Jistá

Hledám varianty 'jistá' [ jistými (1) jistým (3) jistý (11) jistou (4) jistí (9) jisti (1) jistému (2) jistého (10) jisté (4) jistá (5) jist (13) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 15:13...tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude...
Genesis 38:2...muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s ....
Genesis 41:32...dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere...
Leviticus 24:10...oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi...
Deuteronomium 28:66...i ve dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý životem! Kvůli obavám, kterých se bojíš, a kvůli...
Soudců 9:26...však dozvěděl. Tenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými bratry a šechemští měšťané...
1. Samuel 20:31...Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout,...
1. Samuel 21:3...knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám...
1. Samuel 23:23...úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v...
1. Královská 2:37...v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok...
1. Královská 2:42... při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě...
1. Královská 21:1...krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej...
2. Královská 22:10...Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
2. Letopisů 34:18...písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
Ester 6:2...králi předčítali, narazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské...
Job 24:22...i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však...
Žalmy 28:8...lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou. Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej...
Žalmy 49:14...musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu...
Žalmy 105:17...zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené...
Přísloví 2:18...se svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlíjisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k , ...
Přísloví 8:14...a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvahajistý úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí...
Přísloví 16:5...každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu...
Kazatel 7:14...tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl...
Jeremiáš 26:20...neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval...
Daniel 2:45...v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a...
Daniel 3:8...vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi,...
Daniel 3:12...bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie...
Daniel 11:33... Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni,...
Ozeáš 5:9...den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky;...
Matouš 26:18...velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jdětejistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj...
Marek 15:21...mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižováníJistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě...
Lukáš 7:41...říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů...
Lukáš 10:38...přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k...
Lukáš 23:26...přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a...
Jan 3:25...do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníkyjistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy...
Jan 9:24...a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím,"...
Skutky 1:3...apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po...
Skutky 2:23... jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho...
Skutky 2:36...k nohám položím.' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého...
Skutky 9:43...v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší časjistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem...
Skutky 10:6...a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který dům u moře." Když po těch...
Skutky 18:7...k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům...
Skutky 19:9...s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni...
Skutky 19:33...ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexandr pokynul...
Skutky 21:16...z Cesareje šlo s námi, aby nás dovedlijistému Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme...
Skutky 21:34...křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do...
Skutky 22:12...společníci museli do Damašku odvést za rukuJistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u...
Skutky 24:1...velekněz Ananiáš s některými staršími a s jistým řečníkem Tertullem, aby Pavla obvinili před...
Skutky 26:26...otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v...
Římanům 8:38...vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné...
Římanům 13:2...se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo...
Galatským 5:10...kvasu prokvasí celé těsto! Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží...
Efeským 5:5...narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk...
Filipským 1:6...dne doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede ...
1. Timoteus 1:3...cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. se přestanou...
1. Timoteus 1:15...vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel...
2. Timoteus 1:12...se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, ...
2. Timoteus 2:11...spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít....
2. Timoteus 3:1...se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou...
Titus 3:8...dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a chci, abys na trval: se ti, kdo věří v...
Židům 6:9... Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není...
Židům 13:18...nebylo prospěšné. Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností...
Juda 1:4...darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |