Jmenovitě

Hledám varianty 'jmenovitě' [ jmenovitě ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 36:40...kmenů podle jejich rodin a jejich místjmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen...
Numeri 3:17... jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synovéjmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto jsou jména...
Numeri 4:32...náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno nosit. To bude služba...
Jozue 21:9... Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho...
1. Letopisů 4:41...předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše...
1. Letopisů 12:32...Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara...
1. Letopisů 16:41... S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: "Jeho...
2. Letopisů 28:15...a celým shromážděním vzdali zajatců i kořistiJmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti...
Ezdráš 8:13... a s ním 110 mužů; ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60...
Ezdráš 10:16...každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |