Jmenovali

Hledám varianty 'jmenovali' [ jmenují (1) jmenuji (2) jmenuješ (4) jmenujeme (1) jmenuje (29) jmenuj (1) jmenovat (10) jmenován (2) jmenovaly (3) jmenovalo (7) jmenovali (4) jmenovala (44) jmenoval (48) ]. Nalezeno 150 veršù.
Genesis 2:11...se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a...
Genesis 2:13...pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se...
Genesis 2:14...ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je...
Genesis 2:19...a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se...
Genesis 4:19...Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se...
Genesis 10:25... Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země...
Genesis 11:9...tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech...
Genesis 11:29... Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena Milka, dcera Hárana, otce...
Genesis 17:5...budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se  jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec množství,...
Genesis 17:15... nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna....
Genesis 19:22... dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo...
Genesis 26:33...Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi...
Genesis 29:16...za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale...
Genesis 32:28... dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl:...
Genesis 33:17...dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu...
Genesis 35:10...znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale...
Genesis 36:32...Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě...
Genesis 36:35...pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě...
Genesis 36:39... kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova,...
Exodus 1:15...řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat...
Exodus 15:23...místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi....
Exodus 18:3...Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl...
Exodus 18:4..."Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi...
Leviticus 24:11... a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho matka se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali...
Numeri 11:26...nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na seznamu,...
Numeri 25:14...muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského...
Numeri 25:15...rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého...
Numeri 26:33... syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody...
Numeri 26:46...a z něj kmen malkielský. Ašerova dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53...
Numeri 27:1...z rodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Postavily se...
Deuteronomium 3:14...pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle sebe Chavot-jair, Jairovy vesnice, a...
Jozue 5:9...egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořili v...
Jozue 7:26...planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl...
Jozue 14:15...vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z...
Jozue 17:3...syna Manasesova, ale neměl syny, jen samé dceryJmenovaly se: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Ty...
Soudců 1:26...Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt...
Soudců 13:2... Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a neměla děti....
Soudců 16:4...se pak zamiloval do jedné ženy v údolí SorekJmenovala se Dalila. Přišli za filištínští vládci a...
Soudců 18:29...to město znovu vystavěli a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl...
Růt 1:2...nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové...
Růt 1:4...dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let,...
Růt 2:1...strany, znamenitého muže z Elimelechova rodujmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala:...
1. Samuel 1:1...byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských horJmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna Elihuova, syna...
1. Samuel 1:2... syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana...
1. Samuel 8:2...v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě....
1. Samuel 9:1...se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamínajmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerorova, syna...
1. Samuel 14:4...filištínské hlídce, byly skalní útesy. Jeden se jmenoval Bocec a druhý Sene; jeden se tyčil na severu proti...
1. Samuel 14:50...jménem Merab a mladší Míkal. Saulova manželka se jmenovala Achinoam, dcera Achimaacova. Velitel jeho vojska...
1. Samuel 17:13...synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama - tito tři...
1. Samuel 18:5...na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi...
1. Samuel 18:13... kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbaviljmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska...
1. Samuel 21:8... který toho dne zůstával před HospodinemJmenoval se Doeg Edomský a byl to Saulův zmocněnec nad jeho...
1. Samuel 25:3... Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to...
1. Samuel 25:25...můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i je - jmenuje se Nábal, Hlupák, a...
1. Samuel 28:2...dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to  jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev....
2. Samuel 4:2...tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baana a druhý Rechab; byli to synové Rimona...
2. Samuel 4:4... Jak ale pospíchala, upustila ho a on zchromlJmenoval se Mefibošet.) Synové Rimona Beerotského, Rechab a...
2. Samuel 6:8...Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z...
2. Samuel 12:25...proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat Jedidiáš, Miláček Hospodinův. Joáb mezitím bojoval...
2. Samuel 16:5...- vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domuJmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a házel...
2. Samuel 17:25...všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn...
1. Královská 9:13... dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal...
1. Královská 14:21...tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích...
1. Královská 14:31...předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn...
1. Královská 15:2... Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Pokračoval ve všech...
1. Královská 15:10...v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělal, co bylo v...
1. Královská 18:31... který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v...
1. Královská 20:24...je! Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi...
1. Královská 22:42...v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého...
2. Královská 8:26...a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka izraelského krále Omriho. Také on...
2. Královská 12:2...v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil...
2. Královská 14:2...v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je v...
2. Královská 14:7...v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se jmenuje dodnes. Amaciáš...
2. Královská 15:2...v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je...
2. Královská 15:33...v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správné v...
2. Královská 18:2...v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co je v...
2. Královská 21:1...v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé...
2. Královská 21:19...a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet, dcera Charuce z Jotby. I on páchal, co...
2. Královská 22:1...v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z Boskatu. Dělal, co je v...
2. Královská 23:31...kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je...
2. Královská 23:34...zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého...
2. Královská 23:36...v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. Páchal, co bylo v...
2. Královská 24:8...kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera Elnátana z Jeruzaléma. Páchal, co...
2. Královská 24:17...a kovářů, samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval...
2. Královská 24:18...v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je...
2. Královská 25:22...ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, správcem...
2. Královská 25:23...se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy -...
1. Letopisů 1:19... Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země...
1. Letopisů 1:43...vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě...
1. Letopisů 1:46...pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě...
1. Letopisů 1:50... kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova,...
1. Letopisů 2:29...synové: Nádab a Abi-šur. Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida. Synové...
1. Letopisů 6:2...Geršom, Kehat a Merari. Synové Geršomovi se jmenovali: Libni a Šimei. Synové Kehatovi: Amram, Jishar,...
1. Letopisů 7:15...Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena...
1. Letopisů 7:16... Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové...
1. Letopisů 8:38...syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synůJmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a...
1. Letopisů 9:44...syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synůJmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a...
1. Letopisů 12:19...ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijaljmenoval je veliteli nájezdníků. Další z pokolení Manases...
1. Letopisů 13:11...Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z...
1. Letopisů 22:9...pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli...
2. Letopisů 12:13...jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama. Jednal zle a nijak netoužil hledat...
2. Letopisů 13:2... Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z Gibeje. Mezi Abiášem a...
2. Letopisů 20:31...v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce...
2. Letopisů 22:2...a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby...
2. Letopisů 24:1...v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze...
2. Letopisů 25:1...v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je v...
2. Letopisů 25:16...rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom  jmenovali královským rádcem? Jestli je ti život milý,...
2. Letopisů 26:3...v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je...
2. Letopisů 27:1...v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správné v...
2. Letopisů 29:1...v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co je v...
Ezdráš 5:14...chrámu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a...
Nehemiáš 5:14... Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od dvacátého do...
Ester 2:5...a učinil tak. V paláci v Súsách byl jeden ŽidJmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kišova...
Přísloví 21:24...duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez. Lenocha umoří jeho...
Přísloví 30:4...Kdo založil všechny zemské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je...
Izaiáš 4:1...chléb a oblékat se vlastním oděvem, jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude...
Izaiáš 42:8... kdo sedí v temnotě. jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu...
Jeremiáš 6:30...zlo se nevyčistilo. Odpad po stříbru - tak se jmenují, protože Hospodin je odhodil." Slovo, které...
Jeremiáš 10:16...Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. Lide žijící v obleženém městě, seber si ranec,...
Jeremiáš 37:1...v judské zemi namísto Jekoniáše, syna Joakimovajmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova. Ani on však,...
Jeremiáš 40:5...Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým...
Jeremiáš 40:7...se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova, zemským správcem a že...
Jeremiáš 40:11...v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova. Všichni...
Jeremiáš 41:2...Šafanova, mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael...
Jeremiáš 41:18... zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Všichni...
Jeremiáš 48:15...při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se přiblížila, řítí se na něj záhuba...
Jeremiáš 51:19...Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím...
Jeremiáš 52:1...a kraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je...
Ezechiel 23:4...si osahávat své dívčí bradavky. Starší se jmenovala Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za...
Ezechiel 48:35...měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského...
Daniel 2:48...povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darůJmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také...
Daniel 4:5...mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů....
Amos 5:27...za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů - tak se jmenuje. Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým...
Matouš 26:14...ona, na její památku." Jeden z Dvanáctijmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním...
Marek 5:9..."Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl...
Marek 14:10...ona, na její památku." Jeden z Dvanáctijmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním...
Lukáš 1:5...oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronovýchjmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích očích...
Lukáš 1:27...muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k přišel, řekl: "Zdravím ,...
Lukáš 1:60... Jeho matka jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém...
Lukáš 1:63...chtěl pojmenovat. Požádal o tabulku a napsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivili a vtom se mu otevřela...
Lukáš 8:30...trhal a býval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl....
Jan 1:42...a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš...
Jan 18:10...sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš...
Skutky 28:1...se zachránili, zjistili jsme, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně...
Římanům 9:26...‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů...
Židům 5:10... původcem věčného spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom...
Židům 7:11...jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova řádu? Se změnou kněžství ovšem nutně...
Zjevení 9:11...sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině jméno Apollyon, Zhoubce....
Zjevení 16:16..." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon. Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z...
Zjevení 19:11... a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje....

Slova obsahující jmenovali: jmenovali (4) pojmenovali (2) přejmenovali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |