Jsme

Hledám varianty 'jsme' [ tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:2...počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se...
Genesis 1:3...vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil...
Genesis 1:5...tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je...
Genesis 1:8...oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod...
Genesis 1:13...je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobréByl večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od...
Genesis 1:15...budou znameními k určování období, dnů a letbudou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a...
Genesis 1:19...světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobréByl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody...
Genesis 1:23...v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá...
Genesis 1:29...lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu...
Genesis 1:30...leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě životjsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh...
Genesis 1:31...a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hlebylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak...
Genesis 2:1...dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí....
Genesis 2:18...jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou...
Genesis 2:23...ona: kost z mých kostí, tělo z mého tělaBude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To...
Genesis 2:25...stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho ženabyli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních...
Genesis 3:1...všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinilbyl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze...
Genesis 3:5...pojíte z toho stromu, otevřou se vám očibudete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena...
Genesis 3:6...z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a...
Genesis 3:7... Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky....
Genesis 3:9...Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel...
Genesis 3:10...Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem...
Genesis 3:11...nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož...
Genesis 3:12...ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a...
Genesis 3:13... ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a...
Genesis 3:14... Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za tocos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými...
Genesis 3:16..."Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on...
Genesis 3:17...svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ...
Genesis 3:18...dny svého života z budeš jíst v útrapáchbude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny....
Genesis 3:19...a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z...
Genesis 3:20...se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin...
Genesis 3:23...ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady...
Genesis 4:1...počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra....
Genesis 4:7...Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve...
Genesis 4:8...Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho...
Genesis 4:9...zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu...
Genesis 4:10..." odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke...
Genesis 4:11... krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila...
Genesis 4:12...krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi...
Genesis 4:14... "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné zeměbudu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a...
Genesis 4:22...kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo,...
Genesis 4:23..., ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za...
Genesis 4:24... zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobilBude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn...
Genesis 4:25...ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka...
Genesis 5:2...je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo...
Genesis 5:3...byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke...
Genesis 5:6...žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil...
Genesis 5:9...žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil...
Genesis 5:12...žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození...
Genesis 5:15...žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození...
Genesis 5:18...žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha...
Genesis 5:21...žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození...
Genesis 5:25...Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Po zplození...
Genesis 5:28...žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe,...
Genesis 5:32...žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když...
Genesis 6:2...a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž...
Genesis 6:4...k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin...
Genesis 6:5...a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcíchjsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil...
Genesis 6:7...se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:9...nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe...
Genesis 6:11...tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na...
Genesis 6:12...a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hlebyla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh...
Genesis 6:15...zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V...
Genesis 6:19...po páru od každého druhu, aby přežili s tebouBude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých...
Genesis 7:1..."Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný...
Genesis 7:4...potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno...
Genesis 7:6...všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli...
Genesis 7:10... jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku...
Genesis 7:20...všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů....
Genesis 7:23... po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v...
Genesis 8:1...Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila....
Genesis 8:14...osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 8:21..." nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy ...
Genesis 8:22... nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a...
Genesis 9:2... co se hýbe po zemi, i všechny mořské rybyjsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám...
Genesis 9:3...vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené...
Genesis 9:5...je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat...
Genesis 9:6...jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh...
Genesis 9:13...příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím...
Genesis 9:16...vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl...
Genesis 9:17...Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové,...
Genesis 9:18...na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archybyli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito...
Genesis 9:19...a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země....
Genesis 9:20...z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a...
Genesis 9:23... Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otceByli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce...
Genesis 9:25...mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!"...
Genesis 9:26...otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh...
Genesis 9:27...Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let...
Genesis 10:1...žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se...
Genesis 10:2...potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras....
Genesis 10:6...zemí, jazyků, rodů a národností. Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. Synové Habeše: Seba,...
Genesis 10:9...Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemiByl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako...
Genesis 10:10...Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z země...
Genesis 10:20...Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a...
Genesis 10:22...Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc,...
Genesis 10:25...se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan....
Genesis 10:29... Šebu, Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od...
Genesis 10:31...od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a...
Genesis 10:32...podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností;...
Genesis 11:30... dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Saraj však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama,...
Genesis 12:2...národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jménobudeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo...
Genesis 12:4... a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranubylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou...
Genesis 12:11...řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!'...
Genesis 12:13..., ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky...
Genesis 12:15...hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo...
Genesis 12:18...velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za...
Genesis 13:2...s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel...
Genesis 13:6...nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto...
Genesis 13:8... mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou...
Genesis 13:10...jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot...
Genesis 13:13...své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od...
Genesis 13:14...Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ....
Genesis 13:16...semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach,...
Genesis 14:2... králi Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé...
Genesis 14:5...roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim, Zuzejce v...
Genesis 14:8...Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k...
Genesis 14:13...Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho...
Genesis 14:14...spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků, narozených...
Genesis 14:17...vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což...
Genesis 14:18...údolí). Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal...
Genesis 14:19...a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země!...
Genesis 14:20...Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!"...
Genesis 14:23...nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli...
Genesis 15:1...dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame,  jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl:...
Genesis 15:3...dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude...
Genesis 15:5...ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdybudeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého...
Genesis 15:7...mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti...
Genesis 15:13... děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež...
Genesis 15:14...a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom...
Genesis 15:15... Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokojibudeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté...
Genesis 15:16...čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila...
Genesis 16:5...Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že...
Genesis 16:8...anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní...
Genesis 16:10...anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé síměBude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl ...
Genesis 16:11...nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hlejsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší,...
Genesis 16:12... Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápeníBude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu;...
Genesis 16:13...Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem...
Genesis 16:16... Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaelebylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi...
Genesis 17:1...Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a...
Genesis 17:4...němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvubudeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram,...
Genesis 17:5...činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham,...
Genesis 17:7...vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná...
Genesis 17:8...i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou...
Genesis 17:9...a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve...
Genesis 17:10...pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u...
Genesis 17:11...obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u...
Genesis 17:12...koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán,...
Genesis 17:13...pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé...
Genesis 17:14...pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezatbude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu."...
Genesis 17:15..." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára,...
Genesis 17:16... Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám jibudou z národy, vzejdou z králové národů." Abraham...
Genesis 17:19...Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem...
Genesis 17:20...věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby...
Genesis 17:23...domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě...
Genesis 17:24... jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané...
Genesis 17:25...devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn...
Genesis 17:26...mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak...
Genesis 17:27...v domě, tak koupení od cizince za penízebyli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u...
Genesis 18:5...chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl,"...
Genesis 18:10...se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do...
Genesis 18:11...vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára  byli velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se...
Genesis 18:12...věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je...
Genesis 18:13...a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný...
Genesis 18:14...čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem...
Genesis 18:15...mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži...
Genesis 18:18... co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání...
Genesis 18:19...dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 18:24...to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným...
Genesis 18:25...- usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak...
Genesis 18:27...- odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti...
Genesis 18:28...Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš...
Genesis 19:5... po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota....
Genesis 19:9..."Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy...
Genesis 19:15... vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel,...
Genesis 19:19...jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můjJsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi...
Genesis 19:21...zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze....
Genesis 19:24...A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheňbylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní...
Genesis 19:31... mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem....
Genesis 19:34...prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc....
Genesis 20:5...ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu...
Genesis 20:6...ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také...
Genesis 20:7...tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorokBude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi...
Genesis 20:11...takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba ...
Genesis 20:13... abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o...
Genesis 20:16... kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 21:4...narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu...
Genesis 21:5...mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izákbylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích!...
Genesis 21:6...mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi...
Genesis 21:7... se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila...
Genesis 21:12...Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním...
Genesis 21:20...měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z...
Genesis 21:23...a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se...
Genesis 21:26...řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel."...
Genesis 21:29...Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na...
Genesis 21:30...sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to...
Genesis 22:1...Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého...
Genesis 22:11...Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on....
Genesis 22:12...ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej!  jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně...
Genesis 22:16...při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého...
Genesis 22:18...dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým...
Genesis 22:20...Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny...
Genesis 23:1... Tachaše a Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron)...
Genesis 23:4...od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, paneJsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v...
Genesis 24:1...Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem...
Genesis 24:5...země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu...
Genesis 24:8...manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovatbudeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj...
Genesis 24:11...Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a...
Genesis 24:14...napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi...
Genesis 24:16... synu Milky a Abrahamova bratra NáchoraByla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže....
Genesis 24:23...váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k...
Genesis 24:24...pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu....
Genesis 24:27...kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána...
Genesis 24:31... Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku?  jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy...
Genesis 24:34...nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice...
Genesis 24:39... a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla...
Genesis 24:41...manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otceBudeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a...
Genesis 24:42...ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože...
Genesis 24:45...určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na...
Genesis 24:46...se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí...
Genesis 24:47...A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera...
Genesis 24:48...navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem...
Genesis 25:3...pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak...
Genesis 25:4... Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni byli...
Genesis 25:8... stár a spokojen pak Abraham vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho...
Genesis 25:13...porodila Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození:...
Genesis 25:16... Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich...
Genesis 25:17...se dožil 137 let. Potom vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od...
Genesis 25:20...syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou...
Genesis 25:21...Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena,...
Genesis 25:23...ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden...
Genesis 25:24...se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako...
Genesis 25:25...lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel prvníbyl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno...
Genesis 25:26...držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi...
Genesis 25:27...mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua...
Genesis 25:30...toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob...
Genesis 26:1...hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k...
Genesis 26:3...zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a  budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám...
Genesis 26:5... že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ponaučení...
Genesis 26:7..."Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouho,...
Genesis 26:8..." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a...
Genesis 26:9...a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že...
Genesis 26:10...zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou...
Genesis 26:16... Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od násJsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel,...
Genesis 26:24... ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou....
Genesis 26:27...ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli:...
Genesis 26:29...do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a...
Genesis 26:32...a pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to...
Genesis 26:34...dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru...
Genesis 27:1...staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a...
Genesis 27:2...jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleďjsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj...
Genesis 27:6...řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi...
Genesis 27:11..."Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto  jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu...
Genesis 27:12...holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a...
Genesis 27:18...otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl...
Genesis 27:19...A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:20..." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože...
Genesis 27:21..."Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil...
Genesis 27:24...bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu...
Genesis 27:29...ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni,...
Genesis 27:32...požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený,...
Genesis 27:33... který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak...
Genesis 27:37...pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 27:40...- daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůryBudeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen...
Genesis 27:42...otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua,...
Genesis 27:45...než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomenecos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud...
Genesis 27:46...Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal...
Genesis 28:13...andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi,...
Genesis 28:14...níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ,...
Genesis 28:15...dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle,  jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu ...
Genesis 28:16..."Na tomto místě je opravdu Hospodin - a  jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné...
Genesis 28:17...hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místoNení to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská...
Genesis 28:20...říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi...
Genesis 28:21...se v pokoji vrátím do svého otcovského domubude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil...
Genesis 28:22... bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho...
Genesis 29:4...v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana,...
Genesis 29:7...jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást."...
Genesis 29:8...a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna...
Genesis 29:9...nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otceByla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého...
Genesis 29:14...o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý...
Genesis 29:15...zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni...
Genesis 29:17...a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval...
Genesis 29:18...dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel."...
Genesis 29:21...řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hlebyla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana....
Genesis 29:26...za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl...
Genesis 29:27...týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil....
Genesis 29:31...je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno...
Genesis 29:32...pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna,...
Genesis 29:33...když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno...
Genesis 29:34..."Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi,...
Genesis 29:35...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála....
Genesis 30:8...druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala...
Genesis 30:13...syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou,...
Genesis 30:16...naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci...
Genesis 30:18...syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno...
Genesis 30:20...mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu...
Genesis 30:26...do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu...
Genesis 30:27..."Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti...
Genesis 30:29...řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To...
Genesis 30:30...jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti...
Genesis 30:31...ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto:...
Genesis 30:32...jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto:...
Genesis 30:42...ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův...
Genesis 31:2...když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl:...
Genesis 31:3...do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a  budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na...
Genesis 31:5...stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou....
Genesis 31:6... Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec ...
Genesis 31:8...mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata....
Genesis 31:10...a dal je mně. Jednou, v době páření dobytkajsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke...
Genesis 31:11...v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď:...
Genesis 31:12...a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše,...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá.  jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi...
Genesis 31:26...v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako...
Genesis 31:27...a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl!...
Genesis 31:28...a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako...
Genesis 31:29... syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé...
Genesis 31:30...‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě....
Genesis 31:31... bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl...
Genesis 31:36...rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš?...
Genesis 31:37...jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož...
Genesis 31:38...to zde před i své druhy, nás dva rozsoudíByl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy...
Genesis 31:39...z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmyjsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal...
Genesis 31:41...v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti...
Genesis 31:43..." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je...
Genesis 31:50... Hospodin nade mnou i tebou drží strážBudeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých...
Genesis 31:51...tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník...
Genesis 31:52...a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že...
Genesis 32:5...‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly,...
Genesis 32:6...voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou...
Genesis 32:7...Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s...
Genesis 32:9..."Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije hobude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal:...
Genesis 32:10...Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu,...
Genesis 32:11... a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému...
Genesis 32:13... že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním...
Genesis 32:29..." odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi...
Genesis 32:31...nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul...
Genesis 33:5...řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím...
Genesis 33:8...se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě...
Genesis 33:11...tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 33:13..." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy;...
Genesis 33:14...můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které...
Genesis 34:5...že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy...
Genesis 34:10...- dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ...
Genesis 34:14...svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se...
Genesis 34:15...to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského pohlaví,...
Genesis 34:16... kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi...
Genesis 34:19... neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a...
Genesis 34:22...ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšembudou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou:...
Genesis 34:24...jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho...
Genesis 34:25... v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema...
Genesis 34:27...pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i...
Genesis 34:28...sestra. Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny...
Genesis 34:29... Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu...
Genesis 34:30... Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země,...
Genesis 35:1...a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své...
Genesis 35:2...Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe,...
Genesis 35:3...oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkostibyl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy...
Genesis 35:6...pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli...
Genesis 35:8...bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Deborabyla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto...
Genesis 35:10...mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu...
Genesis 35:11..." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ...
Genesis 35:12...i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu...
Genesis 35:16... Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když  byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký...
Genesis 35:17... porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala),...
Genesis 35:19...Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřelabyla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak...
Genesis 35:26... Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu....
Genesis 35:29...spokojen se životem pak Izák vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a...
Genesis 36:5...Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi....
Genesis 36:7... daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich...
Genesis 36:10...je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady...
Genesis 36:12...Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady. Synové Reuelovi: Nachat,...
Genesis 36:13...Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi...
Genesis 36:15... vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach. Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova...
Genesis 36:16...Kenaz, kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci...
Genesis 36:17...Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci...
Genesis 36:18...kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy...
Genesis 36:19...z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou...
Genesis 36:20...synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v zemi: Lotan,...
Genesis 36:21... Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové...
Genesis 36:22... Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a...
Genesis 36:29...Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon,...
Genesis 36:31... To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než...
Genesis 36:32... než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba....
Genesis 36:39...Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Toto...
Genesis 36:40... dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst...
Genesis 36:43... kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní...
Genesis 37:2...otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny...
Genesis 37:7...jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a...
Genesis 37:9...ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct...
Genesis 37:10...to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme...
Genesis 37:13...Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat,...
Genesis 37:14..." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A...
Genesis 37:17... kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za...
Genesis 37:20...řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před...
Genesis 37:24...nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli...
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho...
Genesis 37:32...otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodilabyl Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda...
Genesis 38:10...svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy...
Genesis 38:13...na slavnost stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat...
Genesis 38:22..." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná...
Genesis 38:23...to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři...
Genesis 38:24... ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako...
Genesis 38:25...vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala:...
Genesis 38:26... zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s ...
Genesis 38:27...pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku....
Genesis 39:2...dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě...
Genesis 39:5...domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli...
Genesis 39:6...jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla...
Genesis 39:9...než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a...
Genesis 39:14...Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale  jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím,...
Genesis 39:17... Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou...
Genesis 39:18... ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven...
Genesis 39:21... Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu...
Genesis 39:23...nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Po...
Genesis 40:3...velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče...
Genesis 40:4...stráže je svěřil do Josefovy péče. Když  byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského...
Genesis 40:5...oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj...
Genesis 40:6...k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hlebyli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných...
Genesis 40:8...tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl:...
Genesis 40:9...tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na...
Genesis 40:11...pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a...
Genesis 40:12...řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti...
Genesis 40:13...tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřadBudeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když...
Genesis 40:15...o mně zmínil faraonovi a dostal odsud venByl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem...
Genesis 40:16...do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl...
Genesis 40:17...jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona...
Genesis 40:18...odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu -...
Genesis 40:19...o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a...
Genesis 41:7...a pěkných. Vtom se farao probudil a hlebyl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal...
Genesis 41:8...se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny...
Genesis 41:11...velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s...
Genesis 41:12...sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele...
Genesis 41:13...jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal...
Genesis 41:15... přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě,...
Genesis 41:17...odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo...
Genesis 41:19...churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl....
Genesis 41:21...prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako...
Genesis 41:22...předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů,...
Genesis 41:24...klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef...
Genesis 41:28...východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit....
Genesis 41:31...zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi...
Genesis 41:32...hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc...
Genesis 41:38...služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa:...
Genesis 41:40... nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým...
Genesis 41:44...celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě...
Genesis 41:46...země. Když stanul před faraonem, králem Egyptabylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a...
Genesis 41:49...písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi...
Genesis 41:54...hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala...
Genesis 42:2...synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás...
Genesis 42:5...s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a...
Genesis 42:6...byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu,...
Genesis 42:7...nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země,"...
Genesis 42:9...sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!"...
Genesis 42:11... tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji...
Genesis 42:12...nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji...
Genesis 42:13...slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v...
Genesis 42:14...a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je...
Genesis 42:16...z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se,...
Genesis 42:18...zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít....
Genesis 42:19...člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy...
Genesis 42:21...druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti,...
Genesis 42:22...proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste...
Genesis 42:31...mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli...
Genesis 42:32...nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden  není a nejmladší je právě s naším otcem doma v kanaánské...
Genesis 42:33...muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým...
Genesis 42:34...nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho...
Genesis 42:36...otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete...
Genesis 43:6...na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte...
Genesis 43:7...váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne:...
Genesis 43:16...paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a...
Genesis 43:20...domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět...
Genesis 43:21...jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle...
Genesis 43:22...Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to...
Genesis 43:23... kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš...
Genesis 43:27...a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci,...
Genesis 43:29...Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv,...
Genesis 43:30...Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do...
Genesis 43:34...čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak...
Genesis 44:3..." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za...
Genesis 44:5...přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval...
Genesis 44:8...služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme...
Genesis 44:9...služebníků se to najde, zemře a z nás  jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude...
Genesis 44:10...pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní."...
Genesis 44:14...naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil....
Genesis 44:15... Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako ...
Genesis 44:16...věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můjNení se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu...
Genesis 44:17...řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v...
Genesis 44:18...uším. Nehněvej se prosím na svého služebníkajsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých...
Genesis 44:20...svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež...
Genesis 44:21...své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím...
Genesis 44:22...ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho...
Genesis 44:23...svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 44:24...bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a...
Genesis 44:26...nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš...
Genesis 44:28...mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto...
Genesis 44:31...on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho...
Genesis 44:32...otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 45:3... a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj...
Genesis 45:4...svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta....
Genesis 45:5... Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby...
Genesis 45:8...a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on ...
Genesis 45:10...pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mněBudeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví...
Genesis 45:13...mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy...
Genesis 45:15...a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce...
Genesis 45:16...Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům:...
Genesis 45:19...nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své...
Genesis 45:20...se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové...
Genesis 46:2...dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on....
Genesis 46:3..."Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do...
Genesis 46:8...s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob...
Genesis 46:15...Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu...
Genesis 46:18...Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela. To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a...
Genesis 46:22...Gera, Naaman, Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem...
Genesis 46:25...Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel....
Genesis 46:28...přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do...
Genesis 46:32...moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj...
Genesis 46:34...máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové...
Genesis 47:1...se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hlejsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil...
Genesis 47:3...zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové."...
Genesis 47:4...tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu...
Genesis 47:9...trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování...
Genesis 47:13... V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána hladem....
Genesis 47:19...před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo, zůstaneme...
Genesis 47:23... Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo...
Genesis 47:24...pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu!  bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si...
Genesis 47:25...rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být...
Genesis 48:1...lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou...
Genesis 48:2...s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn...
Genesis 48:5...mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich,...
Genesis 48:6...Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nichbudou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod...
Genesis 48:7...proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřelaByli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do...
Genesis 48:9...se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď...
Genesis 48:10...ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči  byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu...
Genesis 48:11...a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal,...
Genesis 48:14...a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl...
Genesis 48:15...chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl,...
Genesis 48:20..." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a...
Genesis 48:21...Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě...
Genesis 48:22...díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob...
Genesis 49:3... naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubenetys můj prvorozený, síly a mého mužství první plod:...
Genesis 49:4...vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil...
Genesis 49:5... lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady...
Genesis 49:8... v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové...
Genesis 49:9...se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako...
Genesis 49:10...zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k...
Genesis 49:12...oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude...
Genesis 49:13...jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je...
Genesis 49:16...nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě...
Genesis 49:17...svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty...
Genesis 49:20...nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je...
Genesis 49:27...z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech...
Genesis 49:29... jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do...
Genesis 49:31... tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je...
Genesis 49:33... stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář,...
Genesis 50:5...‚Hle, umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol...
Genesis 50:9...v gošenském kraji. Jely s nimi i vozy s jezdcibyl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu...
Genesis 50:15...Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám...
Genesis 50:18...jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hlejsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se,...
Genesis 50:20..."Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému,...
Exodus 1:1...ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta,...
Exodus 1:5...z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef  byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a...
Exodus 1:7...bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali,...
Exodus 1:16...nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého...
Exodus 2:4...si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera;...
Exodus 2:6...děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hlebylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla:...
Exodus 2:10... Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne...
Exodus 2:12...tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k...
Exodus 2:14...vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť...
Exodus 2:18...Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec...
Exodus 2:20..."A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že...
Exodus 2:22...Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak...
Exodus 3:4...Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se!...
Exodus 3:6... na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:7...na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i...
Exodus 3:8...jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je...
Exodus 3:9... Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď...
Exodus 3:11...Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že...
Exodus 3:14...‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 3:15...a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi, shromáždi...
Exodus 3:16...Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě....
Exodus 4:6...ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do...
Exodus 4:7...vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhlbyla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a...
Exodus 4:9...Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš...
Exodus 4:10...Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi...
Exodus 4:12...Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš...
Exodus 4:14...Podívej se, ti jde naproti. uvidíbude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu...
Exodus 4:15...naproti. uvidí, bude mít velikou radostBudeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu...
Exodus 4:16...i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude...
Exodus 4:17...a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebouBudeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému...
Exodus 4:21...totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egyptabuď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým...
Exodus 4:23...- Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho...
Exodus 4:25...svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním...
Exodus 5:13...svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení faraonovými...
Exodus 5:14...předáci, ustanovení faraonovými biřicibyli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes...
Exodus 5:16...říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal:...
Exodus 5:21..." na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou...
Exodus 5:22...můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych...
Exodus 5:23...Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu...
Exodus 6:2...jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:3...promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí...
Exodus 6:4...se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi,...
Exodus 6:5... zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a...
Exodus 6:6...si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím...
Exodus 6:7...velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lidbudu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh,...
Exodus 6:8...z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a...
Exodus 6:14... Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena,...
Exodus 6:15... Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle...
Exodus 6:16...kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon...
Exodus 6:19...věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za...
Exodus 6:24... Synové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za...
Exodus 6:25...z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To...
Exodus 6:29...mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co ...
Exodus 6:30...namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď,...
Exodus 7:1... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:2...jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokemBudeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:3...ze své země. však posílím faraonovu hrdostbudu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás...
Exodus 7:5...z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim...
Exodus 7:7...jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovibylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři....
Exodus 7:13... Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 7:16...lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že  jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do...
Exodus 7:18...do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se...
Exodus 7:19...- se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s...
Exodus 7:21...se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané...
Exodus 7:28...Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do...
Exodus 8:5..." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to  být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit,...
Exodus 8:6...farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš!...
Exodus 8:14...kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci...
Exodus 8:15...komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 8:18...Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této...
Exodus 8:20...zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a...
Exodus 8:23...Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal."...
Exodus 8:25...daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To...
Exodus 9:14...lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl...
Exodus 9:15...jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel...
Exodus 9:16...i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti...
Exodus 9:25...egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní...
Exodus 9:28...se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití  bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat."...
Exodus 9:31...před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen měl klasy a len pučel. ...
Exodus 10:1...Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal...
Exodus 10:2...nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o...
Exodus 10:3...praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 10:7...tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu,...
Exodus 10:10...Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte...
Exodus 10:14...noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý...
Exodus 10:16...si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl....
Exodus 10:26...dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopytoBudeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu,...
Exodus 11:3...Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových...
Exodus 11:6...hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na...
Exodus 11:8...' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnoubudou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid,...
Exodus 12:2...v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku....
Exodus 12:4...svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího...
Exodus 12:5...podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sníBudete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z...
Exodus 12:6... ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo kozBudete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce,...
Exodus 12:7...potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a...
Exodus 12:8...i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je...
Exodus 12:11...rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v...
Exodus 12:12...Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy:  jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako...
Exodus 12:13...všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na...
Exodus 12:14...se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost,...
Exodus 12:15...pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze...
Exodus 12:16...z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat...
Exodus 12:17...pouze připravit, co každý potřebuje k jídluBudete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě...
Exodus 12:18... do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich...
Exodus 12:19...nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašenéhobude vyloučen z izraelské obce, to bude host anebo...
Exodus 12:20...izraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete...
Exodus 12:30... dokonce i všechno prvorozené z dobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni...
Exodus 12:31...řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali,...
Exodus 12:32...jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané...
Exodus 12:37...vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také...
Exodus 12:39...chlebové placky, protože ještě nevykynuloByli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si...
Exodus 12:42... kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto...
Exodus 12:43...stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec...
Exodus 12:44... Každý otrok koupený za peníze ho smí jístbude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu...
Exodus 12:47...z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod...
Exodus 12:48... Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí...
Exodus 12:49...jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se...
Exodus 13:3...tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás...
Exodus 13:5... že ti ji , do země oplývající mlékem a medembudete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš...
Exodus 13:6...v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova...
Exodus 13:7...dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic...
Exodus 13:8...‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své...
Exodus 13:9...udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku...
Exodus 13:16...a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele,...
Exodus 13:17...je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí...
Exodus 14:4...Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho...
Exodus 14:5... že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce...
Exodus 14:11...k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl?...
Exodus 14:12...udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, ...
Exodus 14:14...Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy...
Exodus 14:18...i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech...
Exodus 14:19... pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za a...
Exodus 14:20...vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se...
Exodus 14:22...Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali...
Exodus 14:29...však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 15:10...meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod....
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš...
Exodus 15:18... kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a...
Exodus 15:23...přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid...
Exodus 15:26...ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit,...
Exodus 15:27... tvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se...
Exodus 16:3... Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme...
Exodus 16:4..."Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten...
Exodus 16:5... zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli.  budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je...
Exodus 16:7...slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám...
Exodus 16:8... že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete...
Exodus 16:23...řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co...
Exodus 16:26...sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude."...
Exodus 16:28... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a pokyny?...
Exodus 16:29...dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého...
Exodus 16:31... Dům Izraele pak ten pokrm nazval manaByl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako medový...
Exodus 16:32...pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta."...
Exodus 16:34...jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové...
Exodus 17:3...žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi...
Exodus 17:5...stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou...
Exodus 17:6... kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď,  budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do...
Exodus 17:9... se zítra postavím na vrchol pahorkubudu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl...
Exodus 18:3...Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval...
Exodus 18:10...z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky...
Exodus 18:11...vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové -...
Exodus 18:17...pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co dělášnení dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s...
Exodus 18:19... Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu...
Exodus 18:23...si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li tobudeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen...
Exodus 19:4...k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl...
Exodus 19:5...křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedybudete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou...
Exodus 19:6...jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova...
Exodus 19:8...přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova...
Exodus 19:13...hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské rukyBude ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude zvíře...
Exodus 19:18...a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v...
Exodus 19:23...na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'"...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu...
Exodus 20:5...jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůhjsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech...
Exodus 20:8...bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou...
Exodus 20:9...na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je...
Exodus 20:12...den a posvětil jej. Cti svého otce i matku,  jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh....
Exodus 20:19...se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi tybudeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 20:21... zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 20:22...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi...
Exodus 20:24...ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i...
Exodus 21:1... aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského...
Exodus 21:9...ji však podvést tím, že by ji prodal cizincůmJestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako...
Exodus 21:11...na stravě, oděvu ani na manželském stykuJestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít...
Exodus 21:13...Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého...
Exodus 21:16...zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít,  byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by...
Exodus 21:19...nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstanebude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil,...
Exodus 21:20...děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo...
Exodus 21:22... nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde...
Exodus 21:28...býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:30... bude býk ukamenován a zemře i jeho majitelJestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život...
Exodus 21:31... býk potrká něčího syna nebo dcerubude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká...
Exodus 21:32...dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákonaJestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich...
Exodus 21:36...se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal,...
Exodus 22:1...býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi.  Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen...
Exodus 22:2... nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krvíJestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví...
Exodus 22:6...bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předmětybude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj...
Exodus 22:9...zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že...
Exodus 22:11... Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojdeJestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu....
Exodus 22:12...to však bylo ukradeno, majitel dostane náhraduJestliže bylo rozsápáno, přinesou důkaz; rozsápané se...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:20...Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotkuBudeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou...
Exodus 22:23...hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze...
Exodus 22:26...přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se...
Exodus 22:30...dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mněBuďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na...
Exodus 23:9...poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v...
Exodus 23:13...i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých...
Exodus 23:14...se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených...
Exodus 23:15...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm...
Exodus 23:16...sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci...
Exodus 23:20...opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho,...
Exodus 23:22...vaše provinění - vždyť v něm přebývá jménoBudeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám,...
Exodus 23:25...a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusyBudete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému...
Exodus 23:26...vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím...
Exodus 23:30...a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěřBudu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a...
Exodus 24:1... Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš...
Exodus 24:3...zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna...
Exodus 24:7...Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní."...
Exodus 24:10...na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe....
Exodus 24:12...Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník...
Exodus 24:14...tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde za nimi."...
Exodus 24:18...doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin...
Exodus 25:2...mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro...
Exodus 25:10...ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřevabude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a...
Exodus 25:15...truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány....
Exodus 25:17...také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnicibude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká....
Exodus 25:20... Cherubové mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelem k sobě...
Exodus 25:22...vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí,...
Exodus 25:23...Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřevabude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl...
Exodus 25:27...ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby...
Exodus 25:28...akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice...
Exodus 25:30...úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále...
Exodus 25:31..." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat...
Exodus 25:32...vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a...
Exodus 25:33...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším...
Exodus 25:34...prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním...
Exodus 25:35... Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupujíbude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím...
Exodus 25:36...vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z...
Exodus 25:39...zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého...
Exodus 25:40... Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z...
Exodus 26:2...na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny...
Exodus 26:4...rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky....
Exodus 26:6...spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem...
Exodus 26:8...připravíš jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech...
Exodus 26:12...stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o...
Exodus 26:13...přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po...
Exodus 26:16...svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý...
Exodus 26:17...loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš...
Exodus 26:24...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním...
Exodus 26:25...to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozíchBude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek;...
Exodus 26:28... západní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty...
Exodus 26:30... Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a...
Exodus 26:32...sloupech z akáciového dřeva obložených zlatemBudou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech...
Exodus 26:33...dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V...
Exodus 26:37...sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatemBudou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových...
Exodus 27:2... V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři...
Exodus 27:5...kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z...
Exodus 27:7...je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhybudou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej...
Exodus 27:8...dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na...
Exodus 27:9...postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100...
Exodus 27:10... Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné....
Exodus 27:11... Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti...
Exodus 27:12...háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s...
Exodus 27:13...patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se...
Exodus 27:14...přední, východní strana bude široká 50 loketBude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi...
Exodus 27:16...třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 27:17...a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami; jejich háčky budou...
Exodus 27:18...budou stříbrné a jejich patky z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké....
Exodus 27:19...včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí...
Exodus 27:21... před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel....
Exodus 28:3... Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v...
Exodus 28:4...posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná...
Exodus 28:7...okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze...
Exodus 28:8...spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 28:12...efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých...
Exodus 28:16...a šarlatové látky a ze soukaného kmentuBude čtvercový a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký....
Exodus 28:20...řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí  jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak...
Exodus 28:21... jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude...
Exodus 28:28...u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům...
Exodus 28:29...pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích...
Exodus 28:30...Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci;...
Exodus 28:32...plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu,...
Exodus 28:35...jablko, takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při...
Exodus 28:42...plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotubudou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je...
Exodus 28:43...sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo...
Exodus 29:3...mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom...
Exodus 29:21...ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím...
Exodus 29:25...dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť...
Exodus 29:26... Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudíbudeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl....
Exodus 29:28...Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je...
Exodus 29:30...pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu...
Exodus 29:32...maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s...
Exodus 29:33...maso z toho berana s chlebem, který je v košiBudou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo...
Exodus 29:35...Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní....
Exodus 29:36...je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na...
Exodus 29:37... a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář...
Exodus 29:38... Cokoli se dotkne oltáře, bude svaté. Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční...
Exodus 29:39...na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním...
Exodus 29:41...a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou...
Exodus 29:42...u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu...
Exodus 29:43...budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo...
Exodus 29:45...syny posvětím, aby mi konali kněžskou službuBudu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A...
Exodus 29:46...Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že  jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych...
Exodus 30:4...dva zlaté kruhy, a to po obou stranáchBudou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče...
Exodus 30:6...přikrývající Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude...
Exodus 30:7... kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když...
Exodus 30:8...Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude...
Exodus 30:10...smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou...
Exodus 30:12...promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom...
Exodus 30:13...tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno...
Exodus 30:14...Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete...
Exodus 30:15...zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení...
Exodus 30:16...na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů."...
Exodus 30:19...nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 30:20...a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři,...
Exodus 30:21...ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeliBudou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude...
Exodus 30:29...a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíšbudou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté....
Exodus 30:31...kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání....
Exodus 30:33...takovou mast nebo ji vylije na nepovolanéhobude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k...
Exodus 30:36...Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte...
Exodus 30:37...Neuděláte si kadidlo stejného složení jako totoBude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá,...
Exodus 30:38... Každý, kdo takové udělá, aby jím vonělbude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení...
Exodus 31:3...syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí...
Exodus 31:6...dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A...
Exodus 31:11...pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 31:13...po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že  jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je...
Exodus 31:14... musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracovalbude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat,...
Exodus 31:15... bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý...
Exodus 32:5...před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána,...
Exodus 32:7...k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty...
Exodus 32:8... spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu,...
Exodus 32:11... proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč...
Exodus 32:13... Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:16...z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách...
Exodus 32:18...tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není poražených křik - slyším...
Exodus 32:21...Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl:...
Exodus 32:24...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a...
Exodus 32:30..." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu - snad...
Exodus 32:34...proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však...
Exodus 33:1..."Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil...
Exodus 33:3...tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu,...
Exodus 33:5...totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům IzraeleJste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli,...
Exodus 33:7... musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu,...
Exodus 33:12... říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a...
Exodus 33:17...odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl:...
Exodus 34:1...podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav...
Exodus 34:10... vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé...
Exodus 34:18...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci...
Exodus 34:19...prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš...
Exodus 34:24...tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před...
Exodus 34:28...do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez...
Exodus 34:34... Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu...
Exodus 35:2..."Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu,...
Exodus 36:6... přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré...
Exodus 36:7...více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků...
Exodus 36:9...látky s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny...
Exodus 36:11...rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky....
Exodus 36:12...na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon,...
Exodus 36:15...připravili jedenáct takových houní. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech...
Exodus 36:21...svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý...
Exodus 36:29...stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma...
Exodus 36:30... Tak to udělali s oběma rámy v obou rozíchBylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek;...
Exodus 36:38...a příčky obložili zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového...
Exodus 37:1...Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřevabyla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a...
Exodus 37:6...také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnicibyla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká....
Exodus 37:9...rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovniciByli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad...
Exodus 37:10... Vyrobil také stůl z akáciového dřevabyl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl...
Exodus 37:14...ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby...
Exodus 37:19...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším...
Exodus 37:20...prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním...
Exodus 37:21... Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupujíbyl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím...
Exodus 37:22...i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu...
Exodus 37:25...také kadidlový oltář z akáciového dřevaByl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku...
Exodus 38:9...také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet...
Exodus 38:10... Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné....
Exodus 38:11...a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s...
Exodus 38:12...háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti...
Exodus 38:15...a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze...
Exodus 38:16...brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu,...
Exodus 38:17...nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné,...
Exodus 38:18...příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 38:19...háčky; obložení jejich hlavic i jejich příčky byly stříbrné. Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly...
Exodus 38:20... Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku...
Exodus 38:23...všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v...
Exodus 38:24...dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako darbylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně...
Exodus 38:25... Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyně....
Exodus 38:26... podle šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého,...
Exodus 38:29...spojovací příčky. Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky...
Exodus 38:30...jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový...
Exodus 39:2...pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky...
Exodus 39:4...oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako...
Exodus 39:5... aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínalbyl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 39:8...přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré,...
Exodus 39:9...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď...
Exodus 39:13...řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo...
Exodus 39:14...byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na...
Exodus 39:22...efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky....
Exodus 39:23...plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se...
Exodus 39:31... Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:32...turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání...
Exodus 40:9...něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré...
Exodus 40:10...a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak...
Exodus 40:15...syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 40:17... Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho...
Exodus 40:38... nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň,...
Leviticus 1:2..."Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka...
Leviticus 1:4... Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče...
Leviticus 1:15...hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s...
Leviticus 2:8...připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinubude předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme z ...
Leviticus 2:11...moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu...
Leviticus 3:5...spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 4:15...vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu...
Leviticus 4:20...za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smířeníbude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej,...
Leviticus 4:26...kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo z...
Leviticus 4:31... Tak za něj kněz vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést...
Leviticus 4:35...obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší v těchto případech:...
Leviticus 5:4... nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když...
Leviticus 5:8...druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích....
Leviticus 5:9...za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z...
Leviticus 5:10...obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě...
Leviticus 5:11...hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěnoJsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho...
Leviticus 5:12...dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření...
Leviticus 5:13...se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako...
Leviticus 5:16...berana odškodnění vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě...
Leviticus 5:18...hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku...
Leviticus 5:21...věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého bližního okrádat či vydírat anebo když najde...
Leviticus 5:23...ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou...
Leviticus 5:26...za něj před Hospodinem vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a čím se provinil."...
a další...

Slova obsahující jsme: jsme (755) nejsme (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |