Jim

Hledám pøesnì 'jim'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 6:1...se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné...
Genesis 6:2...lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechnyjichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V och dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 7:16... Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak...
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 10:1...synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog,...
Genesis 11:6...synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek...
Genesis 13:6...šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění...
Genesis 17:23...byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh....
Genesis 18:2...oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti....
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské brá, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:18...nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 20:8...i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy čas ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim...
Genesis 24:56...ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal ...
Genesis 26:18...pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni...
Genesis 26:30... Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas...
Genesis 30:41...zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:43... dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale...
Genesis 32:1...tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Čas ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal...
Genesis 32:5...planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník...
Genesis 32:17... 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 34:14... neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru...
Genesis 34:21...měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokoj. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země...
Genesis 34:23... jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše?...
Genesis 36:7...do země Seír, daleko od svého bratra JákobaJejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu,...
Genesis 37:6...svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli...
Genesis 39:14...v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby...
Genesis 40:8...jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi...
Genesis 40:22... ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa...
Genesis 41:8...všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy...
Genesis 42:9...ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, kterénich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste...
Genesis 42:18...nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co...
Genesis 42:23...slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josefnimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí...
Genesis 42:25...před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal,  jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí...
Genesis 43:2...spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu."...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 43:27...s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce...
Genesis 44:4...svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a  je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj...
Genesis 44:15...bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že...
Genesis 45:21...z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu....
Genesis 45:22...pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta...
Genesis 45:24... A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli...
Genesis 45:26...otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce...
Genesis 47:11...usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses...
Genesis 47:17..." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Genesis 48:9... které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly...
Genesis 48:20...semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 49:29...z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte...
Genesis 50:12...Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho...
Genesis 50:19...se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Exodus 1:14...tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou...
Exodus 1:17...žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce...
Exodus 1:21...rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu:...
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 3:13...pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím,...
Exodus 3:16... Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:30... Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal...
Exodus 5:7...přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte  jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:20...denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti....
Exodus 5:21...a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili...
Exodus 6:3...a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi...
Exodus 6:4...nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsemnimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi,...
Exodus 6:13...Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále...
Exodus 7:6... že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přes to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi,...
Exodus 7:10...šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a...
Exodus 8:4...egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 8:22...hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na...
Exodus 10:8...Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně...
Exodus 10:10...skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi,...
Exodus 12:21...tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a...
Exodus 12:31...nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Exodus 12:36...stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista...
Exodus 13:21...a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na...
Exodus 14:22...Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je...
Exodus 14:29...však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 15:21...ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil:...
Exodus 16:12..."Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:19...Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 17:2..."Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?"...
Exodus 18:7...syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se...
Exodus 18:20... Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze...
Exodus 19:7...se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen...
Exodus 19:25...neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:5... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka,...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a ...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klat jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 28:40...uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra...
Exodus 28:42...posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou...
Exodus 29:8... vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami,...
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 32:2...s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté...
Exodus 32:8...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali...
Exodus 32:13...a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:24... který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když...
Exodus 32:27...se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si...
Exodus 32:32...veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím...
Exodus 34:32... Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře...
Exodus 35:1...Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude...
Exodus 39:43... Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal...
Exodus 40:14... aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi...
Leviticus 4:20...jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přes tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za ...
Leviticus 6:10...setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to...
Leviticus 8:5...shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy...
Leviticus 8:13...Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy...
Leviticus 8:24... Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec...
Leviticus 9:22...přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a...
Leviticus 10:1...Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před...
Leviticus 10:4...a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za...
Leviticus 10:5...ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl....
Leviticus 10:11...a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a...
Leviticus 17:8...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců,...
Leviticus 22:3... svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by...
Leviticus 22:9... jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu...
Leviticus 24:12...Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže....
Numeri 4:26...nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovijeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim...
Numeri 6:27...budou pronášet jméno nad syny Izraele, a  jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku,...
Numeri 7:9...osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na...
Numeri 9:8...dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže...
Numeri 10:33...tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když...
Numeri 11:21... čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro ...
Numeri 11:28... na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž...
Numeri 11:29...jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli m žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž...
Numeri 13:17...přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim:...
Numeri 13:26...obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli:...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi ž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 14:2...reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč...
Numeri 14:16...‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil...
Numeri 14:19... pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta ...
Numeri 14:28... slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak...
Numeri 15:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji...
Numeri 15:25...a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a...
Numeri 16:3... Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou...
Numeri 16:26...ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy."...
Numeri 16:29...tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin....
Numeri 18:30...ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl,...
Numeri 20:6...do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Numeri 20:8...se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu...
Numeri 20:10...s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály...
Numeri 20:12... nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové...
Numeri 20:13...toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili...
Numeri 21:16...se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a...
Numeri 22:8...k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou...
Numeri 24:10...zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys ...
Numeri 26:56...počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je...
Numeri 26:62...bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť...
Numeri 27:7...Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správ. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry...
Numeri 28:3... mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu...
Numeri 31:13...pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora...
Numeri 32:7...syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je...
Numeri 32:9...syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a...
Numeri 32:20...připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se...
Numeri 32:25...odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a...
Numeri 32:29... a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou...
Numeri 32:30...zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi...
Numeri 33:56...níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k...
Numeri 34:18...a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou...
Numeri 35:3...pastviny okolo těch měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro...
Numeri 35:8...osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího...
Deuteronomium 1:8...otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji  jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl:...
Deuteronomium 1:39...tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové,...
Deuteronomium 1:42...se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke m promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a...
Deuteronomium 2:6... Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 2:12...Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původ bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali,...
Deuteronomium 2:14...mezitím v táboře do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti...
Deuteronomium 3:4...jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom...
Deuteronomium 3:20... váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stej jako vám. obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 3:28...ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali...
Deuteronomium 4:19...celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval...
Deuteronomium 4:31... a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůhje soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu;...
Deuteronomium 5:1...úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes...
Deuteronomium 5:9... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Deuteronomium 5:29...lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a...
Deuteronomium 5:30...i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne....
Deuteronomium 5:31...mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou...
Deuteronomium 6:1... A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím,...
Deuteronomium 8:19...otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skuteč zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí...
Deuteronomium 9:12...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl:...
Deuteronomium 9:28...v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na poušti, protože je nedokázal...
Deuteronomium 10:11... vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od...
Deuteronomium 11:9... o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji  jim a jejich semeni - zem oplývající mlékem a medem. Země,...
Deuteronomium 11:16...svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám...
Deuteronomium 11:19...znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě...
Deuteronomium 11:21...v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li...
Deuteronomium 13:3...cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém...
Deuteronomium 18:2...mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou kněží...
Deuteronomium 18:18...mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá...
Deuteronomium 23:9...zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova...
Deuteronomium 24:8...zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských...
Deuteronomium 28:14...ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 29:1...na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před...
Deuteronomium 29:25...vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klali se jim - bohům, které nepoznali a které jim neurčil....
Deuteronomium 30:17...poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klal cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že...
Deuteronomium 30:20...Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimknimu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak...
Deuteronomium 31:2...Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a...
Deuteronomium 31:7...do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin...
Deuteronomium 31:10...smlouvy, i všem izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném k...
Deuteronomium 31:19...napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům...
Deuteronomium 31:20...mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele.  je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s...
Deuteronomium 31:21...mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší.  je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň...
Deuteronomium 31:23...Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš...
Deuteronomium 31:28...vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke m všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim...
Deuteronomium 32:35... zapečetěno v mých sklepích vybraných?  je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas...
Deuteronomium 32:46...domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si...
Deuteronomium 33:2...synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z pohoří...
Deuteronomium 33:29...z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem...
Jozue 1:6...tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný...
Jozue 1:14...jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako...
Jozue 1:15...vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokudoni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom...
Jozue 2:9... "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni...
Jozue 2:16...takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam...
Jozue 2:21..." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do...
Jozue 2:23... synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do...
Jozue 4:3...mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy...
Jozue 4:5...synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina,...
Jozue 4:7...děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou...
Jozue 4:8... na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct...
Jozue 4:12... synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených...
Jozue 5:1...vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V ...
Jozue 5:6... protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin...
Jozue 6:6...tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží ...
Jozue 6:23..." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachabjejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ...
Jozue 7:2...proti synům Izraele hněvem. Jozue totižJericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u...
Jozue 7:11...zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly klatbě -...
Jozue 7:13...ze svého středu! Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin,...
Jozue 9:11...řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete...
Jozue 9:15...zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá...
Jozue 9:18... Kefira, Beerot a Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při...
Jozue 9:19...obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při...
Jozue 9:20...Teď na přece nesmíme sáhnout. Udělámenimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv...
Jozue 9:22...dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás...
Jozue 10:10...celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou...
Jozue 10:19...ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele. Vpadte jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich měst....
Jozue 10:24...na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a stoupali jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte,...
Jozue 10:25...Přicházeli tedy a stoupali jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte silní a...
Jozue 11:9...Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežil. Jozuenimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a...
Jozue 13:8...Rubenovi a Gádovi své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův...
Jozue 13:14...Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou...
Jozue 13:33...Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedalJejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl....
Jozue 14:1...synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s...
Jozue 17:4... Chogla, Milka a Tirsa. Ty předstoupily před kze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské...
Jozue 17:15...žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v...
Jozue 18:7... Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a...
Jozue 18:11...podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi...
Jozue 19:2...pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada, Chacar-šual,...
Jozue 21:2...pokolení v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali...
Jozue 21:43...dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se a usadili se v...
Jozue 21:44.... Zmocnili se a usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak...
Jozue 22:2...Ruben, Gád a polovinu pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův...
Jozue 22:4... váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou...
Jozue 22:6...mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů....
Jozue 22:7... propustil je a oni se vydali domů. Polovi kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé...
Jozue 22:15...země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovi kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec...
Jozue 22:30...před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských...
Jozue 22:32...jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z...
Jozue 23:2... stařec pokročilého věku, svolal celý Izraeljeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a řekl jim:...
Jozue 23:7... Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhod se nesměšujte s národy, které tu s vámi ještě zůstávají....
Jozue 23:16...krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dalJestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal...
Jozue 24:25...dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy...
Soudců 1:25...mu, "a zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče....
Soudců 2:12... Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů...
Soudců 2:15...se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim...
Soudců 2:16...odpřisáhl. Přišlo na veliké soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval soudce a ti je zachraňovali z ruky...
Soudců 2:17...soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klali se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří...
Soudců 2:18...Hospodinova přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a po...
Soudců 2:19... Po smrti soudce se ale znovu zkaziliještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy,...
Soudců 3:9...potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze...
Soudců 3:15...potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po...
Soudců 6:8...kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslalnim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví...
Soudců 6:35... Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby semu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a...
Soudců 7:2...řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj...
Soudců 7:17...a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co . dojdu k...
Soudců 7:24..."Sestupte z hor odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži...
Soudců 8:2...s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s...
Soudců 8:23...jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude...
Soudců 9:1...přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal.  Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své...
Soudců 9:49...tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni...
Soudců 10:4...Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v...
Soudců 11:9...nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím, abych bojoval s...
Soudců 11:13... že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou...
Soudců 12:2... "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při....
Soudců 14:9...včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šeljedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také....
Soudců 14:12...dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte...
Soudců 14:14..." řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká."...
Soudců 14:18...toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo siljší než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou...
Soudců 15:4...Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil...
Soudců 15:11...judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos...
Soudců 15:13...Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme  jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho...
Soudců 18:2...ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli jim:...
Soudců 18:4...sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu...
Soudců 18:6...bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch...
Soudců 18:30...jmenovalo Laiš. Danovci tam vztyčili tu modlu a Jonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými syny...
Soudců 20:18...se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První...
Soudců 20:25...druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili...
Soudců 21:7...celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že...
Soudců 21:14...míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo...
Soudců 21:16...říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny."...
Soudců 21:18... aby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali:...
Soudců 21:22...vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim:...
1. Samuel 2:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech....
1. Samuel 2:23...do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne,...
1. Samuel 3:13... od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl:...
1. Samuel 5:9...obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu....
1. Samuel 8:3... Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo. Všichni...
1. Samuel 8:9...cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým...
1. Samuel 8:22...slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak...
1. Samuel 9:12...tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města,...
1. Samuel 9:22... Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal jim čelní...
1. Samuel 10:24... "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen...
1. Samuel 11:2...smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás...
1. Samuel 12:5...neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho...
1. Samuel 12:8...do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a...
1. Samuel 12:20...jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale...
1. Samuel 14:8... kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům a...
1. Samuel 14:34..." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady...
1. Samuel 17:18... Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a...
1. Samuel 18:23...tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se...
1. Samuel 18:25...dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné...
1. Samuel 19:14...Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby...
1. Samuel 19:15...Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili....
1. Samuel 24:8...Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval...
1. Samuel 25:5...stříhá své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým...
1. Samuel 25:9...šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přes, jak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na ...
1. Samuel 25:14...za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásobJeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě...
1. Samuel 29:3... Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále...
1. Samuel 30:19... syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také...
1. Samuel 30:22...zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme...
1. Samuel 30:26... Když se David vrátil do Ciklagu, poslal co z kořisti judským stařešinům, svým přátelům....
2. Samuel 3:36...slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král dělal....
2. Samuel 4:12...světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a pověsili je u rybníka...
2. Samuel 10:4...Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli u zadnic a...
2. Samuel 10:5...zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni,...
2. Samuel 12:22...ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo...
2. Samuel 13:29...Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli...
2. Samuel 17:17...- jinak je s králem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene En-rogel. Chodívala...
2. Samuel 17:20...přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jim....
2. Samuel 18:3...jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás...
2. Samuel 19:43...dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se...
2. Samuel 19:44...Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok -...
2. Samuel 21:2...lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí...
2. Samuel 21:6...vyhubit z celého izraelského území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově,...
1. Královská 1:20...teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi....
1. Královská 1:33... syna Jojadova." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého...
1. Královská 8:45...jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby...
1. Královská 8:49...jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebývášjejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému...
1. Královská 8:50...a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj...
1. Královská 9:6...a nebudete dodržovat přikázání a ustanoveníjež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a...
1. Královská 9:7...klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno....
1. Královská 12:5... a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke m za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy...
1. Královská 12:7...zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit...
1. Královská 12:12... na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž:...
1. Královská 12:13...jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci...
1. Královská 12:14...na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? ...
1. Královská 12:24...tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město Šechem v...
1. Královská 18:4...paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal...
1. Královská 18:13... Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto...
1. Královská 18:21..."Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal,...
1. Královská 18:26... ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána...
1. Královská 18:27...kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to...
1. Královská 18:40..."Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne."...
1. Královská 20:6...tvých služebníků a zabavili a odnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a...
1. Královská 20:7...král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si...
1. Královská 20:27...Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy...
1. Královská 21:11...muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala....
2. Královská 1:2...střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli...
2. Královská 1:3... vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat...
2. Královská 2:16...tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a...
2. Královská 2:18...tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal:...
2. Královská 2:20... ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to...
2. Královská 2:24...Táhni, plešoune!" On se otočil, podíval se na  a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly...
2. Královská 4:38... Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hladJednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému...
2. Královská 4:44...Najedí se a ještě zbude." A opravdu - když jim to nabídl, najedli se a ještě zbylo, přesně jak řekl...
2. Královská 5:22... "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán  jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci...
2. Královská 6:2...těsné. Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl...
2. Královská 6:20...vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděli...
2. Královská 6:22...ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej...
2. Královská 6:23...a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a...
2. Královská 6:32... Ten zatím seděl doma se stařešiny IzraeleJeště než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte...
2. Královská 9:11...a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a uteklJehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v...
2. Královská 9:12...takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl:...
2. Královská 9:17...strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl:...
2. Královská 9:18...jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš...
2. Královská 9:19..."Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá -...
2. Královská 10:1...Jezábel.'" Achab měl v Samaří sedmdesát synůJehu proto do Samaří poslal listy jizreelským velmožům,...
2. Královská 10:6...nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete ...
2. Královská 10:22...roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten jim rozdal roucha. Nakonec do...
2. Královská 11:4...let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a...
2. Královská 11:5...smlouvu a ukázal jim královského syna. Potom jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří...
2. Královská 11:9... kamkoli se pohne." Setníci to provedli přes, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak...
2. Královská 11:15...své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal...
2. Královská 17:12...Hospodina. Sloužili hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i...
2. Královská 17:15... kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci,...
2. Královská 17:35...S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se jim, neslužte jim...
2. Královská 18:27... Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za...
2. Královská 19:6...krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin -...
2. Královská 20:13...je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a...
2. Královská 20:15...mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi...
2. Královská 21:3...Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a...
2. Královská 21:8... Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj...
2. Královská 21:21...otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a klaněl se jim. Opustil Hospodina, Boha svých...
2. Královská 23:2...chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od nejmenších po...
1. Letopisů 2:23...zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenatjeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem...
1. Letopisů 5:20... Během války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci,...
1. Letopisů 6:50...tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a...
1. Letopisů 7:21...syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachatjeho syn Zabad a jeho syn Šutelach. Ezera a Eleada zabili...
1. Letopisů 10:2...svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali Saulajeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana...
1. Letopisů 11:14...ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěkOni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a...
1. Letopisů 12:18...a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v...
1. Letopisů 12:40...učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich...
1. Letopisů 14:8...hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí...
1. Letopisů 15:12...jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu...
1. Letopisů 16:21... od jednoho k jinému království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte...
1. Letopisů 19:4...Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal...
1. Letopisů 19:5...se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni,...
2. Letopisů 2:10...kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále...
2. Letopisů 6:25...z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby...
2. Letopisů 6:35...jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby...
2. Letopisů 6:39...tvému jménu, vyslýchej z nebe, kde přebývášjejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť...
2. Letopisů 7:19...odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázáníjež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete...
2. Letopisů 10:5...naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke m za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy...
2. Letopisů 10:7...k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokudnim budeš přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti...
2. Letopisů 10:12... na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž:...
2. Letopisů 10:13...jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců,...
2. Letopisů 10:14...totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? ...
2. Letopisů 11:11...opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin,...
2. Letopisů 11:14...přidali k němu. Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž...
2. Letopisů 11:23...po všech judských a benjamínských krajích do opevných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro...
2. Letopisů 12:5...judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak...
2. Letopisů 13:7...Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K mu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a vzepřela se...
2. Letopisů 13:16...Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně...
2. Letopisů 14:6... "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevme je hradbami s věžemi, branami a závorami. Země zůstala...
2. Letopisů 15:4...soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani...
2. Letopisů 15:15... Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král...
2. Letopisů 19:9...bylo možno odvolávat se do Jeruzaléma. Přikázal jim: "Tak jednejte - s úctou k Hospodinu, věrně a s...
2. Letopisů 20:10... nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám...
2. Letopisů 20:25...pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našlinich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že...
2. Letopisů 20:27... totiž Údolí dobrořečení. Všichni judštíjeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně...
2. Letopisů 21:3...všichni byli synové izraelského krále JošafataJejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a...
2. Letopisů 23:3...v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových...
2. Letopisů 23:8...pohne." Levité i všichni Judští to provedli přes, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty,...
2. Letopisů 23:14...své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal...
2. Letopisů 24:5...obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a...
2. Letopisů 24:13...Hospodinův chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do...
2. Letopisů 24:17...Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli kdejší judští hodnostáři a klaněli se králi. A král jim...
2. Letopisů 24:24...vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda...
2. Letopisů 25:14...Edomci, přinesl si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin...
2. Letopisů 28:8...zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale...
2. Letopisů 28:9... kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo...
2. Letopisů 28:13...vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu,...
2. Letopisů 28:15...ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít, ošetřili je, všechny...
2. Letopisů 28:23... protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně."...
2. Letopisů 29:5... shromáždil je na východním prostranství a řekl jim: "Slyšte , levité! Posvěťte se a posvěťte chrám...
2. Letopisů 29:34...oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kží ale bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné...
2. Letopisů 30:12... Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim král a hodnostáři podle...
2. Letopisů 30:16...chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili...
2. Letopisů 32:22...mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále Senacheriba i...
2. Letopisů 33:3... Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil...
2. Letopisů 33:8...všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisyjež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby...
2. Letopisů 33:22...kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše....
2. Letopisů 34:16...a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo...
2. Letopisů 34:30...chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od největších po...
2. Letopisů 34:32... zapsaná v této knize. Všechny, kdo byliJeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se...
Ezdráš 2:63...marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz...
Ezdráš 4:3...představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu...
Ezdráš 5:8...hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu...
Ezdráš 5:10...dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat...
Ezdráš 6:8...stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně propláceny z královského majetku, totiž z...
Ezdráš 6:9...dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či...
Ezdráš 6:22...hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťast slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je Hospodin...
Ezdráš 8:25...a dalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům...
Ezdráš 8:26...přítomný Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného...
Ezdráš 8:28...leštěné mosazi vzácné jako zlato. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté....
Nehemiáš 2:9...přišel k zaeufratským místodržícím, předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele...
Nehemiáš 2:17... hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme....
Nehemiáš 2:18...hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou...
Nehemiáš 2:20...králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho služebníci a začali jsme stavět....
Nehemiáš 5:7... "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim...
Nehemiáš 5:8...a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské...
Nehemiáš 5:10...proč hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme toho odírání! Vraťte...
Nehemiáš 5:11...peníze a obilí. Nechme toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také...
Nehemiáš 6:4...Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový...
Nehemiáš 6:13...se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili jméno....
Nehemiáš 7:3...jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního...
Nehemiáš 7:65...marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz...
Nehemiáš 8:9...se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným...
Nehemiáš 8:10...je svátek Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo...
Nehemiáš 9:12...kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým...
Nehemiáš 9:13...jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsinimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé...
Nehemiáš 9:14...zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka...
Nehemiáš 9:15...příkazy, nařízení a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze...
Nehemiáš 9:19...vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy...
Nehemiáš 9:20... po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou...
Nehemiáš 9:21...jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv nechátral,...
Nehemiáš 9:22... oděv nechátral, nohy neotekly. Vydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil....
Nehemiáš 9:24...ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy země,...
Nehemiáš 9:27...tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách...
Nehemiáš 9:35...ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi...
Nehemiáš 9:37...její dobroty - v zemi jsme dnes otrociJe hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše...
Nehemiáš 13:13...z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil kzi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi Pedajášovi a k...
Nehemiáš 13:21...zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal...
Nehemiáš 13:25...anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim...
Ester 3:4... Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že...
Ester 5:8... nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku."...
Ester 5:11...své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho...
Ester 9:2... aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z...
Ester 9:5...a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili...
Ester 9:21...Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den...
Ester 9:23...svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce Haman, syn...
Ester 9:26...říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se jim...
Ester 9:30...do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim...
Ester 9:31...svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to...
Job 11:20...budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílíjejich útočiště se vytratí; zbude jim naděje, že duši...
Job 12:18...umí blázny udělat. Králům rozpíná opasky, bedra jim obtáčí provazy. I kněží svléká donaha, dávné opory...
Job 12:23... na světlo vyvádí, co bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání....
Job 15:19... co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí...
Job 20:29... Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na to...
Job 21:17...často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na  pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají...
Job 24:6...děti shánějí na pláních. Sklízejí na poli, které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí,...
Job 24:7...lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí přikrývky. Horské lijáky je smáčejí, choulí se ke...
Job 24:23...při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu...
Job 29:10...kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo uslyšel, ten mi blahořečil,...
Job 29:17... Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě,...
Job 29:25... světlo tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsemjejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své...
Job 30:10... stal jsem se pro příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj...
Job 30:13...stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují a nikdo jim v tom nebrání. Širokou průrvou pronikají, jak záplava...
Job 31:27...ve své nádheře, takže bych se v srdci dal taj svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl...
Job 36:9...řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a jak zpyšněli....
Job 36:10... čím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla...
Job 36:15... končí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i...
Job 36:31...pokrývá mořské hlubiny! Takovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve svých...
Job 36:32...v hojnosti. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídá o něm jeho burácení - on...
Job 42:9...Šuchský a Sofar Naámský tedy šli a udělali, co jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job...
Job 42:15...nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě...
Žalmy 2:4...jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin....
Žalmy 9:7... navěky! Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města - není památky! Hospodin bude vládnout navěky,...
Žalmy 10:5...v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech...
Žalmy 10:7...neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a...
Žalmy 17:14... Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmijejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha...
Žalmy 25:14... jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K...
Žalmy 28:4...mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů,...
Žalmy 37:39... ničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení....
Žalmy 37:40... on je jim silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před ničemy,...
Žalmy 41:11... smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj...
Žalmy 44:4...tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty...
Žalmy 48:4...mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností! Králové...
Žalmy 49:12...tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanecháJejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou...
Žalmy 55:10...do bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a...
Žalmy 58:7... hlas kouzelníků aby k nim nedoleh. V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože,...
Žalmy 69:23...žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsemJejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou...
Žalmy 69:24...jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni...
Žalmy 69:28...pronásledují, baví se o bolesti tebou zraněnýchJejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti...
Žalmy 73:7...odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze představit....
Žalmy 73:11...hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem...
Žalmy 76:7... rukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný...
Žalmy 78:11...Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před...
Žalmy 78:15...skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky...
Žalmy 78:24...oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili...
Žalmy 78:25...obilí! Lidé okusili andělský chleba, poslal jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od...
Žalmy 78:29...je nechal padat, na jejich stany kolem dokolaJedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě...
Žalmy 78:55... již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské...
Žalmy 80:6...svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U...
Žalmy 83:10...- stali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u potoka...
Žalmy 89:17...tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám,...
Žalmy 99:6...podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k...
Žalmy 99:7...a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvilnim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil....
Žalmy 99:8... které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když...
Žalmy 104:9...do údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jim, aby je nepřekročily, aby nikdy nepřikryly zem! Ty...
Žalmy 104:14...růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci...
Žalmy 104:28...vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností....
Žalmy 104:29...se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se znovu v prach. Svého Ducha když...
Žalmy 105:14...k jinému království, nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte...
Žalmy 105:27...služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi konali zázraky!...
Žalmy 105:35...kobylky, nemožné bylo spočítat housenky! Sežraly jim v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodí....
Žalmy 105:36...pak v zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v...
Žalmy 105:39...z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost...
Žalmy 105:40...jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem...
Žalmy 105:44...s veselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby...
Žalmy 106:15...v oné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom...
Žalmy 106:34...svými rty. Potom nevyhladili národy, o kterých jim to Hospodin poručil. Promísili se s pohany, naučili se...
Žalmy 106:37...jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou...
Žalmy 107:12...výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci. Volali...
Žalmy 107:38...vysadili, které pak vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil...
Žalmy 111:6...lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá...
Žalmy 111:9... Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta...
Žalmy 113:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém. Neplodnou...
Žalmy 115:8... a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají!...
Žalmy 119:70...lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj....
Žalmy 126:2... Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin,...
Žalmy 135:18... a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají!...
Žalmy 137:3...na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co...
Izaiáš 1:23...zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají právo, nemají zájem...
Izaiáš 3:4... rádce i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé...
Izaiáš 3:9...i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma...
Izaiáš 3:16...se s bradou nahoře a se svůdnýma očima drob cupitají sem a tam, řetízky cinkají jim na nohách....
Izaiáš 5:27...přivolá, a hle - hned rychle přispěchá! Nikdonich se neunaví, neklesne, nikdo si nezdřímne ani neusne,...
Izaiáš 5:29...zavrčí a chytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí,...
Izaiáš 6:10... ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,...
Izaiáš 10:19...vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat...
Izaiáš 13:2...Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedte korouhev na holém návrší, hlasitě na křikněte,...
Izaiáš 13:8...zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim...
Izaiáš 14:1... jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v...
Izaiáš 16:4...vyhnance! Moábští běženci pobudou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba...
Izaiáš 19:14...vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích...
Izaiáš 19:20...svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodil. Hospodin se ...
Izaiáš 26:11...je Hospodin. Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid!...
Izaiáš 28:12...jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené,...
Izaiáš 28:13...pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam...
Izaiáš 30:5... tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu,...
Izaiáš 30:6...a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na...
Izaiáš 30:26...světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasjší - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin...
Izaiáš 30:28...jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravýjeho dech jako řeka v povodni, která k bradě vystoupí -...
Izaiáš 34:17...dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby...
Izaiáš 35:2... nádhera karmelská a šáronská - ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera! Dodejte síly...
Izaiáš 36:12... Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za...
Izaiáš 37:6...krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin -...
Izaiáš 39:2...o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radost přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro,...
Izaiáš 39:4...mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi...
Izaiáš 43:9...uši. Všichni lidé se shromáždí, se společ sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé...
Izaiáš 44:7...a jsem poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámí a vyloží!...
Izaiáš 44:9...model jsou zcela nicotní, to, co obdivujíjim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic...
Izaiáš 46:6...a váží stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí...
Izaiáš 46:7...postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Kdyžmu volají, neodpoví jim, nezachrání je z jejich soužení....
Izaiáš 49:10...hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je...
Izaiáš 51:23...kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se,...
Izaiáš 54:17...zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazykje obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků...
Izaiáš 56:5...pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí. Cizince, kteří se k...
Izaiáš 57:6...Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim...
Izaiáš 57:18...však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu...
Izaiáš 59:18...horlivosti se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv pro protivníky, odplatu pro soky; i...
Izaiáš 61:3...všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv...
Izaiáš 63:7...domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil, za jeho velikou lásku k nim. Prohlásil:...
Izaiáš 63:8...můj lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením, posílal...
Izaiáš 63:10... zvedal a nosil je po všechny dávné dnyOni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se...
Izaiáš 63:11...nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíšejeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem...
Izaiáš 65:24... kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomciJeště než zavolají, jim odpovím; ještě než domluví, ...
Jeremiáš 1:17...klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo před nimi...
Jeremiáš 5:13...žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné poselství - se to...
Jeremiáš 5:19...to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a sloužili jste ve své zemi...
Jeremiáš 6:10...uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu,...
Jeremiáš 6:18... národy, slyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí,...
Jeremiáš 7:22...jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsemnimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech,...
Jeremiáš 7:23...o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete...
Jeremiáš 7:25...kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky...
Jeremiáš 7:27...šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou poslouchat. I...
Jeremiáš 7:28... I když na budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina,...
Jeremiáš 7:31...pálili své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto...
Jeremiáš 8:4... než aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak ...
Jeremiáš 9:12..."Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože neposlouchali a...
Jeremiáš 9:14... praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni...
Jeremiáš 10:11...zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá. Řekte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi,...
Jeremiáš 10:21... ti tupci, se Hospodina neptali, a proto se jim nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš, ...
Jeremiáš 11:3...je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý,...
Jeremiáš 11:5...přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v níž dnes...
Jeremiáš 11:10... slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou...
Jeremiáš 12:6...Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim...
Jeremiáš 13:10...zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na...
Jeremiáš 13:12...a ozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý...
Jeremiáš 13:13...nevíme, že se každý džbán plní vínem?' řekni jim - Tak praví Hospodin: Hle, všechny obyvatele této...
Jeremiáš 14:6...návrších a větří jako šakali; napínají zrak,  jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás,...
Jeremiáš 14:13...ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na...
Jeremiáš 14:14...prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil...
Jeremiáš 14:17...dcery. Tak na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou...
Jeremiáš 15:2...jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo...
Jeremiáš 16:11... svému Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví Hospodin....
Jeremiáš 16:18... před mýma očima neskryjí svůj hřích. Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich...
Jeremiáš 16:21...bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby...
Jeremiáš 17:20... Postav se do všech bran Jeruzaléma a řekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé...
Jeremiáš 18:10...vybuduji a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i ...
Jeremiáš 18:17...zhrozí a hlavou potřese. Jakoby větrem východním je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich...
Jeremiáš 18:23...chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim jejich viny,...
Jeremiáš 19:5...děti jako zápalné oběti Baalovi - to jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo...
Jeremiáš 19:11...rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Jako když se rozbije...
Jeremiáš 21:3...jako tolikrát a Nabukadnezar od nás odtáhne." Jeremiáš jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví...
Jeremiáš 22:9...opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, klali se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým,...
Jeremiáš 23:15...Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od proroků v...
Jeremiáš 23:32... kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. ...
Jeremiáš 24:7...a nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby znali, aby věděli, že jsem...
Jeremiáš 24:10...nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na  meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni...
Jeremiáš 25:6...věků navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte svými výtvory, na...
Jeremiáš 25:14... co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům....
Jeremiáš 25:27...na světě. A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte,...
Jeremiáš 25:28...tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na...
Jeremiáš 25:30...meč, praví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni jim: ‚Hospodin řve na...
Jeremiáš 26:2...ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klat v Hospodinově domě. Vyřiď jim všechno, co ti přikazuji,...
Jeremiáš 26:4...chtěl dopustit za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže neposlechnete a...
Jeremiáš 26:19...usmířit, takže Hospodin upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme smrtelné...
Jeremiáš 27:4...do Jeruzaléma k judskému králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 29:8...kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je...
Jeremiáš 29:23...a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a to dosvědčuji, praví Hospodin....
Jeremiáš 30:9... svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníku, Jákobe, a ty,...
Jeremiáš 31:33...byl jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele,...
Jeremiáš 31:34...Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!'...
Jeremiáš 32:22...vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že jim ji...
Jeremiáš 32:23... a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na přivedl všechno...
Jeremiáš 32:35...Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to...
Jeremiáš 32:39...mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po všechny dny...
Jeremiáš 32:40...- pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřunimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní....
Jeremiáš 32:41...ctili, aby se ode neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi...
Jeremiáš 32:42...lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na  uvedu všechno dobrodiní, které jsem jim zaslíbil. A v...
Jeremiáš 33:6...tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný...
Jeremiáš 33:8...změním a vybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty...
Jeremiáš 33:9...a jimiž se proti mně vzbouřili, jim odpustímJeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem...
Jeremiáš 35:2... syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno."...
Jeremiáš 35:14...poučit? Neposlechnete slova? praví Hospodin. Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho...
Jeremiáš 35:15...se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete...
Jeremiáš 35:16...nevnímáte, vůbec neposloucháte. Ano, potomci Jonadaba, syna Rechabova, dodržují, co jim jejich otec...
Jeremiáš 36:3... Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na  chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé...
Jeremiáš 36:13...Chananiášův a všichni ostatní velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu...
Jeremiáš 36:15... "Posaď se a přečti nám to," vyzvali ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova,...
Jeremiáš 36:18... on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a jsem je zapisoval inkoustem do knihy."...
Jeremiáš 36:32...jsem je varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi,...
Jeremiáš 38:5...prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hleje ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král...
Jeremiáš 38:23...i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město...
Jeremiáš 38:26...tobě. Nic nám netaj, nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby neposílal...
Jeremiáš 38:27...tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně...
Jeremiáš 39:10... kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lidJen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel...
Jeremiáš 40:14... aby zabil?" Ale Gedaliáš, syn Achikamůvjim nevěřil. Jochanan, syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě...
Jeremiáš 41:6...do Hospodinova chrámu. Išmael, syn Netaniášůvjim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel...
Jeremiáš 42:4...máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu...
Jeremiáš 42:9...i všechen lid, od nejmenších po největší, a řekl jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste ...
Jeremiáš 43:10...poblíž vchodu do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle,...
Jeremiáš 47:3...křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na...
Jeremiáš 47:4...budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny,...
Jeremiáš 49:29...Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich...
Jeremiáš 49:32...vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečíJejich velbloudi jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda...
Jeremiáš 50:27... z něj nezůstane ani ostatek! Pobijte jim všechny býky, na jatka je pošlete. Běda jim! Přišel...
Jeremiáš 51:39...jak mladí lvi. se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale...
Jeremiáš 51:56...jako hrom! Ano, zhoubce přichází na BabylonJeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány. Ano,...
Pláč 1:22...den, kdy je postihne to, co ! Kéž všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi...
Pláč 3:64...vstávají, prozpěvují si o mně posměšky! Odplať jim, Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami...
Pláč 3:65...to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je svým...
Pláč 4:8...by byli ze safíru broušeni. Teď jsou však čerjší než saze, k nepoznání jsou v ulicích; kůže jim...
Ezechiel 2:4... do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílám, jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim...
Ezechiel 2:7...pohledů - vždyť je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou to...
Ezechiel 3:4..." řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a...
Ezechiel 3:11... Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluvnim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví...
Ezechiel 3:17...Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty...
Ezechiel 3:27... k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat, ...
Ezechiel 7:19...vyházejí do ulic, zlato budou mít za odpadkyJejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den...
Ezechiel 9:7...stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do...
Ezechiel 9:10...Hospodin to nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten...
Ezechiel 11:16...Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je po zemích. V...
Ezechiel 11:19...odtud všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu...
Ezechiel 12:10... ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento ortel se týká...
Ezechiel 12:11...domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane...
Ezechiel 12:23...‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím...
Ezechiel 12:28...roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov...
Ezechiel 14:4... Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Protonim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 16:18... Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm,...
Ezechiel 16:19...jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem sytiljemnou mouku s medem a olejem - jsi přinášela jim, aby...
Ezechiel 16:20...a dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je ke strávení! To ti nestačilo smilnit? Musela jsi...
Ezechiel 16:21...ke strávení! To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit děti? Odevzdávala jsi je jim, nechávala...
Ezechiel 16:34... že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty...
Ezechiel 16:36...praví Panovník Hospodin: Protože ses celá potřís smilstvem obnažovala před všemi svými milenci, před...
Ezechiel 20:4...na vaše modlitby, praví Panovník Hospodin! Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti...
Ezechiel 20:5...jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil...
Ezechiel 20:7...medem, do země nejkrásnější ze všech. Řekl jsem jim: Zahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte...
Ezechiel 20:9...rozhořčením v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem to, aby jméno nebylo...
Ezechiel 20:11...je tedy z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní,...
Ezechiel 20:12...(které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi,...
Ezechiel 20:15...jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem...
Ezechiel 20:23...jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a...
Ezechiel 20:25...a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají....
Ezechiel 20:27...Proto, synu člověčí, mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové dále...
Ezechiel 20:28...hanobili tím, jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni,...
Ezechiel 21:11...se zpět. Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim před očima jako člověk zdrcený trpkým zármutkem. se...
Ezechiel 21:28...proti branám, navršit násep a vybudovat valJim to bude připadat jako mylná věštba - vždyť se mu...
Ezechiel 22:31...- ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto na  své rozhořčení, pohltím je plamenem svého zuření a...
Ezechiel 23:24...v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézami, štíty a přilbami,...
Ezechiel 23:36..." řekl mi Hospodin, "obviň Oholu a OholíbuJen jim vyjmenuj jejich ohavnosti. Žily jako cizoložnice a...
Ezechiel 24:3... Pověz bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na oheň,...
Ezechiel 24:20...nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele:...
Ezechiel 24:25...Hospodin. Poslouchej, synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radosti a chlouby,...
Ezechiel 24:27...s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být . Tak se jim staneš znamením, aby poznali, že jsem...
Ezechiel 25:17...vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, je potrestám ve svém rozhořčení. jim...
Ezechiel 29:7... Jakmile se rukou chopili, praskl jsi a bodl je do podpaží. Jakmile se o tebe opřeli, zlomil ses, ...
Ezechiel 32:10... o nichž netušíš. Mnohé národy tebou vyděsímjejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem...
Ezechiel 33:2..."Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid země ze...
Ezechiel 33:7...Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít...
Ezechiel 33:11...kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám...
Ezechiel 33:25... Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krví,...
Ezechiel 33:27...bližního, a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo...
Ezechiel 34:10...Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat...
Ezechiel 34:20... co jste nohama zkalili? Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a...
Ezechiel 34:26...bydlet v bezpečí a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim...
Ezechiel 37:4...mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví...
Ezechiel 37:12...naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše...
Ezechiel 37:19...nám, co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu dřevo...
Ezechiel 37:21...ta popsaná dřeva před jejich očima a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu syny...
Ezechiel 37:22...do vlasti. V zemi, na izraelských horáchje učiním jediným národem a všem jim bude kralovat jeden...
Ezechiel 37:25...dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v bydlet oni, jejich děti i děti...
Ezechiel 43:11...rozměrů a zastydí se za vše, co páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchody a...
Ezechiel 44:11... Budou pro lid porážet zápaly a oběti a budou jim neustále k službám. Protože jim sloužili u jejich...
Ezechiel 44:12...a oběti a budou jim neustále k službám. Protože jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k...
Ezechiel 44:23...lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a nečistým. Budou rozsuzovat spory a...
Ezechiel 44:28...za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto bude jejich dědictví: jejich dědictví jsem . Nedáte jim v...
Ezechiel 44:29...jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškod a připadne jim všechno, co bude v Izraeli zasvěceno...
Ezechiel 45:5...země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se...
Ezechiel 46:16...Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho...
Ezechiel 46:17...vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to patřit do léta...
Ezechiel 47:22...s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraelejim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu...
Ezechiel 48:12... když synové Izraele upadli do bludu. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne...
Daniel 1:5...měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského...
Daniel 1:14...s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti...
Daniel 1:16...jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim...
Daniel 2:3...zdálo. Když přišli a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět,...
Daniel 3:14... a když ty muže ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: "Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že...
Daniel 3:25...svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané!...
Daniel 4:4... mágové a jasnovidci dostavili, vyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede...
Daniel 11:34...upalováni, zatýkáni a okrádáni. V době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho...
Daniel 11:39...a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocjší pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří...
Ozeáš 1:6...se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát  jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním...
Ozeáš 2:1...spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové Judy a synové...
Ozeáš 4:9...za hřích, dychtivě baží po jejich špatnosti. Kz proto dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich...
Ozeáš 4:12...přišli o rozum! Můj lid se radí se dřevemjaká hůlka jim dává předpověď; dali se obloudit duchem...
Ozeáš 5:6...vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu...
Ozeáš 5:14... pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se...
Ozeáš 5:15...pomoci. Vrátím se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy...
Ozeáš 7:13...uslyším, jak se slétají. Utekli ode - běda jim! Záhuba na , že zradili! jsem je toužil...
Ozeáš 7:16...se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako křivý lukJejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle...
Ozeáš 8:12...se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém Záko jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by...
Ozeáš 8:14...potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapoml na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil...
Ozeáš 9:4...přinášet úlitby, nepotěší ho svými oběťmiJejich oběti budou jako chléb truchlících - všichni, kdo ho...
Ozeáš 9:6...slavnosti? I kdyby zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné...
Ozeáš 9:12...ani početí! A i kdyby děti odchovali, o každénich je připravím. Ach, běda jim, se od nich odvrátím!...
Ozeáš 9:14... teď však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jim, Hospodine - co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy...
Ozeáš 11:4... že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem jim tím, kdo...
Ozeáš 11:5...je nakrmil. Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit ke mně, v...
Ozeáš 12:11...svátek slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji....
Ozeáš 13:2... modly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat ......
Ozeáš 13:7...srdce zpyšněla; zapomněli na dočista. Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je...
Ozeáš 13:8...lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hrudi srdce, sežeru je...
Amos 9:1...sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji!...
Amos 9:12...obnovím - vztyčím jej jako za dávných dnů. Tehdy jim připadne zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucí...
Amos 9:15... zakládat zahrady a ovoce z nich jíst. Zasadím je v jejich zemi, kterou jsem dal jim, a z země nebudou...
Jonáš 1:9...Z jaké jsi země? Z jakého národa?" Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes, který...
Jonáš 1:10...bázeň a říkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina.) Bouře na moři...
Jonáš 1:12...se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla...
Micheáš 2:13...na své pastvině - veliká lidská změť. Ten, který jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven...
Micheáš 3:7... všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocí, Duchem...
Micheáš 7:16...vší odvahy! si ústa rukou přikryjí,  jim ohluchnou uši! lížou prach jako had, jako nějaký...
Nahum 3:8...mezi nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby. Mocný Habeš,...
Abakuk 1:6... který se rozejde širou zemí, aby obsadil územíjež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami...
Abakuk 1:10...z nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se...
Abakuk 1:12... od věků? Ty neumíráš, svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodine, svěřil soud, poslal jsi je, Skálo ,...
Sofoniáš 3:19...ale kulhavou a zahnanou zpět přivedu. Způsobím jim čest a slávu v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas...
Zachariáš 6:7...vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: "Projděte celou zem!" A tak prochodili zem. Potom na...
Zachariáš 9:7...bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich...
Zachariáš 9:15...a vyrazí v jižní vichřici. Hospodin zástupů jim bude záštitou, takže kamení z praku podupou. Budou jíst...
Zachariáš 10:10...dětmi a znovu se sem navrátí. Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět do Gileádu a...
Zachariáš 11:12...poznali, že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí...
Zachariáš 14:12...klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které...
Zachariáš 14:17...zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud který lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi,...
Malachiáš 1:4...vystavíme trosky." Hospodin zástupů však pravíJen si stavějí, budu bořit! Bude se jim říkat "Země...
Matouš 2:7... Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes taj povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta...
Matouš 3:7...je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že semu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim:...
Matouš 4:19...(později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou...
Matouš 5:10... Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou...
Matouš 7:23...jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode vy...
Matouš 8:26...umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal...
Matouš 8:32... pošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to...
Matouš 9:12... že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují...
Matouš 9:15...často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali seJežíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit,...
Matouš 9:30...řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor,...
Matouš 10:1...žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby...
Matouš 10:19...krále na svědectví pro a pro národy. Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte...
Matouš 11:4...Ten, který přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu...
Matouš 12:3...tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když...
Matouš 12:11...Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby...
Matouš 12:25...démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé...
Matouš 12:31...bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu...
Matouš 12:39... chceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení,...
Matouš 13:3...a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hle,...
Matouš 13:11...se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim...
Matouš 13:24...a jiný třicetinásobnou." Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako když...
Matouš 13:28...Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš,...
Matouš 13:31...ale shromážděte do obilnice.'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné...
Matouš 13:33...přiletí a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské království je jako...
Matouš 13:37...nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento...
Matouš 13:52...jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který se stal učedníkem...
Matouš 13:57...tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovaliJežíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti...
Matouš 14:16...něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli,...
Matouš 14:18... "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch...
Matouš 15:3...ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti...
Matouš 15:10...nauky a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází...
Matouš 16:1...pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer...
Matouš 16:2... aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.' Za...
Matouš 16:6...druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chlebaJežíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a...
Matouš 16:12...a saducejského kvasu!" Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale...
Matouš 17:9...nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud...
Matouš 17:13...i Syn člověka." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli. A když přišli k zástupu,...
Matouš 17:20...[21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko...
Matouš 17:22...' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn...
Matouš 17:27...jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první...
Matouš 18:19...také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohled čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého...
Matouš 19:4...manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako muže a ženu'...
Matouš 19:8...manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil...
Matouš 19:11... "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou eunuchové, kteří...
Matouš 19:14...ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovaliJežíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke...
Matouš 20:4...jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou...
Matouš 20:6...odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás...
Matouš 20:7...‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice...
Matouš 20:8...vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních po první.' Přišli tedy...
Matouš 20:17...první a první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl...
Matouš 20:23... který mám pít?" "Můžeme," odvětili. Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po ...
Matouš 21:2...Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete...
Matouš 21:6... osličím hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na...
Matouš 21:21...se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru...
Matouš 21:24...Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na co zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i ...
Matouš 21:27...tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za...
Matouš 21:31...dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekliJežíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a...
Matouš 21:42... kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen...
Matouš 22:1...ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka.  Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim:...
Matouš 22:4...na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle,...
Matouš 22:18...myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč ...
Matouš 22:21... "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. V úžasu nad tím...
Matouš 22:29... přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!" Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží...
Matouš 22:43...Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem?...
Matouš 24:2...učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu...
Matouš 24:4...bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl....
Matouš 24:45...neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad...
Matouš 25:9...svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte...
Matouš 25:12...a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť...
Matouš 25:14...bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své...
Matouš 25:40...anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro...
Matouš 25:45...nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro...
Matouš 26:10...se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim....
Matouš 26:16... Od chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli...
Matouš 26:18...ti máme připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr...
Matouš 26:19...slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za...
Matouš 26:23...ten, kdo se mnou smočil ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale...
Matouš 26:27... tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové...
Matouš 26:31...zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je...
Matouš 26:36...podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl...
Matouš 26:38...syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se...
Matouš 26:43...A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí...
Matouš 26:45...slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla...
Matouš 27:26...zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a...
Matouš 27:65...blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli,...
Matouš 28:10...mu nohy a klaněly se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje....
Matouš 28:16...vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnesJedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou...
Marek 1:17... jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře...
Marek 1:38...ho našli, řekli mu: "Všichni hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych...
Marek 2:17...to, že s výběrčími daní a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale...
Marek 2:19...farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit,...
Marek 2:20...u sebe, nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit....
Marek 2:25...to, že dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl...
Marek 3:12...ním padali a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale on jim velmi hrozil, aby ho neprozrazovali. Potom vystoupil na...
Marek 3:33...matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?"...
Marek 4:2...a posadil se. Celý ten zástup byl na břehu a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování...
Marek 4:11...spolu s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim,...
Marek 4:12... ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství...
Marek 4:13...snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte...
Marek 4:21... jiný šedesátinásobnou a jiný stonásobnou." Dále jim řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod...
Marek 4:24...kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou...
Marek 4:33...i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli...
Marek 4:35...všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy...
Marek 4:40...nastal naprostý klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně...
Marek 5:13..."Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a...
Marek 5:16...a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s...
Marek 5:19...nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou...
Marek 5:39...a hlasitě naříkající, vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí."...
Marek 5:43...let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, se o tom nikdo nedozví. Řekl jim...
Marek 6:4...tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovaliJežíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své...
Marek 6:7... Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a...
Marek 6:8...dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani...
Marek 6:10...neberou si ani náhradní košile. "Když vejdete do čího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete....
Marek 6:31...oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a...
Marek 6:37...koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za...
Marek 6:38...jim najíst?" namítli. "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a...
Marek 6:39...to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené...
Marek 6:41... lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se...
Marek 7:6...starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně....
Marek 7:14...děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte všichni a rozumějte. [16] Nic, co do...
Marek 7:18... učedníci se ho vyptávali na to podobenství. On jim odpověděl: "To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že...
Marek 7:36...jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správněJežíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to...
Marek 8:1...dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim:...
Marek 8:15...a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochníkJežíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a...
Marek 8:17...se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chlebaJežíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že...
Marek 8:21...jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě nerozumíte?" Když přišli do Betsaidy,...
Marek 8:34..." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe,...
Marek 9:1...ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí,...
a další...

Slova obsahující jim: adorajim (1) apajim (1) apajimův (1) cebajimského (2) cebojim (5) eglajim (1) enajim (2) gitajim (1) gitajimu (1) gojim (1) hagojimu (3) ijim (1) ijimu (1) jim (1499) jimenský (1) jimi (41) jimiž (25) jimlova (2) jimlův (2) jimna (4) jimnovu (1) jimra (1) jimž (24) karnajim (2) kiriatajim (7) machanajim (13) majim (3) micrajim (1) ramatajim (1) rišatajim (1) rišatajima (1) rišatajimovi (1) šaarajimu (1) šachrajim (1) výjimečného (1) výjimky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |