Jimiž

Hledám varianty 'jimiž' [ nimž (6) nimiž (13) nichž (45) již (67) jimž (24) jimiž (25) jichž (12) ]. Nalezeno 185 veršù.
Genesis 1:21...mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichůjimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků...
Genesis 6:2...lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechnyjichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch...
Genesis 10:14... Lehabské, Naftuchské, Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil...
Genesis 19:29...Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se...
Genesis 24:3...mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam...
Genesis 30:38...před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež...
Exodus 1:15...král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete...
Exodus 12:7...krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni...
Exodus 21:36...napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí...
Exodus 25:20...koncích. Cherubové mají rozpjatá křídlajimiž budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelem k...
Exodus 28:3...a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníkyjimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha,...
Exodus 28:7... Na obou okrajích připojené ramenní dílyjimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod...
Exodus 36:7...více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z...
Exodus 37:9...jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídlajimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k sobě a...
Leviticus 11:13...šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptácijichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní: orel,...
Leviticus 13:36...kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený je nečistý....
Leviticus 17:7...na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit....
Leviticus 22:12...Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská...
Leviticus 25:24...jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré půdyjiž budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného...
Leviticus 27:20...to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti...
Leviticus 27:26...nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle...
Numeri 4:9... pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olejjichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým...
Numeri 5:3...z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a...
Numeri 13:19...bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země?...
Numeri 14:31... syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a...
Numeri 14:34...let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti...
Numeri 30:15... pak tím potvrdil všechny její sliby i závazkyjimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v den, kdy o nich...
Numeri 31:10...a veškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili. Zmocnili se...
Numeri 31:49...Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníkyjimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z...
Deuteronomium 1:22...o cestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás...
Deuteronomium 1:39...tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové,...
Deuteronomium 3:4...jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrzejiž bychom jim nezískali - šedesát měst, celý kraj Argob,...
Deuteronomium 3:21... Totéž Hospodin učiní všem královstvím, do nichž se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 5:31... Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákonyjimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim...
Deuteronomium 7:19...Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi národyjichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršně,...
Deuteronomium 9:2...a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?"...
Deuteronomium 15:7...(kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemijiž ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým...
Deuteronomium 20:18...vás učili jednat podle svých ohavných způsobůjimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti...
Deuteronomium 21:13... oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude...
Deuteronomium 21:15...jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny,...
Deuteronomium 28:27...vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin raní šílenstvím,...
Deuteronomium 28:35...na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě. Hospodin ...
Deuteronomium 28:60...nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské chorobyjichž ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe...
Deuteronomium 29:16...hnusné modly - dřevo a kamení, stříbro a zlatojichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena,...
Deuteronomium 29:21...pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhyjimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená...
Deuteronomium 30:1...přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k...
Deuteronomium 31:16...pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší...
Deuteronomium 31:21...zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě než je...
Deuteronomium 32:46...celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slovajimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte...
Jozue 1:13...Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše...
Jozue 5:12...z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze...
Jozue 10:25... Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na...
Jozue 14:12...mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že...
Jozue 24:17... kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a...
Soudců 20:16...vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku navlas přesně a neminul. Z...
2. Samuel 1:21...tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulůvjiž nepomazán olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných...
1. Královská 6:7...samotných stěn chrámu. (Chrám se stavěl z kamenů již opracovaných v lomu, takže se v chrámu během stavby...
1. Královská 8:29...‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbějiž se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu....
1. Královská 8:59... která dal našim otcům. A tato slovajimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinu,...
1. Královská 9:9...jejich otce z Egypta, a chytili se cizích bohůjimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na Hospodin...
1. Královská 11:2... Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a...
1. Královská 14:9...tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitkyjimiž jsi popouzel. Protožes zahodil za hlavu, hle,...
2. Královská 16:17...z nich umyvadla. Moře sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil je na kamenné dláždění. Aby se...
2. Královská 17:15... kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahyjimiž je varoval. Marnost následovali a marností se stali....
2. Královská 17:33...vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých...
2. Královská 23:8...Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran,...
2. Královská 23:26...vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkámjimiž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze...
1. Letopisů 1:12... Lehabské, Naftuchské, Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). Kanaán...
1. Letopisů 2:53...rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští. Synové Salmovi jsou:...
1. Letopisů 12:30...rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z...
1. Letopisů 16:16... na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvujiž uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem...
2. Letopisů 6:20...tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbějiž se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu....
2. Letopisů 6:41...a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místěJiž povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s...
2. Letopisů 7:22... který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohyjimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na uvedl...
2. Letopisů 32:17...ještě další řeči. Senacherib psal dopisyjimiž haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o něm: "Jako...
2. Letopisů 35:25...ho oplakávali. Jeremiáš o něm složil žalozpěvyjimiž dodnes všichni zpěváci a pěvkyně truchlí nad...
Nehemiáš 1:6... syny Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraelejimiž jsme proti tobě zhřešili; i a můj otcovský dům...
Nehemiáš 9:29...tvé příkazy. Provinili se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli,...
Nehemiáš 9:34... nedbali na tvé příkazy ani na výstrahyjimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a...
Nehemiáš 9:37...dnes otroci! Její hojná úroda připadá králůmjimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším...
Nehemiáš 12:46...syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli...
Job 3:12...Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval...
Job 38:2...z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se...
Žalmy 1:4...Jinak se ale povede ničemným: budou jak plevajiž vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak...
Žalmy 9:16...Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v sítijiž nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal...
Žalmy 9:18...musí odejít do podsvětí, všichni ti pohanéjimž je Bůh lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut navždy,...
Žalmy 12:6...náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je...
Žalmy 24:7...Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá průčelíjiž vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten...
Žalmy 24:9...udatný bojovník! Pozvedněte, brány, svá průčelíjiž vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten...
Žalmy 25:12...člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestujiž si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho...
Žalmy 31:25... Buďte silní a v srdci stateční, všichnijichž nadějí je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomu,...
Žalmy 38:13...ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Tijimž jde o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí...
Žalmy 68:17...Proč závistivě hledíte, hory skalnaté, na horujiž Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně...
Žalmy 78:54... Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hořejiž dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří,...
Žalmy 78:69...Svatyni jako nebesa si tam postavil a jako zemějiž upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal...
Žalmy 79:12...Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkamijimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš,...
Žalmy 80:16... jen se podívej - o tuto révu se postarej! Révajiž sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval,...
Žalmy 94:2...pomsty, zaskvěj se. Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho, Hospodine,...
Žalmy 98:3...Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásujiž náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se...
Žalmy 105:9... na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvujiž uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem...
Žalmy 132:7...jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! "Povstaň, Hospodine, ke...
Žalmy 132:12...synové mou smlouvu zachovají a svědectvíjimž je vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na...
Přísloví 31:1...svár. Slova Lemuele, krále z Massy, výrokyjimž ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu mého lůna?...
Přísloví 31:8...myslet na své trápení. Otevři ústa za tyjimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa,...
Píseň 7:13...réva, se půjdem podívat, révové květy zda se již otvírají, zda kvete granátový sad - tam ti své milování...
Izaiáš 6:11...odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země...
Izaiáš 8:20...Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit zemí...
Izaiáš 20:6... jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od...
Izaiáš 42:16...cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá...
Izaiáš 47:12...se svými čáry, s tím množstvím kouzel svýchjimiž ses zabývala od mládí. Třeba ti nějak prospějí, třeba...
Izaiáš 47:15...posedět. Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami,...
Izaiáš 48:6...Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška...
Izaiáš 52:10...očích, aby všechny zemské končiny viděly spásujiž náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte...
Izaiáš 55:3...smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit láskujiž jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro...
Izaiáš 57:16...se přede mnou každý duch zhroutil, každá dušejiž jsem učinil! Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakoty...
Jeremiáš 4:7...zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlem, naříkejte a...
Jeremiáš 21:4...zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbranějimiž venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi...
Jeremiáš 25:15...s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí, budou se potácet a blouznit...
Jeremiáš 25:17...Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k nimž Hospodin poslal: Jeruzalém a judská města s jejich...
Jeremiáš 32:37...Hle - znovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení...
Jeremiáš 33:8... Všechny ty zločiny, které proti mně spáchalijimiž se proti mně vzbouřili, jim odpustím. Jeruzalém mi...
Pláč 1:14...síly zbavilo! Hospodin vydal do rukou, před nimiž obstát nemohu. Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří...
Pláč 2:22...Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad tyjichž se děsím. Nebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by unikl...
Ezechiel 1:23...navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídlajimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel...
Ezechiel 2:4... do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílám, jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim...
Ezechiel 11:17...vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. ...
Ezechiel 13:20...Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskámjimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží...
Ezechiel 16:17...jsem ti dal, a nadělala sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla...
Ezechiel 16:37...dětí, hle - shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla....
Ezechiel 18:21... Když se však ničema odvrátí ode všech hříchůjichž se dopustil, bude dodržovat všechna pravidla a...
Ezechiel 18:22...nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchyjichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal...
Ezechiel 18:28...žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchůjichž se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít....
Ezechiel 20:9... jméno nebylo zneváženo v očích národů, mezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat....
Ezechiel 20:34...paží vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu...
Ezechiel 20:41... vás vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůni...
Ezechiel 32:9... tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé národy tebou vyděsím; jejich králům...
Ezechiel 32:30...vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzujiž budili svou udatností, sestoupili i oni s hanbou k...
Ezechiel 33:16...nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchyjichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal poctivě a...
Daniel 6:3...sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zodpovídali vezírům,...
Daniel 9:12...zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své hrozbyjimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás...
Ozeáš 2:11...víno své; strhnu z svou vlnu i svůj lenjimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy odhalím její...
Ozeáš 13:10...ve všech tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a velmože!" Rozhněván jsem...
Matouš 2:20...země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a...
Lukáš 6:34...přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I...
Jan 5:24...poslal, věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám:...
Jan 15:3...nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve...
Jan 16:11... neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to...
Jan 18:32...představení. (Tak se naplnila Ježíšova slovajimiž naznačoval, jakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil...
Jan 19:28...přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo:...
Jan 19:33...s ním. Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok...
Skutky 11:12...s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve...
Skutky 16:4...města, předávali jim závazná rozhodnutí, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. Církve...
Skutky 20:25...o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, nikdy...
Skutky 24:2...přednesl obžalobu: "Vznešený Felixi! Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v...
Skutky 24:10...ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si...
Římanům 1:2...pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto evangelium je o...
Římanům 4:7...Bůh přičítá spravedlnost bez skutků: "Blaze těmjimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty....
Římanům 4:24...není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli námjimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z...
Římanům 5:10...s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše násjiž smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se...
Římanům 6:6...s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven...
Římanům 8:1...Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši....
1. Korintským 2:13...obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovyjimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch),...
1. Korintským 3:11...nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. kdo na tom...
1. Korintským 5:3...jsem s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve...
1. Korintským 5:7... Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu,...
2. Korintským 2:3...abych se, přijdu, nemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych se měl radovat. Jsem o vás všech přesvědčen, že...
2. Korintským 5:16...za zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme...
2. Korintským 8:6...požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil. Když ve všem tolik...
Efeským 2:2...vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříšíchjimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod...
Efeským 2:19...všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých...
Koloským 1:6...se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží...
Koloským 1:21...myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás...
Koloským 2:11... V něm jste také obřezáni, a to obřízkoujiž nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné...
Koloským 3:9...ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré s jeho skutky a oblékli se do...
Titus 1:6...bezúhonný: věrný manžel, který věřící dětijimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený...
Filemon 1:16...ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a...
Židům 1:14...pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těmjimž se dostat spásy. Proto se musíme tím pečlivěji...
Židům 4:6...vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale tijimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své...
Židům 10:33... jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s...
Zjevení 3:12...učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města...
Zjevení 7:2... Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři andělyjimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: "Neškoďte zemi ani...
Zjevení 9:3...i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylkyjimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři....
Zjevení 19:20... ten falešný prorok, který před dělal divyjimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli...
Zjevení 21:1... Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak...
Zjevení 22:3...měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |