Jsi

Hledám pøesnì 'jsi'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 3:9...Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel...
Genesis 3:11...nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož...
Genesis 3:12...ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a...
Genesis 3:19...a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z...
Genesis 4:11... krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila...
Genesis 7:1..."Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný...
Genesis 12:11...řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!'...
Genesis 12:13..., ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky...
Genesis 12:18...velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za...
Genesis 13:14...Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ....
Genesis 15:3...dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude...
Genesis 16:8...anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní...
Genesis 16:11...nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hlejsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší,...
Genesis 16:13...Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem...
Genesis 18:5...chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl,"...
Genesis 19:19...jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můjJsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi...
Genesis 19:21...zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze....
Genesis 20:6...ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi...
Genesis 21:23...a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se...
Genesis 21:26...řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel."...
Genesis 21:29...Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na...
Genesis 22:12...ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej!  jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně...
Genesis 22:16...při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého...
Genesis 22:18...dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, paneJsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v...
Genesis 24:5...země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu...
Genesis 24:14...napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi...
Genesis 24:23...váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k...
Genesis 24:47...A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera...
Genesis 26:9...a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že...
Genesis 26:16... Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od násJsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel,...
Genesis 26:29...do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a...
Genesis 27:18...otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl...
Genesis 27:19...A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:20..." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože...
Genesis 27:21..."Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil...
Genesis 27:24...bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu...
Genesis 27:32...požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený,...
Genesis 27:33... který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak...
Genesis 29:14...o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý...
Genesis 29:15...zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hlebyla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana....
Genesis 30:30...jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá.  jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi...
Genesis 31:27...a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl!...
Genesis 31:28...a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako...
Genesis 31:30...‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě....
Genesis 31:37...jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož...
Genesis 31:39...z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmyjsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal...
Genesis 31:41...v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti...
Genesis 32:10...Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu,...
Genesis 32:11... a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému...
Genesis 32:13... že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním...
Genesis 32:29..." odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi...
Genesis 35:1...a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své...
Genesis 39:9...než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a...
Genesis 39:17... Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou...
Genesis 40:13...tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřadBudeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když...
Genesis 44:18...uším. Nehněvej se prosím na svého služebníkajsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých...
Genesis 44:21...své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím...
Genesis 44:23...svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 45:19...nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své...
Genesis 47:25...rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být...
Genesis 49:4...vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil...
Genesis 49:9...se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako...
Exodus 2:14...vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť...
Exodus 4:9...Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš...
Exodus 4:10...Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi...
Exodus 4:23...- Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho...
Exodus 4:25...svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním...
Exodus 5:22...můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych...
Exodus 7:16...lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní...
Exodus 13:3...tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás...
Exodus 14:11...k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl?...
Exodus 15:10...meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod....
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš...
Exodus 17:3...žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi...
Exodus 17:5...stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou...
Exodus 19:23...na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'"...
Exodus 20:12...den a posvětil jej. Cti svého otce i matku,  jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh....
Exodus 23:15...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm...
Exodus 23:16...sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci...
Exodus 32:7...k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty...
Exodus 32:11... proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč...
Exodus 32:13... Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:21...Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl:...
Exodus 33:1..."Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil...
Exodus 33:12... říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a...
Exodus 34:1...podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav...
Exodus 34:10... vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé...
Exodus 34:18...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci...
Exodus 40:15...syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu....
Leviticus 19:17...bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti...
Numeri 11:11...byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil,...
Numeri 11:12...ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidemByl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo...
Numeri 11:17... se tam postaví s tebou. sestoupímbudu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na...
Numeri 13:27...a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem...
Numeri 14:13...Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí...
Numeri 14:14...této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodinejsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován...
Numeri 14:17...se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi...
Numeri 14:19...odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin...
Numeri 14:20... doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva...
Numeri 16:13... ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás...
Numeri 16:14...Do žádnézemě oplývající mlékem a medemjsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví...
Numeri 21:34... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí....
Numeri 22:30...ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes...
Numeri 22:32...a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti...
Numeri 22:37...hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych...
Numeri 24:12...připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I...
Deuteronomium 1:31... co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí...
Deuteronomium 3:2...u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou....
Deuteronomium 3:21...k vlastnictví, které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno,...
Deuteronomium 3:24...úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc....
Deuteronomium 4:9...se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to...
Deuteronomium 4:33...lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh...
Deuteronomium 4:38...před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví...
Deuteronomium 5:15...tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 5:16...i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,  jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává...
Deuteronomium 6:10... ti v veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil,...
Deuteronomium 6:11...jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a...
Deuteronomium 7:1...- sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a...
Deuteronomium 7:6...kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalteJsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin,...
Deuteronomium 7:15... Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo ...
Deuteronomium 7:19...Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku...
Deuteronomium 8:3...a dopouštěl na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen...
Deuteronomium 9:1...Jordán, abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný...
Deuteronomium 9:2...a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního...
Deuteronomium 9:7...tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy...
Deuteronomium 9:12...řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty...
Deuteronomium 9:26...nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj,...
Deuteronomium 9:28...na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je...
Deuteronomium 9:29... kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou...
Deuteronomium 10:2...truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je...
Deuteronomium 10:21...tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji...
Deuteronomium 11:10...a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval...
Deuteronomium 13:3...se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to...
Deuteronomium 13:7...by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž některému z bohů...
Deuteronomium 13:14...města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři; důkladně se...
Deuteronomium 14:2...si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavuJsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin...
Deuteronomium 14:21...branách, ji sní, nebo ji prodej cizinciJsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v...
Deuteronomium 15:15...čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 15:22...ve svém městě, tak jako gazelu či jelena,  jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji...
Deuteronomium 16:3...sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život...
Deuteronomium 16:4...u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne, nezůstane nic do rána...
Deuteronomium 16:6...jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na místě, které...
Deuteronomium 16:12... sirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato...
Deuteronomium 18:16... jako jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den...
Deuteronomium 18:18...jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co...
Deuteronomium 21:8... Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého...
Deuteronomium 21:14...peníze ani s zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž...
Deuteronomium 22:7...matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastněbyl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na...
Deuteronomium 23:8...prospěch. Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi...
Deuteronomium 23:24...žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 24:18...sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:22...přistěhovalci, sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil...
Deuteronomium 25:18...Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny,...
Deuteronomium 26:10...teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před Hospodina,...
Deuteronomium 26:13...před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi,...
Deuteronomium 26:14... nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve...
Deuteronomium 26:15... a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu...
Deuteronomium 28:20... děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš,...
Deuteronomium 28:33...tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a...
Deuteronomium 28:36...i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím...
Deuteronomium 28:45... Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho...
Deuteronomium 28:47...na tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s radostným a...
Deuteronomium 28:52...nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve všech tvých městech po celé zemi,...
Deuteronomium 28:62...tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen...
Deuteronomium 28:64...národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví...
Deuteronomium 29:2...služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do...
Deuteronomium 32:14...moukou nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi,...
Deuteronomium 32:15...jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jej,...
Deuteronomium 32:18...Skály, která zplodila , na Boha, svého rodičejsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a...
Deuteronomium 33:23...z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova jsi pln,...
Deuteronomium 33:29...v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž...
Jozue 2:17... a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže...
Jozue 2:18...zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázalajestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z...
Jozue 7:7... "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do...
Jozue 7:19...Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil...
Jozue 7:25...všechno do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do...
Jozue 8:2... S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné zboží a...
Jozue 13:1...Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi...
Jozue 14:12...ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná...
Jozue 15:19..."Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s...
Jozue 17:14...nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme...
Soudců 1:15..."Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s...
Soudců 5:4...Hospodine, ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala....
Soudců 5:7...vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěni, než jsi, Deboro, povstala...
Soudců 5:16... V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V...
Soudců 6:36..."Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li...
Soudců 6:37...jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rounoBude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho,...
Soudců 8:1...Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel...
Soudců 8:22...nám - ty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl:...
Soudců 9:38...od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
Soudců 11:2..."V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů...
Soudců 11:12...králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl:...
Soudců 11:25...se držíme toho, co nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův?...
Soudců 11:35... dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je...
Soudců 11:36...je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil -...
Soudců 12:1...a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do...
Soudců 13:3...ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hlebyla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš syna....
Soudců 13:8... Pane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím...
Soudců 13:11... Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl....
Soudců 14:16..."Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil."...
Soudců 15:18...k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám...
Soudců 16:10...odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Achtys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím...
Soudců 16:13...nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
Soudců 16:15...že miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká...
Soudců 17:2...vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro...
Soudců 18:3...se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal...
Růt 2:11...Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou...
Růt 2:13...Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a...
Růt 2:19...také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se tchyně, "kde jsi to...
Růt 3:2...byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě...
Růt 3:9... převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj...
Růt 3:10..."Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi...
Růt 3:11...vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu...
Růt 3:16...Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechno, co pro ni...
Růt 4:4... který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před...
1. Samuel 1:17... na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak...
1. Samuel 1:18...Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když...
1. Samuel 1:26... "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe...
1. Samuel 3:5..." odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal...
1. Samuel 3:6..."Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu,"...
1. Samuel 3:8...znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že...
1. Samuel 8:5...za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty  jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám...
1. Samuel 10:2...potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o...
1. Samuel 12:4...oko? Pokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od...
1. Samuel 13:13...ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin...
1. Samuel 13:14... Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal...
1. Samuel 14:41...se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na ...
1. Samuel 15:19... Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a...
1. Samuel 15:26...se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe....
1. Samuel 15:28...království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho...
1. Samuel 17:28...mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na...
1. Samuel 17:33...se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník odmalička." David mu...
1. Samuel 17:45...Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do ruky, zabiju a...
1. Samuel 17:55...Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho...
1. Samuel 17:58... Hlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka...
1. Samuel 19:5...daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému...
1. Samuel 19:17...z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!"...
1. Samuel 20:3...se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl:...
1. Samuel 20:8..., svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li...
1. Samuel 20:21... Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za...
1. Samuel 20:30... že ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti není hanba! Jsi hanba a ostuda své matky! Dokud bude...
1. Samuel 21:2...ale toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David...
1. Samuel 21:10...odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem....
1. Samuel 22:13...pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi...
1. Samuel 22:23... kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u  jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno:...
1. Samuel 24:13...Hospodin. Hospodin pomstí křivdu, kterou jsi mi způsobil, ale na tebe nesáhnu. Staré přísloví...
1. Samuel 24:18... Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi...
1. Samuel 24:19...dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do...
1. Samuel 25:25...Hlupák, a hlouposti dost. , tvá služebnicejsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď...
1. Samuel 25:26... Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít...
1. Samuel 25:31...ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby...
1. Samuel 26:25...soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ."...
1. Samuel 28:12...Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl ...
1. Samuel 28:15...Samuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul....
1. Samuel 28:18...a dal je tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv...
1. Samuel 29:6...zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodinjsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode...
1. Samuel 29:9...proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale...
1. Samuel 30:13... "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl...
2. Samuel 1:8... pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem...
2. Samuel 1:13... který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce,"...
2. Samuel 1:16...řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného."...
2. Samuel 2:20...ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni...
2. Samuel 3:7... Saulův syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila...
2. Samuel 3:24... takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak...
2. Samuel 3:34..."Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi...
2. Samuel 5:2...tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
2. Samuel 7:19...ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost....
2. Samuel 7:21... Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci....
2. Samuel 7:22...zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není...
2. Samuel 7:23...jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem před...
2. Samuel 7:24... z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich...
2. Samuel 7:25...Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl....
2. Samuel 7:27...upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto...
2. Samuel 7:28...tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a...
2. Samuel 7:29...služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému...
2. Samuel 9:2...jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl....
2. Samuel 12:7...provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Samuel 12:8...a jsem vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do...
2. Samuel 12:9...bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho...
2. Samuel 12:10... Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše...
2. Samuel 12:12...bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to udělám veřejně, před celým...
2. Samuel 12:14...z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj...
2. Samuel 12:21... postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim...
2. Samuel 13:5...prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a dělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde...
2. Samuel 13:16...přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On...
2. Samuel 14:19...v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále...
2. Samuel 15:2...králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z...
2. Samuel 15:19...s námi? Vrať se a zůstaň u nového králeJsi přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys...
2. Samuel 16:4... "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k...
2. Samuel 16:8...syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč ...
2. Samuel 16:17...svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho...
2. Samuel 18:3..."Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás...
2. Samuel 18:11...jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě...
2. Samuel 18:21...jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se....
2. Samuel 19:6...Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobě, tvým synům a...
2. Samuel 19:7... nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic...
2. Samuel 19:26...přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj,...
2. Samuel 19:29...otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké...
2. Samuel 20:17...Joábovi: Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k přišel blíž. "Ano...
2. Samuel 22:29... povýšené však hledíš ponížit. Ty, Hospodinejsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou...
2. Samuel 22:36...v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil!...
2. Samuel 22:37...své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem...
2. Samuel 22:40...je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky...
2. Samuel 22:41... soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
2. Samuel 22:44...Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi!...
1. Královská 1:11...promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán...
1. Královská 1:13...Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn...
1. Královská 1:17...zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po...
1. Královská 1:24...k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne...
1. Královská 1:42...kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval: "Pojď blížJsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu,"...
1. Královská 2:9...ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho...
1. Královská 2:26...si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina...
1. Královská 2:38...a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech...
1. Královská 2:42... dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že...
1. Královská 2:43...na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?"...
1. Královská 2:44...Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na...
1. Královská 3:6...mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou...
1. Královská 3:7...trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. ...
1. Královská 3:11...Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý život, nežádal...
1. Královská 3:12...žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude...
1. Královská 3:13...ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to,  jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny...
1. Královská 8:24...srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otcijsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a...
1. Královská 8:25...splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci,...
1. Královská 8:26...Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh...
1. Královská 8:29... kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o...
1. Královská 8:34...lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela...
1. Královská 8:36...mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad...
1. Královská 8:40...úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k...
1. Královská 8:44... a modlili by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
1. Královská 8:48...modlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k...
1. Královská 8:51...věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta...
1. Královská 8:53...kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země...
1. Královská 9:3...ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil....
1. Královská 10:7...slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem...
1. Královská 11:11...řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti...
1. Královská 13:9...nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil...
1. Královská 13:14...Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?" zeptal se ho....
1. Královská 13:17...ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani...
1. Královská 13:21...‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses...
1. Královská 13:22...ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl:...
1. Královská 14:2...své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok...
1. Královská 14:9...a konal jen to, co je v mých očích správnéTys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak...
1. Královská 16:2...pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses...
1. Královská 17:18...proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?"...
1. Královská 17:24...se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v...
1. Královská 18:7...ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu....
1. Královská 18:17... Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho...
1. Královská 18:36... Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše...
1. Královská 18:37...mi. tento lid pozná, že ty, Hospodinejsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl...
1. Královská 19:15...teď chtějí připravit o život." "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské...
1. Královská 20:9..."Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu."...
1. Královská 20:25...jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi...
1. Královská 20:36...!" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode , zabije lev."...
1. Královská 20:40..." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku...
1. Královská 20:42... Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým...
1. Královská 21:5...za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy:...
1. Královská 21:7...ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No takjsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ...
1. Královská 21:19...zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví Hospodin:...
1. Královská 21:20...krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano,"...
1. Královská 21:22... a jako s domem Baašy, syna Achiášova, protože jsi popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně...
2. Královská 1:4...praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové...
2. Královská 1:6... a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak  není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba,...
2. Královská 1:16...ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak  není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale...
2. Královská 2:2...ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu...
2. Královská 2:4...On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Jericha. Proročtí...
2. Královská 2:6...On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát...
2. Královská 4:16...ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží...
2. Královská 4:30...ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a šel s . Gehazi...
2. Královská 5:8...král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, pozná, že v...
2. Královská 5:25... Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel...
2. Královská 6:22...pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet?...
2. Královská 10:15... syna Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano,...
2. Královská 10:30...v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s...
2. Královská 13:19... Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně...
2. Královská 14:10...šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň...
2. Královská 17:26...Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají...
2. Královská 19:6...pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského...
2. Královská 19:11...nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi -...
2. Královská 19:15... Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil...
2. Královská 19:16... své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to...
2. Královská 19:19...království země poznají, že ty, Hospodinejsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi...
2. Královská 19:22...Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého...
2. Královská 19:25...jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem...
2. Královská 20:19...babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž:...
2. Královská 22:18...praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho...
2. Královská 22:19...Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích...
2. Královská 23:17...a vykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to...
1. Letopisů 11:2...a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
1. Letopisů 17:17... sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi...
1. Letopisů 17:18...vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš...
1. Letopisů 17:19...Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto...
1. Letopisů 17:21...Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem, který sis vykoupil z...
1. Letopisů 17:22... který sis vykoupil z Egypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich...
1. Letopisů 17:23... Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl;...
1. Letopisů 17:25...služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To...
1. Letopisů 17:26...modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní....
1. Letopisů 22:8...postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl...
1. Letopisů 28:3...Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele,...
1. Letopisů 29:10..."Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věky! Tvá je, Hospodine, velikost a síla,...
1. Letopisů 29:11... velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a...
2. Letopisů 1:8...a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil...
2. Letopisů 1:9... Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu...
2. Letopisů 1:11...nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt...
2. Letopisů 2:2...poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho...
2. Letopisů 2:10...jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 6:15...srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otcijsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a...
2. Letopisů 6:16...splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci,...
2. Letopisů 6:17...Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu...
2. Letopisů 6:20... kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o...
2. Letopisů 6:25...lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a...
2. Letopisů 6:27...mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad...
2. Letopisů 6:31...po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k...
2. Letopisů 6:34...modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
2. Letopisů 6:38...a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke...
2. Letopisů 9:6...slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem...
2. Letopisů 14:10...ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece proti tobě neobstojí smrtelník!"...
2. Letopisů 19:2...vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými...
2. Letopisů 19:3...Hospodinův hněv. Našlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v...
2. Letopisů 20:6...a promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech...
2. Letopisů 20:7...je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebouByl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem...
2. Letopisů 20:10...a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleďjsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši...
2. Letopisů 20:11...Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme...
2. Letopisů 21:12...praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále...
2. Letopisů 21:13...králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův....
2. Letopisů 34:26...praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a...
2. Letopisů 34:27...Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům,...
Ezdráš 7:14...touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebouJsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na...
Ezdráš 9:11...po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali:...
Ezdráš 9:13...veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale...
Ezdráš 9:15...a nepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo...
Nehemiáš 1:7...i a můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě hrozně - nedodrželi jsme přikázání, pravidla...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní,...
Nehemiáš 1:10...si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou...
Nehemiáš 6:7...těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě hlásali:...
Nehemiáš 9:5...a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné...
Nehemiáš 9:6... nad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny...
Nehemiáš 9:7...dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru...
Nehemiáš 9:8...Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný, uzavřel jsi s ním...
Nehemiáš 9:9...slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel...
Nehemiáš 9:10... u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen...
Nehemiáš 9:11...trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši....
Nehemiáš 9:12...jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým...
Nehemiáš 9:13...jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi jim...
Nehemiáš 9:14...zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka...
Nehemiáš 9:15...vydal příkazy, nařízení a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi...
Nehemiáš 9:17... Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby...
Nehemiáš 9:19... vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné...
Nehemiáš 9:20...cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel...
Nehemiáš 9:22...nechybělo, oděv nechátral, nohy neotekly. Vydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil....
Nehemiáš 9:23...Chešbonu, i zemi Oga, krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země,...
Nehemiáš 9:24...a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydlelijsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i...
Nehemiáš 9:27...k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v...
Nehemiáš 9:28...si však vydechli, znovu popouzeli, a proto jsi je nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě...
Nehemiáš 9:29...slitování a vždy znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a...
Nehemiáš 9:30...let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali...
Nehemiáš 9:31...je národům světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh...
Nehemiáš 9:33...i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš...
Nehemiáš 9:34... nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost...
Nehemiáš 9:35...své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval, když ještě měli tu širou, úrodnou zemi,...
Nehemiáš 9:36...zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby...
Nehemiáš 9:37...otroci! Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem...
Ester 4:14...domě jako jediná ze všech Židů vyváznešBudeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc...
Ester 6:10...roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského...
Job 1:10...Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co ,...
Job 2:3...Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 4:3... Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala,...
Job 4:4...sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená kolena. Teď došlo na tebe - a neseš to těžce;...
Job 10:9...ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach...
Job 10:10...- to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi zhoustnout...
Job 10:11...jsi zhoustnout jako sýr? Kůží a masem jsi přioděl, kostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi...
Job 10:12...přioděl, kostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech....
Job 10:13...můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda...
Job 10:18... tvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než ...
Job 11:4...umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela...
Job 14:5...umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal...
Job 15:7...rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě?...
Job 15:8...první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti?...
Job 16:7...se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils i nejbližší!...
Job 17:3...oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil...
Job 17:4...jsi - kdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit! Říká...
Job 22:6...musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals jejich...
Job 22:7...vybíral a nahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece...
Job 22:9...svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil ramena...
Job 26:2...na to řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému...
Job 26:3...Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu...
Job 33:8... nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil:...
Job 34:18...Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi řekne: ‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani knížatům...
Job 35:5...Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mrakyjsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš?...
Job 36:17... ke stolu obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soud a spravedlnost se...
Job 38:4...rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu...
Job 38:12... ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy místo Jitřence, aby...
Job 38:17...propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry? Jen pověz,...
Job 38:22...nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť, viděl jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas...
Job 39:19...a do běhu se , koni i s jezdcem se může smátJsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit?...
Job 42:2...na to Hospodinu řekl: "Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo...
Job 42:4... o tajemstvích, jež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a promluvím, budu se ptát a ty ...
Žalmy 2:7...hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a ...
Žalmy 3:4...žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodinejsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K...
Žalmy 8:2...náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi...
Žalmy 8:3...pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys...
Žalmy 8:6...tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem...
Žalmy 8:7...a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a...
Žalmy 9:6...trůn usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky! Konec nepřátel -...
Žalmy 10:1... poznají pohané, že jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách...
Žalmy 10:14...potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho...
Žalmy 12:8...tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodinejsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň!...
Žalmy 16:2... ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu říkámJsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných...
Žalmy 16:11...mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti,...
Žalmy 18:36...v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí,...
Žalmy 18:37...pravicí, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem...
Žalmy 18:40...je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky...
Žalmy 18:41... soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
Žalmy 18:44...Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen...
Žalmy 21:3...se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla S hojným...
Žalmy 21:5...jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné časy prodloužils...
Žalmy 22:2...laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od záchrany, daleko...
Žalmy 22:4...nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové...
Žalmy 22:10... jen ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi...
Žalmy 22:11... u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty!...
Žalmy 23:4...smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků...
Žalmy 25:5...nauč . Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj...
Žalmy 25:21...a přímost kéž střeží , vždyť ty, Hospodinejsi naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení!...
Žalmy 27:9...tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj, Bože ...
Žalmy 30:2...Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat  budu, Hospodine, tys pozdvihl, nenechal jsi nepřátele...
Žalmy 30:4...volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadl!...
Žalmy 30:8...se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodinejsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář...
Žalmy 30:12...mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls...
Žalmy 31:4...skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranouJsi přece skála a tvrz, pro své jméno veď a...
Žalmy 31:5... Vyveď z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha,...
Žalmy 31:8... mou nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal...
Žalmy 31:15...Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel,...
Žalmy 31:20...a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe...
Žalmy 31:23...projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!"...
Žalmy 32:7...k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným jásotem ...
Žalmy 39:5...Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů...
Žalmy 40:7...se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly!...
Žalmy 40:18...je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! ...
Žalmy 42:6...chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 42:10...mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám...
Žalmy 42:12... když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 43:2... zachraň před lstivým a podlým člověkemJsi přece Bůh posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli...
Žalmy 43:5... chválit budu na citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 44:3... v těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy, a je...
Žalmy 44:5...tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Božejsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme...
Žalmy 44:8...nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězstvíTys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy...
Žalmy 44:10...den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi...
Žalmy 44:12... naši protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za...
Žalmy 44:13...jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich...
Žalmy 44:15... všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli...
Žalmy 44:20...neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji šakalů, halil jsi nás šerou...
Žalmy 45:3...jazykem hbitým jak pero písaře: Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti...
Žalmy 50:17...přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s...
Žalmy 51:6...mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samémujsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve...
Žalmy 51:8...narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky učils ...
Žalmy 51:10...mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář...
Žalmy 56:14... složil sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl...
Žalmy 57:2... Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než...
Žalmy 59:10... jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!...
Žalmy 59:12...však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů...
Žalmy 59:18...mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad,...
Žalmy 60:3...údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se k nám....
Žalmy 60:4...prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, se...
Žalmy 60:5...uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým...
Žalmy 60:6...nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní...
Žalmy 61:4... která převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém...
Žalmy 61:6...schovat se! séla sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále...
Žalmy 63:2...Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po...
Žalmy 63:8... při nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě...
Žalmy 65:6...divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spaseníJsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! Ty,...
Žalmy 65:7...Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot...
Žalmy 66:10... našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl...
Žalmy 66:11... tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení....
Žalmy 66:12...naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás...
Žalmy 68:10... Bohem Izraele! Vydatným deštěm, Bože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly...
Žalmy 68:11... V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz,...
Žalmy 68:19...do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se...
Žalmy 68:36... jeho moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid...
Žalmy 69:27...pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti...
Žalmy 70:6...je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! pomoc,...
Žalmy 71:3... nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli....
Žalmy 71:5... jenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodinejsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od...
Žalmy 71:6...od mládí! Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála...
Žalmy 71:7...chvála ! Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou...
Žalmy 71:20...věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu...
Žalmy 71:23...ti žalmy zahraji, Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj...
Žalmy 73:18...jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V...
Žalmy 73:23... jak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi držel za mou pravici. Ty...
Žalmy 74:1...proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce...
Žalmy 74:2...konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu...
Žalmy 74:12...svou pravici z klína nezvedneš? Ty přece, Božejsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi...
Žalmy 74:13...mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy...
Žalmy 74:14...moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na...
Žalmy 74:15...leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi...
Žalmy 74:16...Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i...
Žalmy 74:17...i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi...
Žalmy 76:5... válečné zbraně, meč i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o kořist jsou...
Žalmy 76:8... jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem...
Žalmy 77:15...svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi...
Žalmy 77:16...sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody ,...
Žalmy 77:21...mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm...
Žalmy 80:6...modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U...
Žalmy 80:9...svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo...
Žalmy 80:10... vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila...
Žalmy 80:13... její větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z každý kolemjdoucí...
Žalmy 81:8...zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v soužení a zachránil jsem , vyslyšel jsem z mraků...
Žalmy 83:19...poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodinjsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 85:2...zpěváka. Žalm synů Korachových. Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky...
Žalmy 85:3... Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil...
Žalmy 85:4...hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší...
Žalmy 86:2...nuzný a ubohý! Naživu prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi...
Žalmy 86:5...tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přece, Panejsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo vzývají!...
Žalmy 86:10...tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestu,...
Žalmy 86:13...Vždyť ty miluješ láskou největší, zachránil jsi z hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Bože, proti mně...
Žalmy 86:15...- ti, kdo nestavějí před sebe! Ty ale, Panejsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi...
Žalmy 86:17...se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi potěšil! ...
Žalmy 88:8...propasti. Dolehlo na tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils,...
Žalmy 88:9...jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze svého...
Žalmy 88:19... zaplavují ze všech stran. Přátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm...
Žalmy 89:4...jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému...
Žalmy 89:9...ty - mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho...
Žalmy 89:10...Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln dovedeš...
Žalmy 89:11...bouřícím, vzedmutí jeho vln dovedeš ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky...
Žalmy 89:12...země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i...
Žalmy 89:13...je v něm, ty jsi založil. Sever i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je...
Žalmy 89:18...jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá....
Žalmy 89:20...pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi...
Žalmy 89:27...na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála ...
Žalmy 89:39...navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného ses...
Žalmy 89:40...ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na zem zahodil. Všechny jeho hradby...
Žalmy 89:41...korunu jsi na zem zahodil. Všechny jeho hradby jsi prolomil, jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni...
Žalmy 89:43...drancují, svým sousedům je vydán k tupení! Zvedl jsi pravici jeho nepřátel, rozveselil jsi všechny jeho...
Žalmy 89:44...jsi všechny jeho soupeře. Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji podepřít. Jeho nádheře jsi...
Žalmy 89:45... nechtěls ho v boji podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho...
Žalmy 89:46... jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak dlouho...
Žalmy 89:48...- vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj...
Žalmy 89:50...tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník...
Žalmy 90:1... Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily...
Žalmy 90:2...domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš...
Žalmy 91:2...Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!"...
Žalmy 91:9...odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek,...
Žalmy 92:5...strunami, za doprovodu citery. Svými skutky jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou...
Žalmy 92:9...vyhlazeni byli navždycky. Ty však, Hospodinejsi vyvýšen navěky! Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví,...
Žalmy 93:2...je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají...
Žalmy 97:9... díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodinejsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi...
Žalmy 99:4...svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost v Jákobovi konáš...
Žalmy 99:8...a zákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náštys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i...
Žalmy 102:11...pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak...
Žalmy 102:26...po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona...
Žalmy 102:28...Odložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou...
Žalmy 104:1... Hospodinu! Dobrořeč duše Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi slávou a...
Žalmy 104:2... Bože můj - oděn jsi slávou a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel!...
Žalmy 104:3... nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky,...
Žalmy 104:5...svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec...
Žalmy 104:6... neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou...
Žalmy 104:19...kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy ...
Žalmy 104:24... Kolik je, Hospodine, skutků tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření! Hle, je tu...
Žalmy 104:26...tvorové! Plují v něm lodě a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí,...
Žalmy 109:21... Pane, ty ale zastaň se pro jméno svéJsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to...
Žalmy 109:27...poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodinejsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se...
Žalmy 110:4...se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova...
Žalmy 116:8... duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí....
Žalmy 116:16...Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice...
Žalmy 118:21...Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys zachránil! Kámen...
Žalmy 118:28...v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!...
Žalmy 119:4...nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou...
Žalmy 119:12...tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji...
Žalmy 119:13...prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých svědectví jako z...
Žalmy 119:41...Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo urážejí,...
Žalmy 119:49... Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že...
Žalmy 119:57...- abych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodinejsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost...
Žalmy 119:58... celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky...
Žalmy 119:65... prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal. ...
Žalmy 119:68...jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své zákony. I když ...
Žalmy 119:75... uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi...
Žalmy 119:76... pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj soucit...
Žalmy 119:90... Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak jsi...
Žalmy 119:91...založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon...
Žalmy 119:93...nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása , vždyť...
Žalmy 119:102... Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší...
Žalmy 119:114...ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. ...
Žalmy 119:116...příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své...
Žalmy 119:123... tvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč ...
Žalmy 119:137...- lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která...
Žalmy 119:138... a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá. se...
Žalmy 119:151...Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o...
Žalmy 119:152...příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď na trápení a dej mi...
Žalmy 119:154...nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji přibuď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! ...
Žalmy 119:170... Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty ...
Žalmy 130:4... připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovali!...
Žalmy 138:2...se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil....
Žalmy 138:3...pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! ,...
Žalmy 138:4... Hospodine, všichni králové slaví, uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova...
Žalmy 139:5... to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi na položil. Takové...
Žalmy 139:8...bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí - i tam jsi! Kdybych...
Žalmy 139:13... nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to, jak...
Žalmy 139:16...hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal...
Žalmy 140:7...mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane,...
Žalmy 142:6...nestará! K tobě zní moje volání: Ty, Hospodinejsi skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni...
Žalmy 143:5...na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě...
Žalmy 143:8...mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvéjsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě...
Žalmy 143:10...ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po zemi srovnané....
Přísloví 6:1...se! Synu, pokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen...
Přísloví 6:2...člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil! Nyní se...
Přísloví 9:12...se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudouJsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám...
Přísloví 23:8... "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat...
Přísloví 26:12... tak tupec opakuje vlastní pitomost. Viděl jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se čekat od...
Přísloví 29:20...pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se čekat od...
Kazatel 5:4...totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splňBylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a...
Kazatel 11:9... ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co...
Kazatel 12:1...prchavá! Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých...
Kazatel 12:13...bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání -...
Píseň 1:15...je mi milý můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš jako...
Píseň 1:16... jak krásná, oči máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená,...
Píseň 4:1... v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod...
Píseň 4:7...myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z...
Píseň 4:12...vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi, drahá nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěný....
Píseň 4:15...kořením, s myrhou a aloí a nejlepšími balzámyJsi pramen zahradní, studnice živých vod, bystřina proudící...
Píseň 6:4...můj milý je můj, když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné...
Píseň 7:7...- král je polapen v těch pramíncích! Jak krásná jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se...
Izaiáš 2:6...Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný...
Izaiáš 3:12...a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin...
Izaiáš 9:2...v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují...
Izaiáš 12:1... V ten den řekneš: "Chválím , Hospodinebyls na rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil...
Izaiáš 14:3... od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o babylonském...
Izaiáš 14:8...se z tebe radují i libanonské cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle...
Izaiáš 14:10...hlasem jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha...
Izaiáš 14:12...je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi...
Izaiáš 14:15...rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí, neuvěří svým očím...
Izaiáš 14:19...slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest,...
Izaiáš 14:20...pošlapaná zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil...
Izaiáš 17:10...syny Izraele - všude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto,...
Izaiáš 22:1...Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření,...
Izaiáš 22:18...umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven...
Izaiáš 23:3...jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl...
Izaiáš 25:1...slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a...
Izaiáš 25:2...učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady...
Izaiáš 25:5...proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak výheň zastíní - umlkla...
Izaiáš 26:12...Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní...
Izaiáš 26:14...chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat.  jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť...
Izaiáš 26:15... nenechal jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ, oslavil ses,...
Izaiáš 26:16...Hospodine, hledali ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali modlitby. Jako těhotná, když ...
Izaiáš 27:8...zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým...
Izaiáš 33:1...vypouštíte na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen!...
Izaiáš 37:6...pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského...
Izaiáš 37:11...nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi -...
Izaiáš 37:16... Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil...
Izaiáš 37:17... své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to...
Izaiáš 37:20...království země poznají, že ty, Hospodinejsi jediný!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal:...
Izaiáš 37:23...Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého...
Izaiáš 37:26...jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem...
Izaiáš 38:16... může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil! Hle, ta hořkost nejprudší se...
Izaiáš 38:17...hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny hříchy zahodil jsi pryč....
Izaiáš 39:8...babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž:...
Izaiáš 41:8...modlu hřeby, se nepohne. Ty však, Izraelijsi můj služebník, tebe, Jákobe, jsem si vyvolil - jsi símě...
Izaiáš 41:9...jsi símě Abrahama, mého přítele! Od končin země jsem vychvátil, povolal jsem z krajů nejzazších se...
Izaiáš 42:20...- slepý jako Hospodinův služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš!...
Izaiáš 43:4...jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak ...
Izaiáš 43:22...jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl jsem ti, Izraeli, na...
Izaiáš 43:23...mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem nenutil, neobtěžoval...
Izaiáš 43:24...nenutil, neobtěžoval jsem kadidly. Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí jsi nesvlažil....
Izaiáš 44:17... a říká svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají...
Izaiáš 44:21...Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. jsem vytvořil, jsi můj služebník,...
Izaiáš 45:15...je jen u tebe a není boha kromě něj! Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci...
Izaiáš 47:6...nenazvou nad královstvími královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti...
Izaiáš 47:7... svým jhem jsi i starce krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec...
Izaiáš 47:10...sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v srdci myslela: " - a kdo je...
Izaiáš 47:13...prospějí, třeba někoho vystrašíš! Vyčerpána jsi všemi těmi radami! Jen se teď tví astrologové...
Izaiáš 48:4...jsem je, náhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a...
Izaiáš 48:6... socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy to uznáte? Teď ti...
Izaiáš 48:7...nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel,...
Izaiáš 48:8... abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené....
Izaiáš 49:3...šíp a schoval si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl...
Izaiáš 51:12...radost a veselí; zármutek a úpění je opustí.  jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš...
Izaiáš 51:16...- mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl - ,...
Izaiáš 51:17...země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej, Jeruzaléme, který jsi z ruky...
Izaiáš 54:1...a za viníky se postavil. Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která...
Izaiáš 55:5...učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež neznaly, k tobě poběží kvůli...
Izaiáš 57:7...Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými...
Izaiáš 57:9... jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek...
Izaiáš 57:10... neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik...
Izaiáš 57:11...jsi nepolevila. Koho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na ...
Izaiáš 63:14... tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni...
Izaiáš 63:16...Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se...
Izaiáš 63:17...Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil...
Izaiáš 64:2... se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy - sestoupils a před tebou se...
Izaiáš 64:6... nikdo se neprobouzí, po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal...
Izaiáš 64:7...svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce...
Jeremiáš 1:5...jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem zformoval v matčině lůně, znal jsem . Ještě než...
Jeremiáš 1:7...přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli...
Jeremiáš 2:2...slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak...
Jeremiáš 2:19...Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi ...
Jeremiáš 2:20...ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu...
Jeremiáš 2:23... praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej...
Jeremiáš 2:27... Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je...
Jeremiáš 2:33...však na zapomněl - kolik je to let? Jak jsi šikovná v honbě za milováním! I nejhorší coury teď...
Jeremiáš 3:2...na poušti. Svým smilstvem a svou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat liják a...
Jeremiáš 3:3...přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšťbyla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět. A teď...
Jeremiáš 3:4...zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš...
Jeremiáš 3:13...se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za...
Jeremiáš 3:22...vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě,  jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na...
Jeremiáš 4:10...oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý:...
Jeremiáš 5:3... přece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale necítili bolest, hubils je, ale nedali se...
Jeremiáš 10:6...jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí jsi...
Jeremiáš 12:1...ani jeden z nich." Hospodine, spravedlivý jsi, kdykoli si ti stěžuji; o spravedlnosti chci ale s...
Jeremiáš 12:2...Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil jsi je, zakořenili, rostou a přinášejí plody. Jejich ústům...
Jeremiáš 13:25... jako plevy unášené pouštním vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřil, praví Hospodin, protože...
Jeremiáš 14:9...člověk, jako bojovník, co nedovede zachránitJsi přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě patříme!...
Jeremiáš 14:19...v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč...
Jeremiáš 14:22... Bože náš, to ty! V tebe skládáme nadějijsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se...
Jeremiáš 15:6...Kdo se zastaví zeptat se, jak ti je? Opustil jsi , praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe...
Jeremiáš 15:17...se veselí, neoslavuji s nimi. Sedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil nevolí. Proč bolest...
Jeremiáš 15:18...zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se...
Jeremiáš 17:17...víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou...
Jeremiáš 20:6...tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji...
Jeremiáš 20:7...přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a...
Jeremiáš 22:6..." Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako Gileád, jako libanonský vrcholek. Zbude z...
Jeremiáš 22:21...milenci, neboť jsou všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci...
Jeremiáš 28:6...Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu...
Jeremiáš 28:13...Chananiášovi - Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak...
Jeremiáš 28:15... Chananiáši! Hospodin neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví...
Jeremiáš 28:16... pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku...
Jeremiáš 29:25...zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu lidu v Jeruzalémě a knězi Cefaniášovi, synu...
Jeremiáš 29:27...proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze...
Jeremiáš 31:18...Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý...
Jeremiáš 32:17...se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi -...
Jeremiáš 32:18... ale vinu otců splácíš i jejich potomkůmJsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi...
Jeremiáš 32:19...veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupůJsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech....
Jeremiáš 32:20... tak jak si za své skutky zaslouží. Konal jsi znamení a zázraky v Egyptě a konáš je dodnes v Izraeli...
Jeremiáš 32:21...- tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázraky, mocnou...
Jeremiáš 32:22... vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že jim...
Jeremiáš 32:23... a neřídili se tvým Zákonem. Nic z tohocos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na přivedl všechno...
Jeremiáš 32:24...na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů...
Jeremiáš 36:6...jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je...
Jeremiáš 36:14..."Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu." Baruch, syn Neriášův, tedy vzal svitek...
Jeremiáš 36:17..."Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha. "Diktoval...
Jeremiáš 36:29...Joakimovi pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit...
Jeremiáš 38:22...ženy, které zůstaly v paláci judského králebudou vyvedeny k velitelům babylonského krále a hle, řeknou...
Jeremiáš 38:25... jinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou za tebou a budou vyslýchat:...
Jeremiáš 39:18...zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin." Slovo, které...
Jeremiáš 50:24...být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a byl jsi lapen - ani jsi o tom, Babylone,...
Jeremiáš 51:20...své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou...
Jeremiáš 51:62...nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm...
Pláč 1:10...na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co  bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její...
Pláč 1:21...slyší o mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž přivedeš ten vyhlášený den, kdy je...
Pláč 1:22...zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny nevěry. Je příliš mého sténání,...
Pláč 2:20...dlaně! Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky,...
Pláč 2:21... mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi...
Pláč 2:22...bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v den hněvu...
Pláč 3:42... ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se - a ty jsi přestal...
Pláč 3:43...se - a ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka...
Pláč 3:45...nepřístupný pro modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo...
Pláč 3:56... Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!"...
Pláč 3:57...se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!"...
Pláč 3:58...jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdy,...
Pláč 3:59...Hospodine, vykoupil! křivdy, Hospodine, viděl jsi, pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi pořád...
Pláč 3:60... viděl jsi, pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé úklady....
Pláč 3:61...mstí, jak na chystají samé úklady. Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny úklady, jež na ...
Pláč 5:22...Obnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? ...
Ezechiel 2:6...však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se...
Ezechiel 3:19...jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své...
Ezechiel 3:21...krev ale budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on...
Ezechiel 5:11...tvé přeživší rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil...
Ezechiel 16:3...Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A...
Ezechiel 16:4...Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi...
Ezechiel 16:6... pohodili někam ven jako odporný odpadek. Šel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi...
Ezechiel 16:7...ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Nechal jsem růst jako sazenici v poli, a tak jsi rostla a...
Ezechiel 16:15...proslulosti ses dala do smilstva. Své smilstvo jsi nabízela každému kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala...
Ezechiel 16:16...každému kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila...
Ezechiel 16:17...jsi na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a...
Ezechiel 16:18...mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a ...
Ezechiel 16:19...olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem sytil - jemnou mouku s medem a olejem - jsi...
Ezechiel 16:20... Tak to bylo! praví Panovník Hospodin. Vzala jsi dokonce své syny a dcery, které jsi mi porodila, a...
Ezechiel 16:21...je ke strávení! To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit děti? Odevzdávala jsi je jim,...
Ezechiel 16:22...sis ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda ti!...
Ezechiel 16:25...každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál víc....
Ezechiel 16:26...a smilnila jsi čím dál víc. Smilnila jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s naběhlými údy, a...
Ezechiel 16:27...čím dál víc, jsem se rozezlil! Hle - vztáhl jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé území. Vydal jsem ...
Ezechiel 16:28... které jsi zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi totiž dost; smilnila jsi s...
Ezechiel 16:29...jsi s nimi, ale neměla jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii, zemi...
Ezechiel 16:37...všechny tvé milence, s nimiž ses těšila,  jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě...
Ezechiel 16:43...ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví...
Ezechiel 16:45... o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi...
Ezechiel 16:47... Copak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec nic,...
Ezechiel 16:50...se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom...
Ezechiel 16:52...ohavnostem vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi tím svým sestrám poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem...
Ezechiel 16:54... aby ses musela stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé...
Ezechiel 16:55...se svými dcerami a Samaří se svými dceramibudou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými...
Ezechiel 16:59...se k tobě podle toho, jak ses chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však...
Ezechiel 16:63...ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:4...hnusných model! Provinilo ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které jsi vyrobilo....
Ezechiel 22:24...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni zemiJsi nečistá, v den prchlivosti nebudeš svlažena! Tví...
Ezechiel 23:30...zvrhlost a sprostota ti to způsobila, protože jsi chodila smilnit s pohany a poskvrňovala ses jejich...
Ezechiel 23:35... Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na zapomněla a hodila jsi za hlavu, poneseš...
Ezechiel 23:41...loži ses usadila za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj olej a kadidla. Bývala tam spousta lidí...
Ezechiel 25:3...Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a...
Ezechiel 25:6...Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval...
Ezechiel 26:17... Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři...
Ezechiel 27:3...za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko...
Ezechiel 27:4...Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěn. Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů, na...
Ezechiel 27:25...lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři,...
Ezechiel 27:33...moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží...
Ezechiel 28:2...Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi...
Ezechiel 28:3...bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a žádné tajemství ti není záhadné....
Ezechiel 28:4...tajemství ti není záhadné. Moudrostí a poznáním jsi získal bohatství, zlatem a stříbrem sis truhly naplnil....
Ezechiel 28:5...a stříbrem sis truhly naplnil. V obchodování jsi byl tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli...
Ezechiel 28:6...praví Panovník Hospodin: Protože si myslíš, jak jsi božský, hle - přivedu na tebe cizáky, ty nejukrutnější...
Ezechiel 28:12...Týru a řekni mu - Tak praví Panovník HospodinByl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale...
Ezechiel 28:13...dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásnýByl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben -...
Ezechiel 28:14...připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořenByl jsi pomazaným cherubem, určil jsem za ochránce. Byl...
Ezechiel 28:15...svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházelByl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření -...
Ezechiel 28:16...se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem vykázal z Boží hory, cherube ochránce,...
Ezechiel 28:17...mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem ...
Ezechiel 28:18... aby viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody,...
Ezechiel 28:19... viděli. Všichni, kdo znali mezi národyjsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením - zanikl...
Ezechiel 29:6...Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že  jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí....
Ezechiel 29:7...holí. Jakmile se rukou chopili, praskl jsi a bodl je do podpaží. Jakmile se o tebe opřeli,...
Ezechiel 29:9...a vyhladím z tebe lidi i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem Hospodin. Říkal...
Ezechiel 32:19...Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!'...
Ezechiel 33:9...jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on...
Ezechiel 35:5... že jsem Hospodin. Kvůli své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas...
Ezechiel 38:13...‚Přicházíš se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem,...
Ezechiel 38:17...posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Anojsi to ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své...
Ezechiel 40:4...si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele...
Daniel 2:23...a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi...
Daniel 2:28...se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi,...
Daniel 2:29...v mysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi, ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude...
Daniel 2:30... ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni...
Daniel 2:31...tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to...
Daniel 2:37...povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králijsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc,...
Daniel 2:38...i ptactvo, a učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království,...
Daniel 2:41...bude i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné...
Daniel 2:43...bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se...
Daniel 2:45...pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil...
Daniel 3:10... navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší...
Daniel 3:12...se, bude hozen do rozpálené ohnivé peceJsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou...
Daniel 3:18...ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme."...
Daniel 4:17...jeho výklad o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom...
Daniel 4:19...a v jehož větvích hnízdili ptáci - ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsi a zesílil, tvá mohutnost rostla...
Daniel 4:20...k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká:...
Daniel 4:28..."Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil jsi království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet...
Daniel 5:13...vyloží." A tak Daniela přivedli před krále. "Ty jsi ten Daniel z židovských vyhnanců, které můj královský...
Daniel 5:14...přivedl z Judska?" zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivost...
Daniel 5:22...syn Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes....
Daniel 5:23...sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a konkubínami....
Daniel 5:27...- Bůh tvé kralovánísečetl' a podtrhl. Tekelbyl jsizvážen' na vahách a shledán příliš lehkým. Peres -...
Daniel 6:13...připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích třiceti...
Daniel 6:14...vyhnanec, si z tebe, králi, ani z ediktu, který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své...
Daniel 8:20...určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel...
Daniel 9:7...Izraele, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě...
Daniel 9:12...Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a...
Daniel 9:15...ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis...
Daniel 9:23...tajemství. Hned, jakmile ses začal modlitbyla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi...
Daniel 10:19... Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvilbyl jsem posílen a řekl jsem: "Mluv, pane, neboť jsi ...
Ozeáš 2:25...a nad Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho oslovím: "Jsi můj lid," a on mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" Hospodin...
Ozeáš 4:4...nestěžuje, nikdo nikoho neobviňuje - vždyť jsi to, knězi, právě ty, na koho tu teď žaluji. Potácíš se...
Ozeáš 4:6...odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé potomky. Jak se rozmáhali...
Ozeáš 9:1...se, Izraeli, nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude...
Ozeáš 10:9...nás!" Hřešíš, Izraeli, od gibejských dní, tam jsi se tehdy zastavil. Copak je nepostihl tehdy v Gibeji...
Ozeáš 13:10...zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a...
Ozeáš 14:2...Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s...
Abdiáš 1:15...je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu....
Jonáš 1:8...nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?"...
Jonáš 2:4...z útrob záhrobí, abys vyslyšel volání. Uvrhl jsi do hlubin, doprostřed moře strhl vír. Pohřben...
Jonáš 4:2...Hospodinu modlil: "No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za...
Jonáš 4:10...je líto rostliny?" řekl Hospodin. "Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes...
Micheáš 7:20...Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel...
Nahum 1:14...tesané modly i odlitky. Chystám ti hrobJsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla...
Nahum 3:8...Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené...
Abakuk 1:12... svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý Bože můj. Ty...
Abakuk 1:14...požírá spravedlivějšího, než je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce?...
Abakuk 2:8... se probudí a staneš se jejich kořistí! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení...
Abakuk 2:10... unikl z dosahu všech neštěstí! Vlastnímu domu jsi hanbu připravil, když jsi kosil mnohé národy - vlastním...
Abakuk 2:16...se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se...
Abakuk 2:17...na Libanonu zavalí, tvé vybíjení zvířat  bude děsit - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi...
Abakuk 3:8...tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vyrazil a na svých vozech vítězných?...
Abakuk 3:9...oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a se svíjejí. se...
Abakuk 3:13...kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránit. Vůdce...
Abakuk 3:14...jsi jej od hlavy po paty. séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali...
Zachariáš 4:7...mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí...
Zachariáš 13:3...matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní rodiče, jeho otec...
Malachiáš 2:14...mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle...
Matouš 4:3... Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v...
Matouš 4:6...svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno:...
Matouš 5:25...dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a...
Matouš 6:9... Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé...
Matouš 8:13...pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven....
Matouš 8:29...křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál se páslo veliké stádo...
Matouš 11:3...a poslal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš...
Matouš 11:25...řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi...
Matouš 13:27...tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten...
Matouš 14:28...promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Panejestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě...
Matouš 14:31... Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu. Jakmile pak nastoupili...
Matouš 14:33...pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu...
Matouš 16:16...za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr....
Matouš 16:18...krev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a brány pekel...
a další...

Slova obsahující jsi: jsi (1542) nejsi (17) nejsilnější (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |