Jist

Hledám varianty 'jist' [ jistými (1) jistým (3) jistý (11) jistou (4) jistí (9) jisti (1) jistému (2) jistého (10) jisté (4) jistá (5) jist (13) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 15:13...tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude...
Genesis 38:2...muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s ....
Genesis 41:32...dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere...
Leviticus 24:10...oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi...
Deuteronomium 28:66...i ve dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý životem! Kvůli obavám, kterých se bojíš, a kvůli...
Soudců 9:26...však dozvěděl. Tenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými bratry a šechemští měšťané...
1. Samuel 20:31...Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout,...
1. Samuel 21:3...knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám...
1. Samuel 23:23...úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v...
1. Královská 2:37...v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok...
1. Královská 2:42... při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě...
1. Královská 21:1...krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej...
2. Královská 22:10...Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
2. Letopisů 34:18...písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
Ester 6:2...králi předčítali, narazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské...
Job 24:22...i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však...
Žalmy 28:8...lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou. Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej...
Žalmy 49:14...musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu...
Žalmy 105:17...zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené...
Přísloví 2:18...se svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlíjisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k , ...
Přísloví 8:14...a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvahajistý úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí...
Přísloví 16:5...každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu...
Kazatel 7:14...tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl...
Jeremiáš 26:20...neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval...
Daniel 2:45...v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a...
Daniel 3:8...vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi,...
Daniel 3:12...bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie...
Daniel 11:33... Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni,...
Ozeáš 5:9...den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky;...
Matouš 26:18...velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jdětejistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj...
Marek 15:21...mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižováníJistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě...
Lukáš 7:41...říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů...
Lukáš 10:38...přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k...
Lukáš 23:26...přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a...
Jan 3:25...do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníkyjistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy...
Jan 9:24...a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím,"...
Skutky 1:3...apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po...
Skutky 2:23... jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho...
Skutky 2:36...k nohám položím.' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého...
Skutky 9:43...v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší časjistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem...
Skutky 10:6...a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který dům u moře." Když po těch...
Skutky 18:7...k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům...
Skutky 19:9...s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni...
Skutky 19:33...ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexandr pokynul...
Skutky 21:16...z Cesareje šlo s námi, aby nás dovedlijistému Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme...
Skutky 21:34...křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do...
Skutky 22:12...společníci museli do Damašku odvést za rukuJistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u...
Skutky 24:1...velekněz Ananiáš s některými staršími a s jistým řečníkem Tertullem, aby Pavla obvinili před...
Skutky 26:26...otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v...
Římanům 8:38...vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné...
Římanům 13:2...se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo...
Galatským 5:10...kvasu prokvasí celé těsto! Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží...
Efeským 5:5...narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk...
Filipským 1:6...dne doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede ...
1. Timoteus 1:3...cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. se přestanou...
1. Timoteus 1:15...vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel...
2. Timoteus 1:12...se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, ...
2. Timoteus 2:11...spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít....
2. Timoteus 3:1...se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou...
Titus 3:8...dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a chci, abys na trval: se ti, kdo věří v...
Židům 6:9... Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není...
Židům 13:18...nebylo prospěšné. Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností...
Juda 1:4...darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito...

Slova obsahující jist: dozajista (1) jist (13) jistá (5) jisté (4) jistě (109) jistého (10) jistější (1) jistému (2) jistěže (20) jisti (1) jistí (9) jistojistě (1) jistota (1) jistotě (4) jistotou (3) jistotu (6) jistoty (1) jistou (4) jistý (11) jistým (3) jistými (1) najisto (2) nejisté (1) nezjistí (1) nezjistil (1) sebejisté (2) sebejistým (1) ujistil (2) ujistíme (1) zajisté (4) zajistí (4) zajistil (4) zajistili (1) zajistím (3) zajistíte (1) zjistěte (2) zjisti (2) zjistí (3) zjistil (21) zjistila (3) zjistili (12) zjistilo (1) zjistím (3) zjistíme (2) zjistit (6) znejistí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |