:35... která jsou součástí Knihy izraelských králůJudský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s...
2. Letopisů 21:3...stříbrem, zlatem a cennostmi. Svěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi,...
2. Letopisů 21:8...svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl...
2. Letopisů 21:11...opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu...
2. Letopisů 21:12...jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských....
2. Letopisů 22:1...nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramův, stal judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a...
2. Letopisů 22:6...v Rámotu bojoval s aramejským králem ChazaelemJudský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu...
2. Letopisů 22:8...Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž Achaziášovy příbuzné, kteří byli v...
2. Letopisů 23:2... synem Zichriho. Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských...
2. Letopisů 23:8...při králi, kamkoli se pohne." Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý...
2. Letopisů 24:5...tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a vybírejte od celého Izraele každoroční...
2. Letopisů 24:17...a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi. A král jim začal...
2. Letopisů 25:10...Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku....
2. Letopisů 25:12...10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je...
2. Letopisů 25:13...se svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3...
2. Letopisů 25:17... protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému...
2. Letopisů 25:21... Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal sejudským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl...
2. Letopisů 25:23...se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u...
2. Letopisů 25:25...paláce. Potom se s rukojmími vrátil do SamaříJudský král Amaciáš, syn Joašův, přežil izraelského krále...
2. Letopisů 25:26...jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal...
2. Letopisů 26:1...ho ve Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a...
2. Letopisů 27:4...práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také městaJudském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže. Bojoval...
2. Letopisů 27:7...války a cesty jsou sepsány v Knize izraelskýchjudských králů. Stal se králem v pětadvaceti letech a...
2. Letopisů 28:6... syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili...
2. Letopisů 28:10...volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak...
2. Letopisů 28:18...Judu a odváděli zajatce. Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš,...
2. Letopisů 28:25...nároží si zřídil oltáře. V každémjudských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím...
2. Letopisů 28:26...jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Když Achaz spočinul u svých...
2. Letopisů 30:24...sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dníJudský král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků...
2. Letopisů 30:25...a koz. Posvětilo se veliké množství kněží a celé judské shromáždění se radovalo spolu s kněžími a levity, se...
2. Letopisů 31:1... všichni příchozí z Izraele se rozešli. Cestoujudských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny...
2. Letopisů 31:6...věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydlelijudských městech, totiž přinesli desátek z ovcí, koz a...
2. Letopisů 32:8...pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král...
2. Letopisů 32:9...do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále Ezechiáše a pro všechen judský lid v...
2. Letopisů 32:23...do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v...
2. Letopisů 32:32...Izaiáše, syna Amosova, které je součástí Knihy judských a izraelských králů. Když Ezechiáš spočinul u...
2. Letopisů 34:11... trámů a stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali...
2. Letopisů 34:24...a všechna zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože opustili, pálili...
2. Letopisů 34:26...místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina:...
2. Letopisů 34:30...Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen...
2. Letopisů 35:21...vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemámjudský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti národu, se...
2. Letopisů 35:27... do konce popsáno v Knize izraelskýchjudských králů. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze...
2. Letopisů 36:8... to vše je sepsáno v Knize izraelskýchjudských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Joakin....
2. Letopisů 36:23...země, mi uložil, abych mu vystavěl chrámjudském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu,...
Ezdráš 1:2...země, mi uložil, abych mu vystavěl důmjudském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu,...
Ezdráš 1:8...Mitredatovi, který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčet: nádoby...
Ezdráš 5:8...hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu velikého Boha. Staví se z tesaných...
Nehemiáš 6:17...Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a...
Nehemiáš 11:3...provincie, kteří se usadili v Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve...
Nehemiáš 11:20...bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a...
Nehemiáš 12:31...se očistili a očistili také lid, brány a hradbyJudské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva...
Nehemiáš 12:32...ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů, Azariáš, Ezdráš a Mešulam...
Nehemiáš 13:12...tedy zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína...
Nehemiáš 13:17...Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se...
Ester 2:6...s dalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzalémajudským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do zajetí...
Žalmy 48:12...- hora Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej...
Žalmy 63:1...jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když bylJudské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše...
Žalmy 97:8...ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyšíjudské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť...
Přísloví 25:1...další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou...
Izaiáš 1:1... které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše. Slyšte,...
Izaiáš 5:3...ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo...
Izaiáš 5:7...zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle - bezpráví, spravedlnost,...
Izaiáš 7:1... tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl...
Izaiáš 19:17...Hospodina zástupů, ji pozvedne proti nimJudská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce...
Izaiáš 26:1...a srazí je do prachu na zemi! V ten den sejudské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on...
Izaiáš 36:1...vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král vyslal z...
Izaiáš 37:10... vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na...
Izaiáš 38:9... po kterých předtím sestoupilo dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci:...
Izaiáš 40:9...Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v...
Izaiáš 44:26...naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek....
Jeremiáš 1:2...v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo...
Jeremiáš 1:3...slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a do konce...
Jeremiáš 1:15...Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že...
Jeremiáš 1:18... železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím...
Jeremiáš 4:4...Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv nevyšlehne...
Jeremiáš 4:16...Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnout, proti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako...
Jeremiáš 7:17... nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchajíjudských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají...
Jeremiáš 7:34...ptáci i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V judských městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám...
Jeremiáš 8:1...ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a proroků i...
Jeremiáš 9:10...v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak...
Jeremiáš 10:22...přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřavaJudská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali....
Jeremiáš 11:2...Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak...
Jeremiáš 11:6..." odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volejjudských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova:...
Jeremiáš 11:9...plnit, ale oni ji neplnili." Hospodin mi řekl: "Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli....
Jeremiáš 11:12...volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům,...
Jeremiáš 15:4...a divou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co judský král Menašem, syn Ezechiášův, páchal v Jeruzalémě,...
Jeremiáš 17:19...do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové. Postav se do všech bran Jeruzaléma a řekni...
Jeremiáš 17:20... Postav se do všech bran Jeruzaléma a řekni jimJudští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma...
Jeremiáš 17:25...na vozech a koních se svými velmoži, doprovázeni judskými muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude...
Jeremiáš 17:26...Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z...
Jeremiáš 19:4... které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto místo krví nevinných....
Jeremiáš 19:7...ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám je před jejich nepřáteli...
Jeremiáš 19:13...vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet...
Jeremiáš 20:5...- všechen jeho zisk, všechny cennosti i všechny judské královské poklady. To všechno ukořistí, uloupí a...
Jeremiáš 21:7... který je zabije. Potom, praví Hospodin, vydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo...
Jeremiáš 21:11...do rukou babylonského krále a ten je vypálíJudskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo...
Jeremiáš 22:1...kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který...
Jeremiáš 22:2...judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo...
Jeremiáš 22:6...zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako Gileád, jako libanonský...
Jeremiáš 22:11...o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud...
Jeremiáš 22:18... vydírání a násilí." Toto praví Hospodinjudském králi Joakimovi, synu Jošiášovu: "Nebudou ho...
Jeremiáš 22:24..."Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byljudský králi Jekoniáši, synu Joakimův, pečetním prstenem na...
Jeremiáš 24:1...to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, spolu s judskými...
Jeremiáš 24:5...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleJudští vyhnanci, které jsem odsud poslal do Babylonie, jsou...
Jeremiáš 24:8...Bohem, protože se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyli v...
Jeremiáš 25:1...otcům." Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima,...
Jeremiáš 25:2...krále Nabukadnezara). Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to ...
Jeremiáš 25:3..."Je to třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co...
Jeremiáš 25:18...národy, k nimž Hospodin poslal: Jeruzalémjudská města s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen...
Jeremiáš 26:1...žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, přišlo od Hospodina...
Jeremiáš 26:2...Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří sejudských měst přicházejí klanět v Hospodinově domě. Vyřiď...
Jeremiáš 26:10...sbíhal k Jeremiášovi. Když se o tom doslechli judští velmoži, odebrali se z královského paláce vzhůru do...
Jeremiáš 26:18...promluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského krále Ezechiáše prorokoval Micheáš Morešetský. Ten...
Jeremiáš 26:19...hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se...
Jeremiáš 27:1...lidu, který ho chtěl zabít. Na počátku vlády judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš...
Jeremiáš 27:3...jejich vyslancích, kteří přišli do Jeruzalémajudskému králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pány a...
Jeremiáš 27:12...a bydlel v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho...
Jeremiáš 27:18...ty cennosti, které v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví...
Jeremiáš 27:20...král Nabukadnezar je totiž nepobral, když judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, spolu s veškerou...
Jeremiáš 27:21...které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a...
Jeremiáš 28:1...téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok Chananiáš, syn...
Jeremiáš 28:4...král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. Také judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, i všechny judské...
Jeremiáš 29:2...poté, co král Jekoniáš, královna matka, dvořanéjudští a jeruzalémští velmoži a také tesaři a kováři museli...
Jeremiáš 29:3...Šafanovu, a Gemariáši, synu Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslal k babylonskému králi...
Jeremiáš 29:22...kletba, která se bude používat mezi všemi judskými vyhnanci v Babylonu: " s tebou Hospodin provede...
Jeremiáš 31:23..." je přivedu zpět ze zajetí, bude sejudské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti...
Jeremiáš 32:1...dostal od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok...
Jeremiáš 32:2...Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil...
Jeremiáš 32:3...nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho: "Jak se opovažuješ...
Jeremiáš 32:4...do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne...
Jeremiáš 33:4... Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež byly na obranu před...
Jeremiáš 33:10...místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuštěných,...
Jeremiáš 34:2..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hle,...
Jeremiáš 34:4...Slyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; zemřeš v...
Jeremiáš 34:6..." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko babylonského...
Jeremiáš 34:7...tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná...
Jeremiáš 34:19...rozťali vedví, aby prošli mezi jeho polovinamiJudské a jeruzalémské velmože, dvořany, kněze i všechen lid...
Jeremiáš 34:21...mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěřJudského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou...
Jeremiáš 34:22...zpět. Zaútočí na , dobudou je a spálí jeJudská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí." Slovo,...
Jeremiáš 35:1...Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského krále Joakima, syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitům,...
Jeremiáš 36:1...přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš...
Jeremiáš 36:6...je všem, kdo budou v postní den přicházetjudských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina...
Jeremiáš 36:9...Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, byl pro veškerý lid...
Jeremiáš 36:28...slova, která byla v tom prvním svitku, který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak...
Jeremiáš 36:29...svitku, který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty...
Jeremiáš 36:30...lidé i dobytek?'" A proto tak praví Hospodinjudském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět...
Jeremiáš 36:31... Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým jsem je varoval,...
Jeremiáš 36:32...diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno...
Jeremiáš 37:1... Babylonský král Nabukadnezar pozdějijudské zemi namísto Jekoniáše, syna Joakimova, jmenoval...
Jeremiáš 37:7...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleJudskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy,...
Jeremiáš 38:22...Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům babylonského...
Jeremiáš 39:1...takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský...
Jeremiáš 39:4...ostatní velmoži babylonského krále. Jakmile je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk...
Jeremiáš 39:6...očima popravil jeho syny; popravil také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho...
Jeremiáš 39:10...nic neměli, nechal velitel gardistů Nebuzardanjudské zemi a svěřil jim toho dne vinice a pole. Ohledně...
Jeremiáš 40:1...spoutaného řetězy mezi všemi jeruzalémskýmijudskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu....
Jeremiáš 40:5... kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi,...
Jeremiáš 40:11...ve svých městech, která držíte." Také všichni judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomu i ve všech ostatních...
Jeremiáš 40:12...se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpyjudské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoce. Jochanan,...
Jeremiáš 43:4...neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstatjudské zemi. Jochanan, syn Kareachův, pak s ostatními...
Jeremiáš 43:5... kam se předtím rozprchli, a znovu se usadilijudské zemi, i všechny ty, které velitel gardistů...
Jeremiáš 43:9...Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do...
Jeremiáš 44:2... které jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky...
Jeremiáš 44:6...a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený...
Jeremiáš 44:9...jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských králů, na zločiny jejich žen i na své vlastní...
Jeremiáš 44:14... nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské země. Ačkoli v duši prahnou, aby se do vrátili a...
Jeremiáš 44:17...my i naši otcové, naši králové i naši velmožijudských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli...
Jeremiáš 44:21... řekl: "A co ty kadidlové oběti, které jstejudských městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i...
Jeremiáš 44:28...v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči...
Jeremiáš 44:30... kdo pasou po jeho životě, tak jako jsem vydal judského krále Cidkiáše do rukou jeho nepřítele,...
Jeremiáš 45:1... synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy...
Jeremiáš 46:2...na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, babylonský král...
Jeremiáš 49:34..." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak...
Jeremiáš 51:59... (Serajáš totiž jako štábní důstojník doprovázel judského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády...
Jeremiáš 52:10...očima popravil jeho syny; popravil také všechny judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči,...
Jeremiáš 52:31...bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král...
Pláč 2:2...příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k zemi, zneuctil království i s jeho...
Pláč 2:5... rozbořil jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu...
Ezechiel 8:1...měsíce šestého roku, když jsem seděl domajudští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na ...
Daniel 1:1...jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král...
Daniel 1:2...Nabukadnezar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení...
Daniel 2:25...ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král...
Ozeáš 1:1... které dostal Ozeáš, syn Beériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za...
Joel 4:6... vzácné poklady jste odnesli do svých chrámůJudský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je...
Joel 4:18...vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí...
Amos 1:1...pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma, syna...
Abdiáš 1:12...bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby! Nevychloubej se tolik v...
Micheáš 1:1... které dostal Micheáš Morešetský za vlády judských králů Jotama, Achaze a Ezechiáše - to, co přijal...
Micheáš 5:1...tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi vzejít ten, jenž bude...
Sofoniáš 1:1... syna Amariášova, syna Ezechiášova, za vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova. "Smetu z povrchu země...
Ageus 1:1... přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovojudskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k...
Ageus 1:14...praví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha...
Ageus 2:2...skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluvjudskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, k...
Ageus 2:21...dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Otřesu nebem i zemí....
Zachariáš 1:12... kdy se konečně slituješ nad Jeruzalémemjudskými městy? Vždyť se na hněváš sedmdesát let!" A...
Zachariáš 2:4...a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hle -...
Zachariáš 8:13... Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete požehnáním, vás...
Zachariáš 9:7... připadnou našemu Bohu a stanou se jednímjudských rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se...
Zachariáš 12:7...místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel...
Zachariáš 14:5... jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a...
Matouš 2:1...syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodiljudském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma...
Matouš 2:5...a ptal se jich, kde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze...
Matouš 2:6...tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betlémejudské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť...
Matouš 3:1... V těch dnech začal Jan Křtitel kázatjudské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je...
Matouš 19:1...dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on...
Marek 1:5...na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a...
Marek 10:1...odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je...
Lukáš 1:5...spolehlivé je učení, které jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z...
Lukáš 1:65...bázeň a lidé si o tom všem povídali po celých judských horách. Všichni, kdo o tom slyšeli, si to...
Lukáš 4:44...jiným městům; to je poslání." Kázal tedyjudských synagogách. Jednou, když stál na břehu...
Lukáš 5:17...Zákona, kteří se sešli ze všech galilejskýchjudských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla...
Lukáš 23:51...Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byljudského města Arimatie a také očekával Boží království....
Jan 3:22...v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v...
Skutky 8:1... takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích. Zbožní muži pochovali...
Skutky 10:39...byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělaljudské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a...
Skutky 26:20...nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit...
Galatským 1:22...jsem odešel do Sýrie a Kilikie. V judských církvích, které jsou v Kristu, osobně vůbec...

Slova obsahující judském: judském (15) judskému (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |