Jsem

Hledám pøesnì 'jsem'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 1:29...lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu...
Genesis 1:30...leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě životjsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh...
Genesis 3:10...Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem...
Genesis 3:11...nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož...
Genesis 3:12...ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a...
Genesis 3:13... ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a...
Genesis 4:1...počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra....
Genesis 4:9...zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu...
Genesis 4:23..., ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za...
Genesis 6:7...se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 7:1..."Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný...
Genesis 7:4...potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno...
Genesis 8:21..." nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy ...
Genesis 9:17...Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové,...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za...
Genesis 14:23...nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli...
Genesis 15:1...dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame,  jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl:...
Genesis 15:7...mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti...
Genesis 16:5...Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že...
Genesis 16:13...Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem...
Genesis 17:1...Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a...
Genesis 17:5...činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham,...
Genesis 17:20...věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby...
Genesis 18:12...věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je...
Genesis 18:13...a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný...
Genesis 18:15...mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži...
Genesis 18:19...dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 18:27...- odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti...
Genesis 19:21...zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze....
Genesis 19:34...prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc....
Genesis 20:5...ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu...
Genesis 20:6...ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi...
Genesis 20:11...takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba ...
Genesis 20:13... abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o...
Genesis 20:16... kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 21:7... se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila...
Genesis 21:23...a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se...
Genesis 21:26...řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel."...
Genesis 21:30...sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to...
Genesis 22:1...Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého...
Genesis 22:11...Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on....
Genesis 22:12...ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej!  jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně...
Genesis 23:4...od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás...
Genesis 24:24...pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu....
Genesis 24:31... Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku?  jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy...
Genesis 24:34...nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice...
Genesis 24:39... a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla...
Genesis 24:42...ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože...
Genesis 24:45...určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na...
Genesis 24:46...se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí...
Genesis 24:47...A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera...
Genesis 24:48...navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem...
Genesis 25:30...toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob...
Genesis 26:3...zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a  budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám...
Genesis 26:5... že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ponaučení...
Genesis 26:9...a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že...
Genesis 26:24... ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou....
Genesis 27:1...staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a...
Genesis 27:2...jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleďjsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj...
Genesis 27:6...řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi...
Genesis 27:11..."Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto  jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu...
Genesis 27:19...A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:32...požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený,...
Genesis 27:33... který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak...
Genesis 27:37...pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 28:13...andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi,...
Genesis 28:15...dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle,  jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu ...
Genesis 28:16..."Na tomto místě je opravdu Hospodin - a  jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné...
Genesis 28:22... bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hlebyla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana....
Genesis 29:33...když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno...
Genesis 29:34..."Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi,...
Genesis 30:8...druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala...
Genesis 30:16...naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci...
Genesis 30:18...syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno...
Genesis 30:20...mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu...
Genesis 30:26...do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu...
Genesis 30:27..."Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti...
Genesis 30:29...řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To...
Genesis 30:30...jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti...
Genesis 31:6... Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec ...
Genesis 31:10...a dal je mně. Jednou, v době páření dobytkajsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke...
Genesis 31:11...v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď:...
Genesis 31:12...a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše,...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá.  jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi...
Genesis 31:29... syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé...
Genesis 31:31... bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl...
Genesis 31:36...rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš?...
Genesis 31:38...to zde před i své druhy, nás dva rozsoudíByl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy...
Genesis 31:39...z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmyjsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal...
Genesis 31:41...v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti...
Genesis 31:51...tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník...
Genesis 32:5...‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly,...
Genesis 32:6...voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou...
Genesis 32:11... a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému...
Genesis 32:31...nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul...
Genesis 33:8...se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě...
Genesis 33:11...tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 35:3...oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkostibyl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy...
Genesis 35:11..." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ...
Genesis 35:12...i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu...
Genesis 37:9...ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct...
Genesis 37:13...Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat,...
Genesis 37:17... kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za...
Genesis 38:22..." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná...
Genesis 38:23...to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři...
Genesis 38:25...vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala:...
Genesis 38:26... zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s ...
Genesis 39:14...Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale  jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím,...
Genesis 39:18... ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven...
Genesis 40:9...tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na...
Genesis 40:11...pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a...
Genesis 40:15...o mně zmínil faraonovi a dostal odsud venByl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem...
Genesis 40:16...do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl...
Genesis 41:15... přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě,...
Genesis 41:17...odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo...
Genesis 41:19...churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl....
Genesis 41:21...prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako...
Genesis 41:22...předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů,...
Genesis 41:24...klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef...
Genesis 41:28...východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit....
Genesis 41:44...celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě...
Genesis 42:2...synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás...
Genesis 42:14...a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je...
Genesis 42:18...zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít....
Genesis 42:22...proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste...
Genesis 43:23... kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš...
Genesis 44:28...mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto...
Genesis 44:32...otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 45:3... a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj...
Genesis 45:4...svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta....
Genesis 46:2...dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on....
Genesis 46:3..."Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do...
Genesis 47:23... Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo...
Genesis 48:7...proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřelaByli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do...
Genesis 48:11...a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal,...
Genesis 48:22...díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob...
Genesis 49:31... tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je...
Genesis 50:5...‚Hle, umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol...
Exodus 2:10... Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne...
Exodus 2:22...Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak...
Exodus 3:4...Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se!...
Exodus 3:6... na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:7...na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i...
Exodus 3:8...jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je...
Exodus 3:9... Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď...
Exodus 3:11...Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že...
Exodus 3:14...‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 3:16...Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě....
Exodus 4:21...totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egyptabuď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým...
Exodus 4:23...- Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho...
Exodus 5:23...Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu...
Exodus 6:2...jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:3...promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí...
Exodus 6:4...se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi,...
Exodus 6:5... zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a...
Exodus 6:6...si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím...
Exodus 6:7...velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lidbudu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh,...
Exodus 6:8...z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a...
Exodus 6:29...mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co ...
Exodus 7:1... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:5...z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že  jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do...
Exodus 8:18...Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této...
Exodus 9:15...jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel...
Exodus 9:16...i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti...
Exodus 10:1...Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal...
Exodus 10:2...nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o...
Exodus 10:16...si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl....
Exodus 12:12...Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy:  jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako...
Exodus 12:17...pouze připravit, co každý potřebuje k jídluBudete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě...
Exodus 13:8...‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své...
Exodus 14:4...Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho...
Exodus 14:18...i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech...
Exodus 15:26...ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit,...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete...
Exodus 16:32...pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta."...
Exodus 18:3...Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval...
Exodus 18:11...vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové -...
Exodus 19:4...k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu...
Exodus 20:5...jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůhjsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech...
Exodus 20:22...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi...
Exodus 22:26...přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se...
Exodus 23:13...i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých...
Exodus 23:15...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm...
Exodus 23:20...opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho,...
Exodus 24:12...Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník...
Exodus 28:3... Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v...
Exodus 29:35...Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní....
Exodus 29:46...Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že  jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych...
Exodus 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení...
Exodus 31:3...syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí...
Exodus 31:6...dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A...
Exodus 31:11...pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 31:13...po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že  jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je...
Exodus 32:8... spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu,...
Exodus 32:13... Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:24...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a...
Exodus 32:34...proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však...
Exodus 33:1..."Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil...
Exodus 33:12... říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a...
Exodus 33:17...odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl:...
Exodus 34:18...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci...
Leviticus 6:10...na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze...
Leviticus 7:34...pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a...
Leviticus 8:31...snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z...
Leviticus 10:18...vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na...
Leviticus 11:44...se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť ...
Leviticus 11:45...se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť  jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším...
Leviticus 17:11...z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů....
Leviticus 17:12...životů. Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani...
Leviticus 17:14...tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora,...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:  jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů...
Leviticus 18:4... zachovávejte pravidla a řiďte se jimi.  jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a ...
Leviticus 18:5...pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s...
Leviticus 18:6...obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou.  jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se...
Leviticus 18:21...poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha...
Leviticus 18:30...vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí,...
Leviticus 19:2...k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obciBuďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý...
Leviticus 19:3...matku a svého otce a zachovávejte soboty.  jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a...
Leviticus 19:4...se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů.  jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť...
Leviticus 19:10...upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci.  jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět...
Leviticus 19:12...- tak bys znesvětil jméno svého Boha!  jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani...
Leviticus 19:14...podrážet nohy slepému - boj se svého Boha!  jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled...
Leviticus 19:16...pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního.  jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru....
Leviticus 19:18...lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe.  jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla. Nedávej spolu...
Leviticus 19:25...jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce.  jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se...
Leviticus 19:28...si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování.  jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji...
Leviticus 19:30... soboty a mou svatyni mějte v úctě.  jsem Hospodin. Neobracejte se k vyvolávačům duchů a...
Leviticus 19:31... Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi.  jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci...
Leviticus 19:32... starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha.  jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít...
Leviticus 19:34...ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe -...
Leviticus 19:36... poctivá závaží, poctivou efu a poctivý hin.  jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta....
Leviticus 19:37... pravidla a všechny zákony plňte.  jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:7...a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se posvěťtebuďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte...
Leviticus 20:8...váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je.  jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému...
Leviticus 20:24...všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám...
Leviticus 20:25... ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí,...
Leviticus 20:26... které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistíBuďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem...
Leviticus 21:8...tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého BohaBude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš Posvětitel,...
Leviticus 21:12...něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha!  jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:15... aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť  jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:23...- jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť  jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k...
Leviticus 22:2...svaté - jinak by znesvětili svaté jméno.  jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech...
Leviticus 22:3...svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z...
Leviticus 22:8... že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného.  jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na...
Leviticus 22:9... jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu...
Leviticus 22:16...na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění.  jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:30...snědena téhož dne, nenechte z nic do rána.  jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. ...
Leviticus 22:31... Zachovávejte přikázání a plňte je.  jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu...
Leviticus 22:32...jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 22:33...váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:22...vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do...
Leviticus 23:43...ve stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet...
Leviticus 24:22...kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když...
Leviticus 25:17...bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony...
Leviticus 25:38...ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš.  jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 25:42...své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta:...
Leviticus 25:55...milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které...
Leviticus 26:1...tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou...
Leviticus 26:2... soboty a mou svatyni mějte v úctě.  jsem Hospodin. Jestliže budete následovat pravidla a...
Leviticus 26:13... budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.  jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste...
Leviticus 26:41...byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich...
Leviticus 26:44...si pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si...
Leviticus 26:45...si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle,  jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci...
Numeri 3:13... Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v...
Numeri 3:41...synů Izraele pak pro mne vezmeš levity.  jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů...
Numeri 3:45...levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273...
Numeri 8:16...levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je...
Numeri 8:17... jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil...
Numeri 8:18...namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů...
Numeri 8:19...levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele...
Numeri 10:10... a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech,...
Numeri 11:11...byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil,...
Numeri 11:12...ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidemByl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo...
Numeri 14:11...sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i...
Numeri 14:21..."Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z...
Numeri 14:22...těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne ...
Numeri 14:23...pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo...
Numeri 14:27...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání...
Numeri 14:28...jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste...
Numeri 14:30...jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn...
Numeri 15:41...a plnit je. Budete svatí svému Bohu.  jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Numeri 16:15..."Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich jsem...
Numeri 17:20...s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele,...
Numeri 18:6...Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli...
Numeri 18:8..." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi...
Numeri 18:11...všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Smí...
Numeri 18:12... jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinujsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a...
Numeri 18:19... které synové Izraele odevzdávají Hospodinujsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je...
Numeri 18:20...dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl.  jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle,...
Numeri 18:21...uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví...
Numeri 18:24...nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele...
Numeri 18:26...od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako...
Numeri 21:34... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí....
Numeri 22:28...rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici...
Numeri 22:32...a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti...
Numeri 22:34...Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se...
Numeri 22:37...hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych...
Numeri 22:38...poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu...
Numeri 23:4...Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana."...
Numeri 23:11..."Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a...
Numeri 23:20...to, řekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, to nezvrátím. Nevidí...
Numeri 23:26...Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák...
Numeri 24:10...vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jim ...
Numeri 24:11...žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu...
Numeri 24:12...připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I...
Numeri 25:11...se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu...
Numeri 32:8...Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k...
Numeri 32:11... nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi,...
Numeri 33:53...výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na...
Numeri 33:56...vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." ...
Deuteronomium 1:8...po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 1:9... že ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh...
Deuteronomium 1:15...jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže...
Deuteronomium 1:16...a za představené vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete...
Deuteronomium 1:18... vznesete na a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme...
Deuteronomium 1:20...pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin...
Deuteronomium 1:23...nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene....
Deuteronomium 1:29... a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 1:35...zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn...
Deuteronomium 1:43...středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se...
Deuteronomium 2:5...vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které...
Deuteronomium 2:9...jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam...
Deuteronomium 2:19... V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území...
Deuteronomium 2:24...Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i...
Deuteronomium 2:26...se před tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonu,...
Deuteronomium 3:2...u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou....
Deuteronomium 3:12...lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým -...
Deuteronomium 3:13...Gileádu s celým Bášanem, totiž Ogovo královstvíjsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s...
Deuteronomium 3:15...vesnice, a tak se jmenuje dodnes.) Gileád jsem dal Machirovi. Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal...
Deuteronomium 3:16...jsem dal Machirovi. Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem...
Deuteronomium 3:18...v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za...
Deuteronomium 3:19...množství dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům...
Deuteronomium 3:20... tehdy se vrátíte každý k vlastnictví, které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na...
Deuteronomium 3:21...k vlastnictví, které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno,...
Deuteronomium 3:23...jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal...
Deuteronomium 5:5...hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil...
Deuteronomium 5:6...a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu...
Deuteronomium 5:9...jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůhjsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech...
Deuteronomium 5:28... poví tobě a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a...
Deuteronomium 8:17...srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 9:9...vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky -...
Deuteronomium 9:12...řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty...
Deuteronomium 9:15...mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem...
Deuteronomium 9:16...sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu:...
Deuteronomium 9:17... kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima...
Deuteronomium 9:18...zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím -...
Deuteronomium 9:19...provedli tuto hanebnost a popudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil...
Deuteronomium 9:20...na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to...
Deuteronomium 9:21...modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to telejsem pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil na...
Deuteronomium 9:23...se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého...
Deuteronomium 9:24... Nevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal...
Deuteronomium 9:25...Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a...
Deuteronomium 9:26...nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj,...
Deuteronomium 10:3...roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné...
Deuteronomium 10:5...shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z hory. Desky jsem pak uložil do truhly...
Deuteronomium 10:10... jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl.  jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní...
Deuteronomium 10:11...v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy,...
Deuteronomium 12:11...příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své...
Deuteronomium 12:14...kmenů, tam smíš obětovat své zápalné obětibudeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a...
Deuteronomium 12:21...na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí,...
Deuteronomium 17:3...slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o...
Deuteronomium 18:15... ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od...
Deuteronomium 18:20...opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře stejně, jako kdyby...
Deuteronomium 22:14... a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil...
Deuteronomium 22:16...brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil...
Deuteronomium 22:17...ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství...
Deuteronomium 24:8...pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujte, co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal...
Deuteronomium 26:3... přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že...
Deuteronomium 26:13...před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi,...
Deuteronomium 26:14... nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve...
Deuteronomium 28:45... Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho...
Deuteronomium 28:68...do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete...
Deuteronomium 29:4... oči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly,...
Deuteronomium 29:5... obuv na vašich nohou nezpuchřela, chléb jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste...
Deuteronomium 30:19...si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí....
Deuteronomium 31:5...vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani...
Deuteronomium 31:16...níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv;...
Deuteronomium 31:20...do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do...
Deuteronomium 31:21... je pak potkají hrozné pohromy a souženíbude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude...
Deuteronomium 31:23... Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země,...
Deuteronomium 31:27...Hle, bouříte se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně...
Deuteronomium 31:29... smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 32:26... nad děťátkem i mužem v šedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím...
Deuteronomium 32:39...se vám stanou úkrytem! Prohlédněte - , jen  jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život...
Deuteronomium 32:46...Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je...
Deuteronomium 34:4...po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se...
Jozue 1:3...Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše nohajsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude...
Jozue 1:5...tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám ...
Jozue 1:6...i s tebou. Nenechám samotného a neopustím Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví...
Jozue 2:12...při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině...
Jozue 3:7...Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím...
Jozue 5:9... Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo ...
Jozue 5:14...k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl...
Jozue 6:2... Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy...
Jozue 7:11...Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly klatbě -...
Jozue 7:20...netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan....
Jozue 7:21...mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů...
Jozue 8:1...bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem...
Jozue 10:8... Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou...
Jozue 13:6...tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví...
Jozue 14:7...pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o toběBylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš...
Jozue 14:8...se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale  jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš...
Jozue 14:10... když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako...
Jozue 14:11... dnes tu jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou...
Jozue 20:2...synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo...
Jozue 22:2...polovinu pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I ...
Jozue 23:2... náčelníky, soudci i správci a řekl jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co...
Jozue 23:4...Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i...
Jozue 24:3... kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho celou...
Jozue 24:4...mu mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v...
Jozue 24:5... ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními,...
Jozue 24:6...mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému moři,...
Jozue 24:7...otce dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil...
Jozue 24:8... Po dlouhé době, kterou jste strávili na pouštijsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v Zajordání....
Jozue 24:10... synu Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak...
Jozue 24:11... Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom jste překročili Jordán a přišli k Jerichu. Obyvatelé...
Jozue 24:12... ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva...
Jozue 24:13...krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech,...
Soudců 1:2...Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům...
Soudců 1:7...i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma...
Soudců 2:1...do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem s...
Soudců 2:3... ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním...
Soudců 2:20...a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před...
Soudců 5:9...kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou...
Soudců 6:8...jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele:  jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví....
Soudců 6:9...Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví. Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili....
Soudců 6:10...je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít...
Soudců 6:15...Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou,...
Soudců 6:22...ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine!...
Soudců 7:9...řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi...
Soudců 7:13...svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba....
Soudců 8:2...s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad...
Soudců 8:3...velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na...
Soudců 9:2... nebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm...
Soudců 10:12... Filištíni, Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil?...
Soudců 11:27... Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět?  jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti...
Soudců 11:35... dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je...
Soudců 12:2...hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli...
Soudců 12:3... ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život,...
Soudců 13:6...Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale...
Soudců 13:13...odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, ...
Soudců 13:14...a nejí nic nečistého. dodržuje všechno, co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl:...
Soudců 14:2...se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď s ...
Soudců 14:16..."Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil."...
Soudců 15:2..." řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi."...
Soudců 15:11... "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v mociCos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim...
Soudců 15:16...mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvil,...
Soudců 16:17...prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby ...
Soudců 17:2...vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro...
Soudců 17:9...k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k bydlení,"...
Soudců 18:24...Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč...
Soudců 19:18..."Kam jdeš a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor...
Soudců 20:4... manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje....
Soudců 20:6... Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského...
Růt 1:12...vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděteJsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě...
Růt 1:21...tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte...
Růt 2:10...vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno...
Růt 2:11...Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou...
Růt 2:19...také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se tchyně, "kde jsi to...
Růt 3:12..., že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než ....
Růt 4:4... který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před...
Růt 4:9...před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo...
Růt 4:10... Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovijsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby...
1. Samuel 1:15...Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani...
1. Samuel 1:16...svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji...
1. Samuel 1:20...Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydal s...
1. Samuel 1:26... "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe...
1. Samuel 1:27...stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho...
1. Samuel 2:27...Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci...
1. Samuel 2:28...byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby...
1. Samuel 2:29... Proč tedy pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli ....
1. Samuel 2:30...Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě...
1. Samuel 3:4...truhla. Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem,"...
1. Samuel 3:5..." odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal...
1. Samuel 3:6..."Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu,"...
1. Samuel 3:8...znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že...
1. Samuel 3:12...v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce....
1. Samuel 3:13...proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o...
1. Samuel 3:16...však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí....
1. Samuel 4:16... takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se...
1. Samuel 8:8...králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když opouštěli a...
1. Samuel 9:16... On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek."...
1. Samuel 9:17... Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed...
1. Samuel 9:19...ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na...
1. Samuel 9:21...tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj...
1. Samuel 9:23... Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou."...
1. Samuel 9:24...stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno...
1. Samuel 10:18...řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:  jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vás z ruky...
1. Samuel 12:1...promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad...
1. Samuel 12:2...nad vámi krále. Teď vás tedy povede král.  jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem...
1. Samuel 12:3... Vedl jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným:...
1. Samuel 13:11...naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid...
1. Samuel 13:12...a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si...
1. Samuel 14:7..." odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chcešjsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl:...
1. Samuel 14:29...se podívejte, jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko...
1. Samuel 14:43..." řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz micos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu...
1. Samuel 15:11...Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a...
1. Samuel 15:13... ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně...
1. Samuel 15:20...a zachoval se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na...
1. Samuel 15:24...Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz...
1. Samuel 15:30... Není to přece člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před...
1. Samuel 16:1...Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad...
1. Samuel 16:2..."Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti...
1. Samuel 16:5...pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k...
1. Samuel 16:7...si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský....
1. Samuel 16:18... kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát...
1. Samuel 17:8...stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece...
1. Samuel 17:29...Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David....
1. Samuel 17:35...lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A...
1. Samuel 17:43...ještě chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a...
1. Samuel 18:18...Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli...
1. Samuel 18:23...je to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili,...
1. Samuel 19:3...v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem...
1. Samuel 20:1...Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci...
1. Samuel 20:7...výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se ...
1. Samuel 20:8..., svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li...
1. Samuel 21:3...mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se...
1. Samuel 21:6...neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na...
1. Samuel 21:9...meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův...
1. Samuel 22:9... představený Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k Achimelechovi,...
1. Samuel 22:15...tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. ...
1. Samuel 22:22...na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne....
1. Samuel 24:11...do rukou. Říkali mi, zabiju, ale mně  bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku -...
1. Samuel 24:12...se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem . Pohleď a uznej, že...
1. Samuel 24:18... Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi...
1. Samuel 25:11...To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých...
1. Samuel 25:21...muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně -...
1. Samuel 25:25...Hlupák, a hlouposti dost. , tvá služebnicejsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď...
1. Samuel 25:35... a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy...
1. Samuel 26:18..."Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď...
1. Samuel 26:21...po horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti...
1. Samuel 26:23... Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale  jsem nechtěl vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jako...
1. Samuel 26:24...vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě...
1. Samuel 28:15...Samuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul....
1. Samuel 28:21..."Pohleď, tvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos žádal. Teď...
1. Samuel 29:8...pokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému...
1. Samuel 30:13... "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl...
2. Samuel 1:3...se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se...
2. Samuel 1:6...mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak...
2. Samuel 1:7... uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem:...
2. Samuel 1:8... pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem...
2. Samuel 1:10...ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění...
2. Samuel 1:13... který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce,"...
2. Samuel 1:16...řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného."...
2. Samuel 1:26...Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější...
2. Samuel 2:20...ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni...
2. Samuel 3:8...mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu...
2. Samuel 3:14...Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek."...
2. Samuel 3:39...padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný králjsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad...
2. Samuel 4:10...je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy.  jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít....
2. Samuel 6:21...poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David. "Před...
2. Samuel 7:6...postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece...
2. Samuel 7:7...jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl...
2. Samuel 7:8...Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů -  jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu...
2. Samuel 7:9... od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu IzraeleByl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé...
2. Samuel 7:11...utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti...
2. Samuel 7:15... Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé...
2. Samuel 7:18...přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes ...
2. Samuel 9:6...a poklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David....
2. Samuel 9:8...říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu,...
2. Samuel 9:9..."Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domujsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a...
2. Samuel 11:5... že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše...
2. Samuel 12:7...provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Samuel 12:8...a jsem vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do...
2. Samuel 12:13...udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano,"...
2. Samuel 12:22..."Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se...
2. Samuel 12:27... vyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy...
2. Samuel 14:5..."Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice...
2. Samuel 14:15...od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože...
2. Samuel 14:22...a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král...
2. Samuel 14:32...služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu...
2. Samuel 15:7...mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském...
2. Samuel 15:8...splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento...
2. Samuel 15:26... Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi...
2. Samuel 15:34...se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci,...
2. Samuel 16:18...Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než...
2. Samuel 16:19...komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se...
2. Samuel 17:15...a izraelským stařešinům tak a tak, kdežto  jsem radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi zprávu:...
2. Samuel 18:10... Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?"...
2. Samuel 18:29..., králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav se...
2. Samuel 19:1...chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a...
2. Samuel 19:21...Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes...
2. Samuel 19:23...dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k...
2. Samuel 19:27..."Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s...
2. Samuel 22:4... vítězství - před násilím ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel ...
2. Samuel 22:7... ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem -...
2. Samuel 22:18... mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však...
2. Samuel 22:22...mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou...
2. Samuel 22:23...sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval...
2. Samuel 22:24... od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých....
2. Samuel 22:38...mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je...
2. Samuel 22:39...je, nepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi ...
2. Samuel 22:41... soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
2. Samuel 22:43...- žádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v...
2. Samuel 22:44...Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi!...
2. Samuel 24:10...lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím ,...
2. Samuel 24:17...anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece  jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly tyto...
1. Královská 1:30...můj život z každého soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude...
1. Královská 2:7... neboť se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe...
1. Královská 2:8...Gerova, Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami....
1. Královská 2:42... dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že...
1. Královská 3:7...trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. ...
1. Královská 3:17... " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak...
1. Královská 3:21... že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a vidím - to...
1. Královská 5:22...poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i cypřišové...
1. Královská 6:12...Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíšBudeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně...
1. Královská 8:13..."‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin.  jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel...
1. Královská 8:16...a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného...
1. Královská 8:20...' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn,...
1. Královská 8:21...jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova...
1. Královská 8:27...jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otciBude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani...
1. Královská 8:43...že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti...
1. Královská 8:44... a modlili by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
1. Královská 8:48...modlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k...
1. Královská 8:59... která dal našim otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu...
1. Královská 9:3...ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil....
1. Královská 9:4... jméno. oči i srdce tam zůstanou navždyBudeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako...
1. Královská 9:5...trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy...
1. Královská 9:6...se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a ustanovení, jež jsem vám...
1. Královská 9:7...jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno...
1. Královská 10:6... byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je...
1. Královská 10:7...slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem...
1. Královská 11:11...řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti...
1. Královská 11:13...služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin...
1. Královská 11:32...Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že ...
1. Královská 11:34...život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval přikázání a ustanovení....
1. Královská 11:36...dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu...
1. Královská 11:38...si budeš přát, neboť se staneš králem IzraeleBudeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých...
1. Královská 13:17...ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani...
1. Královská 13:18...a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I  jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz...
1. Královská 13:22...ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl:...
1. Královská 14:7...Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem svému lidu Izraele....
1. Královská 14:8...a učinil vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys...
1. Královská 16:2...pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses...
1. Královská 17:4...Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam živili."...
1. Královská 17:9...do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a...
1. Královská 18:9... "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého...
1. Královská 18:13...hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky?...
1. Královská 18:22...Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu,...
1. Královská 18:36... Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše...
1. Královská 19:10..."Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele...
1. Královská 19:14..."Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele...
1. Královská 19:20...za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení,...
1. Královská 20:5...znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.'...
1. Královská 20:7...ženy a děti i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinové i...
1. Královská 20:13... dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že  jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak...
1. Královská 20:28...ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že  jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a sedmého...
1. Královská 21:6...jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou...
1. Královská 22:17...nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce...
1. Královská 22:18...nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi....
1. Královská 22:19...pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup...
1. Královská 22:34...král svému vozatajovi. "Odvez z bojeJsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel...
2. Královská 1:10...mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z...
2. Královská 1:12...mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe...
2. Královská 2:10...věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní...
2. Královská 2:18...vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli:...
2. Královská 4:28...tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti, ...
2. Královská 5:7...přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje,...
2. Královská 5:11..." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel...
2. Královská 5:12...místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v...
2. Královská 5:15...muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde...
2. Královská 5:26... "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel...
2. Královská 9:3...na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na...
2. Královská 9:6...mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš...
2. Královská 9:12...tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý...
2. Královská 9:26...ortel: ‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli...
2. Královská 10:9... postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval spiknutí proti...
2. Královská 10:30...v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s...
2. Královská 16:7...králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď prosím vysvobodit z...
2. Královská 17:13...a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své...
2. Královská 17:38...cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen...
2. Královská 18:14...vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil jsem. Jakékoli břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode ...
2. Královská 18:25...na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi...
2. Královská 19:20...modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin:...
2. Královská 19:23...přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na...
2. Královská 19:24...jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny...
2. Královská 19:25...jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem...
2. Královská 20:3...k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem...
2. Královská 20:5...praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji...
2. Královská 21:7...řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout...
2. Královská 21:8...kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménuBude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal,...
2. Královská 22:8...Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu...
2. Královská 22:19...Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích...
2. Královská 23:27...ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu....
1. Letopisů 4:9... Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova. Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala...
1. Letopisů 12:18... ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát...
1. Letopisů 15:12... Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim....
1. Letopisů 17:5...mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel v domě,...
1. Letopisů 17:6...z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl...
1. Letopisů 17:7...Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů -  jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael....
1. Letopisů 17:8...z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid IzraelByl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé...
1. Letopisů 17:10...utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny...
1. Letopisů 17:13...postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj...
1. Letopisů 17:16...přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl ...
1. Letopisů 21:8...rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale,...
1. Letopisů 21:17...padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece  jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem...
1. Letopisů 22:7...Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha....
1. Letopisů 22:8...postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl...
1. Letopisů 22:14...statečný. Neboj se a nestrachuj. Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů...
1. Letopisů 28:2...a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla...
1. Letopisů 28:6...Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a ...
1. Letopisů 29:2...pro lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci...
1. Letopisů 29:3...jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám připravil: 3 000 talentů...
1. Letopisů 29:14... vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak...
1. Letopisů 29:17...srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde...
1. Letopisů 29:19... aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé...
2. Letopisů 1:11...nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt...
2. Letopisů 2:5...obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem , abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení...
2. Letopisů 6:2..."‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin.  jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel...
2. Letopisů 6:5...a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského...
2. Letopisů 6:6... aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo jméno, a...
2. Letopisů 6:10...' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn,...
2. Letopisů 6:11...jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou...
2. Letopisů 6:18...slovo, které jsi dal svému služebníku DavidoviBude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa,...
2. Letopisů 6:33...že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys...
2. Letopisů 6:34...modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu,...
2. Letopisů 6:38...a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke...
2. Letopisů 7:12...v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti...
2. Letopisů 7:16... uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno...
2. Letopisů 7:17...navěky. oči i srdce tam zůstanou navždyBudeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše,...
2. Letopisů 7:18... pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez...
2. Letopisů 7:19...odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se...
2. Letopisů 7:20...jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro...
2. Letopisů 9:5... byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je...
2. Letopisů 9:6...slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem...
2. Letopisů 18:16...nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce...
2. Letopisů 18:17...nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi....
2. Letopisů 18:18..."Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup...
2. Letopisů 18:33...král svému vozatajovi. "Odvez z bojeJsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský...
2. Letopisů 25:9... ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu...
2. Letopisů 25:19...a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň...
2. Letopisů 29:10...a naši synové, dcery a ženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele,...
2. Letopisů 32:13...klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem okolním národům?...
2. Letopisů 33:8... v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménuBude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon,...
2. Letopisů 34:15... Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu...
2. Letopisů 34:27...Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům,...
2. Letopisů 35:23... "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu,...
Ezdráš 7:28...mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je...
Ezdráš 8:15...Utaj a Zabud a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili....
Ezdráš 8:16...po levitech, ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana,...
Ezdráš 8:17...spolu s učeným Jojaribem a Elnátanem a poslal jsem je za Idem, představeným levitů v Kasifii. Poučil jsem...
Ezdráš 8:21...bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se...
Ezdráš 8:22...nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na...
Ezdráš 8:24...prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a...
Ezdráš 8:25...a dalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na...
Ezdráš 8:26...jakož i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100...
Ezdráš 8:28...jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je...
Ezdráš 9:3...hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si...
Ezdráš 9:5...shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještě v roztrženém...
Nehemiáš 1:1...Chakaliášova. V měsíci kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy přišel Chanani...
Nehemiáš 1:2...z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování...
Nehemiáš 1:4...jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a...
Nehemiáš 1:9...vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátítebudete zachovávat a plnit přikázání, pak i kdybyste byli...
Nehemiáš 1:11...dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci nísanu...
Nehemiáš 2:1... V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy...
Nehemiáš 2:3...nemocný. Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám...
Nehemiáš 2:4...oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto:...
Nehemiáš 2:5... Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému...
Nehemiáš 2:6...dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby...
Nehemiáš 2:7...rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro...
Nehemiáš 2:9...můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským místodržícím, předal jsem jim...
Nehemiáš 2:11...lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny,...
Nehemiáš 2:12...Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem...
Nehemiáš 2:13...nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k...
Nehemiáš 2:14...hradby a brány poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam ...
Nehemiáš 2:15...zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby....
Nehemiáš 2:16...bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic...
Nehemiáš 2:17... knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme....
Nehemiáš 2:18...hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou...
Nehemiáš 2:20...králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho služebníci a začali jsme...
Nehemiáš 4:7..."Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid...
Nehemiáš 4:8...jejich rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu řekl: "Nebojte...
Nehemiáš 4:13...mečem a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo...
Nehemiáš 4:16...kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni přespávají se svými mládenci v...
Nehemiáš 5:6...vždyť naše pole a vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to...
Nehemiáš 5:7...a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy všichni...
Nehemiáš 5:8...jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své...
Nehemiáš 5:9...nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co dělátenení správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni...
Nehemiáš 5:10...proč hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme toho odírání!...
Nehemiáš 5:12...vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy...
Nehemiáš 5:13...i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: "Každého, kdo...
Nehemiáš 5:14...slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od dvacátého do...
Nehemiáš 5:15...a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali.  jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem...
Nehemiáš 5:16...ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky,...
Nehemiáš 5:18...dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid...
Nehemiáš 5:19...na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab...
Nehemiáš 6:1...Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina...
Nehemiáš 6:3..." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle....
Nehemiáš 6:4...vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a  jsem jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový...
Nehemiáš 6:8...dozví, proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis...
Nehemiáš 6:9... že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale  jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu...
Nehemiáš 6:10... ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna...
Nehemiáš 6:11...zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako může jít do svatyně a...
Nehemiáš 6:12...jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval,...
Nehemiáš 7:1... Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni...
Nehemiáš 7:2... zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti...
Nehemiáš 7:3...muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během...
Nehemiáš 7:5...i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno...
Nehemiáš 12:31...také lid, brány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody...
Nehemiáš 12:38... Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné...
Nehemiáš 13:6...a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce...
Nehemiáš 13:7...o svolení a vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliašib provedl, když...
Nehemiáš 13:8...na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem všechny Tobiášovy rodinné věci vyházel ven z komory....
Nehemiáš 13:9...Tobiášovy rodinné věci vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci...
Nehemiáš 13:10...věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity, takže se...
Nehemiáš 13:11...bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!"...
Nehemiáš 13:13...desátky z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi...
Nehemiáš 13:14...na , Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho službám! V těch...
Nehemiáš 13:15...domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak...
Nehemiáš 13:17...prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal...
Nehemiáš 13:19...branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud...
Nehemiáš 13:21...zboží přenocovat venku před Jeruzalémem.  jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?"...
Nehemiáš 13:22...ruku!" Od doby v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby...
Nehemiáš 13:23...své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také...
Nehemiáš 13:25...ašdodsky anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval...
Nehemiáš 13:28...Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašibabyl zetěm Sanbalata Choronského. Proto jsem ho vykázal ze...
Nehemiáš 13:30...kněžství a smlouvu kněžskou i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i...
Nehemiáš 13:31...i levitské služby, každému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na ,...
Ester 4:11...koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A  jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když byl...
Ester 5:4...král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro...
Ester 5:12...kromě krále nikoho, jenom ! Dokonce jsem k spolu s králem pozván i na zítra! Jenže to...
Ester 8:7...Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester,...
Job 1:7..."Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml...
Job 1:15... zvířata ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl,...
Job 1:16... zasáhl ovce i mládence a všichni shořeli. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl,...
Job 1:17... ukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl,...
Job 1:19...ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato...
Job 1:21...si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k zas navrátím....
Job 2:2..."Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž...
Job 3:11...měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu?...
Job 3:12...nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil?...
Job 3:16... kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež světlo...
Job 3:25...nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám...
Job 4:12...se rozprchne. Dostalo se mi tajné sdělení, ušima jsem jen šepot pochytil. Nočními vidinami byl jsem rozrušen...
Job 4:13... ušima jsem jen šepot pochytil. Nočními vidinami byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach ...
Job 4:14...lidi zmáhá těžký sen. Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi...
Job 4:16...jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je...
Job 5:3...zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí. Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo...
Job 6:10...se svíjím v krutých bolestech, že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak...
Job 6:22...jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'?...
Job 6:24... zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná!...
Job 6:26...upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví...
Job 6:29...lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu! PřestaňteJsem přece v právu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak...
Job 6:30...křivdu! Přestaňte! Jsem přece v právu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by zničilo? ...
Job 7:12...musím promluvit, své hořké duši musím ulevitJsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl...
Job 7:20...člověka?! Proč sis vybral za svůj terčJsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč ...
Job 9:15...slova, abych ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I...
Job 9:20...Jít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný,...
Job 9:21...kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem zvrácenýJsem bezúhonný, co ale na tom záleží - se mi nechce žít!...
Job 9:22...se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná...
Job 9:29...svých trápení - neosvobodíš , to dobře vímJsem předem odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I...
Job 10:7...a po mém hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne...
Job 10:13...můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda...
Job 10:15... abys mi neodpustil žádné přestupky. Pokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem...
Job 11:4...umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela...
Job 12:4...vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu...
Job 13:1... nechá vrávorat je jako opilce. To vše  jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to...
Job 13:18...tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný...
Job 15:17...by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když...
Job 16:2...na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste...
Job 16:12...dal napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil jsem v poklidu - vtom na udeřil, chytil za krk a bil...
Job 16:15... jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín...
Job 19:4...aspoň po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není nic....
Job 19:11...kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti...
Job 19:19...jen co se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost...
Job 23:11... noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil jsem se...
Job 23:12...jsem jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával výroky...
Job 23:15...jistě vykoná, jak to prokázal tolikrát. Proto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh...
Job 23:17... srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale nezmlkl v temnotách, i když mi obličej přikryl...
Job 27:11...rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil....
Job 29:3...lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy...
Job 29:7...smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na...
Job 29:13... Snášela se na žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil...
Job 29:14... vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i...
Job 29:15...spravedlností, právo mi bylo pláštěm i turbanemByl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem...
Job 29:16...jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince....
Job 29:17...chudé, zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek....
Job 29:18...zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak...
Job 29:24...na déšť, na jarní vláhu čekali dychtivě. Když jsem se usmál na , nemohli uvěřit, světlo tváře...
Job 29:25...uvěřit, světlo tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve...
Job 30:9...vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničky, stal jsem se pro příslovím. zdálky jsem jim odporný,...
Job 30:10... stal jsem se pro příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh...
Job 30:19...uškrtit. Do bláta odmrštil, prachu a popelu jsem podobný. Křičím k tobě, a ty neodpovídáš; stojím tu, a...
Job 30:25... když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka?...
Job 30:26...neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno...
Job 31:1...citera, z píšťaly se line pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po...
Job 31:5...na cesty, copak nepočítá všechny krokyJestli jsem v životě jednal falešně, jestli jsem kdy...
Job 31:9...sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněnyJestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem...
Job 31:13...spalující, vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici,...
Job 31:16...nás jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči...
Job 31:17...chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého...
Job 31:18...mládí u jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá...
Job 31:19... od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá...
Job 31:21...nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahřívalJestli ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl,...
Job 31:23... je ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych neobstál!...
Job 31:24...bál, před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou...
Job 31:26...jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval zářící slunce a měsíc putující ve své...
Job 31:29...nebi! Copak těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy...
Job 31:30...copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával...
Job 31:32...ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam...
Job 31:33...své dveře jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu...
Job 31:34...Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu...
Job 31:39...křičí proti mně a její brázdy pláčí společnějestli jsem její plody jedl bezplatně a mořil její nájemce...
Job 32:6... Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud...
Job 32:7...nesmělý, bál jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti...
Job 32:11...mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim...
Job 32:12... Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl,...
Job 32:18...teď promluvím, teď zas vyslovím své míněníJsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi roztahuje všechny...
Job 33:6...to dokážeš, předlož mi svou při, postav se! Hlejsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z hlíny uhněten....
Job 33:8... nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil:...
Job 33:9...slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám...
Job 33:10... Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém...
Job 33:24...‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví,...
Job 33:27... A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátil, nedostal jsem však, co jsem...
Job 34:5... co je dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý,...
Job 34:6...‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře, rány se nehojí, ...
Job 34:31...do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne,...
Job 34:32...pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh odplácet podle...
Job 35:2...mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím...
Job 38:4...rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu...
Job 38:9...uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo ven, když jsem je přioblékl oblakem, zahalil mračnem jako do plenek,...
Job 38:10...oblakem, zahalil mračnem jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze své, závory osadil na dveře a řekl:...
Job 39:6...svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná...
Job 40:4...na to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na...
Job 40:5...- co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat...
Job 40:15...Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče. Jen se...
Job 42:3... záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad...
Job 42:5... budu se ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči...
Žalmy 2:6...promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!"...
Žalmy 2:7...hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a ...
Žalmy 3:5... ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně...
Žalmy 6:3...rozlícení netrestej! Smiluj se, Hospodinejsem vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do...
Žalmy 6:4... Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se,...
Žalmy 7:4..., nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můjjestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví...
Žalmy 7:5...se provinil, jestli mi na rukách lpí bezprávíjestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele...
Žalmy 7:9... znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný...
Žalmy 13:5... jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví selhání. Na...
Žalmy 17:3... tříbils a nenalezl nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež...
Žalmy 17:4... Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, ...
Žalmy 18:4... můj štít, roh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel ...
Žalmy 18:7... ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem -...
Žalmy 18:18... mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však...
Žalmy 18:22...mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou...
Žalmy 18:23...sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval...
Žalmy 18:24... od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých....
Žalmy 18:38...mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je...
Žalmy 18:39...je, nepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi ...
Žalmy 18:41... soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
Žalmy 18:43...- žádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v...
Žalmy 18:44...Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen...
Žalmy 22:7... doufali v tebe a nebyli zklamáni. však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa....
Žalmy 22:11... u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty!...
Žalmy 25:16...Smiluj se, prosím, na pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci...
Žalmy 27:4...vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy...
Žalmy 28:7...a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!...
Žalmy 30:3...jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z...
Žalmy 30:7...ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni,...
Žalmy 30:8...se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodinejsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář...
Žalmy 31:12...strádáním, údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem pohromou, i svým...
Žalmy 31:13... ti, kdo potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám...
Žalmy 31:22...svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když...
Žalmy 31:23...projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!"...
Žalmy 32:3...provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal....
Žalmy 32:5... mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil....
Žalmy 34:5...oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl...
Žalmy 35:3...proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí ti,...
Žalmy 35:12... z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejíjsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni churavěli,...
Žalmy 35:13... přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval, vlastní duši jsem postem trápil - modlitba...
Žalmy 35:14...- modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych...
Žalmy 35:15...bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však upadl, radostně se sběhli, seběhli se na , aby...
Žalmy 37:25...přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by...
Žalmy 37:35...obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel....
Žalmy 37:36...cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle,  není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na...
Žalmy 38:3... ve svém rozzuření nekárej! Vždyť  jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na...
Žalmy 38:7...zasadilo, rány, jež páchnou a mokvají. Shrbený jsem, plížím se tak nízko, celý den v zármutku se potácím....
Žalmy 38:9... jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty,...
Žalmy 38:15...hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřítJsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí...
Žalmy 38:18...si, jen se nepyšní nad mým selháním! Vždyť  jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí, vyznávám...
Žalmy 39:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych...
Žalmy 39:3...podržím, dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest však...
Žalmy 39:13... Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať svůj...
Žalmy 40:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z...
Žalmy 40:8...Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně v Knize napsáno....
Žalmy 40:10...můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to...
Žalmy 40:11... sám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse, před velikým...
Žalmy 40:13... než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc,...
Žalmy 40:18...je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! ...
Žalmy 41:5...- z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti...
Žalmy 41:10...lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl...
Žalmy 41:13...nade mnou nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti stavíš navěky. je...
Žalmy 42:5...je?!" Duše opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral...
Žalmy 44:7...jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys...
Žalmy 46:11... vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že  jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na...
a další...

Slova obsahující jsem: jsem (3484) nejsem (48)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |