Jmen

Hledám varianty 'jmen' [ jménu (171) jméno (443) jménem (156) jménech (1) jména (52) jmen (5) ]. Nalezeno 779 veršù.
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 4:21... kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a...
Genesis 4:25...se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal...
Genesis 4:26...Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména....
Genesis 5:2...požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna...
Genesis 5:3...syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil...
Genesis 5:29...bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od...
Genesis 11:4... jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin...
Genesis 12:2...veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a...
Genesis 12:8...tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k...
Genesis 13:4...předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a...
Genesis 16:1... mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin...
Genesis 16:11...řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení....
Genesis 16:14...k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí."...
Genesis 16:15...syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele,...
Genesis 17:19...manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 19:37...otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do...
Genesis 19:38...dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců ...
Genesis 21:3... Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham...
Genesis 21:31..." odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali...
Genesis 21:33...zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho...
Genesis 22:24...bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku...
Genesis 24:29...to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene....
Genesis 25:1...své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána,...
Genesis 25:13...Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození:...
Genesis 25:16... Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a osadách - dvanáctero knížat...
Genesis 25:25...celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou...
Genesis 25:26...bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila...
Genesis 26:18...smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v...
Genesis 26:25..." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam...
Genesis 27:36...vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal...
Genesis 29:32...neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl...
Genesis 29:33...nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když...
Genesis 29:34...vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila...
Genesis 29:35..."Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel...
Genesis 30:6...vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala...
Genesis 30:8...Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit,...
Genesis 30:11...syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila...
Genesis 30:13... blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel...
Genesis 30:18...svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila...
Genesis 30:20... vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala jméno...
Genesis 30:21...Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala  jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na Ráchel;...
Genesis 30:24... řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá...
Genesis 31:47...mohylu a na mohyle pojedli. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a...
Genesis 31:48...ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť...
Genesis 32:29...se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník,...
Genesis 32:30...jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A...
Genesis 35:10...znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale...
Genesis 35:18...ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval...
Genesis 36:10...rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a...
Genesis 36:40... dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst,...
Genesis 38:1...od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce...
Genesis 38:2...Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala,...
Genesis 38:3...a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan...
Genesis 38:4...jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu...
Genesis 38:5... Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak...
Genesis 38:6...pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu...
Genesis 38:29...tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou...
Genesis 38:30...jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek. Josefa mezitím Izmaelité odvedli...
Genesis 41:45...rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery,...
Genesis 41:51... kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal...
Genesis 41:52... na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého...
Genesis 46:8...sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 48:6... Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na...
Genesis 48:16...vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť  jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a...
Genesis 48:20...národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a...
Genesis 50:11...smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem...
Exodus 1:1...ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se...
Exodus 2:10...faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas...
Exodus 2:22...dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem...
Exodus 3:13...' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké  jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A...
Exodus 3:15... Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky  jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi,...
Exodus 5:23...poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty...
Exodus 6:3...a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim...
Exodus 6:16...ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon,...
Exodus 9:16...důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby  jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad...
Exodus 15:3...ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do...
Exodus 20:7... milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by...
Exodus 20:24...skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš...
Exodus 23:13...dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řeklJména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani...
Exodus 23:21...totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá  jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co...
Exodus 28:9...kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na  jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen...
Exodus 28:10...synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen. Jako...
Exodus 28:11...vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba...
Exodus 28:12...kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku...
Exodus 28:21...zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na...
Exodus 28:29...na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před...
Exodus 33:19...všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji...
Exodus 34:5...v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a volal:...
Exodus 34:14...se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru...
Exodus 39:6...kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům...
Exodus 39:14...zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti...
Leviticus 18:21...byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem...
Leviticus 19:12...lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha!...
Leviticus 20:3... poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval...
Leviticus 21:6...na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm...
Leviticus 22:2...jako svaté - jinak by znesvětili svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich...
Leviticus 22:32...je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem...
Leviticus 24:11... Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho matka se...
Leviticus 24:16...svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti...
Numeri 1:5...který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur,...
Numeri 3:2...mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar...
Numeri 3:3...Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke...
Numeri 3:18... jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei....
Numeri 6:27...tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet  jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy...
Numeri 11:34...na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili...
Numeri 13:4...mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn...
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna...
Numeri 17:17...holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne...
Numeri 17:18...hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl....
Numeri 26:59...korachovský. Kehat zplodil Amrama. Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v...
Numeri 27:4...Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny.  jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl...
Numeri 32:38... Eleale, Kiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli,...
Numeri 32:42... dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele,...
Numeri 34:17...promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz...
Numeri 34:19... aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda,...
Deuteronomium 5:11... milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by...
Deuteronomium 6:13...Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z...
Deuteronomium 7:24...tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je...
Deuteronomium 9:14...Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a...
Deuteronomium 10:8... aby stáli před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi...
Deuteronomium 10:20... cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh!...
Deuteronomium 12:3...spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic...
Deuteronomium 12:5...vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné...
Deuteronomium 12:11...si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své...
Deuteronomium 12:21...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal,...
Deuteronomium 14:23... na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina,...
Deuteronomium 14:24...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést...
Deuteronomium 16:2...místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z...
Deuteronomium 16:6...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi...
Deuteronomium 16:11...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se svým...
Deuteronomium 18:5...dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( ...
Deuteronomium 18:7...odejít, kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři...
Deuteronomium 18:19...Kdokoli neposlechne slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký...
Deuteronomium 18:20...se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok ...
Deuteronomium 18:22...Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin....
Deuteronomium 21:5... vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé...
Deuteronomium 25:6... Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z...
Deuteronomium 25:10...Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se...
Deuteronomium 26:2...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude,...
Deuteronomium 28:10...Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho...
Deuteronomium 28:58... nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně...
Deuteronomium 29:19...kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí...
Deuteronomium 32:3...kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják byliněJméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho...
Jozue 2:1..." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha se doneslo:...
Jozue 7:9...obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?"...
Jozue 23:7...s národy, které tu s vámi ještě zůstávajíJména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte,...
Soudců 1:17...je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu, Aškelon,...
Soudců 3:8...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského Aramu. Izraelci pak...
Soudců 6:32...někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: " se...
Soudců 8:31...družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném...
Soudců 13:6...jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto...
Soudců 13:17...se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova."...
Soudců 13:18...anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou...
Soudců 13:24... co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V...
Soudců 17:1...dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal...
Růt 2:19... kdo se ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla:...
Růt 4:5...tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu...
Růt 4:10...za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho...
Růt 4:11...dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje...
Růt 4:14...dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe postará....
Růt 4:17...říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem...
1. Samuel 1:20...sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho...
1. Samuel 9:2...to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele...
1. Samuel 12:22...vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým...
1. Samuel 14:49...a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova manželka se jmenovala...
1. Samuel 17:4...Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě...
1. Samuel 17:12...byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době ...
1. Samuel 17:23...z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David...
1. Samuel 17:45...s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi...
1. Samuel 20:42..." řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi...
1. Samuel 22:20... Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubovajménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu,...
1. Samuel 24:22... potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš  jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl....
1. Samuel 25:5...do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj...
1. Samuel 25:9...tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na...
2. Samuel 3:7...stále silnější postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera Ajova. Saulův syn Iš-bošet řekl...
2. Samuel 5:9...David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy...
2. Samuel 5:14...narodili další synové a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab...
2. Samuel 6:2... aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili...
2. Samuel 6:18...zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno...
2. Samuel 7:9...jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému...
2. Samuel 7:13...jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. mu budu...
2. Samuel 7:23...přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro...
2. Samuel 7:26...a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je...
2. Samuel 9:2...projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?"...
2. Samuel 9:12...jeden z královských synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali...
2. Samuel 12:24...miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze...
2. Samuel 13:1...čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se do zamiloval....
2. Samuel 13:3...něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey,...
2. Samuel 14:7...zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci...
2. Samuel 14:27...Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom byl...
2. Samuel 17:25...všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn...
2. Samuel 18:18... Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal  jméno." Proto ten sloup nazval po sobě. dodnes se mu...
2. Samuel 20:1...ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh...
2. Samuel 20:21... Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi...
2. Samuel 21:7...a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa,...
2. Samuel 22:50... Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
2. Samuel 23:8...na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský,...
1. Královská 1:47... Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě...
1. Královská 3:2...výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se...
1. Královská 4:8...zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval...
1. Královská 5:11...a Macholovy syny Hemana, Kalkola a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech okolních národech. Složil tři...
1. Královská 5:17...sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na...
1. Královská 5:19...hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému...
1. Královská 8:16...město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo  jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec...
1. Královská 8:17...Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je...
1. Královská 8:18... Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn,...
1. Královská 8:19...vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem...
1. Královská 8:20...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil místo...
1. Královská 8:29...chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude  jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude...
1. Královská 8:33... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej na...
1. Královská 8:35...ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů,...
1. Královská 8:41...lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce...
1. Královská 8:42...kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a...
1. Královská 8:43...prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
1. Královská 8:44...vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a...
1. Královská 8:48...vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu...
1. Královská 9:3... který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo  jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít...
1. Královská 9:7...jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi...
1. Královská 10:1...o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v...
1. Královská 11:26... Efraimec z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl...
1. Královská 11:36... které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo  jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš...
1. Královská 13:2...praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných...
1. Královská 14:21...všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal,...
1. Královská 18:24...ho položím na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh,...
1. Královská 18:25...ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka,...
1. Královská 18:26...býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!"...
1. Královská 18:32..." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly...
1. Královská 21:8...obstarám." Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a...
1. Královská 22:16... mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl:...
2. Královská 2:24... podíval se na a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z...
2. Královská 5:11...rozčiloval se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným...
2. Královská 14:27... A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna...
2. Královská 17:34... která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a...
2. Královská 21:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích...
2. Královská 21:7...všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim...
2. Královská 23:27...chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat  jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal - o...
1. Letopisů 2:26...kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara. Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli:...
1. Letopisů 2:34...syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu...
1. Letopisů 7:15...Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův...
1. Letopisů 7:23...svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí...
1. Letopisů 8:29...bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš,...
1. Letopisů 9:35... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal,...
1. Letopisů 11:7...David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy...
1. Letopisů 13:6...v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu...
1. Letopisů 14:4...ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab...
1. Letopisů 16:2...a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého...
1. Letopisů 16:8...chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte...
1. Letopisů 16:10... rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina...
1. Letopisů 16:35...Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je...
1. Letopisů 17:8...jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému...
1. Letopisů 17:21...si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy...
1. Letopisů 17:24... Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů,...
1. Letopisů 21:19..." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici,...
1. Letopisů 22:7...řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo...
1. Letopisů 22:8...zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť...
1. Letopisů 22:10...dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho...
1. Letopisů 22:19...náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas,...
1. Letopisů 23:13...před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za...
1. Letopisů 23:24... rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od...
1. Letopisů 28:3...stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin,...
1. Letopisů 29:13... Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom...
1. Letopisů 29:16... Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! Vím,...
2. Letopisů 1:18... Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor...
2. Letopisů 2:3...když si stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení...
2. Letopisů 6:5...město k postavení domu, v němž by zůstávalo  jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého...
2. Letopisů 6:6...jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo  jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj...
2. Letopisů 6:7...Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je...
2. Letopisů 6:8... Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn,...
2. Letopisů 6:9...vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem...
2. Letopisů 6:10...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu,...
2. Letopisů 6:20... k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude...
2. Letopisů 6:24... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej z...
2. Letopisů 6:26...ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů,...
2. Letopisů 6:32... přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a...
2. Letopisů 6:33...prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
2. Letopisů 6:34...vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej...
2. Letopisů 6:38...vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a...
2. Letopisů 7:14... Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a...
2. Letopisů 7:16...jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm  jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy...
2. Letopisů 7:20... a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi...
2. Letopisů 12:13...všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama....
2. Letopisů 14:10...Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece...
2. Letopisů 18:15..."Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy...
2. Letopisů 20:8... co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud,...
2. Letopisů 20:9...tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás...
2. Letopisů 26:8... Také Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo k samému Egyptu, neboť velice rozšířil...
2. Letopisů 28:9...do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim...
2. Letopisů 33:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích...
2. Letopisů 33:7...domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání,...
2. Letopisů 33:18...Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve...
Ezdráš 2:61...z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak...
Ezdráš 5:1...prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. Zerubábel, syn Šealtielův,...
Ezdráš 5:4...ten materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými...
Ezdráš 5:10...ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů,...
Ezdráš 5:14...Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcem. Přikázal mu:...
Ezdráš 6:12...jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i...
Nehemiáš 1:9...místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi...
Nehemiáš 1:11...svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování...
Nehemiáš 6:13...jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili  jméno. Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na...
Nehemiáš 7:63...z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak...
Nehemiáš 9:5... Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i chválu...
Nehemiáš 9:7...Abrama, z chaldejského Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný,...
Nehemiáš 9:10...jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil,...
Ester 2:14... ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila,...
Ester 2:22...to královně Ester, která to Mordechajovým jménem oznámila králi. Věc se vyšetřila a potvrdila. Oba...
Ester 3:12... jednomu každému národu jejich jazykem. Psalo se jménem krále Xerxe a pečetilo se královým prstenem. Do...
Ester 8:8...vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze....
Ester 8:10...hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem: Židům...
Job 1:1...všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 1:21... Hospodin dal, Hospodin vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil...
Job 18:17...koruna. Na zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna...
Job 30:8...spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o...
Job 42:14...také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V celé zemi...
Žalmy 5:12...všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty...
Žalmy 7:18...budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 8:2... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst...
Žalmy 8:10... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel...
Žalmy 9:3...Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a...
Žalmy 9:6...Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky! Konec nepřátel - trvalé...
Žalmy 9:11...je v dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají!...
Žalmy 16:4...se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty...
Žalmy 18:50... Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
Žalmy 20:2...Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den souženíjméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze...
Žalmy 20:6...Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin...
Žalmy 20:8...zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh -  jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme...
Žalmy 22:23...rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé...
Žalmy 23:3...obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho...
Žalmy 25:11...těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli...
Žalmy 31:4...záchranou! Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou mi...
Žalmy 33:21...štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je...
Žalmy 34:4... se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi,...
Žalmy 41:6...o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost si v...
Žalmy 44:6...Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil,...
Žalmy 44:9...jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl...
Žalmy 44:21... halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce...
Žalmy 45:18...mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na věky...
Žalmy 48:11... o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země dosahá....
Žalmy 52:11... budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! ...
Žalmy 54:3..."David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji...
Žalmy 54:8...svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On vysvobodí z...
Žalmy 61:6... sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny,...
Žalmy 61:9... dej, ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. ...
Žalmy 63:5...opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina,...
Žalmy 66:2...volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu:...
Žalmy 66:4...svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívatjménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný...
Žalmy 68:5...budou a tančit radostí! Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin...
Žalmy 69:31... tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta...
Žalmy 69:37...tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův...
Žalmy 72:17... jeho města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží!...
Žalmy 72:19... ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá...
Žalmy 74:7...základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!"...
Žalmy 74:10...se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ?...
Žalmy 74:18...na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy...
Žalmy 74:21... utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při,...
Žalmy 75:2... oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj...
Žalmy 76:2... V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své...
Žalmy 79:6...uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že...
Žalmy 79:9...jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno své!...
Žalmy 80:19... nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni...
Žalmy 83:5...říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael! Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy...
Žalmy 83:17...tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a...
Žalmy 83:19... Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního...
Žalmy 86:9... kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky,...
Žalmy 86:11...věrnosti. srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé...
Žalmy 86:12...Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou...
Žalmy 89:13...i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice...
Žalmy 89:17...ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává...
Žalmy 89:25... věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine...
Žalmy 91:14..."Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal  jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v...
Žalmy 92:2...sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za svítání,...
Žalmy 96:2...Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho...
Žalmy 99:3...Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své...
Žalmy 99:6...mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z...
Žalmy 100:4... do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho...
Žalmy 102:16...nad jeho prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou,...
Žalmy 102:22...uvězněných, odsouzené k smrti aby propustilJméno Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála...
Žalmy 103:1... duše , Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše , Hospodinu a nikdy nezapomeň na...
Žalmy 105:1... Hospodinu! Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte...
Žalmy 105:3... rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina...
Žalmy 106:8...Nejvyššího dráždili. Zachránil je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a...
Žalmy 106:47... náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je...
Žalmy 109:13... jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků...
Žalmy 109:21...zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný...
Žalmy 111:9...svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčem k...
Žalmy 113:1...Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin! je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak...
Žalmy 113:2... chvalte jméno Hospodin! je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce ...
Žalmy 113:3...Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho...
Žalmy 115:1...vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají...
Žalmy 116:4... úzkost a trápení přemohly! Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!"...
Žalmy 116:13...mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to...
Žalmy 116:17...Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to...
Žalmy 118:10... Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a znovu obklíčili - v...
Žalmy 118:11... Znovu a znovu obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Jak vosy se na sesypali, jak oheň...
Žalmy 118:12... jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil! Doráželi na , abych pad, Hospodin...
Žalmy 118:26...nám zdar! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on...
Žalmy 119:55...zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím...
Žalmy 119:132..., prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích, ...
Žalmy 122:4...rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. Zde přece...
Žalmy 124:8... my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň....
Žalmy 129:8..."Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine,...
Žalmy 135:1... jenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vy, kdo...
Žalmy 135:3...Chvalte Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte - jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba...
Žalmy 135:13...za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po...
Žalmy 138:2... Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst...
Žalmy 139:20...- Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k...
Žalmy 140:14...prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm...
Žalmy 142:8... nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své...
Žalmy 143:11... po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli...
Žalmy 145:1...Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci,...
Žalmy 145:2...navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály...
Žalmy 145:21... Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy, navěky! Haleluja!...
Žalmy 147:4...jejich zranění. On sám určuje počet hvězdjménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně...
Žalmy 148:5... chvalte ho, vody v oblacích! všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky...
Žalmy 148:13...s dívkami a staří s mladými! všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho...
Žalmy 149:3... synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburíny a citery!...
Přísloví 10:7...násilí. Na poctivého se vzpomíná s požehnánímjméno darebáků ale zavání. Moudré srdce přijímá přikázání,...
Přísloví 18:10... od kazisvěta se příliš neliší. Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí...
Přísloví 22:1...pro den boje, Hospodinovo je však vítězství.  Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je...
Přísloví 30:9...Též abych nekradl, jsa v nouzi, a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti...
Kazatel 6:4...než on! Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví,...
Kazatel 7:1...pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození...
Píseň 1:3...Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi s sebou,...
Izaiáš 7:14...znamení: Hle, panna počne a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a...
Izaiáš 8:3...a porodila syna. Hospodin mi řekl: "Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí říkat:...
Izaiáš 12:4... V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho...
Izaiáš 14:22...totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce,...
Izaiáš 18:7...zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin...
Izaiáš 24:15...se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodinajméno Hospodina, Boha Izraelova, zní na mořských...
Izaiáš 25:1... Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které...
Izaiáš 26:8...tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme. duše v noci...
Izaiáš 26:13... my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou...
Izaiáš 29:23...středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy  jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před...
Izaiáš 30:27...uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým....
Izaiáš 40:26...koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je...
Izaiáš 41:25... od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř...
Izaiáš 43:1...Neboj se, jsem vykoupil a povolal  jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s...
Izaiáš 43:7... dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem...
Izaiáš 44:5...Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme...
Izaiáš 45:3... jsem Hospodin, Bůh izraelský, který volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému...
Izaiáš 45:4... kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal jménem tvým - i když neznáš, udělil jsem ti tituly. ...
Izaiáš 47:4...neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův,  jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v tmách, Dcero...
Izaiáš 48:1... Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo...
Izaiáš 48:2... vy, kdo se opíráte o Boha Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci...
Izaiáš 48:9... že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím,...
Izaiáš 48:19...semene a tvých potomků jako zrnek v něm; jejich jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnou....
Izaiáš 50:10...v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo...
Izaiáš 51:15...Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst,...
Izaiáš 52:5... kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin;  jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno...
Izaiáš 52:6...je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který...
Izaiáš 54:5...je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno ; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země...
Izaiáš 55:13...cypřiš a myrta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí. Toto praví...
Izaiáš 56:5... dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomníkjméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež...
Izaiáš 56:6...připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání...
Izaiáš 57:15...Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a  jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale i s tím, kdo je...
Izaiáš 59:19... jak si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se...
Izaiáš 60:9...přivezly a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž ...
Izaiáš 62:2...všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce...
Izaiáš 63:12...který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí...
Izaiáš 63:14... Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívej z příbytku...
Izaiáš 63:16... ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé...
Izaiáš 63:19... kterým nevládneš věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se...
Izaiáš 64:1...a vodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako když...
Izaiáš 64:6... jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se neprobouzí, po tobě nesahá, když...
Izaiáš 65:1...se najít těm, kdo o nestáli. Národu, který  jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny...
Izaiáš 65:15...křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby:...
Izaiáš 66:5...bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro  jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, vidíme...
Izaiáš 66:22...přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do...
Jeremiáš 3:17...se tam scházet všechny národy - k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě. se nebudou řídit svým zarputilým a...
Jeremiáš 4:2...přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví...
Jeremiáš 7:10...přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat...
Jeremiáš 7:11...To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím,...
Jeremiáš 7:12... na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti svého...
Jeremiáš 7:14...neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se spoléháte, s tímto místem, které jsem...
Jeremiáš 7:30...zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili....
Jeremiáš 10:25...neznají, vylij ji na kmeny, které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili,...
Jeremiáš 11:19...ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupů, Soudce...
Jeremiáš 11:21...o život a říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin...
Jeremiáš 12:16...naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili...
Jeremiáš 14:7...Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě...
Jeremiáš 14:14...jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je...
Jeremiáš 14:15...praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto...
Jeremiáš 14:21...a i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na...
Jeremiáš 16:21...jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán železným rydlem,...
Jeremiáš 20:9... Říkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je...
Jeremiáš 23:6...zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle...
Jeremiáš 23:25... Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!'...
Jeremiáš 23:27...vyprávějí, přimějí můj lid zapomenout na  jméno, tak jako na jméno zapomněli jejich otcové kvůli...
Jeremiáš 25:29...zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese  jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli...
Jeremiáš 26:9...Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto...
Jeremiáš 26:16..."Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří stařešinové...
Jeremiáš 26:20...přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z...
Jeremiáš 27:15...jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli...
Jeremiáš 29:9...vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví...
Jeremiáš 29:21... a o Cidkiášovi, synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou babylonského...
Jeremiáš 29:23... Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to...
Jeremiáš 31:35... jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto...
Jeremiáš 32:18...i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a...
Jeremiáš 32:20...v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta...
Jeremiáš 32:34...poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V...
Jeremiáš 33:2... který ji zformoval a upevnil - ten, který  jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti...
Jeremiáš 34:15...uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste...
Jeremiáš 34:16...si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak  jméno. Svého otroka i svou otrokyni, které jste propustili...
Jeremiáš 37:13...brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova. Ten...
Jeremiáš 44:16..."Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se...
Jeremiáš 44:26...Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno nevysloví žádný Žid v...
Jeremiáš 46:18...svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který  jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá mezi horami,...
Jeremiáš 50:34...je propustit. Jejich Vykupitel je ale silný -  jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje...
Jeremiáš 51:57...navěky a se nevzbudí, praví Král, jenž  jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin zástupů:...
Pláč 3:55...V nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě...
Ezechiel 20:9...nim vybuchnu rozhořčením v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem to, aby ...
Ezechiel 20:14...svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženo v očích...
Ezechiel 20:22...že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo...
Ezechiel 20:39...poslouchat, přestanete znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům...
Ezechiel 20:44... že jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených...
Ezechiel 36:20... Kamkoli ale mezi národy přišli, všude svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich: ‚Jsou Hospodinův...
Ezechiel 36:21...' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli...
Ezechiel 36:22...kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste...
Ezechiel 36:23...národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi...
Ezechiel 39:7... Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy...
Ezechiel 39:16...hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna. Synu člověčí, tak...
Ezechiel 39:25...celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu...
Ezechiel 43:7...ani jeho králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králů....
Ezechiel 43:8...ohavnostmi, které páchali, poskvrnili svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničil. Teď ale své...
Ezechiel 48:1...dědictví, praví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes...
Daniel 1:7... Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi...
Daniel 2:20...proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu...
Daniel 5:12... mágů a jasnovidců. Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a...
Daniel 9:6...jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem...
Daniel 9:15...rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno, které máš dodnes; my jsme však zhřešili a jednali...
Daniel 9:18...pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale pro...
Daniel 9:19... neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i...
Ozeáš 1:4...mu syna. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. brzy totiž potrestám Jehuův...
Ozeáš 1:6...porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej  jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem Izraele...
Ozeáš 1:9...počala a porodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem...
Ozeáš 2:19..."Manželi" - Baalem nenazveš nikdy vícJména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým...
Ozeáš 12:6...s ním promluvil - Hospodin je Bůh zástupů,  jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o...
Joel 2:26...vás vypravil. Budete jíst a jíst do sytostijméno Hospodina, svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás...
Joel 3:5...Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě...
Amos 2:7... Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém oltáři se na zabavených...
Amos 4:13...svítání i tmu a překračuje zemské výšiny,  jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším...
Amos 5:8...přivolává mořské vody a vylévá je na zemi,  jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde...
Amos 6:10...tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na...
Amos 9:6...přivolává mořské vody a vylévá je na zemi,  jméno Hospodin. Copak nejste, Izraelci, pro stejní jako...
Amos 9:12...jim připadne zbytek Edomu i všechny národy  jméno nesoucí, praví Hospodin, který to způsobí. Hle,...
Micheáš 4:5...zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina,...
Micheáš 5:3...) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou...
Micheáš 6:9...v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy,...
Nahum 1:14...okovy." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím...
Sofoniáš 3:9...dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu sloužili. Ti, kdo uctívají...
Sofoniáš 3:12...pokorný a ponížený lid - ty, kteří v Hospodinově jménu nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude...
Zachariáš 5:4...dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak...
Zachariáš 6:12... se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám....
Zachariáš 10:12...je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé...
Zachariáš 11:10... se spolu třeba požerou!" Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou...
Zachariáš 11:14...Hospodinova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a...
Zachariáš 13:2...den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na nikdo nevzpomene; odstraním...
Zachariáš 13:3...rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní rodiče, jeho otec s matkou, ho...
Zachariáš 13:9...je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat  jméno a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni...
Zachariáš 14:9...vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně...
Malachiáš 1:6...Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na...
Malachiáš 1:11...o oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť  jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ -...
Malachiáš 1:14...jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a  jméno je obávané mezi národy! Teď tedy, kněží, varování...
Malachiáš 2:2...a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na vás prokletí a...
Malachiáš 2:5...uložil, aby žil v bázni, a on ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na...
Malachiáš 3:16...pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým...
Malachiáš 3:20...z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích...
Matouš 1:21...počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."...
Matouš 1:23..."Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi. Když se...
Matouš 1:25... ale do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů...
Matouš 6:9...náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle...
Matouš 7:22...onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony?...
Matouš 9:9...takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou,"...
Matouš 10:2...každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho...
Matouš 10:22...proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do...
Matouš 12:21...nedovede spravedlnost k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů." Potom k němu přivedli slepého a...
Matouš 18:5...největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto...
Matouš 18:20... Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil...
Matouš 19:29...dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro  jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo...
Matouš 21:9..."Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Hosana na výsostech!" Když vjížděl do Jeruzaléma,...
Matouš 23:39...‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu...
Matouš 24:5... aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. ...
Matouš 24:9... Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí...
Matouš 26:3...člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu,...
Matouš 27:16...jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich...
Matouš 27:32... Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na...
Matouš 27:57...synů. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel...
Matouš 28:19...učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat...
Marek 3:16... Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva...
Marek 5:9..."Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl...
Marek 5:22... Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně...
Marek 9:37..."Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, nepřijímá mne,...
Marek 9:38...jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit,...
Marek 9:39...Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je...
Marek 11:9..."Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana...
Marek 13:6... aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. ...
Marek 13:13...povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do...
Marek 15:7...při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se...
Marek 16:17... kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích,...
Lukáš 1:5... Za dnů judského krále Heroda byl jeden knězjménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho...
Lukáš 1:13... Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho...
Lukáš 1:26...poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu...
Lukáš 1:27...města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie....
Lukáš 1:31...u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a...
Lukáš 1:49...mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí,...
Lukáš 1:59...dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš. Jeho matka jim na to...
Lukáš 2:21... Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím....
Lukáš 2:25...dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný,...
Lukáš 5:27...dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil,...
Lukáš 6:14...a nazval je apoštoly: Šimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, Jana, Filipa,...
Lukáš 6:22...nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se...
Lukáš 7:11...našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou...
Lukáš 8:41...lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a...
Lukáš 9:10...s sebou a odešel s nimi do ústraní poblíž města jménem Betsaida. Jakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se...
Lukáš 9:48...a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, přijímá Toho,...
Lukáš 9:49...mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s...
Lukáš 10:17...říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe...
Lukáš 10:20...že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš...
Lukáš 10:38...jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám...
Lukáš 11:2...se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní...
Lukáš 13:35...řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho...
Lukáš 16:20...dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil...
Lukáš 19:2...do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil...
Lukáš 19:38..."Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i...
Lukáš 21:8...svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte...
Lukáš 21:12...vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše...
Lukáš 21:17...a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší...
Lukáš 23:50...viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z...
Lukáš 24:13...stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a...
Lukáš 24:18...povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nichjménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný...
Lukáš 24:47...z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem...
Jan 1:6...a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle,...
Jan 1:12...být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani...
Jan 2:23... mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale...
Jan 3:1... co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v...
Jan 3:18...kdo nevěří, je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že...
Jan 5:43... že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby jiný přišel ve...
Jan 9:11...otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi...
Jan 10:3...otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi...
Jan 10:25..." odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte...
Jan 11:54...odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníky. Blížily se...
Jan 12:13..."Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a...
Jan 12:28...jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě...
Jan 14:13... neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když ...
Jan 14:14...v Synu. Když budete o něco prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže milujete, zachovávejte...
Jan 14:26... ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem...
Jan 15:16...aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé...
Jan 15:21...i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který poslal. Kdybych...
Jan 16:23... říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám . dosud jste v mém jménu o nic neprosili...
Jan 16:24...Otce v mém jménu, to vám . dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost...
Jan 16:26... ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás...
Jan 17:6...tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal...
Jan 17:11...a jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem...
Jan 17:12...jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich...
Jan 17:26... že jsi poslal, a jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi miloval, byla v...
Jan 19:17...se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a...
Jan 20:31... Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u...
Skutky 1:19...Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je...
Skutky 2:21...Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.' Slyšte slova, Izraelité:...
Skutky 2:38..." odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy...
Skutky 3:6...a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za...
Skutky 3:16...z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži,...
Skutky 4:7...doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem...
Skutky 4:10... že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali...
Skutky 4:12...jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové...
Skutky 4:17...lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, o tom jménu s nikým nemluví." A tak je zavolali a přikázali jim,...
Skutky 4:18...je zavolali a přikázali jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli:...
Skutky 4:30... Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!"...
Skutky 4:36...kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení),...
Skutky 5:1...a položil je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek;...
Skutky 5:28..."Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a...
Skutky 5:34...je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty...
Skutky 5:40...zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z Velerady s radostí, že...
Skutky 5:41... že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech...
Skutky 7:58...si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane...
Skutky 8:9...velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský lid svou magií a...
Skutky 8:12...uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil...
Skutky 8:16...totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni...
Skutky 9:10... nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!"...
Skutky 9:12...- hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby...
Skutky 9:14...pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to vyvolená...
Skutky 9:15...je to vyvolená nádoba - bude přinášet  jméno národům, králům i synům Izraele a mu ukážu, kolik...
Skutky 9:16...Izraele a mu ukážu, kolik musí vytrpět pro  jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř,...
Skutky 9:21...je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k...
Skutky 9:27...ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě...
Skutky 9:33...také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm let byl upoután...
Skutky 9:36...obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu Dorkas), která oplývala...
Skutky 10:1...Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl...
Skutky 10:43...vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě...
Skutky 10:48...jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní...
Skutky 11:28...do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé...
Skutky 12:13...zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí...
Skutky 13:6...jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně místního...
Skutky 13:8...slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však odporoval a snažil se prokonzulovi...
Skutky 15:17...lidé hledali Hospodina - všichni pohané  jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci,...
Skutky 15:26...našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy....
Skutky 16:1...do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce. Bratři...
Skutky 16:14... Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán ...
Skutky 16:18...se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč....
Skutky 17:34...uvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena jménem Damaris a ještě další. Potom se Pavel vydal z Athén...
Skutky 18:2...z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou...
Skutky 18:7...a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům sousedil se synagogou....
Skutky 18:15...vás vyslechnout. Když se ale přete o slovechjménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové...
Skutky 18:24...učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma, původem z...
Skutky 19:5...v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce,...
Skutky 19:13...židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme...
Skutky 19:17...Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeňjméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo...
Skutky 19:24... Cestě nemalý rozruch. Jeden stříbrotepec jménem Demetrios totiž vyráběl stříbrné napodobeniny...
Skutky 20:9...se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o...
Skutky 21:10...několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si...
Skutky 21:13...být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit,...
Skutky 22:16...Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě...
Skutky 26:9...také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal...
Skutky 28:7...těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky...
Římanům 1:5...o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby...
Římanům 2:24...Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud...
Římanům 9:17...pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby  jméno bylo rozhlášeno po celé zemi." Smilovává se tedy, nad...
Římanům 10:13...ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož...
Římanům 15:9...Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy,...
1. Korintským 1:2...a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost vám a...
1. Korintským 1:10...svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratřijménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni...
1. Korintským 1:13...Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě...
1. Korintským 1:15...ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím,...
1. Korintským 5:4... jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi...
1. Korintským 6:11...jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno...
Efeským 1:21...každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, v tomto věku nebo v...
Efeským 3:15...klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho...
Efeským 5:20...Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se...
Filipským 2:9...na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechnojméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš...
Filipským 2:10... jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod...
Filipským 4:3...a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu...
Koloským 3:17... ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy,...
2. Tesalonickým 1:12...ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky...
2. Tesalonickým 3:6...vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému...
1. Timoteus 6:1... prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící...
2. Timoteus 2:19..., kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen...
Židům 1:4...Syn o tolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl:...
Židům 2:12... když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká:...
Židům 6:10...námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme...
Židům 7:2...a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti",...
Židům 13:15...oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost,...
Jakub 2:7...po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský...
Jakub 5:10... vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali."...
Jakub 5:14...ti se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a...
1. Petr 4:14...jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch...
1. Petr 4:16...křesťan, se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům....
1. Jan 2:12...tma. Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali...
1. Jan 3:23...líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak...
1. Jan 5:13... nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto...
3. Jan 1:7...to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat...
Zjevení 2:3...jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro  jméno a nepodlehl jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi...
Zjevení 2:13...tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl...
Zjevení 2:17...mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu...
Zjevení 3:1...a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni...
Zjevení 3:5...Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno...
Zjevení 3:8...moc, ale zachoval jsi slovo a nezapřel jsi  jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si...
Zjevení 3:12...Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového...
Zjevení 6:8...A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledéhojméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo...
Zjevení 8:11...a padla na třetinu řek a na prameny vodJméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v...
Zjevení 9:11...sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině jméno Apollyon, Zhoubce....
Zjevení 11:18... proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem."...
Zjevení 13:1...rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu,...
Zjevení 13:6...otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo ...
Zjevení 13:8... klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života...
Zjevení 13:17...kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znameníjméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí...
Zjevení 14:1...tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako...
Zjevení 14:11...a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je...
Zjevení 15:2...šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a...
Zjevení 15:4...Králi národů! Kdo by nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy...
Zjevení 16:9... Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak nečinili...
Zjevení 17:3...uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla...
Zjevení 17:5...svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ....
Zjevení 17:8...a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života,...
Zjevení 19:12...ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem...
Zjevení 19:13...něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých...
Zjevení 19:16...Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho...
Zjevení 21:12... na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z...
Zjevení 21:14... Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou...
Zjevení 22:4...hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo...

Slova obsahující jmen: jmen (5) jmenného (1) jmenném (14) jmenný (2) jmenných (1) jmenoval (48) jmenovala (44) jmenovali (4) jmenovalo (7) jmenovaly (3) jmenován (2) jmenované (1) jmenovaní (1) jmenovat (10) jmenovitě (10) jmenuj (1) jmenuje (29) jmenujeme (1) jmenuješ (4) jmenuji (2) jmenují (1) nejmenší (13) nejmenšího (8) nejmenších (11) nejmenším (4) nejmenšímu (1) nejmenuje (2) pojmenoval (10) pojmenovala (3) pojmenovali (2) pojmenovaly (1) pojmenované (1) pojmenováno (1) pojmenovat (1) pojmenuje (1) pojmenují (1) přejmenoval (6) přejmenovali (2) vyjmenoval (1) vyjmenovaná (1) vyjmenuj (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |