Jimi

Hledám pøesnì 'jimi'. Nalezeno 40 veršù. Další varianty: ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Exodus 1:7... Synové Izraele však byli plodní a nesmír se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi...
Exodus 10:15...nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití,...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Leviticus 11:43...se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin,...
Leviticus 18:4...mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla...
Leviticus 18:25...národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země...
Leviticus 18:30... a nechovejte se podle ohavných zvyklostíjež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem...
Leviticus 19:31...k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před...
Leviticus 22:25...pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušeníje na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin...
Numeri 11:31...od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko...
Deuteronomium 4:6...v zemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a...
Deuteronomium 7:15...chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy,...
Soudců 3:1... Toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádný z bojů o Kanaán...
Soudců 9:49...tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni...
Soudců 16:8... tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom...
Soudců 16:12..." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
2. Královská 13:18...ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král...
2. Královská 23:19... A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stej odstranil i všechny svatyně na výšinách, které si...
Job 36:30...stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým způsobem spravuje...
Job 38:33...Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby vodní...
Žalmy 59:12...mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro očiJeště je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi...
Žalmy 118:19...ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti,  jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova,...
Žalmy 119:93...pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása , vždyť...
Píseň 6:5...úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z...
Izaiáš 49:18...kdo bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni očijen se rozhlédni - ti všichni se shromáždili, aby k tobě...
Jeremiáš 44:6...cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly...
Ezechiel 3:25...člověčí, vezmou na tebe provazy a svážou  jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím...
Ezechiel 16:16...oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi na nich tak, že to nemá...
Ezechiel 16:18... Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm,...
Ezechiel 20:12...(které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi,...
Ezechiel 34:10...Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat...
Ezechiel 37:2...doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a...
Ezechiel 43:8... Kladli svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen...
Zachariáš 2:4...nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh...
Matouš 19:12...narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se...
Skutky 15:9...dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč...
2. Korintským 10:4...sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbra našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k...
2. Korintským 10:5...nadutost, která se staví proti poznání BohaJimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu, a...
1. Petr 4:10...pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal jaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří...
1. Jan 3:1...zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní...

Slova obsahující jimi: jimi (41) jimiž (25)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |