Jinde

Hledám varianty 'jinde' [ jinde ]. Nalezeno 16 veršù.
2. Samuel 17:9...Určitě se schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich padli, kdekdo...
2. Letopisů 26:6...Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavěl v okolí Ašdodujinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti...
Ezdráš 4:10...přistěhoval a usadil ve městě Samaříjinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu...
Ezdráš 4:17...písaři Šimšajovi a jejich společníkům v Samaříjinde za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste...
Job 8:19...,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu vykvete. Bůh se bezúhonných nezříká,...
Žalmy 84:11...Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu,...
Jeremiáš 19:11...město. A v Tofetu se bude pohřbívat, protože jinde k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s tímto...
Lukáš 13:33... zítra i pozítří musím pokračovat v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě? Jeruzaléme,...
Římanům 15:10...mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako jeho lid!" A...
Římanům 15:11..."Jásejte, národy, tak jako jeho lid!" A ještě jinde: "Chvalte Hospodina, všechny národy, ho všichni...
Římanům 15:12... všechny národy, ho všichni lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby...
1. Korintským 3:20..."On chytá chytráky v jejich vychytralosti." A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - , že neznamenají...
1. Timoteus 5:18...říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti...
Židům 2:13...jméno, uprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle,...
Židům 4:5...dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost...
Židům 5:6... jsem ode dneška Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." On...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |