Jordánského

Hledám varianty 'jordánského' [ jordánských (2) jordánský (1) jordánskou (2) jordánského (5) jordánské (12) jordánská (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 13:10... půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako...
Genesis 13:11...Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od...
Genesis 13:12...v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě. Sodomští...
Deuteronomium 3:17...hranici Amonců. Jejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od Galilejského jezera po...
Deuteronomium 4:49...Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy....
Jozue 3:8...nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl...
Jozue 3:13...země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda přitékající shora...
Jozue 4:23...' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin,...
Jozue 22:10...Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesovajordánského Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo...
Jozue 22:11...a polovina kmene Manasesova postavili oltářjordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské...
Soudců 3:28...rukou." Sestoupili za ním, obsadili Moábcům jordánské brody a nedovolili nikomu přecházet. Pobili...
Soudců 7:24..."Sestupte z hor odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se...
Soudců 12:5...a Manasese!" Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků...
Soudců 12:6... popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil...
2. Samuel 18:23...tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes jordánskou rovinu a Habešana předběhl. David právě seděl...
1. Královská 7:46...z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem....
2. Letopisů 4:17...z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem....
Jeremiáš 12:5...Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš jordánské houští? Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě...
Jeremiáš 49:19...se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyrážíjordánského houští na zavlažené pastviny, stejně tak vyženu...
Jeremiáš 50:44...rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyrážíjordánského houští na zavlažené pastviny, stejně tak vyženu...
Zachariáš 11:3...skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvijordánské houštiny zničeny! Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh:...
Matouš 3:5...a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |