Jménem

Hledám varianty 'jménem' [ jménu (171) jméno (443) jménem (156) jménech (1) jména (52) jmen (5) ]. Nalezeno 779 veršù.
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 4:21... kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a...
Genesis 4:25...se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal...
Genesis 4:26...Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména....
Genesis 5:2...požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna...
Genesis 5:3...syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil...
Genesis 5:29...bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od...
Genesis 11:4... jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin...
Genesis 12:2...veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a...
Genesis 12:8...tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k...
Genesis 13:4...předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a...
Genesis 16:1... mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin...
Genesis 16:11...řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení....
Genesis 16:14...k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí."...
Genesis 16:15...syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele,...
Genesis 17:19...manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 19:37...otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do...
Genesis 19:38...dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců ...
Genesis 21:3... Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham...
Genesis 21:31..." odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali...
Genesis 21:33...zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho...
Genesis 22:24...bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku...
Genesis 24:29...to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene....
Genesis 25:1...své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána,...
Genesis 25:13...Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození:...
Genesis 25:16... Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a osadách - dvanáctero knížat...
Genesis 25:25...celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou...
Genesis 25:26...bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila...
Genesis 26:18...smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v...
Genesis 26:25..." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam...
Genesis 27:36...vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal...
Genesis 29:32...neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl...
Genesis 29:33...nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když...
Genesis 29:34...vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila...
Genesis 29:35..."Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel...
Genesis 30:6...vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala...
Genesis 30:8...Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit,...
Genesis 30:11...syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila...
Genesis 30:13... blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel...
Genesis 30:18...svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila...
Genesis 30:20... vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala jméno...
Genesis 30:21...Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala  jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na Ráchel;...
Genesis 30:24... řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá...
Genesis 31:47...mohylu a na mohyle pojedli. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a...
Genesis 31:48...ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť...
Genesis 32:29...se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník,...
Genesis 32:30...jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A...
Genesis 35:10...znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale...
Genesis 35:18...ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval...
Genesis 36:10...rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a...
Genesis 36:40... dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst,...
Genesis 38:1...od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce...
Genesis 38:2...Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala,...
Genesis 38:3...a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan...
Genesis 38:4...jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu...
Genesis 38:5... Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak...
Genesis 38:6...pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu...
Genesis 38:29...tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou...
Genesis 38:30...jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek. Josefa mezitím Izmaelité odvedli...
Genesis 41:45...rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery,...
Genesis 41:51... kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal...
Genesis 41:52... na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého...
Genesis 46:8...sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 48:6... Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na...
Genesis 48:16...vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť  jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a...
Genesis 48:20...národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a...
Genesis 50:11...smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem...
Exodus 1:1...ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se...
Exodus 2:10...faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas...
Exodus 2:22...dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem...
Exodus 3:13...' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké  jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A...
Exodus 3:15... Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky  jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi,...
Exodus 5:23...poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty...
Exodus 6:3...a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim...
Exodus 6:16...ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon,...
Exodus 9:16...důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby  jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad...
Exodus 15:3...ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do...
Exodus 20:7... milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by...
Exodus 20:24...skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš...
Exodus 23:13...dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řeklJména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani...
Exodus 23:21...totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá  jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co...
Exodus 28:9...kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na  jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen...
Exodus 28:10...synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen. Jako...
Exodus 28:11...vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba...
Exodus 28:12...kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku...
Exodus 28:21...zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na...
Exodus 28:29...na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před...
Exodus 33:19...všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji...
Exodus 34:5...v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a volal:...
Exodus 34:14...se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru...
Exodus 39:6...kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům...
Exodus 39:14...zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti...
Leviticus 18:21...byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem...
Leviticus 19:12...lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha!...
Leviticus 20:3... poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval...
Leviticus 21:6...na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm...
Leviticus 22:2...jako svaté - jinak by znesvětili svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich...
Leviticus 22:32...je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem...
Leviticus 24:11... Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho matka se...
Leviticus 24:16...svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti...
Numeri 1:5...který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur,...
Numeri 3:2...mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar...
Numeri 3:3...Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke...
Numeri 3:18... jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei....
Numeri 6:27...tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet  jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy...
Numeri 11:34...na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili...
Numeri 13:4...mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn...
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna...
Numeri 17:17...holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne...
Numeri 17:18...hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl....
Numeri 26:59...korachovský. Kehat zplodil Amrama. Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v...
Numeri 27:4...Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny.  jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl...
Numeri 32:38... Eleale, Kiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli,...
Numeri 32:42... dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele,...
Numeri 34:17...promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz...
Numeri 34:19... aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda,...
Deuteronomium 5:11... milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by...
Deuteronomium 6:13...Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z...
Deuteronomium 7:24...tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je...
Deuteronomium 9:14...Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a...
Deuteronomium 10:8... aby stáli před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi...
Deuteronomium 10:20... cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh!...
Deuteronomium 12:3...spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic...
Deuteronomium 12:5...vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné...
Deuteronomium 12:11...si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své...
Deuteronomium 12:21...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal,...
Deuteronomium 14:23... na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina,...
Deuteronomium 14:24...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést...
Deuteronomium 16:2...místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z...
Deuteronomium 16:6...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi...
Deuteronomium 16:11...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se svým...
Deuteronomium 18:5...dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( ...
Deuteronomium 18:7...odejít, kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři...
Deuteronomium 18:19...Kdokoli neposlechne slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký...
Deuteronomium 18:20...se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok ...
Deuteronomium 18:22...Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin....
Deuteronomium 21:5... vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé...
Deuteronomium 25:6... Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z...
Deuteronomium 25:10...Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se...
Deuteronomium 26:2...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude,...
Deuteronomium 28:10...Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho...
Deuteronomium 28:58... nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně...
Deuteronomium 29:19...kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí...
Deuteronomium 32:3...kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják byliněJméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho...
Jozue 2:1..." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha se doneslo:...
Jozue 7:9...obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?"...
Jozue 23:7...s národy, které tu s vámi ještě zůstávajíJména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte,...
Soudců 1:17...je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu, Aškelon,...
Soudců 3:8...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského Aramu. Izraelci pak...
Soudců 6:32...někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: " se...
Soudců 8:31...družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném...
Soudců 13:6...jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto...
Soudců 13:17...se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova."...
Soudců 13:18...anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou...
Soudců 13:24... co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V...
Soudců 17:1...dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal...
Růt 2:19... kdo se ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla:...
Růt 4:5...tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu...
Růt 4:10...za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho...
Růt 4:11...dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje...
Růt 4:14...dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe postará....
Růt 4:17...říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem...
1. Samuel 1:20...sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho...
1. Samuel 9:2...to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele...
1. Samuel 12:22...vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým...
1. Samuel 14:49...a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova manželka se jmenovala...
1. Samuel 17:4...Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě...
1. Samuel 17:12...byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době ...
1. Samuel 17:23...z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David...
1. Samuel 17:45...s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi...
1. Samuel 20:42..." řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi...
1. Samuel 22:20... Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubovajménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu,...
1. Samuel 24:22... potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš  jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl....
1. Samuel 25:5...do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj...
1. Samuel 25:9...tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na...
2. Samuel 3:7...stále silnější postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera Ajova. Saulův syn Iš-bošet řekl...
2. Samuel 5:9...David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy...
2. Samuel 5:14...narodili další synové a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab...
2. Samuel 6:2... aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili...
2. Samuel 6:18...zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno...
2. Samuel 7:9...jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému...
2. Samuel 7:13...jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. mu budu...
2. Samuel 7:23...přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro...
2. Samuel 7:26...a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je...
2. Samuel 9:2...projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?"...
2. Samuel 9:12...jeden z královských synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali...
2. Samuel 12:24...miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze...
2. Samuel 13:1...čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se do zamiloval....
2. Samuel 13:3...něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey,...
2. Samuel 14:7...zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci...
2. Samuel 14:27...Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom byl...
2. Samuel 17:25...všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn...
2. Samuel 18:18... Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal  jméno." Proto ten sloup nazval po sobě. dodnes se mu...
2. Samuel 20:1...ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh...
2. Samuel 20:21... Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi...
2. Samuel 21:7...a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa,...
2. Samuel 22:50... Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
2. Samuel 23:8...na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský,...
1. Královská 1:47... Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě...
1. Královská 3:2...výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se...
1. Královská 4:8...zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval...
1. Královská 5:11...a Macholovy syny Hemana, Kalkola a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech okolních národech. Složil tři...
1. Královská 5:17...sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na...
1. Královská 5:19...hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému...
1. Královská 8:16...město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo  jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec...
1. Královská 8:17...Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je...
1. Královská 8:18... Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn,...
1. Královská 8:19...vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem...
1. Královská 8:20...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil místo...
1. Královská 8:29...chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude  jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude...
1. Královská 8:33... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej na...
1. Královská 8:35...ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů,...
1. Královská 8:41...lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce...
1. Královská 8:42...kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a...
1. Královská 8:43...prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
1. Královská 8:44...vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a...
1. Královská 8:48...vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu...
1. Královská 9:3... který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo  jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít...
1. Královská 9:7...jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi...
1. Královská 10:1...o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v...
1. Královská 11:26... Efraimec z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl...
1. Královská 11:36... které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo  jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš...
1. Královská 13:2...praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných...
1. Královská 14:21...všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal,...
1. Královská 18:24...ho položím na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh,...
1. Královská 18:25...ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka,...
1. Královská 18:26...býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!"...
1. Královská 18:32..." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly...
1. Královská 21:8...obstarám." Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a...
1. Královská 22:16... mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl:...
2. Královská 2:24... podíval se na a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z...
2. Královská 5:11...rozčiloval se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným...
2. Královská 14:27... A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna...
2. Královská 17:34... která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a...
2. Královská 21:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích...
2. Královská 21:7...všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim...
2. Královská 23:27...chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat  jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal - o...
1. Letopisů 2:26...kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara. Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli:...
1. Letopisů 2:34...syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu...
1. Letopisů 7:15...Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův...
1. Letopisů 7:23...svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí...
1. Letopisů 8:29...bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš,...
1. Letopisů 9:35... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal,...
1. Letopisů 11:7...David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy...
1. Letopisů 13:6...v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu...
1. Letopisů 14:4...ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab...
1. Letopisů 16:2...a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého...
1. Letopisů 16:8...chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte...
1. Letopisů 16:10... rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina...
1. Letopisů 16:35...Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je...
1. Letopisů 17:8...jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému...
1. Letopisů 17:21...si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy...
1. Letopisů 17:24... Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů,...
1. Letopisů 21:19..." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici,...
1. Letopisů 22:7...řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo...
1. Letopisů 22:8...zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť...
1. Letopisů 22:10...dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho...
1. Letopisů 22:19...náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas,...
1. Letopisů 23:13...před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za...
1. Letopisů 23:24... rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od...
1. Letopisů 28:3...stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin,...
1. Letopisů 29:13... Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom...
1. Letopisů 29:16... Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! Vím,...
2. Letopisů 1:18... Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor...
2. Letopisů 2:3...když si stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení...
2. Letopisů 6:5...město k postavení domu, v němž by zůstávalo  jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého...
2. Letopisů 6:6...jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo  jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj...
2. Letopisů 6:7...Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je...
2. Letopisů 6:8... Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn,...
2. Letopisů 6:9...vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem...
2. Letopisů 6:10...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu,...
2. Letopisů 6:20... k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude...
2. Letopisů 6:24... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej z...
2. Letopisů 6:26...ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů,...
2. Letopisů 6:32... přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a...
2. Letopisů 6:33...prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
2. Letopisů 6:34...vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej...
2. Letopisů 6:38...vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a...
2. Letopisů 7:14... Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a...
2. Letopisů 7:16...jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm  jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy...
2. Letopisů 7:20... a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi...
2. Letopisů 12:13...všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama....
2. Letopisů 14:10...Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece...
2. Letopisů 18:15..."Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy...
2. Letopisů 20:8... co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud,...
2. Letopisů 20:9...tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás...
2. Letopisů 26:8... Také Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo k samému Egyptu, neboť velice rozšířil...
2. Letopisů 28:9...do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim...
2. Letopisů 33:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích...
2. Letopisů 33:7...domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání,...
2. Letopisů 33:18...Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve...
Ezdráš 2:61...z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak...
Ezdráš 5:1...prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. Zerubábel, syn Šealtielův,...
Ezdráš 5:4...ten materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými...
Ezdráš 5:10...ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů,...
Ezdráš 5:14...Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcem. Přikázal mu:...
Ezdráš 6:12...jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i...
Nehemiáš 1:9...místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi...
Nehemiáš 1:11...svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování...
Nehemiáš 6:13...jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili  jméno. Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na...
Nehemiáš 7:63...z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak...
Nehemiáš 9:5... Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i chválu...
Nehemiáš 9:7...Abrama, z chaldejského Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný,...
Nehemiáš 9:10...jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil,...
Ester 2:14... ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila,...
Ester 2:22...to královně Ester, která to Mordechajovým jménem oznámila králi. Věc se vyšetřila a potvrdila. Oba...
Ester 3:12... jednomu každému národu jejich jazykem. Psalo se jménem krále Xerxe a pečetilo se královým prstenem. Do...
Ester 8:8...vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze....
Ester 8:10...hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem: Židům...
Job 1:1...všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 1:21... Hospodin dal, Hospodin vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil...
Job 18:17...koruna. Na zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna...
Job 30:8...spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o...
Job 42:14...také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V celé zemi...
Žalmy 5:12...všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty...
Žalmy 7:18...budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 8:2... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst...
Žalmy 8:10... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel...
Žalmy 9:3...Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a...
Žalmy 9:6...Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky! Konec nepřátel - trvalé...
Žalmy 9:11...je v dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají!...
Žalmy 16:4...se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty...
Žalmy 18:50... Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
Žalmy 20:2...Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den souženíjméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze...
Žalmy 20:6...Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin...
Žalmy 20:8...zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh -  jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme...
Žalmy 22:23...rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé...
Žalmy 23:3...obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho...
Žalmy 25:11...těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli...
Žalmy 31:4...záchranou! Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou mi...
Žalmy 33:21...štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je...
Žalmy 34:4... se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi,...
Žalmy 41:6...o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost si v...
Žalmy 44:6...Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil,...
Žalmy 44:9...jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl...
Žalmy 44:21... halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce...
Žalmy 45:18...mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na věky...
Žalmy 48:11... o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země dosahá....
Žalmy 52:11... budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! ...
Žalmy 54:3..."David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji...
Žalmy 54:8...svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On vysvobodí z...
Žalmy 61:6... sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny,...
Žalmy 61:9... dej, ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. ...
Žalmy 63:5...opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina,...
Žalmy 66:2...volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu:...
Žalmy 66:4...svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívatjménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný...
Žalmy 68:5...budou a tančit radostí! Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin...
Žalmy 69:31... tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta...
Žalmy 69:37...tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův...
Žalmy 72:17... jeho města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží!...
Žalmy 72:19... ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá...
Žalmy 74:7...základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!"...
Žalmy 74:10...se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ?...
Žalmy 74:18...na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy...
Žalmy 74:21... utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při,...
Žalmy 75:2... oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj...
Žalmy 76:2... V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své...
Žalmy 79:6...uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že...
Žalmy 79:9...jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno své!...
Žalmy 80:19... nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni...
Žalmy 83:5...říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael! Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy...
Žalmy 83:17...tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a...
Žalmy 83:19... Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního...
Žalmy 86:9... kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky,...
Žalmy 86:11...věrnosti. srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé...
Žalmy 86:12...Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou...
Žalmy 89:13...i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice...
Žalmy 89:17...ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává...
Žalmy 89:25... věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine...
Žalmy 91:14..."Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal  jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v...
Žalmy 92:2...sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za svítání,...
Žalmy 96:2...Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho...
Žalmy 99:3...Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své...
Žalmy 99:6...mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z...
Žalmy 100:4... do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho...
Žalmy 102:16...nad jeho prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou,...
Žalmy 102:22...uvězněných, odsouzené k smrti aby propustilJméno Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála...
Žalmy 103:1... duše , Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše , Hospodinu a nikdy nezapomeň na...
Žalmy 105:1... Hospodinu! Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte...
Žalmy 105:3... rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina...
Žalmy 106:8...Nejvyššího dráždili. Zachránil je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a...
Žalmy 106:47... náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je...
Žalmy 109:13... jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků...
Žalmy 109:21...zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný...
Žalmy 111:9...svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčem k...
Žalmy 113:1...Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin! je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak...
Žalmy 113:2... chvalte jméno Hospodin! je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce ...
Žalmy 113:3...Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho...
Žalmy 115:1...vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají...
Žalmy 116:4... úzkost a trápení přemohly! Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!"...
Žalmy 116:13...mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to...
Žalmy 116:17...Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to...
Žalmy 118:10... Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a znovu obklíčili - v...
Žalmy 118:11... Znovu a znovu obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Jak vosy se na sesypali, jak oheň...
Žalmy 118:12... jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil! Doráželi na , abych pad, Hospodin...
Žalmy 118:26...nám zdar! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on...
Žalmy 119:55...zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím...
Žalmy 119:132..., prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích, ...
Žalmy 122:4...rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. Zde přece...
Žalmy 124:8... my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň....
Žalmy 129:8..."Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine,...
Žalmy 135:1... jenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vy, kdo...
Žalmy 135:3...Chvalte Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte - jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba...
Žalmy 135:13...za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po...
Žalmy 138:2... Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst...
Žalmy 139:20...- Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k...
Žalmy 140:14...prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm...
Žalmy 142:8... nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své...
Žalmy 143:11... po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli...
Žalmy 145:1...Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci,...
Žalmy 145:2...navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály...
Žalmy 145:21... Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy, navěky! Haleluja!...
Žalmy 147:4...jejich zranění. On sám určuje počet hvězdjménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně...
Žalmy 148:5... chvalte ho, vody v oblacích! všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky...
Žalmy 148:13...s dívkami a staří s mladými! všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho...
Žalmy 149:3... synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburíny a citery!...
Přísloví 10:7...násilí. Na poctivého se vzpomíná s požehnánímjméno darebáků ale zavání. Moudré srdce přijímá přikázání,...
Přísloví 18:10... od kazisvěta se příliš neliší. Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí...
Přísloví 22:1...pro den boje, Hospodinovo je však vítězství.  Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je...
Přísloví 30:9...Též abych nekradl, jsa v nouzi, a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti...
Kazatel 6:4...než on! Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví,...
Kazatel 7:1...pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození...
Píseň 1:3...Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi s sebou,...
Izaiáš 7:14...znamení: Hle, panna počne a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a...
Izaiáš 8:3...a porodila syna. Hospodin mi řekl: "Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí říkat:...
Izaiáš 12:4... V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho...
Izaiáš 14:22...totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce,...
Izaiáš 18:7...zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin...
Izaiáš 24:15...se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodinajméno Hospodina, Boha Izraelova, zní na mořských...
Izaiáš 25:1... Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které...
Izaiáš 26:8...tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme. duše v noci...
Izaiáš 26:13... my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou...
Izaiáš 29:23...středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy  jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před...
Izaiáš 30:27...uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým....
Izaiáš 40:26...koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je...
Izaiáš 41:25... od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř...
Izaiáš 43:1...Neboj se, jsem vykoupil a povolal  jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s...
Izaiáš 43:7... dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem...
Izaiáš 44:5...Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme...
Izaiáš 45:3... jsem Hospodin, Bůh izraelský, který volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému...
Izaiáš 45:4... kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal jménem tvým - i když neznáš, udělil jsem ti tituly. ...
Izaiáš 47:4...neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův,  jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v tmách, Dcero...
Izaiáš 48:1... Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo...
Izaiáš 48:2... vy, kdo se opíráte o Boha Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci...
Izaiáš 48:9... že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím,...
Izaiáš 48:19...semene a tvých potomků jako zrnek v něm; jejich jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnou....
Izaiáš 50:10...v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo...
Izaiáš 51:15...Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst,...
Izaiáš 52:5... kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin;  jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno...
Izaiáš 52:6...je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který...
Izaiáš 54:5...je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno ; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země...
Izaiáš 55:13...cypřiš a myrta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí. Toto praví...
Izaiáš 56:5... dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomníkjméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež...
Izaiáš 56:6...připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání...
Izaiáš 57:15...Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a  jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale i s tím, kdo je...
Izaiáš 59:19... jak si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se...
Izaiáš 60:9...přivezly a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž ...
Izaiáš 62:2...všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce...
Izaiáš 63:12...který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí...
Izaiáš 63:14... Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívej z příbytku...
Izaiáš 63:16... ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé...
Izaiáš 63:19... kterým nevládneš věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se...
Izaiáš 64:1...a vodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako když...
Izaiáš 64:6... jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se neprobouzí, po tobě nesahá, když...
Izaiáš 65:1...se najít těm, kdo o nestáli. Národu, který  jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny...
Izaiáš 65:15...křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby:...
Izaiáš 66:5...bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro  jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, vidíme...
Izaiáš 66:22...přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do...
Jeremiáš 3:17...se tam scházet všechny národy - k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě. se nebudou řídit svým zarputilým a...
Jeremiáš 4:2...přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví...
Jeremiáš 7:10...přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat...
Jeremiáš 7:11...To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím,...
Jeremiáš 7:12... na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti svého...
Jeremiáš 7:14...neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se spoléháte, s tímto místem, které jsem...
Jeremiáš 7:30...zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili....
Jeremiáš 10:25...neznají, vylij ji na kmeny, které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili,...
Jeremiáš 11:19...ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupů, Soudce...
Jeremiáš 11:21...o život a říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin...
Jeremiáš 12:16...naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili...
Jeremiáš 14:7...Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě...
Jeremiáš 14:14...jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je...
Jeremiáš 14:15...praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto...
Jeremiáš 14:21...a i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na...
Jeremiáš 16:21...jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán železným rydlem,...
Jeremiáš 20:9... Říkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je...
Jeremiáš 23:6...zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle...
Jeremiáš 23:25... Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!'...
Jeremiáš 23:27...vyprávějí, přimějí můj lid zapomenout na  jméno, tak jako na jméno zapomněli jejich otcové kvůli...
Jeremiáš 25:29...zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese  jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli...
Jeremiáš 26:9...Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto...
Jeremiáš 26:16..."Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří stařešinové...
Jeremiáš 26:20...přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z...
Jeremiáš 27:15...jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli...
Jeremiáš 29:9...vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví...
Jeremiáš 29:21... a o Cidkiášovi, synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou babylonského...
Jeremiáš 29:23... Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to...
Jeremiáš 31:35... jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto...
Jeremiáš 32:18...i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a...
Jeremiáš 32:20...v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta...
Jeremiáš 32:34...poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V...
Jeremiáš 33:2... který ji zformoval a upevnil - ten, který  jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti...
Jeremiáš 34:15...uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste...
Jeremiáš 34:16...si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak  jméno. Svého otroka i svou otrokyni, které jste propustili...
Jeremiáš 37:13...brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova. Ten...
Jeremiáš 44:16..."Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se...
Jeremiáš 44:26...Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno nevysloví žádný Žid v...
Jeremiáš 46:18...svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který  jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá mezi horami,...
Jeremiáš 50:34...je propustit. Jejich Vykupitel je ale silný -  jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje...
Jeremiáš 51:57...navěky a se nevzbudí, praví Král, jenž  jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin zástupů:...
Pláč 3:55...V nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě...
Ezechiel 20:9...nim vybuchnu rozhořčením v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem to, aby ...
Ezechiel 20:14...svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženo v očích...
Ezechiel 20:22...že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo...
Ezechiel 20:39...poslouchat, přestanete znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům...
Ezechiel 20:44... že jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených...
Ezechiel 36:20... Kamkoli ale mezi národy přišli, všude svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich: ‚Jsou Hospodinův...
Ezechiel 36:21...' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli...
Ezechiel 36:22...kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste...
Ezechiel 36:23...národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi...
Ezechiel 39:7... Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy...
Ezechiel 39:16...hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna. Synu člověčí, tak...
Ezechiel 39:25...celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu...
Ezechiel 43:7...ani jeho králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králů....
Ezechiel 43:8...ohavnostmi, které páchali, poskvrnili svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničil. Teď ale své...
Ezechiel 48:1...dědictví, praví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes...
Daniel 1:7... Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi...
Daniel 2:20...proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu...
Daniel 5:12... mágů a jasnovidců. Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a...
Daniel 9:6...jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem...
Daniel 9:15...rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno, které máš dodnes; my jsme však zhřešili a jednali...
Daniel 9:18...pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale pro...
Daniel 9:19... neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i...
Ozeáš 1:4...mu syna. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. brzy totiž potrestám Jehuův...
Ozeáš 1:6...porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej  jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem Izraele...
Ozeáš 1:9...počala a porodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem...
Ozeáš 2:19..."Manželi" - Baalem nenazveš nikdy vícJména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým...
Ozeáš 12:6...s ním promluvil - Hospodin je Bůh zástupů,  jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o...
Joel 2:26...vás vypravil. Budete jíst a jíst do sytostijméno Hospodina, svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás...
Joel 3:5...Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě...
Amos 2:7... Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém oltáři se na zabavených...
Amos 4:13...svítání i tmu a překračuje zemské výšiny,  jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším...
Amos 5:8...přivolává mořské vody a vylévá je na zemi,  jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde...
Amos 6:10...tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na...
Amos 9:6...přivolává mořské vody a vylévá je na zemi,  jméno Hospodin. Copak nejste, Izraelci, pro stejní jako...
Amos 9:12...jim připadne zbytek Edomu i všechny národy  jméno nesoucí, praví Hospodin, který to způsobí. Hle,...
Micheáš 4:5...zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina,...
Micheáš 5:3...) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou...
Micheáš 6:9...v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy,...
Nahum 1:14...okovy." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím...
Sofoniáš 3:9...dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu sloužili. Ti, kdo uctívají...
Sofoniáš 3:12...pokorný a ponížený lid - ty, kteří v Hospodinově jménu nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude...
Zachariáš 5:4...dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak...
Zachariáš 6:12... se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám....
Zachariáš 10:12...je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé...
Zachariáš 11:10... se spolu třeba požerou!" Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou...
Zachariáš 11:14...Hospodinova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a...
Zachariáš 13:2...den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na nikdo nevzpomene; odstraním...
Zachariáš 13:3...rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní rodiče, jeho otec s matkou, ho...
Zachariáš 13:9...je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat  jméno a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni...
Zachariáš 14:9...vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně...
Malachiáš 1:6...Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na...
Malachiáš 1:11...o oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť  jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ -...
Malachiáš 1:14...jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a  jméno je obávané mezi národy! Teď tedy, kněží, varování...
Malachiáš 2:2...a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na vás prokletí a...
Malachiáš 2:5...uložil, aby žil v bázni, a on ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na...
Malachiáš 3:16...pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým...
Malachiáš 3:20...z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích...
Matouš 1:21...počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."...
Matouš 1:23..."Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi. Když se...
Matouš 1:25... ale do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů...
Matouš 6:9...náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle...
Matouš 7:22...onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony?...
Matouš 9:9...takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou,"...
Matouš 10:2...každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho...
Matouš 10:22...proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do...
Matouš 12:21...nedovede spravedlnost k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů." Potom k němu přivedli slepého a...
Matouš 18:5...největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto...
Matouš 18:20... Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil...
Matouš 19:29...dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro  jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo...
Matouš 21:9..."Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Hosana na výsostech!" Když vjížděl do Jeruzaléma,...
Matouš 23:39...‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu...
Matouš 24:5... aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. ...
Matouš 24:9... Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí...
Matouš 26:3...člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu,...
Matouš 27:16...jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich...
Matouš 27:32... Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na...
Matouš 27:57...synů. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel...
Matouš 28:19...učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat...
Marek 3:16... Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva...
Marek 5:9..."Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl...
Marek 5:22... Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně...
Marek 9:37..."Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, nepřijímá mne,...
Marek 9:38...jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit,...
Marek 9:39...Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je...
Marek 11:9..."Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana...
Marek 13:6... aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. ...
Marek 13:13...povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do...
Marek 15:7...při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se...
Marek 16:17... kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích,...
Lukáš 1:5... Za dnů judského krále Heroda byl jeden knězjménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho...
Lukáš 1:13... Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho...
Lukáš 1:26...poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu...
Lukáš 1:27...města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie....
Lukáš 1:31...u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a...
Lukáš 1:49...mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí,...
Lukáš 1:59...dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš. Jeho matka jim na to...
Lukáš 2:21... Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím....
Lukáš 2:25...dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný,...
Lukáš 5:27...dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil,...
Lukáš 6:14...a nazval je apoštoly: Šimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, Jana, Filipa,...
Lukáš 6:22...nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se...
Lukáš 7:11...našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou...
Lukáš 8:41...lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a...
Lukáš 9:10...s sebou a odešel s nimi do ústraní poblíž města jménem Betsaida. Jakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se...
Lukáš 9:48...a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, přijímá Toho,...
Lukáš 9:49...mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s...
Lukáš 10:17...říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe...
Lukáš 10:20...že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš...
Lukáš 10:38...jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám...
Lukáš 11:2...se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní...
Lukáš 13:35...řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho...
Lukáš 16:20...dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil...
Lukáš 19:2...do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil...
Lukáš 19:38..."Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i...
Lukáš 21:8...svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte...
Lukáš 21:12...vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše...
Lukáš 21:17...a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší...
Lukáš 23:50...viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z...
Lukáš 24:13...stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a...
Lukáš 24:18...povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nichjménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný...
Lukáš 24:47...z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem...
Jan 1:6...a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle,...
Jan 1:12...být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani...
Jan 2:23... mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale...
Jan 3:1... co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v...
Jan 3:18...kdo nevěří, je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že...
Jan 5:43... že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby jiný přišel ve...
Jan 9:11...otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi...
Jan 10:3...otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi...
Jan 10:25..." odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte...
Jan 11:54...odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníky. Blížily se...
Jan 12:13..."Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a...
Jan 12:28...jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě...
Jan 14:13... neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když ...
Jan 14:14...v Synu. Když budete o něco prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže milujete, zachovávejte...
Jan 14:26... ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem...
Jan 15:16...aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé...
Jan 15:21...i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který poslal. Kdybych...
Jan 16:23... říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám . dosud jste v mém jménu o nic neprosili...
Jan 16:24...Otce v mém jménu, to vám . dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost...
Jan 16:26... ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás...
Jan 17:6...tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal...
Jan 17:11...a jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem...
Jan 17:12...jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich...
Jan 17:26... že jsi poslal, a jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi miloval, byla v...
Jan 19:17...se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a...
Jan 20:31... Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u...
Skutky 1:19...Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je...
Skutky 2:21...Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.' Slyšte slova, Izraelité:...
Skutky 2:38..." odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy...
Skutky 3:6...a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za...
Skutky 3:16...z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži,...
Skutky 4:7...doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem...
Skutky 4:10... že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali...
Skutky 4:12...jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové...
Skutky 4:17...lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, o tom jménu s nikým nemluví." A tak je zavolali a přikázali jim,...
Skutky 4:18...je zavolali a přikázali jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli:...
Skutky 4:30... Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!"...
Skutky 4:36...kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení),...
Skutky 5:1...a položil je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek;...
Skutky 5:28..."Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a...
Skutky 5:34...je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty...
Skutky 5:40...zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z Velerady s radostí, že...
Skutky 5:41... že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech...
Skutky 7:58...si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane...
Skutky 8:9...velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský lid svou magií a...
Skutky 8:12...uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil...
Skutky 8:16...totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni...
Skutky 9:10... nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!"...
Skutky 9:12...- hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby...
Skutky 9:14...pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to vyvolená...
Skutky 9:15...je to vyvolená nádoba - bude přinášet  jméno národům, králům i synům Izraele a mu ukážu, kolik...
Skutky 9:16...Izraele a mu ukážu, kolik musí vytrpět pro  jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř,...
Skutky 9:21...je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k...
Skutky 9:27...ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě...
Skutky 9:33...také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm let byl upoután...
Skutky 9:36...obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu Dorkas), která oplývala...
Skutky 10:1...Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl...
Skutky 10:43...vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě...
Skutky 10:48...jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní...
Skutky 11:28...do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé...
Skutky 12:13...zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí...
Skutky 13:6...jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně místního...
Skutky 13:8...slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však odporoval a snažil se prokonzulovi...
Skutky 15:17...lidé hledali Hospodina - všichni pohané  jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci,...
Skutky 15:26...našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy....
Skutky 16:1...do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce. Bratři...
Skutky 16:14... Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán ...
Skutky 16:18...se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč....
Skutky 17:34...uvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena jménem Damaris a ještě další. Potom se Pavel vydal z Athén...
Skutky 18:2...z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou...
Skutky 18:7...a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům sousedil se synagogou....
Skutky 18:15...vás vyslechnout. Když se ale přete o slovechjménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové...
Skutky 18:24...učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma, původem z...
Skutky 19:5...v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce,...
Skutky 19:13...židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme...
Skutky 19:17...Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeňjméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo...
Skutky 19:24... Cestě nemalý rozruch. Jeden stříbrotepec jménem Demetrios totiž vyráběl stříbrné napodobeniny...
Skutky 20:9...se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o...
Skutky 21:10...několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si...
Skutky 21:13...být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit,...
Skutky 22:16...Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě...
Skutky 26:9...také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal...
Skutky 28:7...těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky...
Římanům 1:5...o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby...
Římanům 2:24...Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud...
Římanům 9:17...pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby  jméno bylo rozhlášeno po celé zemi." Smilovává se tedy, nad...
Římanům 10:13...ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož...
Římanům 15:9...Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy,...
1. Korintským 1:2...a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost vám a...
1. Korintským 1:10...svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratřijménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni...
1. Korintským 1:13...Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě...
1. Korintským 1:15...ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím,...
1. Korintským 5:4... jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi...
1. Korintským 6:11...jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno...
Efeským 1:21...každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, v tomto věku nebo v...
Efeským 3:15...klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho...
Efeským 5:20...Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se...
Filipským 2:9...na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechnojméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš...
Filipským 2:10... jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod...
Filipským 4:3...a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu...
Koloským 3:17... ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy,...
2. Tesalonickým 1:12...ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky...
2. Tesalonickým 3:6...vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému...
1. Timoteus 6:1... prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící...
2. Timoteus 2:19..., kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen...
Židům 1:4...Syn o tolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl:...
Židům 2:12... když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká:...
Židům 6:10...námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme...
Židům 7:2...a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti",...
Židům 13:15...oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost,...
Jakub 2:7...po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský...
Jakub 5:10... vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali."...
Jakub 5:14...ti se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a...
1. Petr 4:14...jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch...
1. Petr 4:16...křesťan, se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům....
1. Jan 2:12...tma. Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali...
1. Jan 3:23...líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak...
1. Jan 5:13... nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto...
3. Jan 1:7...to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat...
Zjevení 2:3...jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro  jméno a nepodlehl jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi...
Zjevení 2:13...tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl...
Zjevení 2:17...mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu...
Zjevení 3:1...a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni...
Zjevení 3:5...Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno...
Zjevení 3:8...moc, ale zachoval jsi slovo a nezapřel jsi  jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si...
Zjevení 3:12...Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového...
Zjevení 6:8...A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledéhojméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo...
Zjevení 8:11...a padla na třetinu řek a na prameny vodJméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v...
Zjevení 9:11...sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině jméno Apollyon, Zhoubce....
Zjevení 11:18... proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem."...
Zjevení 13:1...rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu,...
Zjevení 13:6...otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo ...
Zjevení 13:8... klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života...
Zjevení 13:17...kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znameníjméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí...
Zjevení 14:1...tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako...
Zjevení 14:11...a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je...
Zjevení 15:2...šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a...
Zjevení 15:4...Králi národů! Kdo by nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy...
Zjevení 16:9... Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak nečinili...
Zjevení 17:3...uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla...
Zjevení 17:5...svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ....
Zjevení 17:8...a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života,...
Zjevení 19:12...ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem...
Zjevení 19:13...něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých...
Zjevení 19:16...Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho...
Zjevení 21:12... na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z...
Zjevení 21:14... Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou...
Zjevení 22:4...hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |