Jste

Hledám pøesnì 'jste'. Nalezeny 683 verše. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 18:5...chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl,"...
Genesis 26:27...ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že...
Genesis 29:4...v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana,...
Genesis 34:30... Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země,...
Genesis 42:7...nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země,"...
Genesis 42:9...sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!"...
Genesis 42:12...nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji...
Genesis 42:14...a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je...
Genesis 42:16...z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se,...
Genesis 42:19...člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy...
Genesis 42:22...proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste...
Genesis 42:33...muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým...
Genesis 42:36...otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete...
Genesis 43:6...na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte...
Genesis 43:27...a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci,...
Genesis 43:29...Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv,...
Genesis 44:5...přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval...
Genesis 44:15... Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako ...
Genesis 45:4...svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta....
Genesis 45:5... Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby...
Genesis 45:8...a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on ...
Genesis 45:13...mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy...
Genesis 50:20..."Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému,...
Exodus 2:18...Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec...
Exodus 2:20..."A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že...
Exodus 5:14...předáci, ustanovení faraonovými biřicibyli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes...
Exodus 5:21..." na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou...
Exodus 12:31...řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali,...
Exodus 12:32...jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané...
Exodus 16:3... Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme...
Exodus 16:29...dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého...
Exodus 19:4...k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl...
Exodus 20:22...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi...
Exodus 22:20...Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj...
Exodus 23:9...poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v...
Exodus 32:30..." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu - snad...
Exodus 33:3...tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu,...
Exodus 33:5...totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům IzraeleJste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli,...
Leviticus 10:17...a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je...
Leviticus 10:18...vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na...
Leviticus 18:3...Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské...
Leviticus 19:34...ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe -...
Leviticus 23:15...následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných...
Leviticus 25:23...prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již budete...
Leviticus 26:35...si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste...
Numeri 11:18...je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřekBudete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo...
Numeri 11:20... Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali...
Numeri 12:8... spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?"...
Numeri 14:28...jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste...
Numeri 14:29...padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo...
Numeri 14:31...Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají...
Numeri 14:34...ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se...
Numeri 14:43...se postaví proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat....
Numeri 16:11...si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron,...
Numeri 17:6...do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec...
Numeri 20:4...bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom...
Numeri 20:5...Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto...
Numeri 20:12... Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou...
Numeri 20:24...země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám...
Numeri 21:5...a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není...
Numeri 27:14...k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se...
Numeri 31:15...se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na...
Numeri 31:19...po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho...
Numeri 32:14...Hospodinu, do posledního nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků,...
Numeri 32:24...děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi...
Numeri 35:33...zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být...
Deuteronomium 1:6... náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál....
Deuteronomium 1:14...muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy...
Deuteronomium 1:19...jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho...
Deuteronomium 1:20...pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin...
Deuteronomium 1:22...otců, řekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže,...
Deuteronomium 1:26...nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se...
Deuteronomium 1:27...jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta...
Deuteronomium 1:31... co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí...
Deuteronomium 1:32...jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás...
Deuteronomium 1:39... za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes...
Deuteronomium 1:41...a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme...
Deuteronomium 1:43...středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se...
Deuteronomium 1:45...vosy a rozprášili vás po Seíru k Chormě. Když jste se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinem, ale...
Deuteronomium 1:46...vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se...
Deuteronomium 2:3...mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se na sever....
Deuteronomium 4:3... svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin,...
Deuteronomium 4:4...každého, kdo následoval peorského Baala. Vy, kdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však dodnes všichni...
Deuteronomium 4:10...seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi...
Deuteronomium 4:11...života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm ...
Deuteronomium 4:12...Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas....
Deuteronomium 4:15...Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohnějste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na...
Deuteronomium 4:20...vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes....
Deuteronomium 5:5...hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil...
Deuteronomium 5:23...je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála...
Deuteronomium 5:24...vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou...
Deuteronomium 5:28... poví tobě a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a...
Deuteronomium 6:16...země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání...
Deuteronomium 7:7...jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a...
Deuteronomium 8:20...vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. Slyš, Izraeli,...
Deuteronomium 9:6...zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnostjste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak...
Deuteronomium 9:7...tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy...
Deuteronomium 9:8...sem jste se bouřili proti Hospodinu. Popouzeli jste Hospodina i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že...
Deuteronomium 9:16...sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu:...
Deuteronomium 9:18...zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím -...
Deuteronomium 9:22...z hory. Také v Tabeře, Masse a Kibrot-hataavě jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z...
Deuteronomium 9:23...se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého...
Deuteronomium 9:24... Nevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal...
Deuteronomium 10:19...krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého...
Deuteronomium 11:5...si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovi,...
Deuteronomium 11:7...stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo,...
Deuteronomium 11:10...a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval...
Deuteronomium 11:23... Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národyBudete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami....
Deuteronomium 11:28... svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale...
Deuteronomium 12:9...každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti...
Deuteronomium 12:11...příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své...
Deuteronomium 14:1... co je v očích Hospodina, tvého Boha, správné.  Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému...
Deuteronomium 23:5...vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova...
Deuteronomium 29:1... Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima...
Deuteronomium 29:5... obuv na vašich nohou nezpuchřela, chléb jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste...
Deuteronomium 29:6...poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král...
Deuteronomium 29:16...cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevo a...
Deuteronomium 32:51...Hór a byl připojen ke svému lidu. To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v...
Jozue 2:10...obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když...
Jozue 2:21...budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a...
Jozue 3:4...poznali cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se,...
Jozue 4:23... před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl s...
Jozue 6:22...staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu ...
Jozue 9:8...námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich...
Jozue 9:22...si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi...
Jozue 17:15... neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů...
Jozue 17:17...to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden...
Jozue 22:2...polovinu pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I ...
Jozue 22:3... co jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na...
Jozue 22:16...řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od...
Jozue 22:31... Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti...
Jozue 23:3...řekl jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi...
Jozue 23:8... Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké...
Jozue 24:6...mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému moři,...
Jozue 24:7...otce dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil...
Jozue 24:8... Po dlouhé době, kterou jste strávili na pouštijsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v Zajordání....
Jozue 24:11... Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom jste překročili Jordán a přišli k Jerichu. Obyvatelé...
Jozue 24:13...krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech,...
Jozue 24:22...odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili...
Soudců 2:2...obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem...
Soudců 6:10...je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít...
Soudců 8:15... řekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti,...
Soudců 8:18...Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti...
Soudců 9:16... libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali...
Soudců 9:18...život, aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste...
Soudců 9:19...jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a...
Soudců 9:48...si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku...
Soudců 10:12... Filištíni, Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil?...
Soudců 10:13...a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás...
Soudců 10:14...nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách soužení."...
Soudců 11:7...ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď...
Soudců 11:26...vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak...
Soudců 12:2...hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli...
Soudců 12:3... ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život,...
Soudců 12:4...udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima - uprostřed Efraima a...
Soudců 14:15... Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena...
Soudců 15:10...se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme...
Soudců 18:23...synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i...
Soudců 18:24...Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč...
Soudců 20:7...v Izraeli zvrhlost a hanebnost! Hle, vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte."...
Soudců 21:22... řekneme jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste...
Růt 1:8...svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma...
Růt 4:9...před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo...
Růt 4:10... Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovijsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby...
1. Samuel 2:29... Proč tedy pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli ....
1. Samuel 8:18...sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin...
1. Samuel 10:14...ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence....
1. Samuel 10:19...ruky všech království, která vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze...
1. Samuel 12:1...promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad...
1. Samuel 12:5...svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli....
1. Samuel 12:11...z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám...
1. Samuel 12:12...nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a...
1. Samuel 12:13...Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi...
1. Samuel 12:17...velikou věc Hospodin způsobí před vašima očimaNení snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu,...
1. Samuel 12:20..."Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od...
1. Samuel 15:6...opusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když...
1. Samuel 17:8...stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece...
1. Samuel 21:16...mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít...
1. Samuel 22:8...vás všech udělá velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se...
1. Samuel 22:13...pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi...
1. Samuel 23:21..." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a...
1. Samuel 26:16...je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste neochránili svého pána, Hospodinova pomazaného. Jen se...
1. Samuel 27:10...vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského...
2. Samuel 2:5...se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili...
2. Samuel 2:6...věrnost. Také vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je...
2. Samuel 3:17...Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte...
2. Samuel 7:7...jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl...
2. Samuel 11:20... možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z...
2. Samuel 11:21...v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také...
2. Samuel 19:13...Proč máte být poslední při králově návratu domůJste bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu...
2. Samuel 19:44...větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první,...
1. Královská 1:45...odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun usedl na...
1. Královská 12:28...a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj...
2. Královská 1:5...poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli...
2. Královská 10:6... co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy...
2. Královská 10:9... postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval spiknutí proti...
2. Královská 10:13...tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi příbuzní. Jdeme...
2. Královská 17:27...rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je...
1. Letopisů 15:12... Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim....
1. Letopisů 15:13... náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak...
1. Letopisů 16:13...a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho služebníkajste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš,...
1. Letopisů 16:19... bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z...
1. Letopisů 17:6...z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl...
2. Letopisů 12:5...Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali , i tedy zanechávám vás v rukou...
2. Letopisů 13:9...zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity?...
2. Letopisů 13:11... My zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s námi! Stojí nám v čele! Jeho...
2. Letopisů 24:20...Hospodinova přikázání? Neuspějete. Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu...
2. Letopisů 28:9...kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko...
2. Letopisů 29:31...a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do...
Ezdráš 4:18...za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně...
Ezdráš 8:28...jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je...
Ezdráš 10:10...Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu Izraele. Proto...
Job 6:21...nim dorazí, čeká je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad:...
Job 12:2...na to řekl: "Opravdu, vy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum...
Job 13:4...svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlkli,...
Job 16:2...na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste...
Job 21:29...paláce? Stanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali pocestných? Nepřijímáte jejich...
Job 27:12...jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové...
Job 32:6... Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud...
Job 32:11...mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim...
Job 32:12... Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl,...
Job 42:7...hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto...
Job 42:8...dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job." Elifaz...
Žalmy 49:3...poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití,  jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní,...
Žalmy 82:6... bortí se všechny zemské základy! Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové....
Žalmy 97:12...je dána upřímným. Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti! Žalm....
Žalmy 103:21...všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho...
Žalmy 105:6...co rozhodl. Vy, símě Abrahama, jeho služebníkajste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš,...
Žalmy 114:6...útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata...
Přísloví 1:24...chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela,...
Přísloví 1:25... nikdo však nevnímal, všechny rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí ...
Píseň 3:3... Našli strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minula, našla...
Izaiáš 1:16...se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se...
Izaiáš 1:19...jak purpurová látka, budou jak vlna beránčíJste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země....
Izaiáš 1:20...ochotní a poslušní, budete požívat darů zeměJste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak...
Izaiáš 1:29... zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty...
Izaiáš 3:14...stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist...
Izaiáš 5:8...s polem, takže nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou...
Izaiáš 22:9...ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste...
Izaiáš 22:10...shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste...
Izaiáš 22:11... abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se...
Izaiáš 23:2... obyvatelé pobřeží, vy, kupci sidonští, kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili...
Izaiáš 23:3...jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl...
Izaiáš 29:9...a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako po pivě. Hospodin...
Izaiáš 30:12...být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a lsti, na...
Izaiáš 30:15...bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na...
Izaiáš 30:16...vaše vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset...
Izaiáš 31:6... Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své...
Izaiáš 31:7...zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili - vždyť je to hřích! Asýrie...
Izaiáš 41:23...jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste bohové!...
Izaiáš 43:10...obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož...
Izaiáš 43:12...sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne.  jsem oznámil, zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí...
Izaiáš 44:8...příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je...
Izaiáš 45:22...- není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně,  jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť jsem Bůh a...
Izaiáš 46:1... zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí. Hroutí se, spolu...
Izaiáš 48:1... vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo přísaháte Hospodinovým...
Izaiáš 50:1...Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás...
Izaiáš 50:11...světle vlastního ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z ruky se vám toho dostane, že ulehnete v...
Izaiáš 51:1... kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste....
Izaiáš 52:3...Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví...
Izaiáš 65:7... vrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože...
Izaiáš 65:11...skot odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu ...
Izaiáš 65:12... vás tedy odsoudím k meči, všichni se sklonítebudete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali,...
Izaiáš 66:10...Radujte se, radujte spolu s , všichni, kdo jste nad truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její...
Jeremiáš 2:7... kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary,...
Jeremiáš 2:29...každé město! Z čeho chcete obvinit? Všichni jste zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid,...
Jeremiáš 2:30...Všichni jste zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem...
Jeremiáš 3:20...budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná...
Jeremiáš 5:19...dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh,...
Jeremiáš 6:16...Po jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi...
Jeremiáš 6:17... Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy...
Jeremiáš 7:13...zkaženosti svého lidu Izraele udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin, jsem k...
Jeremiáš 11:13...A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi....
Jeremiáš 13:23...skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako plevy unášené...
Jeremiáš 15:13...padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim...
Jeremiáš 16:12... však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým...
Jeremiáš 16:13... Proto vás z této země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím...
Jeremiáš 17:4... Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé...
Jeremiáš 18:6...tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hlejste v ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele....
Jeremiáš 22:26...i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své vytoužené země se...
Jeremiáš 25:3...- co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodin k...
Jeremiáš 25:4...posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali:...
Jeremiáš 25:7...výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu...
Jeremiáš 25:8... Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali slova, hle, povolám a poberu všechny...
Jeremiáš 26:5...se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k...
Jeremiáš 26:11...Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i...
Jeremiáš 26:12...prorokovat o tomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání,...
Jeremiáš 29:19...neposlouchali slova, praví Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu posílal své služebníky proroky....
Jeremiáš 34:15...ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno činili pokání a zachovali jste se, jak je...
Jeremiáš 34:16...v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak jméno....
Jeremiáš 34:17...jste je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému...
Jeremiáš 35:7... Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.'...
Jeremiáš 35:18...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste...
Jeremiáš 36:19...na to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy,...
Jeremiáš 37:18...Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu...
Jeremiáš 40:3...svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste ho. Teď...
Jeremiáš 42:9...jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže...
Jeremiáš 42:20...na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem,...
Jeremiáš 42:21... náš Bůh, řekne, a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha...
Jeremiáš 44:2..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil na...
Jeremiáš 44:8...Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být...
Jeremiáš 44:9...nadávkou a ostudou mezi všemi národy na zemi? To jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských...
Jeremiáš 44:21... řekl: "A co ty kadidlové oběti, které jste v judských městech a jeruzalémských ulicích přinášeli...
Jeremiáš 44:22...To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a...
Jeremiáš 44:23...nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že...
Jeremiáš 44:25...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme...
Jeremiáš 47:5...Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se budete...
Jeremiáš 51:50...Babylonu padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte na...
Ezechiel 11:6...ale vím i to, co vás v duchu napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží...
Ezechiel 11:7...tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je...
Ezechiel 11:8...je ten hrnec; vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 11:17...vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. tam...
Ezechiel 13:5... jsou jako šakali mezi troskami. Nepřistoupili jste k trhlinám a neopravili hradbu izraelského domu, tak...
Ezechiel 13:14...sešlu kroupy jako kameny. Zbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se zemí, se obnaží...
Ezechiel 13:20...žít. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hlejsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky...
Ezechiel 18:31...ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč...
Ezechiel 20:32...Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme...
Ezechiel 20:34...vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás...
Ezechiel 20:40...a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele,...
Ezechiel 20:41...vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůni a...
Ezechiel 20:43...na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu tomu zlu, které jste...
Ezechiel 21:29...Sami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami...
Ezechiel 24:21...- Hle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší....
Ezechiel 26:17... Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři...
Ezechiel 34:19...kalit nohama? To se ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama zkalili? Nuže, Panovník...
Ezechiel 34:21...rameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí,  jste je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby ...
Ezechiel 34:31... jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste ovce - lidské ovce na pastvině - a jsem váš...
Ezechiel 35:13... můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova proti...
Ezechiel 36:22...Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím...
Ezechiel 36:23...jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy národy poznají, že jsem...
Ezechiel 44:7...bylo vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do ...
Ezechiel 44:8...ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u...
Daniel 2:9...se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud to...
Daniel 3:15...a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčilJste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru,...
Ozeáš 5:1...ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v...
Ozeáš 9:7...je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávist. Prorok je...
Ozeáš 10:13...zde, přijde a spravedlností vás zalije. Vy jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zlo, živili...
Joel 1:5... kvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země...
Joel 4:5...mstít, rychle a rázně vám to oplatím! Pobrali jste stříbro a zlato, vzácné poklady jste odnesli do...
Joel 4:6...do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle,...
Joel 4:7... Hle, je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a...
Amos 2:12... Copak to tak není, Izraelci? praví Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínem, prorokům jste přikazovali:...
Amos 4:6...praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech vašich...
Amos 4:8...vody napili, uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Vaše zahrady a...
Amos 4:9...nevrátili, praví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíky a olivy...
Amos 4:10...jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil,...
Amos 4:11...jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem rozvrátil...
Amos 5:11...po chudácích a nutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si...
Amos 5:25...jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome...
Amos 5:26...čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturna -...
Amos 6:2...na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský GatJste lepší než tato království? Mají snad větší území než...
Amos 6:12...běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce...
Abdiáš 1:16...stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny...
Micheáš 6:16...vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občanybudete tupeni, že jste můj lid!" Běda mi! Jsem jako sběrač...
Micheáš 7:15...i Gileádu jako za dávných dnů! "Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky." se národy...
Ageus 2:5...vámi, praví Hospodin zástupů. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj Duch...
Ageus 2:17...měr, našel tam jen dvacet. Všechno, na čem jste pracovali, jsem bil plísní, snětí a kroupami, a přesto...
Zachariáš 1:4... a se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci:...
Zachariáš 8:13...dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský...
Zachariáš 14:5...a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete...
Malachiáš 2:2...tedy, kněží, varování pro vásJestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému...
Malachiáš 2:8...poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste mnohé...
Malachiáš 3:6...Hospodin zástupů. Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců...
Malachiáš 3:7...Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je....
Malachiáš 3:9... okrádáme?" ptáte se. Na desátcích a obětechJste naprosto prokletí, že okrádáte, vy, celý národe!...
Matouš 5:13...pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas...
Matouš 5:14...ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto....
Matouš 5:21...nevstoupíte do nebeského království. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by...
Matouš 5:27... dokud nevrátíš poslední haléř. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že...
Matouš 5:33... kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat'...
Matouš 5:38...a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' vám však...
Matouš 5:43...si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého...
Matouš 7:11...když prosí o rybu, dáš mu snad hadaJestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat...
Matouš 10:8... malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků...
Matouš 10:31...i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojteJste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli vyzná před lidmi,...
Matouš 11:7...odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se...
Matouš 11:8...prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti,...
Matouš 11:9...šaty, jsou k vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a...
Matouš 11:14...Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon.  Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl...
Matouš 11:17... které sedí na návsi a volají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste; naříkali jsme, a neplakali...
Matouš 12:3... co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal...
Matouš 12:5...jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu...
Matouš 12:34...zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze...
Matouš 13:51...pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl:...
Matouš 15:6...' ten nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš...
Matouš 15:16...nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste ještě tak nechápaví?" řekl Ježíš. "Nerozumíte, že...
Matouš 16:9...si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři...
Matouš 16:10...na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil...
Matouš 19:4...z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátku...
Matouš 19:28...námi?" Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste následovali, že při znovuzrození světa, se Syn...
Matouš 21:13...prodavačů holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali...
Matouš 21:16...ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis...
Matouš 21:25..."Když řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, musíme se bát...
Matouš 21:32...k vám Jan přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili. Ale ani...
Matouš 21:42...ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se...
Matouš 22:31... Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh...
Matouš 23:8... protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejteotcem',...
Matouš 23:15... uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami! Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo...
Matouš 23:23...desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost,...
Matouš 23:28...i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám, znalci Písma...
Matouš 23:35...po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že...
Matouš 23:37... který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé...
Matouš 25:35...je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali...
Matouš 25:36...mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste byl jsem nahý a oblékli jste , byl jsem nemocný a...
Matouš 25:40...Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste...
Matouš 25:42...je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a...
Matouš 25:43...najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napítByl jsem cizincem, a nepřijali jste , byl jsem nahý, a...
Matouš 25:45...ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro...
Matouš 26:40...se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a...
Matouš 26:55...takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči...
Matouš 26:65...se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!"...
Marek 2:25... co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži...
Marek 7:8... když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom...
Marek 7:13...matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu...
Marek 7:18...na to podobenství. On jim odpověděl: "To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka...
Marek 8:19...Máte uši, a neslyšíte? si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů...
Marek 8:20...tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě...
Marek 9:33...přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se...
Marek 11:17...zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby...
Marek 11:24...Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosítejste dostali, a budete to mít. [26] Když se postavíte k...
Marek 11:31..."Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se...
Marek 12:10... ty vinaře zahubí a vinici jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem...
Marek 12:26...nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z...
Marek 14:48...sluhu a usekl mu ucho. Ježíš jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči...
Marek 14:49...se vypravili zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámu a učil, nezatkli jste ....
Marek 14:64..."K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání! Co o tom soudíte?" A všichni rozhodli, že...
Lukáš 2:49... tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v...
Lukáš 4:21...vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli." Všichni mu přikyvovali a divili se slovům...
Lukáš 6:3...se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad?...
Lukáš 6:25... neboť máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se...
Lukáš 7:22...zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní...
Lukáš 7:24...odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se...
Lukáš 7:25...prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech?...
Lukáš 7:26... jsou k vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a...
Lukáš 7:32...lidi tohoto pokolení? Komu se podobajíJsou jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na...
Lukáš 11:13...když poprosí o vejce, podáš mu snad štíraJestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat...
Lukáš 11:42... že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto...
Lukáš 11:44...a zdravení na náměstích. Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to...
Lukáš 11:52...se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo...
Lukáš 12:3...zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve...
Lukáš 12:7...ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se...
Lukáš 13:25...hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venkuBudete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám...
Lukáš 13:27...odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam...
Lukáš 13:34... který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé...
Lukáš 16:11...v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám...
Lukáš 16:12... kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný...
Lukáš 18:6...nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad...
Lukáš 19:46...říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v...
Lukáš 20:5..."Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás...
Lukáš 22:28... jsem ale mezi vámi jako ten, který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a vám...
Lukáš 22:52...stráže a starším, kteří na něj přišli: "Jsem snad zločinec, že jste se na vypravili s meči a...
Lukáš 22:53...jste se na vypravili s meči a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste se nedotkli. Ale...
Lukáš 23:14...kněze, přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl...
Lukáš 24:17...se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu...
Lukáš 24:25... ale jeho neviděli." Tehdy jim řekl: "Jak jste nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli...
Lukáš 24:38...mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte se na...
Lukáš 24:48...pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové. Hle, na vás sešlu zaslíbení svého...
Jan 3:28...přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale jsem...
Jan 4:38...to rčení, žejeden rozsívá a jiný žne'.  jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali....
Jan 5:33... že jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem...
Jan 5:35...od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho...
Jan 5:37...Otec, který poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář....
Jan 6:26..."Amen, amen, říkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli...
Jan 6:36...kdo věří ve , nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl: I když jste viděli, nevěříte. Všichni,...
Jan 7:45...a vrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy...
Jan 7:47...odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali obloudit?" osopili se na ...
Jan 8:23...‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola, jsem shora. Vy jste z tohoto světa, ...
Jan 8:37...Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože slovo...
Jan 8:38... slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od...
Jan 9:27...dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli?...
Jan 10:34...člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'?...
Jan 11:34...pohnut v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli mu. Ježíš...
Jan 13:10...umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o svém zrádci,...
Jan 13:11...totiž o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil...
Jan 13:35... miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým."...
Jan 14:7...i mého Otce. Od nynějška ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš...
Jan 14:28... Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste ...
Jan 15:3...nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil....
Jan 15:14...než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás...
Jan 15:27... A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se...
Jan 16:24...poprosíte Otce v mém jménu, to vám . dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a...
Jan 16:27...Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha....
Jan 21:10... Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh...
Skutky 1:4... ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy...
Skutky 1:11...k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli...
Skutky 2:23...jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil...
Skutky 2:36...učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se...
Skutky 3:13...otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl...
Skutky 3:14...ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce...
Skutky 3:15...a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho...
Skutky 3:17...vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh...
Skutky 3:25...všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi...
Skutky 4:7...a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým,...
Skutky 4:10...ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je...
Skutky 5:8... co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla....
Skutky 5:9...tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?"...
Skutky 5:25... Vtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznili, stojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží...
Skutky 5:28...před Veleradu, velekněz se jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste...
Skutky 5:30...lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na...
Skutky 7:26...dne a snažil se usmířit jejich potyčku: ‚Mužijste bratři! Proč jeden druhému ubližujete?' Ten, který...
Skutky 7:42... jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti,...
Skutky 7:43...čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy,...
Skutky 7:51...jsem toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále...
Skutky 7:52...předpovídali příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z...
Skutky 7:53... a vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když...
Skutky 8:24...modlete k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo...
Skutky 10:29...neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se...
Skutky 13:46...řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však...
Skutky 17:22...doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu...
Skutky 19:2...nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu...
Skutky 19:3...svatém ani neslyšeli," řekli mu na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem,"...
Skutky 19:15...odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ...
Skutky 19:37...klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné...
Skutky 22:3... ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v...
Skutky 27:21...se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli jste poslechnout. Kdybychom nevypluli z Kréty, ušetřili...
Římanům 6:17...smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Anobyli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým...
Římanům 6:18...to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky...
Římanům 6:19...lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k...
Římanům 6:20...k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho...
Římanům 6:21...hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen...
Římanům 6:22...Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho...
Římanům 7:4...je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu,...
Římanům 8:15...Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak,...
Římanům 11:30...nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost...
Římanům 13:7...a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu...
Římanům 15:14...víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se...
Římanům 16:17...působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu...
1. Korintským 1:5...Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíšibyli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a...
1. Korintským 1:13..." zase Kristův." Copak je Kristus rozdělenByl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v...
1. Korintským 1:15... kromě Krispa a Gaia, aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i...
1. Korintským 1:30...se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha,...
1. Korintským 3:2...s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě...
1. Korintským 3:3...ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po...
1. Korintským 3:5...Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel,...
1. Korintským 3:9...svou vlastní odplatu za svou vlastní práciJsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží...
1. Korintským 3:16... ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli...
1. Korintským 3:17... toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na...
1. Korintským 3:23...přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus Boží. Považujte nás tedy za...
1. Korintským 4:8... jako bys to nedostal? máte všechno,  jste zbohatli! Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali...
1. Korintským 4:10...stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my...
1. Korintským 5:2...někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit...
1. Korintským 6:11...nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste...
1. Korintským 6:20...a kterého máte od Boha? nepatříte sami soběbyli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest...
1. Korintským 7:1...tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž,...
1. Korintským 7:23...jako svobodného, ten se stal jeho otrokemByli jste draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otroky....
1. Korintským 9:2...snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého...
1. Korintským 12:2... nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k...
1. Korintským 12:27...část poctěna, všechny části se s radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v...
1. Korintským 14:12...druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v...
1. Korintským 15:1... Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž...
1. Korintským 15:2...kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám...
1. Korintským 15:11...mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z...
1. Korintským 15:17...být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě...
2. Korintským 2:9...vás, ukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznal, zda...
2. Korintským 3:2...listy k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni...
2. Korintským 3:3...všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne...
2. Korintským 6:12... drazí Korintští, naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy, kdo potlačuje...
2. Korintským 7:9...toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli...
2. Korintským 7:11... jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že jste v věci nevinní. Když jsem vám...
2. Korintským 7:13...před Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo,...
2. Korintským 7:15...vzpomíná na poslušnost vás všech a na to, jak jste ho přijali s posvátnou úctou. Mám takovou radost, že...
2. Korintským 8:10...zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první,...
2. Korintským 8:11... Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni...
2. Korintským 9:3...bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak...
2. Korintským 11:4...někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého...
2. Korintským 11:6... Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit....
2. Korintským 12:11...v slabosti! Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutili. Mohli jste přece chválit sami -...
2. Korintským 12:12...si v ničem nezadám. Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel,...
2. Korintským 12:13... na všechna znamení, divy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám...
2. Korintským 13:5...mocí. Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás...
Galatským 1:9...vám kázali, je proklet! Znovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to,...
Galatským 1:13...člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec...
Galatským 3:2...Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co...
Galatským 3:3... anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem?...
Galatským 3:4...Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k ničemu? Uděluje...
Galatským 3:5...díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu...
Galatským 3:26...víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni,...
Galatským 3:27...v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde...
Galatským 3:28... otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě...
Galatským 3:29...- všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle...
Galatským 4:6... abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna,...
Galatským 4:8... ale syn, a když syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně...
Galatským 4:9...jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč...
Galatským 4:12...pro vás nebyla zbytečná. Bratři, prosím vásbuďte jako ; vždyť i jsem jako vy. Nijak jste mi...
Galatským 4:14...evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli ....
Galatským 4:28...mnoho, více než , jež muže ." Vy, bratřijste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako...
Galatským 5:4...potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem;...
Galatským 5:7... ale na víře, která se projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty...
Galatským 5:13...k obřízce, jdou rovnou vyřezat! Ano, bratřibyli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za...
Galatským 5:18...odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy...
Efeským 1:13... se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž...
Efeským 2:1...Toho, který naplňuje všechno ve všech. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se...
Efeským 2:2...jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod...
Efeským 2:5...spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vináchjste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na...
Efeským 2:8...bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar;...
Efeským 2:11...se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde o tělobyli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce,...
Efeským 2:12...na těle, nazývají neobřezanci). V době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí...
Efeským 2:13...zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď...
Efeským 2:20... ale spoluobčané svatých a členové Boží rodinyByli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je...
Efeským 3:2...vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu...
Efeským 3:17...přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi...
Efeským 4:1...svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se...
Efeským 4:20...nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšeli...
Efeským 4:21...jste se však od Krista nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši,...
Efeským 4:30... Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv,...
Efeským 5:8...s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako...
Filipským 1:30...také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li...
Filipským 2:12...Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte...
Filipským 2:25... spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o potřeby. Tesknil po...
Filipským 2:26... potřeby. Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný na...
Filipským 4:1... Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři mojiJste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu,...
Filipským 4:9...ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně,...
Filipským 4:10... že váš zájem o konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to...
Filipským 4:14...mohu v Kristu, který posiluje. Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni. Vy Filipští...
Filipským 4:16...a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na potřeby. Neříkám to proto,...
Filipským 4:18... který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; potřeby jsou naplněny,...
Koloským 1:5...naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak  jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k...
Koloským 1:6...a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše...
Koloským 1:7...a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka...
Koloským 1:21...tomu, co je na zemi i na nebi. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky...
Koloským 1:23...víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a...
Koloským 2:6...vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte....
Koloským 2:7... pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořenybudujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se...
Koloským 2:10...tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti...
Koloským 2:11... který je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně;...
Koloským 2:12...tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu. Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho...
Koloským 2:20...klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte...
Koloským 3:1...nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským...
Koloským 3:3...na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. se...
Koloským 3:7...přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale...
Koloským 3:9...ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré s jeho skutky a oblékli se...
Koloským 3:15...srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo...
Koloským 4:10...Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) a...
1. Tesalonickým 1:6... Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení...
1. Tesalonickým 1:7...přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku...
1. Tesalonickým 1:9...nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu,...
1. Tesalonickým 2:10...a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně,...
1. Tesalonickým 2:13... Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali...
1. Tesalonickým 2:14...které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratřijste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši,...
1. Tesalonickým 2:20...Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost! Když jsme to odloučení...
1. Tesalonickým 4:1...v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co děláte - žijte tak, abyste se...
1. Tesalonickým 4:9...dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili...
1. Tesalonickým 5:5... aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme...
2. Tesalonickým 1:10...a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími -...
2. Tesalonickým 3:6... který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat...
Židům 5:11...co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být...
Židům 6:10...něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku,...
Židům 10:32...se na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit! Někdy vás veřejně...
Židům 10:33...veřejně vystavovali urážkám a ponižování, jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo....
Židům 10:34...za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého...
Židům 12:4... abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli do krve. Copak...
Židům 12:5...v souboji s hříchem nevzepřeli do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své...
Židům 12:18...nenašel příležitost k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu,...
Židům 12:22...Mojžíš řekl: " se třesu hrůzou.") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému...
Jakub 2:7...se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak...
Jakub 2:9...svého bližního jako sám sebe," dobře děláteJste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako...
Jakub 5:3...moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň....
Jakub 5:4...pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích!...
Jakub 5:5...ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke...
Jakub 5:6...vykrmili jste se ke dni porážky! Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil. Bratři,...
Jakub 5:11... že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec...
1. Petr 1:8... cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě...
1. Petr 1:18...zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu,...
1. Petr 1:22...tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané...
1. Petr 2:3...Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k...
1. Petr 2:9...a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ,...
1. Petr 2:10...ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli...
1. Petr 2:25...a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravilyByli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili...
1. Petr 3:6...Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím...
1. Petr 3:9...zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť:...
1. Petr 5:14...se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše...
2. Petr 1:12...ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za...
1. Jan 2:7... žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku - je to ono staré přikázání, to slovo,...
1. Jan 2:13...jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci,...
1. Jan 2:14...mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám,...
1. Jan 2:18...navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta...
1. Jan 2:24...Syna, ten i Otce. ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste...
1. Jan 2:27...svádějí. Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo...
1. Jan 3:11...bratra, není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain,...
1. Jan 4:3...Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste...
1. Jan 4:4...slyšeli, že přijít. teď je na světě! Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten,...
2. Jan 1:6... abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte. Do světa...
Zjevení 2:24... vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na...

Slova obsahující jste: jste (874) nejste (27)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |