Jsme

Hledám pøesnì 'jsme'. Nalezeno 585 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 13:8... mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli:...
Genesis 26:29...do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a...
Genesis 26:32...a pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to...
Genesis 32:7...Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s...
Genesis 37:7...jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a...
Genesis 37:32...otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji...
Genesis 40:8...tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl:...
Genesis 41:11...velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s...
Genesis 41:12...sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele...
Genesis 42:11... tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji...
Genesis 42:21...druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti,...
Genesis 42:31...mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli...
Genesis 43:7...váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne:...
Genesis 43:20...domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět...
Genesis 43:21...jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle...
Genesis 43:22...Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to...
Genesis 44:8...služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme...
Genesis 44:16...věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můjNení se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu...
Genesis 44:20...svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež...
Genesis 44:22...ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho...
Genesis 44:24...bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a...
Genesis 44:26...nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš...
Genesis 47:4...tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu...
Genesis 48:7...proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřelaByli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do...
Genesis 50:15...Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám...
Genesis 50:18...jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hlejsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se,...
Exodus 14:5... že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce...
Exodus 14:12...udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, ...
Exodus 16:3... Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme...
Exodus 16:7...slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám...
Exodus 16:8... že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom...
Numeri 9:7...dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v...
Numeri 11:5..."Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek,...
Numeri 11:18...je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřekBudete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo...
Numeri 11:20... Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali...
Numeri 12:11... můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím, sestra není jako...
Numeri 13:27...a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem...
Numeri 13:28...lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny...
Numeri 13:32...začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni...
Numeri 13:33...tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi....
Numeri 14:2...a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této...
Numeri 14:7...promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem!...
Numeri 14:40...k horskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám...
Numeri 20:3...a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!"...
Numeri 20:15... Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci...
Numeri 20:16...námi a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a...
Numeri 21:7... Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli...
Numeri 21:30...dcer zajatkyně Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme...
Numeri 31:49..."Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás...
Deuteronomium 1:19...jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho...
Deuteronomium 1:28...‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli...
Deuteronomium 1:41...a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme...
Deuteronomium 2:1...jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři...
Deuteronomium 2:8... tvůj Bůh, s tebou a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru....
Deuteronomium 2:13...Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a tak jsme překročili potok Zered. Naše putování od Kádeš-barné...
Deuteronomium 2:33... Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem....
Deuteronomium 2:34...i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili...
Deuteronomium 2:35... Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu...
Deuteronomium 3:1...k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu....
Deuteronomium 3:3...i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města...
Deuteronomium 3:4...z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali...
Deuteronomium 3:5... Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a závorami. Navíc...
Deuteronomium 3:6...veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému...
Deuteronomium 3:7...i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům...
Deuteronomium 3:8...z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od...
Deuteronomium 3:10... kdežto Emorejci mu říkají Senír.) Zmocnili jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého...
Deuteronomium 3:12...lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým -...
Deuteronomium 3:29...jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy,...
Deuteronomium 5:3...s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné...
Deuteronomium 5:24...vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou...
Deuteronomium 6:21...Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou...
Deuteronomium 26:7... utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás...
Deuteronomium 29:6...poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král...
Deuteronomium 29:7...král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým...
Deuteronomium 29:15...těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím...
Jozue 1:17... vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat i tebe. Jen ...
Jozue 2:9...že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se...
Jozue 2:10...obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když...
Jozue 2:11...a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před...
Jozue 4:23... před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl s...
Jozue 6:17...v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě,...
Jozue 9:8...námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich...
Jozue 9:9...Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o...
Jozue 9:11...na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je...
Jozue 9:12...s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý -...
Jozue 9:13...se: je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: ...
Jozue 9:19... Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na ...
Jozue 9:20...Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou...
Jozue 9:24..." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal...
Jozue 9:25...vámi báli o život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a...
Jozue 17:14...nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme...
Jozue 22:17...To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na...
Jozue 22:23...Hospodinu - pak nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina...
Jozue 22:24...oběti, pak nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli...
Jozue 22:26...naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro...
Jozue 22:28...‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v...
Jozue 22:29...bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina stavbou oltáře pro zápalné,...
Jozue 22:31... Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti...
Jozue 24:17...znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli....
Jozue 24:22...odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili...
Soudců 7:2...nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo ...
Soudců 10:10...Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili...
Soudců 10:15...Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď...
Soudců 11:8...stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům...
Soudců 12:2...hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli...
Soudců 13:22...anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít,"...
Soudců 15:10...se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme...
Soudců 15:12...jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům."...
Soudců 18:9...se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět?...
Soudců 19:18..."Kam jdeš a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor...
Soudců 21:7...vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při...
Soudců 21:22... řekneme jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste...
Růt 4:11... Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž...
1. Samuel 7:6...se toho dne a prohlašovali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal...
1. Samuel 8:20...ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále.  jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, ...
1. Samuel 10:14...ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence....
1. Samuel 12:10...bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i...
1. Samuel 12:19...pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!"...
1. Samuel 15:15...obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň," zarazil...
1. Samuel 20:42...David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho je Hospodin...
1. Samuel 21:6...neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na...
1. Samuel 25:7...slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu,...
1. Samuel 25:15...s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu,...
1. Samuel 25:16...nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si...
1. Samuel 30:14...dny nechal, protože jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na...
1. Samuel 30:22...přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!"...
2. Samuel 3:28...doslechl David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev...
2. Samuel 5:1...přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hlejsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi...
2. Samuel 7:22...zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není...
2. Samuel 11:23...protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začali z hradeb...
2. Samuel 12:18..."Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout. Co mu řekneme:...
2. Samuel 14:14...nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která...
2. Samuel 15:15... udělá nám to nejhorší a město vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme...
2. Samuel 18:12... na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě,...
2. Samuel 19:11...uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte?...
2. Samuel 19:43...na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?"...
2. Samuel 19:44...větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první,...
2. Samuel 20:19...‚V Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z...
1. Královská 3:17... " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak...
1. Královská 3:18...jsem. Tři dny po mně pak porodila i onaByly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí....
1. Královská 8:47...v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se v zemi...
1. Královská 20:31...pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže,...
2. Královská 2:16...mu naproti a klaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát...
2. Královská 6:29... Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej...
2. Královská 7:10...k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hle - nikde nikdo! Po nikom ani...
2. Královská 9:25...svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad...
2. Královská 10:5...stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho...
2. Královská 10:13...tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi příbuzní. Jdeme...
1. Letopisů 11:1...se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hlejsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula...
1. Letopisů 12:19...Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davidejsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i...
1. Letopisů 13:3... a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s...
1. Letopisů 15:13... náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak...
1. Letopisů 17:20...všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na...
1. Letopisů 29:14... vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak...
1. Letopisů 29:15...- to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové;...
1. Letopisů 29:16... Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale...
2. Letopisů 6:37...v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve...
2. Letopisů 13:10...vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu,...
2. Letopisů 14:6... neboť mu Hospodin dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s...
2. Letopisů 28:13...aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily?  jsme se přece provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval...
2. Letopisů 29:18...za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým...
2. Letopisů 29:19...se král Achaz během své vlády zrádně zbaviljsme zhotovili a posvětili. jsou před Hospodinovým...
Ezdráš 4:14... čímž způsobí škodu královské pokladně. Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat...
Ezdráš 5:8...Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu velikého Boha. Staví...
Ezdráš 5:9...Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a...
Ezdráš 5:10...ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli...
Ezdráš 5:11...jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu...
Ezdráš 8:15...Utaj a Zabud a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili....
Ezdráš 8:21...bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se...
Ezdráš 8:22...nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na...
Ezdráš 8:23...a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás....
Ezdráš 8:31...domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma....
Ezdráš 8:32...nepřáteli a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i...
Ezdráš 9:7...praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli...
Ezdráš 9:8...milost, takže hrstka z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil...
Ezdráš 9:9...nám v našem zotročení maličko pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil....
Ezdráš 9:10... Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky...
Ezdráš 10:2... syn Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních...
Ezdráš 10:4...se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkoljsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a...
Nehemiáš 1:6...Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili; i a můj otcovský dům jsme...
Nehemiáš 1:7...i a můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě hrozně - nedodrželi jsme přikázání, pravidla...
Nehemiáš 2:17... knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme....
Nehemiáš 2:20...králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho služebníci a začali jsme...
Nehemiáš 3:38...smazány, neboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. byly z poloviny zaceleny a lid...
Nehemiáš 4:3...proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve...
Nehemiáš 4:9...o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od...
Nehemiáš 4:13...mečem a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo...
Nehemiáš 4:15...seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, ...
Nehemiáš 4:17...bratři a mládenci a strážní, kteří provázelijsme se nesvlékali a neodkládali zbraň ani u vody. Prostí...
Nehemiáš 5:5...na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako...
Nehemiáš 5:8...jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své...
Nehemiáš 5:16...ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky,...
Nehemiáš 6:1...Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina...
Nehemiáš 9:33...i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš...
Nehemiáš 9:36...zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby...
Nehemiáš 9:37...otroci! Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem...
Nehemiáš 12:39...věž Chananel, věž Mea k Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na...
Ester 7:4...Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen...
Job 1:14...bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž...
Job 5:27...plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je. Vyslechni to a pouč se!" Job na...
Job 8:9...pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý...
Job 18:3...řeči? Promluvíme si, se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní...
Job 28:22...nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on ...
Job 32:13...pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy...
Žalmy 35:21...lsti. Ústa si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčet,...
Žalmy 35:25... nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!" jsou...
Žalmy 44:2... Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom,...
Žalmy 44:6... jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali....
Žalmy 44:9... naše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla...
Žalmy 44:14...U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi...
Žalmy 44:18...mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou. Naše srdce se...
Žalmy 44:23...srdce, cožpak by na to Bůh nepřišel? Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovce k...
Žalmy 48:9...na širém moři zmítané větrem východním. O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů,...
Žalmy 48:15...za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro předního zpěváka...
Žalmy 55:15...blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec! Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech!...
Žalmy 66:12...naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás...
Žalmy 78:3... abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich...
Žalmy 79:4...nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola!...
Žalmy 79:8...k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své,...
Žalmy 90:10...náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesátjsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle...
Žalmy 90:15... trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo...
Žalmy 100:3...Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patřímejsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte...
Žalmy 103:14...Hospodin k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť...
Žalmy 106:6...chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme...
Žalmy 123:3...Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se,  jsme přesyceni posměchem! jsme přesyceni nadmíru...
Žalmy 123:4... smiluj se, jsme přesyceni posměchem!  jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a...
Žalmy 124:7...jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala! Naše...
Žalmy 132:6... příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kraji Jearim. K...
Žalmy 137:1...Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme...
Žalmy 137:2...plakali, když jsme vzpomínali na Sion. V zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé...
Přísloví 24:12...těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je!...
Izaiáš 8:18...nadějí. Hle - a děti, které mi dal Hospodinjsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupů,...
Izaiáš 16:6...právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o jeho pýše,...
Izaiáš 20:6...pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás...
Izaiáš 25:9...ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj...
Izaiáš 26:12...Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní...
Izaiáš 26:17... když porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před tebou byli my, tak jsme, Hospodine, trpěli...
Izaiáš 26:18...před tebou byli my, tak jsme, Hospodine, trpěliByli jsme těhotní, měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme...
Izaiáš 28:15...kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná...
Izaiáš 42:24...Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli,...
Izaiáš 53:4...bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale...
Izaiáš 53:5... že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl;...
Izaiáš 53:6...- byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil,...
Izaiáš 59:10... O poledni klopýtáme jako v půlnoci, mezi siláky jsme jako umrlci. Všichni mručíme jako medvědi, tklivě...
Izaiáš 63:19...svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupaliJsme jako ti, kterým nevládneš věky, jako ti, kteří ...
Izaiáš 64:4...cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme...
Izaiáš 64:5...stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak...
Izaiáš 64:7...svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce...
Izaiáš 64:8... Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je...
Jeremiáš 2:31...Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká:...
Jeremiáš 3:22...vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě,  jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na...
Jeremiáš 3:24...našem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli...
Jeremiáš 3:25...a o dcery. Proto teď uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili...
Jeremiáš 6:24...do boje, Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi...
Jeremiáš 7:10...domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti?...
Jeremiáš 8:8...neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte,...
Jeremiáš 8:14...k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého...
Jeremiáš 8:20...marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění mého lidu zraňuje i ,...
Jeremiáš 14:7... kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje...
Jeremiáš 14:20... a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlí; naši otcové se provinili a i my jsme proti tobě...
Jeremiáš 16:10...nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se provinili? Copak jsme proti Hospodinu, svému Bohu,...
Jeremiáš 25:7...výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu...
Jeremiáš 35:10...ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanechJsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se přesně...
Jeremiáš 35:11... jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král Nabukadnezar, řekli jsme si: Pojďme se před...
Jeremiáš 44:17... co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopakbudeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit...
Jeremiáš 44:18...a nic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet ...
Jeremiáš 44:19...hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby....
Jeremiáš 44:25...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme...
Jeremiáš 48:14...za Bét-el, tu svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben,...
Jeremiáš 48:29...Buďte jako holubice nad srázem hnízdící. Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom, jak se...
Jeremiáš 50:7...je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé...
Jeremiáš 51:9...balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý...
Jeremiáš 51:51... daleké zemi, myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně...
Pláč 2:16...tebe. Pohvizdují a cení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali a dočkali jsme...
Pláč 3:42... ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se - a ty jsi přestal...
Pláč 4:17...ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali, nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze...
Pláč 4:18...to nás zachránit. Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se naplnily, ano,...
Pláč 4:20...poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dechbyl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám ...
Pláč 5:1...se brzy odhalí! Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví...
Pláč 5:3...připadlo cizím, naše domy patří cizákůmJsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď...
Pláč 5:16... Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad...
Ezechiel 37:11...šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme...
Daniel 2:23...a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi...
Daniel 3:24... Vstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti...
Daniel 9:5...kdo milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a...
Daniel 9:6...se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k...
Daniel 9:7...Izraele, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě...
Daniel 9:8...králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však soucit a...
Daniel 9:9...Náš Pán Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina,...
Daniel 9:10...jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony,...
Daniel 9:11...v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi...
Daniel 9:13...neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se...
Daniel 9:14...je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi...
Daniel 9:15...ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis...
Ozeáš 10:3...roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli, jak by...
Amos 6:13...radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome...
Abdiáš 1:1...praví Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům:...
Micheáš 4:14...bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! ...
Zachariáš 1:11...andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." Nato...
Zachariáš 8:23...jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" Ortel: Slovo Hospodinovo jde...
Malachiáš 1:4...nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin...
Malachiáš 2:10...Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v...
Matouš 2:2...ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."...
Matouš 7:22... Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém...
Matouš 11:17... které sedí na návsi a volají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste; naříkali jsme, a neplakali...
Matouš 16:7...saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a...
Matouš 17:4... Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě,...
Matouš 17:19...za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti,"...
Matouš 19:27...možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?"...
Matouš 20:12...‚Tihle poslední pracovali jednu hodinutys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli...
Matouš 25:37...' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a...
Matouš 25:38...ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme viděli jako cizince a přijali anebo nahého a...
Matouš 25:39...a přijali anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k...
Matouš 25:44...jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince...
Matouš 27:63...sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech...
Matouš 28:13...‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho...
Marek 2:12... přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy...
Marek 9:5... Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden...
Marek 9:28...domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh...
Marek 9:38... poslal." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu...
Marek 10:28...možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." Ježíš...
Marek 14:58...pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři...
Lukáš 2:48... ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď,...
Lukáš 4:23...mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde...
Lukáš 5:5...k lovu." "Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty,...
Lukáš 5:26...oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když...
Lukáš 7:32...lidi tohoto pokolení? Komu se podobajíJsou jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na...
Lukáš 9:12...a najdou si tam nocleh a stravu, protože tady jsme v pustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst."...
Lukáš 9:33... Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden...
Lukáš 9:49...veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili...
Lukáš 13:26...on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na...
Lukáš 17:10...vám nařízeno, říkejte: ‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do...
Lukáš 18:28...jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." "Amen, říkám...
Lukáš 22:71..."K čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění...
Lukáš 23:2...ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění...
Lukáš 24:21...byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo vykoupit Izrael....
Jan 1:14...se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce jednorozený Syn,...
Jan 1:16...mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl...
Jan 1:41...nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus) a přivedl ho k...
Jan 1:45...) Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše...
Jan 3:11...že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže...
Jan 4:42...řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa."...
Jan 6:69...mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil...
Jan 8:33...pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu...
Jan 8:41...nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho...
Jan 9:24...podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravduJsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník,...
Jan 9:28...jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k...
Jan 9:40...z farizeů stojících poblíž, řekli mu: "CožeJsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste...
Jan 10:30...je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho...
Jan 12:34...jakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč...
Jan 17:22...v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my...
Jan 20:25... tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou,"...
Skutky 2:32... A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od...
Skutky 3:15...a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho...
Skutky 4:9...svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraelejsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo...
Skutky 4:20...vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co...
Skutky 5:23...je nenašli. Vrátili se tedy s hlášením: "Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale...
Skutky 5:28...před Veleradu, velekněz se jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste...
Skutky 5:32... aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh...
Skutky 6:11...proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!" Tím...
Skutky 6:14...tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní...
Skutky 10:33...je hostem v domě Šimona koželuha u moře.' Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme...
Skutky 10:39...soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě....
Skutky 10:41...svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám,...
Skutky 11:12...nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém...
Skutky 14:15... vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se...
Skutky 15:11...unést ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé...
Skutky 15:24...z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám...
Skutky 15:25...takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se svorně shodli, že k vám pošleme své zástupce spolu...
Skutky 15:28...a Silase, kteří vám to vše ústně potvrdí: Shodli jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné...
Skutky 15:36...a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, zjistíme, jak se mají."...
Skutky 16:10...nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás...
Skutky 16:11...povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troady, vydali se přímým směrem k Samothráké a...
Skutky 16:12...a příštího dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem části...
Skutky 16:13... co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit....
Skutky 16:16...v mém domě." A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla...
Skutky 16:28...však hlasitě vykřikl: "Neubližuj si! Všichni jsme tu!" Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a...
Skutky 17:28...a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina,...
Skutky 17:29...básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská...
Skutky 19:2...nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu...
Skutky 20:6...šli napřed a čekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených chlebů vypluli z Filip. Během...
Skutky 20:7...k nim do Troady a strávili jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel...
Skutky 20:13...živého a byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili napřed. Vypluli jsme na lodi k Assu, kde jsme...
Skutky 20:14...Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali jsme ho na palubu a připluli...
Skutky 20:15...jsme ho na palubu a připluli do Mitylény. Odtud jsme pokračovali dál a druhého dne jsme se přiblížili k...
Skutky 21:1...neuvidí. Tak ho doprovázeli k lodi. Když jsme se konečně rozloučili, zvedli jsme kotvy a vypluli...
Skutky 21:2...jsme dorazili na Rhodos a odtud do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie, nalodili se a...
Skutky 21:3...do Fénicie, nalodili se a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se...
Skutky 21:4...v Týru, kde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze...
Skutky 21:5...Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s...
Skutky 21:6...na břehu poklekli a modlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme...
Skutky 21:7...nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše plavba skončila....
Skutky 21:8...jsme bratry a strávili s nimi jeden den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje. Navštívili jsme...
Skutky 21:10...měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam strávili několik dní, dorazil z Judska jeden...
Skutky 21:12...v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů." Když jsme to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s místními učedníky...
Skutky 21:14...Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech...
Skutky 21:15...se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni, a tak jsme se vydali vzhůru do...
Skutky 21:16...Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma,...
Skutky 21:17... u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali....
Skutky 21:25...Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, se vyhýbají masu obětovanému...
Skutky 23:9...někteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo...
Skutky 23:14...k vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme...
Skutky 23:15...důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojdejsme připraveni ho zabít." O léčce se však doslechl syn...
Skutky 24:5...vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že tento muž je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce ...
Skutky 24:6... [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci...
Skutky 26:14...než slunce a obklopilo i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi...
Skutky 27:2...setníku Juliovi z císařského praporu. Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží...
Skutky 27:3...Makedonec Aristarchos z Tesaloniky. Druhého dne jsme přistáli v Sidonu. Julius se k Pavlovi choval vlídně a...
Skutky 27:4...zajít k přátelům, aby se o něj postarali. Když jsme odtud vyrazili, museli jsme kvůli protivětru obeplout...
Skutky 27:5...jsme kvůli protivětru obeplout Kypr. Míjeli jsme pobřeží Kilikie a Pamfylie do přistání v lykijské...
Skutky 27:7...mířící do Itálie a přivedl nás na ni. Řadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, jsme se dostali...
Skutky 27:8...podél Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města...
Skutky 27:9...Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul dokonce i Půst a další plavba by...
Skutky 27:15...a opřel se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet, jsme se dostali do závětří...
Skutky 27:16...nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet,  jsme se dostali do závětří jednoho ostrůvku zvaného Kauda....
Skutky 27:18...se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme...
Skutky 27:19...druhého dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme vlastníma rukama vyhodili lodní výbavu. Bouře...
Skutky 27:27...ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli...
Skutky 28:1...nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. Když jsme se zachránili, zjistili jsme, že se ten ostrov jmenuje...
Skutky 28:10...uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli vyplout, naložili nám, co jsme potřebovali. Po...
Skutky 28:11...nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se znakem Blíženců...
Skutky 28:12...na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali do...
Skutky 28:13...tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali do Regia. Po jednom dni se zvedl jižní...
Skutky 28:14...a tak jsme dalšího dne přistáli v Puteolech. Tam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden...
Skutky 28:21...kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judska a nikdo z bratrů k nám...
Římanům 3:9...mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nužejsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme...
Římanům 5:1...a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho...
Římanům 5:2...skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž...
Římanům 5:6... Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i...
Římanům 5:8...svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví...
Římanům 5:9...zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníciJsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme...
Římanům 5:10...spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvemJestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni...
Římanům 6:2...Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do...
Římanům 6:3...my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni...
Římanům 6:4... byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl...
Římanům 6:5...Otcovou slávou - i my vkročili do nového životaJsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme...
Římanům 6:8...zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít....
Římanům 7:5... Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně,...
Římanům 7:6...tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni,...
Římanům 8:16...Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové,...
Římanům 8:17...dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží...
Římanům 8:24...přijetí za syny, to jest vykoupení svého tělaByli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět,...
Římanům 12:5...stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě...
Římanům 13:11...se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto...
1. Korintským 2:12...Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha...
1. Korintským 3:9...svou vlastní odplatu za svou vlastní práciJsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží...
1. Korintským 4:10...stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my...
1. Korintským 4:13...když nás pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu....
1. Korintským 8:1...o maso obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska...
1. Korintským 9:11...v naději, že bude mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom...
1. Korintským 9:12...vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky...
1. Korintským 10:11...zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahubylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci...
1. Korintským 10:17...Kristova těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb....
1. Korintským 10:22...Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivostiJsme snad silnější než on? "Všechno smím" - budiž, ale ne...
1. Korintským 12:13...tělo. A právě takové je to s Kristem.  jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni...
1. Korintským 15:15...se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil -...
1. Korintským 15:19... Máme-li v Kristu naději pouze pro tento životjsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen...
1. Korintským 15:49... a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme...
2. Korintským 1:4... mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro...
2. Korintským 1:6... je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme potěšováni, je to opět pro vaše povzbuzení (které se...
2. Korintským 1:8...nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme ...
2. Korintským 1:9...jsme přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo,...
2. Korintským 1:12... Naší chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti...
2. Korintským 1:19..."ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , Silvanus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl...
2. Korintským 2:15...skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou...
2. Korintským 2:16...zachraňováni, i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k...
2. Korintským 3:5...takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco...
2. Korintským 3:12...je to, co zůstává! Právě díky této naději jsme tak směle otevření, ne jako Mojžíš, který si zakrýval...
2. Korintským 3:18...jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k...
2. Korintským 4:1... od slávy k slávě. Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme....
2. Korintským 4:5...Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o násjsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl:...
2. Korintským 4:11...na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem...
2. Korintským 5:2... jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem...
2. Korintským 5:4...jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být...
2. Korintským 5:6...chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž...
2. Korintským 5:11...proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme...
2. Korintským 5:13...se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcemJsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to...
2. Korintským 5:14... je to kvůli vám. Kristova láska nás zavazujeJsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak...
2. Korintským 5:16...proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak....
2. Korintským 6:16...Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v...
2. Korintským 7:2...posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho nepodvedli....
2. Korintským 7:3...nikoho nepodvedli. Neříkám to jako výčitku - jak jsem řekl, máme vás v srdcích, takže jsme s vámi spojeni...
2. Korintským 7:5...přes všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech...
2. Korintským 7:13...před Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo,...
2. Korintským 7:14...na duchu, takže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil. Jako jsme vám všechno říkali...
2. Korintským 8:5...na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle...
2. Korintským 8:6...především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již...
2. Korintským 8:7...poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle...
2. Korintským 8:22...s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď...
2. Korintským 10:11...a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech,...
2. Korintským 10:14...vyměřil Bůh - působiště, které zahrnuje i vásNení pravda, že se neúměrně rozpínáme, když do svého...
2. Korintským 11:4...někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého...
2. Korintským 12:18...skrze někoho, koho jsem k vám poslal? Požádal jsem o pomoc Tita a poslal jsem s ním jednoho bratra. Že by...
2. Korintským 13:4...vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocnýByl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my...
2. Korintským 13:6...jste ovšem selhali. Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali. Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali...
Galatským 1:8...z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, je proklet! Znovu opakuji, co jsme ...
Galatským 1:9...vám kázali, je proklet! Znovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to,...
Galatským 2:5...Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro vás byla...
Galatským 2:15...Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka...
Galatským 2:16...Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli...
Galatským 2:17...v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V...
Galatským 3:23...na víře v Ježíše Krista. Než přišla vírabyli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla...
Galatským 4:3...otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni...
Efeským 1:11...Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvoleníbyli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který...
Efeským 1:12...rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou...
Efeským 2:3...nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem....
Efeským 2:10...to ze skutků, aby se nikdo nechlubilJsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k...
Efeským 4:4... Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest...
Efeským 4:25...lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;"...
Efeským 5:30...živí a opatruje, tak jako Kristus svou církevJsme přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku -...
Filipským 3:15...nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém...
Filipským 3:16...smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale došli, toho se držme. Bratři, následujte...
Koloským 1:4...Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce,...
Koloským 1:9...také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit...
1. Tesalonickým 1:5... v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův...
1. Tesalonickým 1:9...nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu,...
1. Tesalonickým 2:1...od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli...
1. Tesalonickým 2:2...sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme...
1. Tesalonickým 2:5... ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání...
1. Tesalonickým 2:6...zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek! Také jsme nestáli o lidskou chválu, od vás nebo od jiných,...
1. Tesalonickým 2:7...chválu, od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost....
1. Tesalonickým 2:8...své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své...
1. Tesalonickým 2:9...vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a...
1. Tesalonickým 2:10...a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně,...
1. Tesalonickým 2:11...zbožně, spravedlivě a bezúhonně. Víte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým...
1. Tesalonickým 2:12...vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem...
1. Tesalonickým 2:17...konečný hněv na dopadá. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to...
1. Tesalonickým 2:18...snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale...
1. Tesalonickým 3:1... právě vy jste naše sláva a radost! Když  jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se...
1. Tesalonickým 3:2...jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v...
1. Tesalonickým 3:4... Víte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká...
1. Tesalonickým 4:2...se líbili Bohu. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto:...
1. Tesalonickým 4:6...nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci...
1. Tesalonickým 4:11...se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak...
2. Tesalonickým 2:15... bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš...
2. Tesalonickým 3:2... je přijímáno s úctou tak jako u vás a  jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne...
2. Tesalonickým 3:4...však věrný - on vás posílí a ochrání od zléhoJsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a...
2. Tesalonickým 3:7...víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali....
2. Tesalonickým 3:8...náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se...
2. Tesalonickým 3:9... Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u...
2. Tesalonickým 3:10...chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo:...
1. Timoteus 6:7... která umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li...
2. Timoteus 2:11...slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravdaJestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli...
2. Timoteus 2:13...kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapřeJestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít...
Titus 3:3...vůči všem lidem vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili...
Titus 3:7...našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného...
Židům 2:1... Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže...
Židům 3:6...to, co mělo být řečeno později, ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme my,...
Židům 3:14...se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrditJsme přece Kristovými společníky - pokud si tu počáteční...
Židům 4:3...vírou. Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. On přece řekl: "Rozhněván jsem tenkrát...
Židům 6:9...čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvímejsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení....
Židům 6:18...nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme...
Židům 7:26...se za přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený...
Židům 10:10... aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše...
Židům 10:26...tím více, čím více vidíte, že se blíží ten denJestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě...
Židům 12:1...nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my...
Židům 12:9...tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali,...
Židům 13:18...vám přece nebylo prospěšné. Modlete se za násJsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech...
1. Petr 2:11... ale teď jste milosrdenství došli. Milovaníjsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám:...
2. Petr 1:3...a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a...
2. Petr 1:16...odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho...
2. Petr 1:18...můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme...
1. Jan 1:1...Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči...
1. Jan 1:2...rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme...
1. Jan 1:3...byl u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl...
1. Jan 1:5...radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a...
1. Jan 1:10...a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není....
1. Jan 2:5...Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil...
1. Jan 3:1...smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď...
1. Jan 3:2...nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme...
1. Jan 3:14...se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry...
1. Jan 3:16... že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život....
1. Jan 4:6...proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha,...
1. Jan 4:10...něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého...
1. Jan 4:14...Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele...
1. Jan 4:16...je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme ....
1. Jan 4:17...smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný...
1. Jan 5:15... kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to,  jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra...
1. Jan 5:19...se, aby se ho ten Zlý nedotýkal. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn...
1. Jan 5:20...a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten...
2. Jan 1:4...a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle...
2. Jan 1:5...bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. V tom je láska,...
2. Jan 1:8... Proto si dejte pozor, abychom neztratili to,  jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu....

Slova obsahující jsme: jsme (755) nejsme (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |