Jsou

Hledám pøesnì 'jsou'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od...
Genesis 3:7... Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky....
Genesis 6:2...a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž...
Genesis 6:4...k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin...
Genesis 6:5...a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcíchjsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil...
Genesis 8:21..." nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy ...
Genesis 9:2... co se hýbe po zemi, i všechny mořské rybyjsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám...
Genesis 10:1...žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se...
Genesis 10:2...potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras....
Genesis 10:6...zemí, jazyků, rodů a národností. Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. Synové Habeše: Seba,...
Genesis 10:20...Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a...
Genesis 10:22...Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc,...
Genesis 10:29... Šebu, Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od...
Genesis 10:31...od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a...
Genesis 10:32...podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností;...
Genesis 18:24...to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným...
Genesis 19:5... po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota....
Genesis 19:15... vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel,...
Genesis 20:16... kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 25:13...porodila Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození:...
Genesis 25:16... Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich...
Genesis 25:23...ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden...
Genesis 27:29...ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni,...
Genesis 27:46...Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal...
Genesis 31:12...a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše,...
Genesis 31:43..." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je...
Genesis 31:52...a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že...
Genesis 32:11... a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému...
Genesis 33:5...řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím...
Genesis 33:13..." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy;...
Genesis 34:22...ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšembudou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou:...
Genesis 35:26... Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu....
Genesis 36:5...Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi....
Genesis 36:10...je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady...
Genesis 36:12...Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady. Synové Reuelovi: Nachat,...
Genesis 36:13...Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi...
Genesis 36:15... vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach. Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova...
Genesis 36:16...Kenaz, kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci...
Genesis 36:17...Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci...
Genesis 36:18...kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy...
Genesis 36:19...z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou...
Genesis 36:20...synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v zemi: Lotan,...
Genesis 36:21... Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové...
Genesis 36:29...Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon,...
Genesis 36:31... To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než...
Genesis 36:40... dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst...
Genesis 36:43... kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní...
Genesis 37:14..." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A...
Genesis 40:12...řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti...
Genesis 40:18...odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu -...
Genesis 42:13...slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v...
Genesis 44:9...služebníků se to najde, zemře a z nás  jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude...
Genesis 46:8...s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob...
Genesis 46:15...Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu...
Genesis 46:18...Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela. To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a...
Genesis 46:22...Gera, Naaman, Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem...
Genesis 46:25...Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel....
Genesis 46:32...moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj...
Genesis 47:1...se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hlejsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil...
Genesis 47:3...zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové."...
Genesis 48:9...se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď...
Genesis 49:5... lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady...
Genesis 49:12...oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude...
Exodus 1:1...ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta,...
Exodus 1:16...nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého...
Exodus 5:16...říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal:...
Exodus 6:14... Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena,...
Exodus 6:15... Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle...
Exodus 6:16...kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon...
Exodus 6:19...věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za...
Exodus 6:24... Synové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za...
Exodus 6:25...z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To...
Exodus 7:18...do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se...
Exodus 12:43...stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec...
Exodus 19:6...jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova...
Exodus 21:1... aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského...
Exodus 25:20... Cherubové mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelem k sobě...
Exodus 28:4...posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná...
Exodus 28:20...řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí  jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak...
Leviticus 5:11...hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěnoJsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho...
Leviticus 10:14...přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i...
Leviticus 11:4...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice...
Leviticus 11:13...ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou...
Leviticus 11:22... další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků....
Leviticus 11:28...by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděvbude nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné...
Leviticus 11:35...nečistý. Cokoli, nač upadne taková zdechlinabude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a...
Leviticus 13:39...žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédneJsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který...
Leviticus 16:4...šerpou a hlavu si ovine plátěným turbanemJsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou....
Leviticus 18:17... je to dcera jejího syna nebo její dceryJsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i...
Leviticus 20:18...obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba  jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky...
Leviticus 21:6...vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle.  jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha....
Leviticus 23:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako...
Leviticus 23:4...příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromáždění, jež budete...
Leviticus 23:37...svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako...
Leviticus 24:8...ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den  jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží...
Leviticus 25:6... tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou...
Leviticus 25:33...dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupilbude v létě milosti vydán zpět. Domy levitů v jejich...
Leviticus 25:42...své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta:...
Leviticus 25:45...u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou...
Leviticus 25:55...milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které...
Leviticus 26:46... abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše...
Leviticus 27:30...obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinujsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky...
Leviticus 27:34...jímž jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny...
Numeri 1:5...muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena:...
Numeri 1:16...Neftalíma: Achira, syn Enanův. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení,...
Numeri 1:44...Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti...
Numeri 3:2...Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu,...
Numeri 3:3...Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke...
Numeri 3:9...Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle,  jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci...
Numeri 3:13... Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v...
Numeri 3:17...rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto...
Numeri 3:18...synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei...
Numeri 3:20...Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z Geršona...
Numeri 3:21... Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů...
Numeri 3:27...amramský, jisharský, hebronský a uzielský; to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších...
Numeri 3:33... Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů...
Numeri 3:45...levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273...
Numeri 4:20... Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil...
Numeri 6:20... Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí...
Numeri 8:16...levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je...
Numeri 13:2...pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran...
Numeri 13:4...to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben,...
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova...
Numeri 13:19...je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je...
Numeri 13:20...opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudáJsou v stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z země...
Numeri 13:28...lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny...
Numeri 13:32...začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni...
Numeri 14:12...jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z...
Numeri 16:3..."Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se tedy...
Numeri 17:2... ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic...
Numeri 17:3...oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení."...
Numeri 22:9...u Balaáma. Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král...
Numeri 23:21... to nezvrátím. Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s...
Numeri 24:4...spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé...
Numeri 24:5...padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak...
Numeri 24:9...jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje?  jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti...
Numeri 24:16...spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj,...
Numeri 26:4...výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena,...
Numeri 26:7...rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský. To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna...
Numeri 26:14...něj rod cocharský, Šaul a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po...
Numeri 26:18...kmen arodijský, Areli a z něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan,...
Numeri 26:22...rod checronský, z Chamula rod chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po...
Numeri 26:25...rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský. To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi...
Numeri 26:27...elonský, Jachleel a z něj rod jachleelský. To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi...
Numeri 26:34...Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi...
Numeri 26:37...Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou...
Numeri 26:41...z Arda rod ardský, z Naámana rod naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů...
Numeri 26:42...po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod...
Numeri 26:47...dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové...
Numeri 26:50...něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský. To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů...
Numeri 26:63...jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem...
Numeri 28:19...berana a sedm ročních beránků; hleďte,  jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 28:31...a moučné oběti, která k náleží; hleďte,  jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." ...
Numeri 29:8...berana a sedm ročních beránků; hleďte,  jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 29:13...mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků;  jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 30:17...by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně...
Numeri 33:1...vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a...
Numeri 33:2... odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení: Patnáctého dne prvního...
Numeri 34:17...promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz...
Numeri 34:19...vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda,...
Numeri 34:29... syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele...
Numeri 36:13...zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal...
Deuteronomium 1:1...pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na...
Deuteronomium 1:28...‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli...
Deuteronomium 2:22...je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou dodnes. Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazy,...
Deuteronomium 4:45... který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl...
Deuteronomium 6:1...v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi...
Deuteronomium 7:17...bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se...
Deuteronomium 9:14...z tebe učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v...
Deuteronomium 9:29... kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou...
Deuteronomium 10:5...shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z hory. Desky jsem pak uložil do truhly...
Deuteronomium 11:12...Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Bohajsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce....
Deuteronomium 11:30...na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi...
Deuteronomium 12:1...a pravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza,...
Deuteronomium 14:7...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud,...
Deuteronomium 14:29...a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 16:14...i s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina,...
Deuteronomium 20:15...Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která nepatří k...
Deuteronomium 23:8...prospěch. Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi...
Deuteronomium 23:19...svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému bratru...
Deuteronomium 28:69... ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby...
Deuteronomium 29:27...z jejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu...
Deuteronomium 32:4...Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý...
Deuteronomium 32:5...a upřímný! Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte...
Deuteronomium 32:20...a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým...
Deuteronomium 32:32...sodomské, původem z vinic Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je...
Deuteronomium 32:37... s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali?...
Deuteronomium 32:38...bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich...
Deuteronomium 33:17...Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze všech zemských končinon těmi...
Deuteronomium 33:25... své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu  jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo...
Jozue 2:7...tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela....
Jozue 4:9... kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvyJsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli...
Jozue 4:21...Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše dětibudoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?'...
Jozue 9:13...se: je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: ...
Jozue 9:16...uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich!...
Jozue 10:27...jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil...
Jozue 12:1...podílů. Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž...
Jozue 12:7...a Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na...
Jozue 13:14...žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl....
Jozue 13:32...Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na...
Jozue 14:1...Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské...
Jozue 14:12...ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná...
Jozue 15:12...tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů....
Jozue 17:2... Asrielovy, Šechemovy, Cheferovy a Šemidovy. To jsou ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle...
Jozue 17:9... Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potokajsou města patřící Efraimovi. Manasesova hranice vede po...
Jozue 17:18...máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to...
Jozue 19:51... To město vystavěl a usadil se v něm. Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s...
Jozue 20:9...a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím...
Soudců 3:1...vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel...
Soudců 3:24... a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v chladné...
Soudců 5:9...kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou...
Soudců 5:31... kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují,  jsou však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak...
Soudců 6:13...hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo?...
Soudců 8:5...midiánské krále Zebacha a Calmunu a muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To...
Soudců 9:38...od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
Soudců 9:47...chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem...
Soudců 18:26...pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak...
Soudců 20:36... samých bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto...
Růt 4:18... Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil Checrona, Checron...
1. Samuel 4:8...Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na...
1. Samuel 4:19...čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželkabyla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží...
1. Samuel 6:17... vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné...
1. Samuel 12:2...nad vámi krále. Teď vás tedy povede král.  jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem...
1. Samuel 12:21...nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid...
1. Samuel 13:6...na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že vojsko je v tísni, poschovávali se v...
1. Samuel 14:28...‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl...
1. Samuel 16:11...nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To  jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší,"...
1. Samuel 17:19... vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávyJsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a...
1. Samuel 20:21... Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za...
1. Samuel 20:22... Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť ...
1. Samuel 21:6...neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na...
1. Samuel 25:11...To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých...
1. Samuel 26:19... tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak jsou před Hospodinem prokletí, protože ...
2. Samuel 3:39...padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný králjsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad...
2. Samuel 5:14...se Davidovi narodili další synové a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua,...
2. Samuel 7:28...tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a...
2. Samuel 11:16...postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města...
2. Samuel 14:9... padne na a na můj dům. Král a jeho trůn  jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě...
2. Samuel 15:27...pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města.  jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho...
2. Samuel 15:36... to oznámíš kněžím Sádokovi a AbiataroviJsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a...
2. Samuel 16:2...vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s...
2. Samuel 16:21...otci zprotivil, posílí to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše...
2. Samuel 17:8...dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření jako...
2. Samuel 17:10...Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí...
2. Samuel 17:29...a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak...
2. Samuel 23:1...- Davidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův,...
2. Samuel 23:8...se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský,...
1. Královská 2:39...Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu...
1. Královská 4:2...král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem;...
1. Královská 4:8...v roce se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim;...
1. Královská 8:8... takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před...
1. Královská 8:29... kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o...
1. Královská 8:51...věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta...
1. Královská 8:52...je z Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k...
1. Královská 8:59... která dal našim otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu...
2. Královská 2:22...odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se...
2. Královská 6:20..." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděli, že jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám...
2. Královská 10:27...chrám a zřídili tam veřejné záchody, které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele...
2. Královská 14:18... ještě patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V...
2. Královská 15:11...králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. ...
2. Královská 15:15...skutky - včetně spiknutí, které zosnovaljsou sepsány v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát...
2. Královská 18:34...národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu,...
1. Letopisů 1:23... Šebu, Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi. Sem, Arpakšad, Šelach...
1. Letopisů 1:29...Abrahamovi: Izák a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom...
1. Letopisů 1:31... Massa, Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové. Synové Ketury, družky Abrahamovy:...
1. Letopisů 1:43... Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než...
1. Letopisů 2:1...Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar,...
1. Letopisů 2:18... se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba zemřela,...
1. Letopisů 2:54...pocházejí Corejští a Eštaolští. Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá...
1. Letopisů 2:55...v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a SukatštíJsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta. ...
1. Letopisů 3:1...pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu:...
1. Letopisů 3:17...měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí:...
1. Letopisů 4:2...Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody. Toto jsou synové otce Etama: Jizreel,...
1. Letopisů 4:3...Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody. Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich...
1. Letopisů 4:4...Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce Betléma....
1. Letopisů 4:6... Chefera, Temniho a Achaštariho - ti všichni jsou synové Naary. Chela mu porodila Cereta, Jicchara a...
1. Letopisů 4:12... Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi. Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš....
1. Letopisů 4:18... otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal....
1. Letopisů 4:22...a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.) Byli to hrnčíři žijící v Netaimu...
1. Letopisů 4:33... to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do Baalaty. To jsou jejich...
1. Letopisů 5:7...rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce),...
1. Letopisů 5:24...je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel,...
1. Letopisů 6:4...a Uziel. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho...
1. Letopisů 6:16...Šimea, jeho syn Chagiáš a jeho syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově,...
1. Letopisů 6:35...všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas,...
1. Letopisů 6:39...syn Sádok a jeho syn Achimaac. Toto jsou sídliště a osady na jejich územích: Synům Áronovým z...
1. Letopisů 7:13...Neftalímovi: Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy. Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu...
1. Letopisů 7:17...synové byli Ulam a Rekem. Syn Ulamův: Bedan. To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova. Jeho...
1. Letopisů 7:33... Synové Jafletovi: Pasach, Bimhal a Ašvat - to jsou Jafletovi synové. Synové Šemerovi: Achi, Rohga,...
1. Letopisů 7:40...Ulovi: Arach, Chaniel a Ricja. Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů,...
1. Letopisů 8:6... Šefufana a Churama. Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří...
1. Letopisů 9:1...na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které...
1. Letopisů 9:34...povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů...
1. Letopisů 9:44... Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi. Na Izrael zaútočili Filištíni....
1. Letopisů 11:10...více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem...
1. Letopisů 12:1... Obéd a Jaasiel Mecobajští. Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě...
1. Letopisů 14:4...další ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua,...
1. Letopisů 16:26...hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a...
1. Letopisů 23:24...Mušiho: Machli, Eder a Jeremot, celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví...
1. Letopisů 24:30...Kíšův. Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. Také oni...
1. Letopisů 26:1...Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12. Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn...
1. Letopisů 26:8...jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři...
1. Letopisů 26:19...na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho....
1. Letopisů 28:21...chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také...
1. Letopisů 29:15...- to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové;...
1. Letopisů 29:18... zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu!  jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi...
1. Letopisů 29:29...kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího...
2. Letopisů 5:9... takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět...
2. Letopisů 6:20... kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o...
2. Letopisů 6:40...proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto...
2. Letopisů 6:41...Truhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože,  jsou spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobroty....
2. Letopisů 8:11... neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinovajsou svatá." Na Hospodinově oltáři, který postavil před...
2. Letopisů 9:29...všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech...
2. Letopisů 12:15...netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s...
2. Letopisů 13:10...vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu,...
2. Letopisů 13:22... Ostatní Abiášovy skutky - jeho slova i činyjsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke...
2. Letopisů 16:9...oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako...
2. Letopisů 16:11...z lidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských a...
2. Letopisů 20:2... aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z...
2. Letopisů 20:10...a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleďjsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši...
2. Letopisů 20:34...srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna...
2. Letopisů 23:6...a sloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité...
2. Letopisů 25:26... o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a...
2. Letopisů 26:18...kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovijsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť ses...
2. Letopisů 27:7...Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů. Stal se...
2. Letopisů 28:26...otců. Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a...
2. Letopisů 29:9...otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem,...
2. Letopisů 29:19...se král Achaz během své vlády zrádně zbaviljsme zhotovili a posvětili. jsou před Hospodinovým...
2. Letopisů 31:3...a také o sobotách, novoluních a slavnostech, jak jsou předepsány v Zákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma...
2. Letopisů 32:32... Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které...
2. Letopisů 35:25...nad Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykemJsou zahrnuty v Knize žalozpěvů. Ostatní Jošiášovy skutky,...
Ezdráš 2:1...vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam...
Ezdráš 2:59...Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi,...
Ezdráš 6:1...vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil,  jsou prohledány záznamy uložené v babylonské archivní...
Ezdráš 6:8... Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou...
Ezdráš 8:20... aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u...
Nehemiáš 1:3...mi: "Pozůstalí, kteří unikli vystěhováníjsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma...
Nehemiáš 1:10...si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou...
Nehemiáš 2:3...nemocný. Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám...
Nehemiáš 2:5... Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému...
Nehemiáš 5:5...na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako...
Nehemiáš 7:6...a v něm bylo zapsáno následující: Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako...
Nehemiáš 7:61...Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi,...
Nehemiáš 10:40...ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje...
Nehemiáš 11:3...sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v...
Nehemiáš 12:1...také některé levitské oddíly z Judy. Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se Zerubábelem,...
Nehemiáš 12:7... Jedajáš, Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále...
Nehemiáš 12:23...Perského. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů do doby Jochanana, syna...
Ester 3:8...říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony nedodržují....
Ester 3:9...je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat,  jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc...
Job 1:19...ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato...
Job 3:8...neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla její...
Job 3:14...společně s králi a velmoži, jejichž stavby jsou troskami, anebo s velmoži, kteří oplývali zlatem,...
Job 3:19... neuslyší tam pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu...
Job 5:9...při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji...
Job 6:15...příteli, úctu k Všemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež brzy...
Job 6:17...době sucha se však vytratí, v horku se vypaříjsou pryč. Jejich cesty se klikatí, míří do pustin, kde...
Job 7:16...zemřel, než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou ...
Job 8:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak...
Job 8:9...pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý...
Job 9:10... On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, ho nespatřím, půjde...
Job 9:25...pak? Rychleji než běžec utekly dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly, jak...
Job 10:5...oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský...
Job 11:8...Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty...
Job 12:6...naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Bohajsou v bezpečí, jako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej...
Job 13:12...se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi jsou hlína splácaná!...
Job 15:10...my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým. To ti...
Job 15:20...trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní, když ...
Job 17:2...opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá miJsou se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě...
Job 17:8...stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou...
Job 21:34...Jak chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu na to...
Job 22:12...neprůhledná tma a přikrývá záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se...
Job 24:2...odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidíJsou takoví, kteří posouvají mezníky a pasou stáda, která...
Job 24:5... se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by...
Job 24:13...duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám...
Job 24:16...zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno...
Job 24:18...s hrůzou tmy. voda takové rychle odplaví,  jsou prokleté jejich pozemky, nikdo nezamíří k jejich...
Job 24:20... kdo hřešili. na zapomene matčin klín,  jsou pochoutkou pro červy. nikdo nevzpomene na ty...
Job 24:24...jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budou a jako všichni sklizeni, jako...
Job 26:14... slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm...
Job 30:1...těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval...
Job 30:8...kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničky...
Job 31:8...ulpěla - pak co zaseji, sní někdo jiný,  jsou ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal...
Job 32:15... bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám...
Job 32:19...všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím...
Job 34:19... nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní...
Job 34:20... i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí,...
Job 34:25... O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem...
Job 35:5...Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mrakyjsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš?...
Job 36:8...je s králi posadí, aby je povýšil navěkyJsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li...
Job 38:6...To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný,...
Job 39:30...do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvil k...
Job 41:7...děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojené. Jedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi...
Job 41:9...přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojdeJsou k sobě navzájem těsně semknuté, drží pohromadě, nic...
Job 41:17...se zvedne, bojí se i bohové, když sebou trhnejsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné...
Job 42:3... záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad...
Žalmy 6:11...a se děsí, všichni odpůrci ustoupí,  jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval...
Žalmy 9:21...soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine,  jsou zastrašeni, poznají pohané, že jsou smrtelní!séla ...
Žalmy 10:5...svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen posměch, v...
Žalmy 12:7...přijdu tomu, kdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát...
Žalmy 14:1...zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal...
Žalmy 16:3... které mám! Říkám o zbožných lidech na zemiJsou tak vznešení, mám je nejradši! Kdo ale za cizími bohy...
Žalmy 16:6...- ty přece můj osud z ruky nepustíš! Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví!...
Žalmy 17:12... obkličují, očima pátrají, jak by sraziliJsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž...
Žalmy 19:8... život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla...
Žalmy 19:9... i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání...
Žalmy 19:10...je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad...
Žalmy 19:12...nejsladší, nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná...
Žalmy 24:6...a spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože...
Žalmy 25:10... ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho...
Žalmy 31:18...služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní volání! ...
Žalmy 32:1...Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze...
Žalmy 35:4...mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!"  jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo chtějí o život...
Žalmy 35:5...se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit!  jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoní!...
Žalmy 35:26...chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!"  jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radují z mého...
Žalmy 36:7...Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš!...
Žalmy 37:26... Stále soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš...
Žalmy 38:8... celý den v zármutku se potácím. slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo....
Žalmy 40:15...vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi!  jsou zahanbeni, se stydí všichni, kdo o život chtějí...
Žalmy 40:16... se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím!  jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou...
Žalmy 42:4... půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!"...
Žalmy 45:6...zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou!...
Žalmy 45:10...z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka...
Žalmy 47:10... Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahamajsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se...
Žalmy 49:14...jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla...
Žalmy 50:5...mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují...
Žalmy 50:11... Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych hladověl -...
Žalmy 53:2...tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro...
Žalmy 57:5...zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle miJsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami....
Žalmy 58:5...od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova...
Žalmy 58:9...vody, šípy, jež vystřelili, ztratí se!  jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod,...
Žalmy 59:9...jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se...
Žalmy 62:10...skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy:...
Žalmy 65:13...dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí. Pastviny se...
Žalmy 66:3...slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji...
Žalmy 68:14...vás k zemi skláněla břemena, křídla holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata!...
Žalmy 68:18...Hospodin na věčně zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje...
Žalmy 69:29...spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života  jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni! sám...
Žalmy 70:3... vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!  jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilují o život! ...
Žalmy 70:4...se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím!  jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!"...
Žalmy 71:13...se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi!  jsou zahanbeni, zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby!...
Žalmy 72:17... dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží!  jsou v něm požehnány všechny národy, za blaženého jej...
Žalmy 73:27...ti, kdo opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v Boží blízkosti; v...
Žalmy 76:6...jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní...
Žalmy 78:39...zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to, že jsou smrtelní, vánek, jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát...
Žalmy 83:12... na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži  jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich knížata jak Zebach a...
Žalmy 83:14...pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej,  jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítané. Jako...
Žalmy 88:6...síly zbavený! Zanechali mezi mrtvýmijsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš...
Žalmy 89:3...Tvrdím, že tvá láska věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým...
Žalmy 89:15... pravice tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji...
Žalmy 90:5...jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš jejsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a...
Žalmy 90:10...náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesátjsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle...
Žalmy 92:6...proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi...
Žalmy 92:14...cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce...
Žalmy 93:5...mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine,...
Žalmy 95:4...přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu...
Žalmy 96:5...hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a...
Žalmy 99:6...se u jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno...
Žalmy 101:3...před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce...
Žalmy 102:15...služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a...
Žalmy 102:26...po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona...
Žalmy 104:4... Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky...
Žalmy 104:18...na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval...
Žalmy 108:7... nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!  jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš...
Žalmy 109:13... kdo by jeho sirotky litoval! jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno v příštím pokolení...
Žalmy 109:29...služebník! se žalobci oblečou do hanby,  jsou zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi...
Žalmy 111:2...ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich...
Žalmy 111:7... Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena,...
Žalmy 111:8...jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení...
Žalmy 111:10...je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plníjsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! Haleluja!...
Žalmy 115:4...na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a...
Žalmy 115:8...mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým!  jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ...
Žalmy 119:5...vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li...
Žalmy 119:16...přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti! Dopřej...
Žalmy 119:21...touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšnéjsou proklatí, od tvých přikázání zbloudili! Zbav ...
Žalmy 119:24...zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší! duše v...
Žalmy 119:39.... Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou...
Žalmy 119:47... nebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým...
Žalmy 119:54...nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám...
Žalmy 119:70...se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupělajsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi...
Žalmy 119:75... uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi...
Žalmy 119:78... abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco...
Žalmy 119:86...kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci pronásledují, pomoz mi!...
Žalmy 119:103...sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a...
Žalmy 119:111... neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece srdce radostí. ...
Žalmy 119:113...- v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a...
Žalmy 119:118... kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi...
Žalmy 119:127...Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazyjsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých pravidel...
Žalmy 119:129...proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou...
Žalmy 119:137...- lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která...
Žalmy 119:138... a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá. se...
Žalmy 119:140...protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! I když...
Žalmy 119:143...na úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví -...
Žalmy 119:144...však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým...
Žalmy 119:151...Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o...
Žalmy 119:155...jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. ...
Žalmy 119:160...Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I když bezdůvodně honí vládcové...
Žalmy 119:172... Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka...
Žalmy 119:175...mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem...
Žalmy 125:1...píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky! Kolem...
Žalmy 125:2...která nezakolísá, stojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i...
Žalmy 127:3...bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak...
Žalmy 127:4...přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímájsou děti zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich ...
Žalmy 129:6...pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist!  jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá!...
Žalmy 132:9... společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží  jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro...
Žalmy 135:15...služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a...
Žalmy 135:18...mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech!  jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ...
Žalmy 139:17... jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že...
Žalmy 140:10... hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů  jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy,...
Žalmy 141:2...modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav stráž...
Žalmy 141:4... se neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci - ani neokusím jejich lahůdky! ...
Žalmy 142:7...zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje voláníjsem úplně zoufalý! Zachraň před těmi, kdo stíhají...
Žalmy 144:12... křivě přísahají svou pravicí! Naši synové  jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery...
Žalmy 144:13...stavbu paláce zdobící. Naše spižírny plné jsou, oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí...
Žalmy 145:14...všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v...
Přísloví 2:15...v krutých zvrácenostech libují, jejichž stezky jsou různě pokroucené a jejichž kroky z cesty scházejí....
Přísloví 3:14...Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si...
Přísloví 3:17... bohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem...
Přísloví 4:22...své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví...
Přísloví 5:3...Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak...
Přísloví 6:23...je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit,...
Přísloví 8:6...něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví...
Přísloví 8:8...rtům se darebáctví oškliví. Všechny výroky jsou spravedlivé, křivého, zvráceného v nich není nic....
Přísloví 8:9... křivého, zvráceného v nich není nic. Chápavému jsou všechny zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání. ...
Přísloví 8:19...u , trvalé jmění a pravý blahobyt. plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro nejčistší....
Přísloví 8:31... Na jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm,...
Přísloví 9:18...hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova:...
Přísloví 10:1...čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost,...
Přísloví 10:11...otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí...
Přísloví 12:5... hanebná je ale jako kostižer. Úmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřné. Slova...
Přísloví 12:6... rady darebáků však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když...
Přísloví 12:13...spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce...
Přísloví 13:14... kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý...
Přísloví 14:18... lstivý člověk bývá v nenávisti. Omezenci jsou obdařeni tupostí, korunou rozvážných je vědění. Zlí...
Přísloví 16:24... jeho rtům dodá přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék...
Přísloví 16:31... kdo svírá rty, osnuje špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší...
Přísloví 17:6...škodolibý člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší...
Přísloví 17:16...- obojí se Hospodinu hnusí nastejno. K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost...
Přísloví 18:4... za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti....
Přísloví 18:7...k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou....
Přísloví 18:24...poníženě prosí, boháč odpovídá hrubostíJsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr...
Přísloví 20:15... zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když...
Přísloví 21:6...jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou...
Přísloví 21:12... Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší...
Přísloví 22:14...lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá Hospodina, do se propadne....
Přísloví 24:9...škodil, toho pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou vlastně hřích, drzoun je každému odporný. Pokud se...
Přísloví 24:11... tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež vedou k popravě!...
Přísloví 24:23...nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec...
Přísloví 25:1...nouze, bída přepadne jako loupežník! Zde jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře...
Přísloví 25:11... nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice, klenot z...
Přísloví 26:23...ale padají. Stříbrná glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, se v řeči...
Přísloví 27:2... chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa,  jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. Kámen tlačí a písek...
Přísloví 27:6...pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i...
Přísloví 27:20...a záhuba se nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle...
Přísloví 28:1...prchají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi. Když je v zemi bezpráví, mnozí v ...
Přísloví 30:18...orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou,...
Přísloví 30:24...vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší:...
Přísloví 31:25...ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa...
Kazatel 1:8...vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit!...
Kazatel 3:18...tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že...
Kazatel 3:20...marnost! Všichni směřují k témuž místu - všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo ,...
Kazatel 4:2...Proto závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě...
Kazatel 5:2... proto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu...
Kazatel 5:7...a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž...
Kazatel 7:10... mrzutost odpočívá v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást....
Kazatel 7:26...i zlou tupost a hloupou bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž...
Kazatel 9:8...své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil!  jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy...
Kazatel 12:11...a sepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené -...
Píseň 1:2...mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej...
Píseň 1:17...se zelená, cedrové krovy náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže šáronská, jsem lilie v...
Píseň 3:8... Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým....
Píseň 4:1... v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod...
Píseň 4:2...stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z koupadla:...
Píseň 4:3... ani jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky...
Píseň 4:10... řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad víno...
Píseň 4:13... studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy jsou sadem jabloní granátových s rozkošným ovocem, s henou...
Píseň 5:12... vlnité kadeře jak černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se koupají...
Píseň 5:13...se koupají, vsazené jako klenoty. Jeho tváře jsou jak záhon koření, jak pokladnice voňavek. Jeho rty...
Píseň 5:16...Libanon je pohledný, jak cedr ztepilý. Jeho ústa jsou nejsladší, celý je tolik žádoucí! Takový je můj milý,...
Píseň 6:5...šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť  jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá...
Píseň 6:6...stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z koupadla: jak...
Píseň 6:7...jediné nechybí. Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen,...
Píseň 7:2...na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky tvých...
Píseň 7:9...šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky...
Píseň 7:10...vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky  jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno proudí,...
Píseň 8:10... zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude...
Izaiáš 1:7...léčeny! Vaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z ...
Izaiáš 1:11...vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost...
Izaiáš 1:14... ty vaše svátky - jak se mi z duše protivíJsou mi břemenem, nemohu je vydržet. Proto když ke mně...
Izaiáš 1:18...Potom to můžeme spolu probrat, praví HospodinJsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh....
Izaiáš 1:23...strusku, tvé víno se vodou zředilo. Tví vládcové jsou samozvanci a společníci zlodějů; všichni si úplatky...
Izaiáš 3:12...a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin...
Izaiáš 3:16... Pán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlené, procházejí se s bradou nahoře a se svůdnýma...
Izaiáš 5:28... nepřetrhne se jim na obuvi řemínek. Jejich šípy jsou ostré a všechny luky napjaté; kopyta jejich koní jako...
Izaiáš 9:15...prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán...
Izaiáš 9:16...neslituje se nad jejich sirotky a vdovami, neboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa mluví nesmysly....
Izaiáš 13:22...v nich pštrosi, roztančí se tam běsi. Ve věžích budou výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny Babylonu...
Izaiáš 14:11...pěkná muzika; tvou postelí je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný,...
Izaiáš 14:21...zlém plemeni! Připravte jatka pro jeho syny,  jsou poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby...
Izaiáš 15:9... do Beer-elim zní jejich kvílení! Vody Dimonu jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu...
Izaiáš 16:2...u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských brodech jak vyplašené ptáče z hnízda...
Izaiáš 17:14...přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední,  jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud...
Izaiáš 19:11...všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly....
Izaiáš 19:13...Egyptu! Soanští velmoži přišli o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid....
Izaiáš 26:14...chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat.  jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť...
Izaiáš 27:7...jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl...
Izaiáš 27:10...Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen dobytek,...
Izaiáš 28:1...ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití...
Izaiáš 28:7...pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení, potácejí se pivem opilí: kněz i...
Izaiáš 28:29...zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti! Běda...
Izaiáš 29:13...mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc...
Izaiáš 30:6...v Negevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech...
Izaiáš 30:27... jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech...
Izaiáš 31:3...domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch....
Izaiáš 33:8...ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušena, svědci v...
Izaiáš 36:19...národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu?...
Izaiáš 40:7...uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo...
Izaiáš 40:15...a seznámil ho s cestou moudrosti? Hle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách,...
Izaiáš 40:17...oběti by nestačila jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke...
Izaiáš 40:22...On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn,...
Izaiáš 40:23... On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti,...
Izaiáš 40:24... soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny,...
Izaiáš 40:30...dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají, kdo...
Izaiáš 41:24...zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás...
Izaiáš 41:27...nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se...
Izaiáš 41:29...kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě míň -...
Izaiáš 42:22... Toto je ale oloupený, ožebračený lid, všichni jsou v děrách spoutaní, všichni uvěznění v žalářích. Stali...
Izaiáš 44:9...jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci....
Izaiáš 46:1... zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí. Hroutí se, spolu...
Izaiáš 47:14... zachrání z toho, co na tebe přichází. Hlejsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci...
Izaiáš 48:4...jsem je, náhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a...
Izaiáš 49:9... abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci...
Izaiáš 49:17... k tobě spěchají, ti, kdo bořili a ničilijsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni - ti všichni se...
Izaiáš 52:7... který prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj...
Izaiáš 55:9...Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou cesty nad vašimi cestami, tak je smýšlení nad...
Izaiáš 56:10...i lesní zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako...
Izaiáš 56:11...polehávají se svými sny, svůj spánek milujíJsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A...
Izaiáš 58:6...postem, dnem, který Hospodin v obliběNení snad toto půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo...
Izaiáš 59:2... jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám...
Izaiáš 59:6... neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy...
Izaiáš 59:7...prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, zkáza a zhouba jsou jejich průvodci....
Izaiáš 60:9...Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a jejich...
Izaiáš 60:21... dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni jsou...
Izaiáš 61:9...a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy:...
Izaiáš 63:2...vyhlašuji, , mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? ...
Izaiáš 63:3...rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal....
Izaiáš 63:8... za jeho velikou lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť jsou můj lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl jim...
Izaiáš 64:9...- my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v...
Izaiáš 65:23... dílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece...
Izaiáš 66:15... Hle - Hospodin přichází s ohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své...
Jeremiáš 2:28...stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen přijdou z...
Jeremiáš 4:16...Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnout,...
Jeremiáš 4:22..."Můj lid se musel zbláznit - neznajíJsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi...
Jeremiáš 5:4...zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen chudáci; chovají se jako blázni,...
Jeremiáš 5:27...aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství...
Jeremiáš 5:28...lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí se svými zločiny, o spravedlnost...
Jeremiáš 6:23...přichází, od konců světa zvedá se národ mohutnýJsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají...
Jeremiáš 6:28... abys prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli z bronzu nebo...
Jeremiáš 9:1...opustit svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to samí cizoložníci, je to shromáždění nevěrných!...
Jeremiáš 9:3... vlastnímu bratru se nesvěřuj; všichni ti bratři jsou totiž podrazáci, všichni ti bližní roznášejí pomluvy....
Jeremiáš 9:7...mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními...
Jeremiáš 9:9... nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí, bučení dobytka se tu...
Jeremiáš 9:18...Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům...
Jeremiáš 9:24...dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci...
Jeremiáš 9:25... kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele neobřezané...
Jeremiáš 10:3...se jich děsí pohané. To, čím se řídí národyjsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor otesaný...
Jeremiáš 10:5...hřeby a kladivem, aby se nekácel. Ty modly jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a...
Jeremiáš 10:8...královstvích není nikdo jako ty. Do jednoho jsou to nechápaví tupci a jejich nauky jsou pouhé nesmysly:...
Jeremiáš 10:14...ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou...
Jeremiáš 10:15...odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemajíJsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas...
Jeremiáš 10:20... zpřetrhány všechny provazy. Děti opustilyjsou pryč, není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by...
Jeremiáš 12:4...na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout všechna zeleň na poli? Jak...
Jeremiáš 14:3...sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se s prázdnými vědry; zklamáni a...
Jeremiáš 17:18...mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den!  jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a mně se hanba...
Jeremiáš 19:15...všechna města v okolí veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž tvrdošíjní a nechtějí...
Jeremiáš 21:12... rozhoří se a nezhasne, protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž na...
Jeremiáš 22:20...zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla...
Jeremiáš 22:28...zahozený střep? Hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do země,...
Jeremiáš 23:11... jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny,...
Jeremiáš 23:14...sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži;...
Jeremiáš 24:3...zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné jsou tak...
Jeremiáš 24:5...Hospodin, Bůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem odsud poslal do Babylonie, jsou jako tyto dobré fíky -...
Jeremiáš 27:18... Proč by se toto město mělo stát zbořeništěmJestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se...
Jeremiáš 29:8...Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým...
Jeremiáš 29:17...a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem,...
Jeremiáš 30:4...jsem dal jejich otcům, aby ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi....
Jeremiáš 37:19...lidu provinil, že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský...
Jeremiáš 44:6...hněv, takže se z nich staly pusté troskyjsou jimi dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh...
Jeremiáš 46:21...ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk,...
Jeremiáš 50:2...a zvěstujte, nenechte si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho sochy jsou...
Jeremiáš 50:33... Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni spolu se syny Judy. Všichni jejich...
Jeremiáš 50:37...vozy i na cizince, kteří se k nim přidali -  jsou jako ženy! Meč na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč...
Jeremiáš 50:42...s králi mnohými - od konců světa se zvedajíJsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají...
Jeremiáš 51:17...ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou...
Jeremiáš 51:18...odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemajíJsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas...
Jeremiáš 51:30...babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve svých opevněních....
Jeremiáš 51:32...se oznamuje, že město padlo ze všech stranByly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou...
Jeremiáš 51:38...vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvateleJsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi. ...
Pláč 1:4... ho dostihli v jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány...
Pláč 1:15...nemohu. Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby...
Pláč 2:9... když rozlámal a rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci nemají...
Pláč 3:34...zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama drceni, když se...
Pláč 3:46...národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a prach, zkáza,...
Pláč 4:2...Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil!...
Pláč 4:8...rubíny, jako by byli ze safíru broušeni. Teď jsou však černější než saze, k nepoznání jsou v ulicích;...
Pláč 4:9... jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečemjsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti, kdo...
Pláč 5:3...připadlo cizím, naše domy patří cizákůmJsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď...
Pláč 5:7...i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešilijsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci...
Pláč 5:21... Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny,  jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval...
Ezechiel 2:4...stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílámjsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví...
Ezechiel 2:7...jim slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčí, však poslouchej, co...
Ezechiel 11:7...tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je...
Ezechiel 11:15...příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni:...
Ezechiel 12:3...pryč do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Za bílého dne, před jejich očima...
Ezechiel 12:14... ani tu ale neuvidí a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem něj, celou jeho družinu i vojsko rozpráším do...
Ezechiel 13:4...a nevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraelijsou jako šakali mezi troskami. Nepřistoupili jste k...
Ezechiel 13:6...v boji, přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal,...
Ezechiel 13:8...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem...
Ezechiel 20:20...a jednejte podle nich. Svěťte soboty,  jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem...
Ezechiel 22:10...svého otce a ženy v době svého krvácení jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo v tobě páchá ohavnost s...
Ezechiel 22:18... z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železa a olova - struska oddělená v...
Ezechiel 23:45...ale odsoudí jako cizoložnice a vražedkyně. Vždyť jsou to cizoložnice a ruce mají od krve! Nuže, tak praví...
Ezechiel 26:19...Hospodin: učiním městem opuštěným, jako jsou města, kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a...
Ezechiel 27:8...z břehů elišského ostrova. Sidonci a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlci z Týru tví kormidelníci. Z...
Ezechiel 27:15... Rhodští muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovy; platí ti ebenovým dřevem a sloními kly....
Ezechiel 27:21...pro jízdu. Arabové a všichni kedarští princové jsou tvými zákazníky; platí ti jehňaty, kozly a berany....
Ezechiel 27:35... klesli do hlubin. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se...
Ezechiel 28:19... viděli. Všichni, kdo znali mezi národyjsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením - zanikl...
Ezechiel 32:21...jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam...
Ezechiel 32:25... hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a...
Ezechiel 33:17...říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání! Když se...
Ezechiel 33:27...Řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalinách, padnou mečem; ty, kdo...
Ezechiel 34:6...všech kopcích, po každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde...
Ezechiel 34:30... Tehdy poznají, že Hospodin, jejich Bůhjsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid, praví...
Ezechiel 36:4...se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano...
Ezechiel 36:19...poskvrnili ji svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemích....
Ezechiel 36:20...svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich: ‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho země museli odejít.' Proto...
Ezechiel 36:35...rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskáchjsou teď opevněná a obydlená.' Tak poznají národy, které...
Ezechiel 37:11...šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme...
Ezechiel 37:17... Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo,  jsou v tvé ruce jedno. se tví krajané zeptají:...
Ezechiel 40:46...severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltářeJsou to synové Sádokovi - jediní z Leviho potomků, kteří...
Ezechiel 42:13...místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté. Kněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají...
Ezechiel 42:14... dokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužilijsou totiž svatá. Než přijdou k místu určenému pro lid,...
Ezechiel 43:13...je svatosvaté. Hle - toto je zákon chrámu." Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň...
Ezechiel 43:14...oltáře: od žlabu v zemi k okraji spodního stupně jsou to 2 lokty. Tento stupeň je na loket široký. Od tohoto...
Ezechiel 43:18...mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby...
Ezechiel 46:24... pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti...
Ezechiel 47:13...listí lékem." Tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi...
Ezechiel 47:15...otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu povede hranice od...
Ezechiel 48:1...dědictví, praví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty...
Ezechiel 48:29...rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví Panovník Hospodin. Toto jsou...
Ezechiel 48:30...jejich podíly, praví Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500...
Daniel 2:28...se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi,...
Daniel 3:12...se, bude hozen do rozpálené ohnivé peceJsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou...
Daniel 3:33...které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království...
Daniel 4:32...všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemijsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s...
Daniel 4:34...a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty,...
Daniel 7:10...Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní...
Daniel 7:17...tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale...
Daniel 8:20...určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel...
Ozeáš 2:6...a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich...
Ozeáš 4:14...vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy...
Ozeáš 4:18...je pití vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitou, chovají v lásce zkaženost. Vítr je...
Ozeáš 5:10...Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky; svou prchlivostí je...
Ozeáš 7:1...se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v srdci nepřipouštějí, že si...
Ozeáš 7:4...krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které...
Ozeáš 7:7...rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírají; jejich...
Ozeáš 7:16...proti mně. Obracejí se, ale ne k Nejvyššímujsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože...
Ozeáš 9:15...V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu, které páchali,...
Ozeáš 10:15... právě tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude...
Ozeáš 13:10...zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a...
Ozeáš 13:14...je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí?...
Ozeáš 14:10... tomu porozumí, kdo je rozumný, pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich...
Joel 1:17...se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká!...
Joel 1:18...a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny...
Joel 4:14...přetéká; jejich hanebnost je veliká! Davy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí...
Amos 3:10...ten zmatek, na to vykořisťování! Jednat správně jsou neschopní, praví Hospodin. To, co hromadí ve svých...
Amos 5:21...bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátkyjsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi...
Amos 6:8...Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co...
Micheáš 1:5... Co je Jákobova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto...
Micheáš 6:12...váhy a falešná závaží v mošně? Vaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným...
Micheáš 7:16...zázraky." se národy zastydí, to uvidí,  jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim...
Nahum 1:3...trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře, a to se vysuší,...
Nahum 1:12...Tak praví Hospodin: "I když mají klidjsou tak početní, přece vymizí, budou skoseni. I když...
Nahum 2:1...odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle,  jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází...
Nahum 2:4...plenitelé plenili a jeho ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se...
Nahum 3:12...skrýš před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky...
Nahum 3:13...tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své vojákyjsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny,...
Nahum 3:17... jak kobylky se vylíhnou a uletí. Tví dvořané jsou jak žravý hmyz, tví úředníci se hemží v rojích. V...
Abakuk 1:7...širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatříJsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si určují....
Abakuk 1:8...úděsní, právo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard, divočejší než vlci zvečera....
Abakuk 1:10...písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násep a...
Sofoniáš 3:3... ke svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých...
Sofoniáš 3:4...ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzi, lidé prosáklí zradou. Jeho kněží...
Zachariáš 1:5...jste si jich nevšímali, praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale...
Zachariáš 1:10..." odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl...
Zachariáš 2:2...uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které...
Zachariáš 3:8...i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že přivádím svého služebníka, Výhonek....
Zachariáš 4:10...kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi." Zeptal...
Zachariáš 4:14... "Ne, pane," odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." ...
Zachariáš 9:2...Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu,  jsou tak prohnaní: Týr se opevnil jako monastýr, stříbra...
Zachariáš 11:2...Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je...
Matouš 2:20...země. Ti, kdo usilovali o život dítětejsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a...
Matouš 5:15...pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před lidmi, aby viděli...
Matouš 7:15...kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se...
Matouš 9:2... řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk...
Matouš 9:5...něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale...
Matouš 10:2...uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a...
Matouš 10:30...nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se...
Matouš 11:5...a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže...
Matouš 11:8...prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti,...
Matouš 12:5...jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu...
Matouš 12:48..." On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl:...
Matouš 13:38...je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého....
Matouš 13:39... je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni,...
Matouš 15:14...můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte jejsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba...
Matouš 15:31... Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali...
Matouš 15:32...své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí lítoJsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat...
Matouš 17:26...od cizích?" "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale abychom je...
Matouš 19:12..." odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dánoJsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou...
Matouš 22:30... Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z...
Matouš 23:25...Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče,...
Matouš 23:27...hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy...
Matouš 23:37... který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé...
Matouš 24:8...vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit...
Matouš 24:16...Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ...
Matouš 26:2...slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazen a ukřižován...
Matouš 27:6...potom si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladnyjsou to přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za ...
Marek 2:5...jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma....
Marek 2:9...Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?'...
Marek 3:32...lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je ...
Marek 3:33..." On jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj,...
Marek 4:11...Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, abyhleděli...
Marek 4:15...Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cestyjsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere...
Marek 4:16...zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdujsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí...
Marek 4:17...s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořenjsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo...
Marek 4:18...nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší...
Marek 4:20...a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo,...
Marek 8:2...své učedníky a řekl jim: "Je mi jich lítoJsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu...
Marek 13:8...místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe...
Marek 13:14...by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ...
Lukáš 5:20...uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale začali...
Lukáš 5:23...přemýšlíte? Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste...
Lukáš 7:22...zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní...
Lukáš 7:25...prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech?...
Lukáš 7:32...lidi tohoto pokolení? Komu se podobajíJsou jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na...
Lukáš 7:48...málo, miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat:...
Lukáš 8:12...v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim...
Lukáš 8:13... aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale...
Lukáš 8:14...odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trníjsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni...
Lukáš 8:15...nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a...
Lukáš 8:21..." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne...
Lukáš 10:20...vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v...
Lukáš 11:7...' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře  jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a...
Lukáš 12:7...ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se...
Lukáš 13:34... který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé...
Lukáš 20:6... že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli:...
Lukáš 20:36... se ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové...
Lukáš 20:38...Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí...
Lukáš 21:21... vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj...
Jan 2:10...člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší...
Jan 5:28...tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali...
Jan 6:60...učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru...
Jan 6:63...tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvímjsou Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš...
Jan 7:7... protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se...
Jan 8:10...uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo,...
Jan 10:8...ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnoujsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. jsem...
Jan 17:9... Prosím za . Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno je tvé a co je tvé...
Jan 17:11...a co je tvé, je . sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý...
Jan 17:21...za ty, kteří ve uvěří skrze jejich slovo.  jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a v tobě; ...
Jan 20:23...Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy." Když...
Jan 20:31...zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží...
Skutky 2:39...platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh."...
Skutky 4:13...viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že...
Skutky 6:1...ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla....
Skutky 8:20... přijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží...
Skutky 16:12...a příštího dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem části...
Skutky 16:17...a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!"...
Skutky 16:21...naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a nepřípustné!" A když se...
Skutky 16:22...dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili,  jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a...
Skutky 16:38...vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští občané, polekali se a šli je prosit za...
Skutky 19:36...Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste zachovali klid a...
Skutky 19:38...a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí....
Skutky 21:20... kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že...
Skutky 23:21...nejméně čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a...
Skutky 26:25... vznešený Feste," odpověděl Pavel. " slova jsou pravdivá a rozumná. Král, před nímž tak otevřeně...
Římanům 1:22...se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé...
Římanům 1:29...zvrácené mysli, aby dělali, co není správnéJsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští;...
Římanům 2:14...když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují...
Římanům 3:9...mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nužejsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme...
Římanům 3:16...krev spěchají jejich nohy, zkáza a bída jsou jejich průvodci, cestu pokoje ale...
Římanům 3:19..." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl...
Římanům 3:24...zhřešili a chybí jim Boží slávaJsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze...
Římanům 8:1...Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši....
Římanům 8:14...žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchemjsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví...
Římanům 9:5...byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade...
Římanům 9:6...že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen...
Římanům 9:7...z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká...
Římanům 11:16...znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvýchJsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen...
Římanům 11:28...kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů...
Římanům 11:33... jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: "Kdo...
Římanům 13:1...moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti...
Římanům 13:6...i kvůli svědomí. Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci....
Římanům 13:9... nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."...
Římanům 14:1...do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo...
Římanům 15:26...totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň...
Římanům 15:27... Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na...
1. Korintským 2:14...člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se...
1. Korintským 3:8...dává vzrůst. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévájsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou...
1. Korintským 4:10...stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my...
1. Korintským 5:12...ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte...
1. Korintským 6:15...svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit...
1. Korintským 7:14...svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící...
1. Korintským 7:29... bratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by...
1. Korintským 8:5..."není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů"...
1. Korintským 8:7... Všichni ale k tomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového...
1. Korintským 9:20...otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem...
1. Korintským 9:21...ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona...
1. Korintským 11:14...Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy...
1. Korintským 11:15... že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako...
1. Korintským 11:17...ve zvyku nemáme a církve Boží také ne. Když  jsem u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše...
1. Korintským 11:19... a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou...
1. Korintským 12:4...prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatémJsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale...
1. Korintským 12:5...různé dary, ale tentýž Duchjsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale...
1. Korintským 12:6...různé služby, ale tentýž Pánjsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh...
1. Korintským 12:22...nohám: "Nepotřebuji vás." Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch...
1. Korintským 12:29... pomocné služby, vedení a různé druhy jazykůJsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci?...
1. Korintským 15:23...jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: Kristus přemůže...
1. Korintským 15:40...tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybíJsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva...
1. Korintským 15:48...byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten...
2. Korintským 2:15...skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou...
2. Korintským 8:23...v práci pro vás. Pokud jde o naše bratryjsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova! Podejte jim...
2. Korintským 10:10... že vás v dopisech zastrašuji. dopisy jsou prý působivé a mocné, ale osobní přítomnost chabá a...
2. Korintským 11:13...ve své chloubě podobat. Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za...
2. Korintským 11:22...teď mluvím jako blázen - na to si troufám i Jsou to Hebrejové? také! Jsou to Izraelité? také!...
2. Korintským 11:23... také! Jsou símě Abrahamovo? takéJsou Kristovi služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: ...
Galatským 1:2...ho vzkřísil z mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha...
Galatským 1:22...do Sýrie a Kilikie. V judských církvích, které jsou v Kristu, osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že...
Galatským 2:6...zachována pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce ( jsou cokoli, mně na tom...
Galatským 3:7... Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany...
Galatským 3:10... Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákonajsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý,...
Galatským 4:24...svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar...
Galatským 5:19...Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost,...
Galatským 6:13...a vyhnout se pronásledování pro Kristův křížJsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí...
Galatským 6:17...s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše...
Efeským 1:1...z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od...
Efeským 3:6...svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a...
Efeským 3:13...neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám na kolena před...
Efeským 4:18...zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se...
Efeským 4:29...vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova  jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm,...
Filipským 1:1...Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky: Milost vám a...
Filipským 4:3...a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu...
Filipským 4:18... který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; potřeby jsou naplněny,...
Filipským 4:21...v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z...
Koloským 1:2...Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce....
Koloským 2:1...věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a za všechny, kdo osobně neznají....
Koloským 2:3...a k poznání Božího tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám...
Koloským 2:17... kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu....
Koloským 2:22... to neokoušej, na to nesahej!"? Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je...
Koloským 4:6...moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova  jsou vždy vlídná a ochucená solí, víte, jak máte mluvit...
Koloským 4:11... přijměte jej) a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro...
Koloským 4:13... jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli. Pozdravuje vás milovaný...
1. Tesalonickým 2:14...které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratřijste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši,...
1. Timoteus 3:8...a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi  jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo...
1. Timoteus 3:10... jejichž tajemství víry je v čistém svědomí.  jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, potom...
1. Timoteus 3:11...když se osvědčí, potom slouží. Jejich ženy  jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a...
1. Timoteus 5:7...mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce,  jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o...
1. Timoteus 5:16...se totiž odvrátily za satanemJestliže někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o ...
1. Timoteus 5:24...nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale ...
1. Timoteus 5:25...ale potom. Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. Všichni, kdo...
1. Timoteus 6:4...si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek a...
1. Timoteus 6:17...a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou...
1. Timoteus 6:18...dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcíchjsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý...
2. Timoteus 2:20...jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a...
2. Timoteus 3:6...její moc budou popírat. Od takových se odvracejJsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si...
Titus 1:12...z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou...
Titus 1:13...Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej,  jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a...
Titus 1:16... že znají Boha, ale svými skutky to popírajíJsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli...
Titus 2:2... co patří ke zdravému učení. Starší muži  jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce...
Titus 2:3... nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a...
Titus 2:9... Služebníky , se podřizují svým pánům,  jsou vždy příjemní, neodmlouvají a neokrádají, ale jsou...
Titus 2:10...vždy příjemní, neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou...
Titus 3:1...se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem,  jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle,...
Titus 3:2...konat dobro, o nikom nemluví zle,  jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem vždy...
Titus 3:9...svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné. Rozvratníka po prvním a druhém...
Titus 3:15...v nouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou, pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují...
Židům 1:10...radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona...
Židům 1:14... než ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm,...
Židům 2:11...skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho Otce. Proto...
Židům 2:14... a děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal...
Židům 5:12...naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu...
Židům 10:18...nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba oběti....
Židům 11:13...je zdálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví,...
Židům 12:23...shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům...
Židům 13:16...na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a...
1. Petr 3:22... který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil...
1. Petr 4:6... který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou mrtví -...
1. Petr 4:11...rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví,  jsou to Boží slova; když někdo slouží, je to v síle,...
a další...

Slova obsahující jsou: jsou (1140) nejsou (73)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |