Jiného

Hledám varianty 'jiného' [ jinými (7) jiným (15) jiných (26) jiný (88) jinou (19) jiní (36) jinému (24) jiném (5) jiného (48) jiné (79) jiná (18) ]. Nalezeny 334 verše.
Genesis 4:25...(to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také...
Genesis 20:3... kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak...
Genesis 28:17..."Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně...
Genesis 29:19...Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm...
Genesis 41:3...v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily se k...
Genesis 41:19...se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých,...
Genesis 42:5..." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolujinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože...
Exodus 4:11...němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých...
Exodus 4:13...ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj...
Exodus 19:5...smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete...
Exodus 34:14...jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je...
Leviticus 10:9... nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné...
Leviticus 14:42...místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže....
Leviticus 17:8... kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu...
Leviticus 18:8...to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj anijinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce!...
Leviticus 19:20...tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani...
Leviticus 25:49...se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se...
Leviticus 27:10...lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li...
Leviticus 27:20...mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v...
Numeri 5:13...manželka a byla mu nevěrná, kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval,...
Numeri 5:20...odklonila a poskvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu...
Numeri 6:3...vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznů a...
Numeri 12:7...skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří...
Numeri 14:24...pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž...
Numeri 23:27...pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil...
Numeri 36:3...jeho dcerám. Vdají-li se však za někohojiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z...
Deuteronomium 4:34...zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou, vztaženou paží a...
Deuteronomium 4:35...poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na...
Deuteronomium 7:6...jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných...
Deuteronomium 7:7...lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás -...
Deuteronomium 14:2...jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost...
Deuteronomium 15:21...něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebojinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému...
Deuteronomium 20:5...snad nepadl v boji a nenastěhoval se tam někdo jiný. Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se...
Deuteronomium 20:6...snad nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? ...
Deuteronomium 20:7... aby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se...
Deuteronomium 22:23...někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a...
Deuteronomium 24:2...z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše ...
Deuteronomium 28:30... kdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženoujiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm...
Deuteronomium 28:55...masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic jiného nezbylo. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás,...
Deuteronomium 29:27...rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci náležejí...
Deuteronomium 33:24...i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své...
Jozue 22:19...se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám stavbou jiného oltáře, než je oltář Hospodina, našeho Boha. Když se...
Soudců 16:7...které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými...
Soudců 16:11...na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi....
Soudců 16:13...a utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě...
Soudců 16:17...síla by opustila a byl bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak...
Soudců 17:8... Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval...
Růt 2:8...oslovil: "Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček....
Růt 2:22... že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela...
1. Samuel 8:12...za velitele nad tisíci nebo nad padesátijiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další...
1. Samuel 10:6... začneš prorokovat s nimi a proměníš sejiného člověka. se ti vyplní tato znamení, dělej, co se...
1. Samuel 10:9...aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdcejiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když...
1. Samuel 15:33...meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal...
1. Samuel 16:7... protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se...
1. Samuel 19:21...prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další...
1. Samuel 21:7..." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy...
1. Samuel 21:9... "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz...
1. Samuel 21:10...za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi...
1. Samuel 28:8...služebníci. Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi...
2. Samuel 3:35...a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a...
2. Samuel 13:1...syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támarjiný Davidův syn, Amnon, se do zamiloval. Amnon se pro...
2. Samuel 16:19...lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil...
2. Samuel 20:21...zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn...
1. Královská 6:7...chrámu během stavby neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní...
1. Královská 13:10...se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu...
1. Královská 14:5... to a to. přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u...
1. Královská 14:6...dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni...
1. Královská 20:37...od něj, potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil....
1. Královská 21:2...- vždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo  jinou vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její...
1. Královská 21:6...za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena...
2. Královská 7:8...a odběhli si to schovat. Pak se vrátili, šli do jiného stanu, nabrali si i odtud a znovu si to odběhli...
2. Královská 12:14...kalichů, kratiknotů, misek, trub ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu, zlatého či...
2. Královská 19:12...- vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je...
1. Letopisů 9:33... Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. To...
1. Letopisů 16:20... Z národu do národu když bloudili, od jednohojinému království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále...
1. Letopisů 20:5... a tak se podrobili. Elchanan, syn Jaírův, v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše...
1. Letopisů 29:2... železo pro železné a dřevo pro dřevěné, onyxjiné ozdobné a pestré kameny k obkládání, nejrůznější...
2. Letopisů 14:10...volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám,...
2. Letopisů 19:10...sporu, který k vám přijde od vašich bratrůjiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek...
2. Letopisů 35:24...Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl...
Ezdráš 2:31...Magbiše 156 obyvatelé jiného Elamu 1 254 obyvatelé Charimu...
Ezdráš 3:12...oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v...
Nehemiáš 2:16... a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak...
Nehemiáš 5:3...obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do...
Nehemiáš 5:18...místodržitelské dávky, protože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj...
Nehemiáš 7:2...muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají...
Nehemiáš 7:34...z Nebó 52 obyvatelé jiného Elamu 1 254 obyvatelé Charimu...
Ester 1:7...do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem...
Ester 1:19...Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen...
Ester 6:6...někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy...
Job 8:16...znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane státJiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky,...
Job 17:3...oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnosti...
Job 21:25...obalená tukem a kosti morkem nasákléJiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je...
Job 24:5...srážejí, se chudí skrývají všude po krajiJiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací,...
Job 24:9...smáčejí, choulí se ke skále, nemají přístřešíJiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do...
Job 31:8...rukou špína ulpěla - pak co zaseji, sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v...
Job 31:10...jsem číhal u dveří přítele - pak žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl by to přece...
Job 34:24...na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaníjiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v...
Žalmy 20:8...mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozyjiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno...
Žalmy 60:12...do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi...
Žalmy 73:25...svými záměry a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!...
Žalmy 81:10...bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem Hospodin,...
Žalmy 105:13... Z národu do národu když bloudili, od jednohojinému království, nikoho nenechal, aby jim ublížil. I...
Žalmy 108:12...do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s...
Žalmy 109:8... jeho život trvá jen krátce, jeho pověření  jiný převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ...
Přísloví 5:10...léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí řvát...
Přísloví 11:24...zbude vztek. Někdo rozdává - a ještě bohatnejiný škudlí běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude...
Přísloví 11:25...chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí, toho...
Přísloví 13:7...ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatějiný spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může...
Kazatel 1:4...se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odcházíjiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce...
Kazatel 3:12... do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli...
Kazatel 3:22...zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho údělem....
Kazatel 8:15... žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovat. Jen to mu...
Izaiáš 5:8...pole s polem, takže nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů...
Izaiáš 10:7...v ulicích. Asyrský král však takto nepřemýšlíjiné záměry nosí na srdci - myslí jen na to, jak by hubil,...
Izaiáš 26:13...udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože nášjiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme...
Izaiáš 31:8...je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověkajiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou...
Izaiáš 37:12...- vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je...
Izaiáš 42:8...Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu sejiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé...
Izaiáš 42:24...vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho...
Izaiáš 44:8... svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Nejiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela...
Izaiáš 45:5... udělil jsem ti tituly. jsem Hospodin a žádný jiný není, kromě není žádný Bůh. I když neznáš, ...
Izaiáš 45:6... není ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný není! formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a...
Izaiáš 45:18...k bydlení ji zformoval: jsem Hospodin a žádný jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném...
Izaiáš 45:21...předpovídal, kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh není, spravedlivý...
Izaiáš 45:22...zemské končiny - vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova...
Izaiáš 46:9...na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. od počátku...
Izaiáš 48:11...bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu sejiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný:...
Izaiáš 49:12...z dálky, od severu jedni, od západu dalšíjiní z asuánské krajiny. Jásejte, nebesa, země, raduj se,...
Izaiáš 65:22...a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít,...
Izaiáš 66:17...vprostřed nich, ti, kdo jedí maso prasat, krysjiné havěti, zahynou spolu s ním, praví Hospodin. však...
Jeremiáš 3:1...propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k může zase vrátit? Tím by se země...
Jeremiáš 5:19...jste ve své zemi cizím bohům, proto budetejiné zemi sloužit cizákům.' Oznamte to v domě Jákobově, v...
Jeremiáš 6:12... kteří dožili své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poli a ženami, vztáhnu ruku na všechny,...
Jeremiáš 8:10...si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších po...
Jeremiáš 11:15...lid pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé...
Jeremiáš 18:4...rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z  jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem...
Jeremiáš 18:15...cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou, cestou neupravenou. Jejich země proto bude...
Jeremiáš 30:7...tvářemi? Běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho...
Jeremiáš 36:32... ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi, synu Neriášovu. Ten...
Jeremiáš 49:5...z celého tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo neshromáždí ty, kdo se rozprchli....
Jeremiáš 51:46...se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letosjiná napřesrok - že v zemi vládne násilí a vladař stojí...
Ezechiel 19:5... že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. Vykračoval...
Ezechiel 20:32... vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme uctívat dřevo a...
Ezechiel 29:15...ostatní království a nebude se vyvyšovat nad jiné národy. Udělám je tak nepatrnými, aby nevládli nad...
Ezechiel 37:16...Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a napiš na něj: ‚Dřevo Josefovo (totiž Efraimovo)...
Ezechiel 42:14...k místu určenému pro lid, převléknou se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku...
Ezechiel 44:8...místo sebe jste na stráž u svatyně postavili jiné. Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec s...
Ezechiel 44:19...je ve svatých místnostech a převléknou se do jiných šatů, aby svými rouchy neposvětili lid. Nesmějí si...
Daniel 2:21...náleží! On mění časy a období, sesazuje králejiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává...
Daniel 2:39... Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí...
Daniel 3:28...by položili život, než aby sloužili a klaněli se jinému bohu, než je jejich Bůh. Proto nařizuji lidem všech...
Daniel 3:29...rozčtvrcen a jeho dům obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak...
Daniel 5:17..."Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím....
Daniel 7:3...se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom...
Daniel 7:8...ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny,...
Daniel 7:24...povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále...
Daniel 8:8...místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi...
Daniel 8:13... Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatéhojiný svatý se ho zeptal: "Jak dlouho potrvá, co bylo v tom...
Daniel 8:22... To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři království,...
Daniel 11:4...za něj. Království mu bude odňato a rozděleno jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se...
Daniel 11:37...boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude uznávat, protože nade všechny zveličí...
Daniel 12:2... kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životujiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem...
Ozeáš 9:1...sežehne! Neraduj se, Izraeli, nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis...
Ozeáš 13:4...z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem opatroval, v zemi,...
Joel 2:27...v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid navěky nedojde potupy! Na všechny...
Micheáš 1:5...domu Izraele. Co je Jákobova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém -...
Zachariáš 2:7...mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V...
Matouš 4:21...sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak...
Matouš 8:9... Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to...
Matouš 8:21... ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív...
Matouš 10:23...budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než...
Matouš 11:3..."Jsi Ten, který přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi,...
Matouš 12:45...ozdobený, ale prázdný, jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř,...
Matouš 13:5...podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali jeJiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned...
Matouš 13:7... spálilo je, a protože neměla kořen, uschlaJiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je....
Matouš 13:8...do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé...
Matouš 13:23...který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnoujiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou." Pověděl jim...
Matouš 13:32...ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí...
Matouš 15:30...s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval. Když lidé...
Matouš 16:14...člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitelejiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků...
Matouš 19:9... Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželkujiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží...
Matouš 20:3... Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl:...
Matouš 20:6... Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a...
Matouš 21:8...zástup pak prostíral své pláště na cestějiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy,...
Matouš 21:35...se těch služebníků chopili a jednoho ztlouklijiného zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné...
Matouš 21:36...zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž....
Matouš 21:41...mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas...
Matouš 22:4... ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle,...
Matouš 22:5...na to nedbali a odešli jeden na svůj statekjiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho...
Matouš 23:34...učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujetejiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat...
Matouš 25:16...hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal...
Matouš 25:17... Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v...
Matouš 26:67...mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmiJiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši,...
Matouš 26:71...čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z...
Matouš 27:42...i vrchní kněží se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král...
Marek 4:5...podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali jeJiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned...
Marek 4:7... spálilo je, a protože neměla kořen, uschlaJiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je,...
Marek 4:8... udusilo je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala...
Marek 4:20...je a přinášejí úrodu - jeden třicetinásobnoujiný šedesátinásobnou a jiný stonásobnou." Dále jim řekl:...
Marek 4:36...a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s nímjiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se...
Marek 6:15...z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako...
Marek 7:4... nejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování...
Marek 8:28...lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitelejiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." "A za koho ...
Marek 10:11...jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí svého...
Marek 10:12... Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se...
Marek 11:8... sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláštějiní pak ratolesti, které nařezali v polích. Ti, kdo šli...
Marek 12:4...poslali pryč s prázdnou. Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a zohavili. A tak...
Marek 12:5...ještě dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jiných. Některé tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec mu...
Marek 12:9...pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici  jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený...
Marek 14:58...tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'" Ale ani tak se jejich svědectví...
Marek 15:7...jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolujinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu,...
Marek 15:31...vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš,...
Marek 16:12...viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a...
Lukáš 3:18...plevy spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu....
Lukáš 4:43...však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je poslání." Kázal tedy v judských...
Lukáš 5:19...a položit před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili ho skrze...
Lukáš 5:21...dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal,...
Lukáš 5:29...hostinu a byla tam spousta výběrčích daníjiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu...
Lukáš 6:6...dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden...
Lukáš 7:8... Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to...
Lukáš 7:19..."Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel...
Lukáš 7:20...Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí...
Lukáš 8:3...Herodova úředníka Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků. Když se...
Lukáš 8:6...podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáciJiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo...
Lukáš 8:8...trní a to rostlo spolu s ním, je udusiloJiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo...
Lukáš 9:8...myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z...
Lukáš 9:19..."Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných...
Lukáš 9:56...se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu následovat,...
Lukáš 9:59... ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol,...
Lukáš 11:16..."Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe...
Lukáš 11:26...jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř,...
Lukáš 11:49...nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijíjiné budou pronásledovat.' Toto pokolení se proto bude...
Lukáš 14:31...Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s...
Lukáš 16:18...Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží...
Lukáš 20:16...pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici  jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile to uslyšeli. Podíval...
Lukáš 22:58..." ho neznám, ženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." "Nejsem, člověče!"...
Lukáš 22:59...Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také - vždyť je to...
Lukáš 23:35...losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak...
Jan 4:37... V tom je pravdivé to rčení, žejeden rozsívájiný žne'. jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami...
Jan 4:38...sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům ...
Jan 5:32... svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali...
Jan 5:43...ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak...
Jan 6:23...ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán...
Jan 7:12...vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli strachu z...
Jan 8:50... však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. Amen, amen, říkám vám:...
Jan 9:9...a žebral?" Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný. On ale říkal: "Jsem to !"...
Jan 9:16...nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeůJiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat...
Jan 10:16...Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám všakjiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím...
Jan 10:21...posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad...
Jan 14:16... přikázání. pak požádám Otce a vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha...
Jan 15:24...mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak...
Jan 19:18...zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a...
Jan 19:37...se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z...
Jan 20:30..." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto...
Jan 21:18...chtěl. zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne  jiný a povede , kam nechceš." (To řekl, aby mu naznačil,...
Jan 21:25...je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám...
Skutky 1:20...nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření přijme jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy...
Skutky 2:4...byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě...
Skutky 2:40...Hospodin, náš Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto...
Skutky 4:12...zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v...
Skutky 5:13...svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich...
Skutky 7:18...lid v Egyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný král, který o Josefovi nevěděl. Choval se k našemu...
Skutky 8:34..., o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma...
Skutky 10:46...vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluvíjiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak...
Skutky 13:35...vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David...
Skutky 17:7...porušují císařské nařízení, protože se hlásíjinému králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i městské radní...
Skutky 17:18...říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim...
Skutky 17:21... kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel...
Skutky 17:32...z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy jindy." Tehdy...
Skutky 17:34... Někteří se ale k němu připojili a uvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena jménem Damaris a ještě...
Skutky 19:6...na Duch svatý, takže začali mluvitjiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi...
Skutky 26:11...hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných městech. Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od...
Skutky 27:44... Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku...
Skutky 28:24... Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní nevěřili. Když se nemohli shodnout a začali se...
Římanům 7:3... je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za...
Římanům 7:4...tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně...
Římanům 7:23...s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí ...
Římanům 8:39...budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v...
Římanům 11:15...totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých?...
Římanům 14:5...dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý je přesvědčen o...
1. Korintským 1:12...mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: " jsem Apollův," další: " jsem Petrův" a další...
1. Korintským 3:11...pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš...
1. Korintským 6:18...s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší...
1. Korintským 9:2...Nejste snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého...
1. Korintským 11:21...jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladovíjiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte...
1. Korintským 12:8...jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrostijinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž...
1. Korintským 12:9...slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchujinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání...
1. Korintským 12:10...Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchujinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování...
1. Korintským 14:30... to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece...
1. Korintským 15:37... ale holé zrno - třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch...
1. Korintským 15:39...semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako těloJiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a...
1. Korintským 15:40... Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva...
1. Korintským 15:41...ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemskýchJiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd,...
2. Korintským 11:4...oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám...
2. Korintským 11:8...Ponižoval jsem se, abyste se vy dostali výšJiné církve jsem odíral - bral jsem od nich výplatu, abych...
2. Korintským 12:13...znamení, divy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž -...
2. Korintským 13:2...ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten...
Galatským 1:6...od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás...
Galatským 1:7...Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo...
Galatským 1:8...- my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, je...
Galatským 1:9...opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, je proklet!...
Galatským 1:19... Strávil jsem u něj dva týdny, ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova...
Filipským 1:15...sice kážou Krista ze závisti a soupeřivostijiní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze...
1. Tesalonickým 2:6...nestáli o lidskou chválu, od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli...
1. Tesalonickým 2:19...více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy...
1. Tesalonickým 4:13...zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a...
1. Timoteus 5:24...lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale potom. Stejně tak i dobré skutky; některé...
2. Timoteus 2:20...také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobujiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem...
Židům 3:17...Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu...
Židům 4:8...uvedl do odpočinku, Bůh by pak nemluviljiném dni. Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek...
Židům 7:11...Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován...
Židům 7:13...Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patříjinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil....
Židům 7:15...Je tedy nade vši pochybnost zřejmé, že nastupuje jiný kněz, podobný Melchisedechovi, ne podle tělesných...
Židům 8:7...co vytknout, nebylo by ji potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí...
Židům 11:35... Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšeníJiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli...
Jakub 5:12...- ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne,...
1. Jan 2:22...žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je...
1. Jan 5:5...vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?...
2. Jan 1:10...ten Otce i Syna. Pokud k vám někdo přicházíjiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho...
Juda 1:23...těmi, kdo pochybují, mějte soucitJiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte...
Zjevení 2:24...říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu...
Zjevení 4:4...podobná smaragdu. Okolo trůnu bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starců...
Zjevení 6:4... slyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno...
Zjevení 7:2...na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl...
Zjevení 8:3...Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři....
Zjevení 10:1...smilstva ani ze svých krádeží. Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen...
Zjevení 12:3... neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a...
Zjevení 13:11...a věrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako...
Zjevení 14:6...nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné...
Zjevení 15:1...set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů, kteří mají...
Zjevení 18:1...kraluje nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země...
Zjevení 18:4...z mohutnosti jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli...
Zjevení 20:12... a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |