Jih

Hledám varianty 'jih' [ jihu (39) jih (21) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 12:9... Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal...
Genesis 13:14...místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám...
Genesis 28:14...rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny...
Numeri 2:10...186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení:...
Numeri 10:6...podruhé, dají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchodu se tedy bude troubit s přefukováním,...
Numeri 34:4...Akrabim, bude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude...
Deuteronomium 3:27...Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán...
Jozue 12:3...(neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z...
Jozue 13:4... Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary po Afek...
Jozue 15:1...Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k edomské hranici, k poušti Cin úplně na jihu:...
Jozue 15:3...zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od...
Jozue 15:21...pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské...
Jozue 17:7... který leží východně od Šechemu, a pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachu. Země kolem Tapuachu patří...
Jozue 18:5...sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na severu. ...
Jozue 18:14...na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke...
Jozue 18:16...údolím Hinom ke skalnímu hřebeni Jebusejců na jihu a dolů k En-rogelu. Stáčí se na sever a míří k...
Jozue 19:34...k Aznot-taboru a pokračuje odtud na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak...
Soudců 1:16...vytáhli z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když...
1. Samuel 20:41... odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a třikrát se...
2. Samuel 24:7...a kanaánským městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a...
1. Královská 7:25...tři byli obráceni k severu, tři k západu, třijihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny...
1. Letopisů 9:24...stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v...
1. Letopisů 26:17...jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve dvoře na...
2. Letopisů 4:4...tři byli obráceni k severu, tři k západu, třijihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny...
Nehemiáš 12:31...a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajáš a...
Job 9:9...Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou...
Job 23:9... Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-lijihu, ho nespatřím. Zato on zná cesty i zastávky;...
Job 39:26...křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si...
Žalmy 78:26...Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je,...
Žalmy 89:13...se vším, co je v něm, ty jsi založil. Severjih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají...
Kazatel 11:3... Když spadne strom, zůstane ležet, padljihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo...
Izaiáš 21:1...my?'" Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouště, ze země...
Izaiáš 43:6... shromáždím. Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď syny zdaleka, dcery ze...
Ezechiel 21:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na jih. Kaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v...
Ezechiel 21:3...plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že jsem ten...
Ezechiel 21:9... a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že ...
Ezechiel 40:2...a postavil na velmi vysokou horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl tam a hle - v...
Ezechiel 40:24...brány k bráně naměřil 100 loktů. Pak odvedljihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň...
Ezechiel 40:44...přiléhala k severní bráně a byla obrácenájihu, druhá přiléhala k jižní bráně a byla obrácená k...
Ezechiel 40:45... Onen muž mi řekl: "Tato místnost obrácenájihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. Místnost...
Ezechiel 41:11...do postranních komor, jeden ze severu a druhýjihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola...
Ezechiel 42:10...zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné...
Ezechiel 47:1... Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl ...
Ezechiel 47:19...moři po Támar. To je východní strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál...
Ezechiel 48:10...svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10...
Ezechiel 48:16...rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě. K...
Ezechiel 48:17...volné země: 250 loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na východě a 250 loktů na západě. Zbývající...
Ezechiel 48:28...mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám...
Daniel 8:4...jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním...
Daniel 8:9...nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhaljihu, k východu i k Nádherné zemi. Rozmohl se k...
Daniel 11:29...vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to předešlé. Postaví se...
Zachariáš 6:6...za nimi vyrážejí bělouši, grošáci pak do země na jihu." Když ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít...
Zachariáš 14:4...polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se...
Matouš 12:42... a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je,...
Lukáš 11:31...Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je...
Lukáš 13:29...přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v Božím království. A hle, někteří...
Skutky 8:26...anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se...
Zjevení 21:13...byly z východu, tři brány ze severu, tři brányjihu a tři brány ze západu. Městská hradba měla dvanáct...

Slova obsahující jih: jih (21) jihovýchodním (2) jihozápadu (1) jihu (39)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |