Jich

Hledám pøesnì 'jich'. Nalezeno 200 veršù. Další varianty: ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Genesis 18:28...kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahammu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:30...čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím neh, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam...
Genesis 18:31...ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti...
Genesis 18:32...dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán neh, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:5...co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a...
Genesis 29:4...zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli....
Genesis 29:5... "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu...
Genesis 29:6...zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho...
Genesis 42:7...své bratry poznal na první pohled. Choval senim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste...
Genesis 43:27...s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému...
Genesis 47:3...je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu...
Exodus 10:14...Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a...
Exodus 19:21...řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo....
Exodus 30:29...jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude...
Leviticus 6:11...potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se...
Leviticus 26:8... takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže...
Numeri 1:20... Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle...
Numeri 2:32...pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem...
Numeri 4:36...byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet...
Numeri 11:32...na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejmé, měl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po...
Numeri 13:18... potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je...
Numeri 14:9...země a nám tu zem oplývající mlékem a medemJenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte,...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na  morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější...
Numeri 15:12... s každým beranem, beránkem či kůzletem.  jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým...
Numeri 22:15...jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více a ještě váženějších. Když přišli k...
Deuteronomium 3:22... do nichž se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem...
Deuteronomium 7:18...než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s...
Deuteronomium 20:1... ruka za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu,...
Deuteronomium 20:19...proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce které město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič...
Deuteronomium 31:6...jsem vám dal. Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s...
Deuteronomium 32:30... porozuměli by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na...
Jozue 7:3...Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů...
Jozue 9:8...tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji...
Jozue 10:8...hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před...
Jozue 10:11...prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako...
Jozue 11:6...Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet...
Jozue 17:13... podrobili Kananejce nuceným pracím, ale úpl se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč...
Jozue 23:10...národy; dodnes před vámi nikdo neobstálJediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje...
Soudců 1:4...vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do jejich rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000. Tam také...
Soudců 1:28... podrobil Kananejce nuceným pracím, ale úpl se jich nezbavil. Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce...
Soudců 6:5...Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo bezpočtu....
Soudců 15:16...osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvil, čelist odhodil a nazval to...
Soudců 16:30...zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom...
Soudců 18:8...neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte se,...
Soudců 18:18... bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi....
Soudců 20:45...na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke...
Soudců 21:14...míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo...
1. Samuel 9:11... potkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim,...
1. Samuel 13:2... vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských horách a...
1. Samuel 14:6...proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch...
1. Samuel 25:13...řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včet Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů...
1. Samuel 26:12...od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil....
1. Samuel 30:9...šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala. David pak pokračoval v pronásledování se...
1. Samuel 30:10...v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni,...
2. Samuel 1:4... co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn...
2. Samuel 17:11...shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebuje jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje....
2. Samuel 18:8...a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy...
2. Samuel 21:9...Adrielovi, synu Barzilaje Mecholatského. Vydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem....
2. Samuel 23:8... velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl...
2. Samuel 23:18...Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Ohál se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal...
1. Královská 5:28... Nasazených bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních směnách; měsíc bývali v...
1. Královská 7:17...proplétaným mřížováním a věnci z řetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak...
1. Královská 7:47...v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Bylo jich dohromady tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství...
1. Královská 12:9...v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají:...
1. Královská 13:12...králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou...
1. Královská 18:4...paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal...
1. Královská 20:15...nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a...
1. Královská 22:6...tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
2. Královská 1:5...odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden...
2. Královská 4:3...vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány.  jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny...
2. Královská 4:39..."Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké...
2. Královská 6:16...si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine,...
2. Královská 10:7...dostali, vzali královské syny a všech sedmdesát jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů, které pak...
2. Královská 10:14...syny krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a všech...
1. Letopisů 5:23...od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové...
1. Letopisů 7:5...ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní...
1. Letopisů 7:7... celkem tři. Synové Belovi: Ecbon, Uzi, UzielJerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu...
1. Letopisů 11:11...a byli mu v jeho kralování pevnou oporou. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel...
1. Letopisů 11:20... Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Ohál se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal...
1. Letopisů 25:7...a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolujejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich...
1. Letopisů 26:17...silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně...
1. Letopisů 28:5...právě . Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl...
2. Letopisů 2:16...cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil...
2. Letopisů 10:9...v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají:...
2. Letopisů 18:5...tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
Ezdráš 5:3...byli s nimi a povzbuzovali je. Hned nato za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a...
Ezdráš 5:4...ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo...
Ezdráš 5:10...dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat...
Ezdráš 8:18... nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. Ze synů Merariho...
Ezdráš 8:19...osmnáct. Ze synů Merariho poslali ChašabiášeJešajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také...
Nehemiáš 4:8... hodnostářům a ostatním z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své...
Nehemiáš 13:17... "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši...
Ester 1:5...zahrady a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna...
Žalmy 3:2... když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti...
Žalmy 3:3...nepřátel, kolik jich povstává proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!"...
Žalmy 40:6...k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V...
Žalmy 40:13...nade mnou drží stráž! Obklopily pohromyjež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes ...
Žalmy 55:19...a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně!...
Žalmy 56:9...do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k tobě...
Žalmy 68:18... věčně zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně!...
Žalmy 91:7... ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale...
Žalmy 105:12...zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z...
Žalmy 105:24... Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli! Nechal je nenávidět...
Žalmy 107:39... před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením. I...
Žalmy 127:5... jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověkuje jich plný toulec - takový nebude zahanben, bude...
Žalmy 139:17...z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenkyje jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je počítal,...
Žalmy 139:18... je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, se...
Kazatel 2:7...z nich háje se stromky. Pořídil jsem si otroky a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem...
Kazatel 5:18... Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, přijme svůj úděl a raduje se uprostřed...
Izaiáš 14:2...cizinci a připojí se k domu Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v...
Izaiáš 17:6...když se sbírají klasy v údolí Refaim. Zbudouj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě tři olivky...
Izaiáš 31:1... kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na ko, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je...
Jeremiáš 1:8... pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se jich - vždyť jsem s tebou, abych vysvobozoval, praví...
Jeremiáš 1:17...klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo před nimi...
Jeremiáš 10:2...neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou pouhé...
Jeremiáš 10:5...a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není,...
Jeremiáš 25:4... ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé...
Jeremiáš 25:26...Médie; všechny krále severu, blízké i vzdálenéjednoho po druhém - všechna království země, co jich je na...
Jeremiáš 27:22...do Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví Hospodin. Tehdy je dám přinést a...
Jeremiáš 30:19... zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je, a nebude jich málo....
Jeremiáš 31:8...lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi...
Jeremiáš 41:18...Betléma.) Utíkali před Babyloňany - báli se jich, protože Išmael, syn Netaniášův, zavraždil Gedaliáše,...
Jeremiáš 46:23...sekyrami jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude...
Jeremiáš 51:14...přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám...
Pláč 1:2...Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit....
Ezechiel 2:6...že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi...
Ezechiel 3:9...tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to banda...
Ezechiel 5:2...na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš...
Ezechiel 33:31...si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj...
Ezechiel 36:38...Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí v Jeruzalémě o...
Ezechiel 37:10...jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský...
Ezechiel 38:14... kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své domoviny na dálném severu...
Amos 5:3...praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městujež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se...
Zachariáš 1:4...Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich...
Zachariáš 10:8... před Hospodinem budou jásat radostí. Hvízdnu na , a tak je shromáždím, protože jsem je vykoupil; bude...
Matouš 2:4...a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kze a učitele lidu a ptal se jich, kde se narodit...
Matouš 2:7... Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes taj povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta...
Matouš 2:10...to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli...
Matouš 9:4...znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč...
Matouš 9:8...odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc....
Matouš 9:28...přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich...
Matouš 10:26...Belzebubem, čím spíše jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic...
Matouš 17:7...uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báliJežíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte,...
Matouš 22:20...mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten obraz a nápis?" zeptal se jich. "Císařův,"...
Matouš 22:41...Zákon i Proroci." A když se farizeové sešliJežíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to...
Matouš 25:28...Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich deset. Každému, kdo , totiž bude dáno, a bude mít...
Matouš 27:17...jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše,...
Matouš 27:21... a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám propustit?"...
Marek 2:8...Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal...
Marek 3:4...rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo?...
Marek 3:8...šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu...
Marek 3:10...připravenou loďku, aby ho neumačkali. Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se...
Marek 3:14...ty, které sám chtěl, a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby...
Marek 3:16...aby měli moc vymítat démony. Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr), Jakuba...
Marek 5:13..."Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a...
Marek 8:2...jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst....
Marek 8:5...je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem...
Marek 9:16... Běželi k němu a zdravili ho. "Proč senimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl...
Marek 9:33...zeptat. Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli...
Marek 10:13...muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdymu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci...
Marek 10:36...přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici...
Marek 12:16... se podívám." Když mu ho podali, zeptal se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli....
Marek 15:9...a žádal, aby se zachoval jako obvykle. Pilát se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského...
Marek 15:12...tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni...
Lukáš 8:25...vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak...
Lukáš 12:52...pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nyjška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti...
Lukáš 14:5... a tak ho vzal, uzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn...
Lukáš 17:17...a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch...
Lukáš 18:15... a kdo se ponižuje, bude povýšen." Přinášelimu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli...
Lukáš 19:33...jim řekl. Když odvazovali oslátko, majitelé se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje...
Lukáš 20:31...si ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i...
Lukáš 20:41... se ho totiž neodvažovali na nic ptátJežíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je...
Lukáš 22:35...kohout, třikrát zapřeš, že znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvi,...
Lukáš 24:17...však bránilo jejich očím, aby ho poznaliJežíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste...
Lukáš 24:19...se tam v těchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok...
Lukáš 24:41...nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřitjen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?"...
Jan 1:38...učedníci uslyšeli, co říká, odešli za JežíšemJežíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?"...
Jan 4:41...u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak...
Jan 4:52...a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli: "Horečka...
Jan 9:19...a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se...
Jan 10:8... říkám vám: jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je...
Jan 18:7...a padli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. " jsem vám...
Jan 21:11...na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl...
Skutky 1:15...uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit...
Skutky 5:13...čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tamnim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil....
Skutky 5:27...báli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je přivedli a postavili před Veleradu, velekněz se jich...
Skutky 11:21...o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka bylanimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu....
Skutky 19:2...do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?"...
Skutky 28:23...všeobecně odmítána." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o...
1. Korintským 9:19... ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych...
1. Korintským 10:8... a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich...
1. Tesalonickým 5:13...starají a napomínají vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás,...
Židům 11:28...slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou přešli Rudé moře...
Židům 11:38...- strádající, pronásledovaní a trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po...
Zjevení 5:11...jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je...
Zjevení 7:4...jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele: z...
Zjevení 8:12...slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně...
Zjevení 17:10...na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a přijde,...

Slova obsahující jich: jejich (1791) jejichž (35) jich (208) jichž (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |