Jich

Hledám varianty 'jich' [ ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:3...a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré,...
Genesis 1:4...světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo...
Genesis 1:6... Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh...
Genesis 1:10...a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny...
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v  je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v  je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:17... aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichůjimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků...
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v...
Genesis 1:25...i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu...
Genesis 1:27...člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte...
Genesis 1:29...semeno na celém povrchu země i každý strom, na  je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také...
Genesis 2:4...od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když...
Genesis 2:11...rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato...
Genesis 2:12...zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx....
Genesis 2:14...ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je...
Genesis 2:19...polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam...
Genesis 2:23...a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude...
Genesis 3:6...i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své že jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovijeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy...
Genesis 4:9...se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:13... Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď...
Genesis 5:1... Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 6:1...se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné...
Genesis 6:2...lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechnyjichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch...
Genesis 6:3...řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěkyje to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V och dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý...
Genesis 6:13...zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 6:20...havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která...
Genesis 6:21...se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh...
Genesis 7:14...a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archyOni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi...
Genesis 7:15...přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva...
Genesis 7:16... Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak...
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 9:4...zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:12... jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou...
Genesis 9:17...živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem...
Genesis 9:19...otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;  je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také:...
Genesis 10:1...synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog,...
Genesis 10:5...Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků...
Genesis 10:32...synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila...
Genesis 11:3...spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo...
Genesis 11:6...synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek...
Genesis 11:8...řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali...
Genesis 11:9...to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech...
Genesis 11:10... Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100...
Genesis 11:27...70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana;...
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:14...tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi...
Genesis 12:18...mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'?...
Genesis 12:19...zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš...
Genesis 13:6...šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění...
Genesis 13:10...pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada,...
Genesis 13:18..." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u je Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:3...jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi,...
Genesis 14:6...v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští....
Genesis 14:7... Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na...
Genesis 14:8... Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:17... vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí). Melchisedech, král Sálemu, který byl...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:10..." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však...
Genesis 15:11... K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:5...svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleďje to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš."...
Genesis 17:7...s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený...
Genesis 17:13... když mu bude osm dní. Musí být obřezán,  je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude...
Genesis 17:18...letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli!...
Genesis 17:23...byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh....
Genesis 18:2...oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti....
Genesis 18:7...Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal...
Genesis 18:8...a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je...
Genesis 18:9...pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:14...ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok...
Genesis 18:16...vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šelnimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím...
Genesis 18:20...zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:24...smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také?...
Genesis 18:26... v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím -...
Genesis 18:28...kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahammu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:30...čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím neh, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam...
Genesis 18:31...ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti...
Genesis 18:32...dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán neh, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské brá, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:5...co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do...
Genesis 19:6... "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lotnim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl:...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 19:12...vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď...
Genesis 19:13...městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničímeJejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin...
Genesis 19:17...za městem ho propustili. Když ho vedli venjeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na...
Genesis 19:18...nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech ...
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 19:37...syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila...
Genesis 19:38...dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud...
Genesis 20:2...v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru...
Genesis 20:3...ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli že, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a...
Genesis 20:8...i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy čas ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim...
Genesis 20:12...třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě tohoje to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne ...
Genesis 20:13...mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o m říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:15...mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle...
Genesis 21:9... kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagarje posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i...
Genesis 21:13... I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam...
Genesis 21:22...poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egyptakdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem...
Genesis 21:27...neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham...
Genesis 22:6..." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak...
Genesis 22:7...mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k...
Genesis 23:2...byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ...
Genesis 23:8...se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvilnim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:11...pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám tijeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů...
Genesis 23:13...vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 23:15... můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham...
Genesis 23:19... Poté Abraham pochoval svou manželku Sárujeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:46...napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem...
Genesis 24:47...velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.'...
Genesis 24:53...vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné...
Genesis 24:56...ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal ...
Genesis 24:57...mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali...
Genesis 24:65...z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán...
Genesis 25:6... Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 25:12...bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 25:19...zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka....
Genesis 25:26...mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno...
Genesis 25:32... že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl...
Genesis 26:7...v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci:...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?"...
Genesis 26:18...pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jas jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si...
Genesis 26:30... Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Čas ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mij dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:11...své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 27:15...staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou...
Genesis 27:22...tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na j sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy."...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě...
Genesis 28:16..." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí...
Genesis 29:4...zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli....
Genesis 29:5... "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu...
Genesis 29:6...zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas...
Genesis 29:9...a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímconimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž...
Genesis 29:12...a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to...
Genesis 29:31...dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj...
Genesis 30:13...porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 30:34... počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá,  je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly,...
Genesis 30:37... mandloňové a platanové pruty, oloupalnich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty...
Genesis 30:41...zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:9...mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl...
Genesis 31:16...bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otceje proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a...
Genesis 31:32...jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilímJestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej ...
Genesis 31:34...strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel...
Genesis 31:43... dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale...
Genesis 31:44...nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty -  je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen...
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla  je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď...
Genesis 31:53...zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal...
Genesis 32:1...tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Čas ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal...
Genesis 32:3...a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo...
Genesis 32:5...planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník...
Genesis 32:7...k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naprotije s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a...
Genesis 32:17... 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 32:18...a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba....
Genesis 32:24...jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy...
Genesis 33:2...Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otroky s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a...
Genesis 33:3... a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému...
Genesis 33:5...pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:7...se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se...
Genesis 33:8...a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:10...laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvářje přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání...
Genesis 33:20...sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila...
Genesis 34:7...synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli...
Genesis 34:8...s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamornimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 34:14... neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru...
Genesis 34:15...muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vámjen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského...
Genesis 34:21...měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokoj. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země...
Genesis 34:22...jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je...
Genesis 34:23... jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše?...
Genesis 34:31...mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnicejež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 35:5...Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob...
Genesis 35:19...zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 35:27...svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180...
Genesis 36:1... Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z...
Genesis 36:7...do země Seír, daleko od svého bratra JákobaJejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu,...
Genesis 36:8... Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír...
Genesis 36:9...usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Genesis 36:19...Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (je je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce...
Genesis 36:24... Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl...
Genesis 36:30...kmen Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové,...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:6...svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli...
Genesis 37:13...tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi...
Genesis 37:17...pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými...
Genesis 37:18...poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli...
Genesis 37:21...snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben...
Genesis 37:22...krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pusti, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před...
Genesis 37:27...Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na j ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho...
Genesis 37:28...bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:30...své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici...
Genesis 37:33...v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:14...a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je...
Genesis 38:16..."Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?"...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:18...hůl, co máš v ruce." Dal to, vyspal se s ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a...
Genesis 38:21...ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu...
Genesis 38:24..." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z...
Genesis 38:25...svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužemjemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 39:1...Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:14...v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby...
Genesis 40:3...na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v...
Genesis 40:4...v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho,...
Genesis 40:6...noci svůj sen, každý s vlastním významem. Kdyžnim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní....
Genesis 40:8...jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi...
Genesis 40:11...pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi...
Genesis 40:12...ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři...
Genesis 40:17...košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůzjší pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z...
Genesis 40:18...košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny...
Genesis 40:22... ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa...
Genesis 41:3...a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých...
Genesis 41:6...vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním...
Genesis 41:8...všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:19...krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:23...sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých...
Genesis 41:25..." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá...
Genesis 41:26...oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to...
Genesis 41:27...Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů...
Genesis 41:30...zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na...
Genesis 41:32...faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao...
Genesis 41:35...pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let...
Genesis 41:48...zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních...
Genesis 41:49...Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 42:1...rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte?...
Genesis 42:2...na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme...
Genesis 42:7...své bratry poznal na první pohled. Choval senim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:9...ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, kterénich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim...
Genesis 42:18...nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co...
Genesis 42:23...slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josefnimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí...
Genesis 42:24...a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal,  jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:28...stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Genesis 42:29...do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě....
Genesis 42:32...Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otceJeden není a nejmladší je právě s naším otcem doma v...
Genesis 42:35...a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s pezi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i...
Genesis 42:36...s penězi, dostali strach - oni i jejich otecJejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef...
Genesis 42:38...ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjdeJeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na...
Genesis 43:2...spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu."...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:16... odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Kdyžnimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu:...
Genesis 43:17...se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou,...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal...
Genesis 43:21...a hle, stříbro každého z nás leželo navrchujeho vaku - naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď...
Genesis 43:23... Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načežnim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 43:27...s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému...
Genesis 43:29...bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?"...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro j, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce...
Genesis 44:1...svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich...
Genesis 44:4...svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a  je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj...
Genesis 44:11...tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:12...složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:15...bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že...
Genesis 44:20...‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítějež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z...
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 45:15... Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit....
Genesis 45:21...z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu....
Genesis 45:22...pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta...
Genesis 45:24... A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli...
Genesis 45:26...otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce...
Genesis 45:27... Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef...
Genesis 46:5...děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:3...je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu...
Genesis 47:6...země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních...
Genesis 47:8...faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu...
Genesis 47:11...usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses...
Genesis 47:14...tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 47:17..." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž...
Genesis 48:1...se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po jaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Genesis 48:6...jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni...
Genesis 48:7...zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě...
Genesis 48:8...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové,...
Genesis 48:9... které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly...
Genesis 48:10...byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Andělje ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Genesis 48:18... a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho...
Genesis 48:20...semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej...
Genesis 49:7...hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je...
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se,...
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí...
Genesis 49:15...ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil,...
Genesis 49:21...tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je...
Genesis 49:22...laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 49:29...z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Genesis 50:9... svůj brav a skot zanechali v gošenském krajiJely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když...
Genesis 50:12...Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:19...se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:21...nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v...
Exodus 1:7... Synové Izraele však byli plodní a nesmír se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi...
Exodus 1:9...Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s...
Exodus 1:10...příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, conimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka,...
Exodus 1:11...a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid...
Exodus 1:13... Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život...
Exodus 1:14...tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou...
Exodus 1:17...žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce...
Exodus 1:19...nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Nežnim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty...
Exodus 1:21...rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu:...
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:9...dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila...
Exodus 2:13...toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Kdyžnim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali....
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 2:20...ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 3:5...se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na  stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého...
Exodus 3:8...znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke m; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 3:13...pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím,...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:16... Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na j Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 4:20..." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal...
Exodus 4:22...faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého...
Exodus 4:30... Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy...
Exodus 5:7...přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte  jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:13...zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako...
Exodus 5:19...počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 5:20...denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti....
Exodus 5:21...a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili...
Exodus 6:1...uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh...
Exodus 6:3...a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi...
Exodus 6:4...nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsemnimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi,...
Exodus 6:13...Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:6... že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přes to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi,...
Exodus 7:10...šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a...
Exodus 7:13...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný,...
Exodus 7:14...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. ...
Exodus 7:22...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit...
Exodus 8:1...ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zemnich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským...
Exodus 8:2...Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezlynich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 8:4...egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví...
Exodus 8:10...v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale...
Exodus 8:11...zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř...
Exodus 8:15...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a ...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 8:22...hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na...
Exodus 9:2...Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat,...
Exodus 9:12... Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň,...
Exodus 9:17...bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor:...
Exodus 9:27... Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je...
Exodus 9:29...a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte...
Exodus 10:1...řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem hojeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 10:7...a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:8...Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně...
Exodus 10:10...skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi,...
Exodus 10:11...po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin...
Exodus 10:14...Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a...
Exodus 10:15...nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití,...
Exodus 10:19...západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani...
Exodus 10:26...půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budemenich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu...
Exodus 10:27..." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne...
Exodus 12:8...maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo...
Exodus 12:11...mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůlJezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:17...budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního...
Exodus 12:21...tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a...
Exodus 12:24...domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete...
Exodus 12:27...pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy...
Exodus 12:31...nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Exodus 12:34...říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těstoještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na...
Exodus 12:36...stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista...
Exodus 12:38...mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlonimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu...
Exodus 12:42... vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta...
Exodus 12:48...beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,  je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může...
Exodus 13:2...Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytkaje ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v...
Exodus 13:17...vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao koneč lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou...
Exodus 13:18... mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:21...a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:4...poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho...
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na  Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu....
Exodus 14:13...Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy...
Exodus 14:16... Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám...
Exodus 14:19...před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul,...
Exodus 14:22...Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 14:28...moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozyjezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do...
Exodus 14:29...však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a...
Exodus 15:3... Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy...
Exodus 15:5...z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice,...
Exodus 15:6...kámen klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodineje velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele...
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 15:10...ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako...
Exodus 15:11...přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný...
Exodus 15:12...chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš,...
Exodus 15:16...obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než...
Exodus 15:17... než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi ko i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil...
Exodus 15:21...ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil:...
Exodus 16:3...proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou...
Exodus 16:5...dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den."...
Exodus 16:12..."Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:19...Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Szte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Exodus 16:32...Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. ...
Exodus 16:33..." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, je to...
Exodus 16:36... dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle...
Exodus 17:2..."Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?"...
Exodus 17:7...Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a...
Exodus 17:9...tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhninimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:7...syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se...
Exodus 18:8...faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil....
Exodus 18:9...na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodilJetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:11... z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úpl se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol...
Exodus 18:20... Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze...
Exodus 18:21...muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 18:25...vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad...
Exodus 19:7...se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen...
Exodus 19:10...Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den,...
Exodus 19:14..." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí...
Exodus 19:21...řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo....
Exodus 19:22... aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se...
Exodus 19:24... "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k...
Exodus 19:25...neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:5... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Exodus 20:10...a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin...
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka,...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:26... ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko...
Exodus 21:27...oko poškodí, propustí je za to oko na svoboduJestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je...
Exodus 22:10...pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si kdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a ...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 22:30... osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Exodus 23:11... Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní...
Exodus 23:17...plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým...
Exodus 23:23... Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům, HivejcůmJebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům,...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klat jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 23:29...vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a...
Exodus 23:30...a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a...
Exodus 23:31...vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy...
Exodus 23:32...rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupujnimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve...
Exodus 24:2...budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje...
Exodus 24:14... Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude co potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na...
Exodus 25:3... jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a...
Exodus 25:8... mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle...
Exodus 25:12...zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem...
Exodus 25:13... Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby...
Exodus 25:14...skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích...
Exodus 25:15... Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudounich vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectví, které...
Exodus 25:18...široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho...
Exodus 25:28...nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také...
Exodus 25:29...je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíšmu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš...
Exodus 26:1...z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na  umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet...
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů  je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél...
Exodus 26:21... pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 26:24... Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pev spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma;...
Exodus 26:29...k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníšnim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky...
Exodus 26:37...zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět...
Exodus 27:6...zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou...
Exodus 27:21...setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o j bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby...
Exodus 28:5...syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na  zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. ...
Exodus 28:9...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle...
Exodus 28:11...kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:14...obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k...
Exodus 28:30...Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů...
Exodus 28:40...uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra...
Exodus 28:41...hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,...
Exodus 28:42...posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou...
Exodus 28:43...budou jim sahat od beder po stehna. Áronjeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 29:1...ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A totonimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi...
Exodus 29:2...nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné...
Exodus 29:3...olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:8... vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami,...
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 29:13... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka,...
Exodus 29:14... a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčkajeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je...
Exodus 29:18...hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltářiJe to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť...
Exodus 29:22... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z...
Exodus 29:23...beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden...
Exodus 29:25...zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmešjejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Exodus 29:26...berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí...
Exodus 29:28...pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áronjeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů...
Exodus 29:29...Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po m jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn,...
Exodus 29:30...bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane kzem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet...
Exodus 29:32...a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áronjeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z...
Exodus 29:33...berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni...
Exodus 29:34... Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svatéJestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco...
Exodus 29:35... neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat...
Exodus 29:42...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto  je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před...
Exodus 29:46...jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodinjejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval...
Exodus 30:2...dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla.  je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ...
Exodus 30:4...jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 30:5...nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu zastírající...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na m bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno,...
Exodus 30:8...je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Exodus 30:12...zjišťovat počet synů Izraele, při tom každýnich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli...
Exodus 30:13...půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svaty, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu....
Exodus 30:18...bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou...
Exodus 30:21...si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro  bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po...
Exodus 30:25...olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i...
Exodus 30:29...jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude...
Exodus 30:30...se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 30:32...a neuděláte žádný olej podobného složeníJe svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá...
Exodus 31:4...každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 31:13...synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení,...
Exodus 31:14... váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu;  je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v...
Exodus 31:15...lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v...
Exodus 31:17...jako věčnou smlouvu po všechna svá pokoleníJe to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech...
Exodus 32:1...z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli...
Exodus 32:2...s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté...
Exodus 32:3...lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu...
Exodus 32:4...zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu...
Exodus 32:8...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali...
Exodus 32:9...Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu;...
Exodus 32:10...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,  je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe...
Exodus 32:12...mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z...
Exodus 32:13...a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:19... spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je...
Exodus 32:20... Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a...
Exodus 32:21...řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej...
Exodus 32:23...‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl...
Exodus 32:24... který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když...
Exodus 32:25...do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich...
Exodus 32:26...nechal zdivočet.) Postavil se tedy k brá tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 32:27...se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si...
Exodus 32:32...veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím...
Exodus 32:34...tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve m zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:21... nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. ...
Exodus 34:1...si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na  napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které...
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve m zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je...
Exodus 34:14...a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klat jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý,...
Exodus 34:19...avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůnoje , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ...
Exodus 34:23...na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem...
Exodus 34:31...zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci...
Exodus 34:32... Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře...
Exodus 34:33...čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Kdyžnim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli...
Exodus 35:1...Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude...
Exodus 35:23...nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červe barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každý,...
Exodus 35:32...každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 35:35... synu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a...
Exodus 36:5...říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."...
Exodus 36:26... pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 36:34...k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnilnim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky...
Exodus 36:36...čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři...
Exodus 37:3...věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a...
Exodus 37:4...kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy...
Exodus 37:7...široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho...
Exodus 37:15...dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy,...
Exodus 37:27...jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 37:28...nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého...
Exodus 38:6...tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře,...
Exodus 38:7...z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal...
Exodus 38:21...okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle...
Exodus 39:3...a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré,...
Exodus 39:6...přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na...
Exodus 39:7... tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny...
Exodus 39:25...látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová...
Exodus 39:43... Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal...
Exodus 40:9...olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude...
Exodus 40:11... a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlojeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:14... aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi...
Exodus 40:15...také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou...
Exodus 40:20...přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji...
Leviticus 1:2...setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když kdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to...
Leviticus 1:5...jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho...
Leviticus 1:8...na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na  pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a...
Leviticus 1:12... rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři....
Leviticus 1:13... Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři...
Leviticus 1:15... přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a...
Leviticus 1:16...oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel....
Leviticus 1:17...popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které...
Leviticus 2:5...olejem nebo nekvašené placky pomazané olejemJe-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z...
Leviticus 2:6... nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť...
Leviticus 2:7...ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběťJe-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:12...oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je...
Leviticus 2:15...na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidloje to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a...
Leviticus 2:16...olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá...
Leviticus 3:4...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:7...samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 3:10...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:12...oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je...
Leviticus 3:13...kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:15...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:17...vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech...
Leviticus 4:9...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 4:12...tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype...
Leviticus 4:20...jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přes tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za ...
Leviticus 4:21...jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 5:2... neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se kdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté...
Leviticus 5:8...oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno...
Leviticus 5:9...a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltářeje to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť...
Leviticus 5:11...však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou...
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li kdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak ...
Leviticus 5:19...se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěnoJe to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovijeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné...
Leviticus 6:7...stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před...
Leviticus 6:8...přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno...
Leviticus 6:10...setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to...
Leviticus 6:11...potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovijeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde...
Leviticus 6:19...zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na...
Leviticus 6:21... vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hli nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita....
Leviticus 7:1...smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť...
Leviticus 7:4...vnitřnosti, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude...
Leviticus 7:5...lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Kz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 7:11...všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji...
Leviticus 7:19... který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být...
Leviticus 7:30...oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na...
Leviticus 7:34...odevzdání jsem totiž synům Izraele odebraljejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho...
Leviticus 7:35...ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a...
Leviticus 7:36...kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to...
Leviticus 7:37...ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích,...
Leviticus 8:5...shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:11...jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část...
Leviticus 8:13...Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy...
Leviticus 8:24... Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec...
Leviticus 8:26...a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden...
Leviticus 8:29...Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana...
Leviticus 8:31...syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovijeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a...
Leviticus 9:2...a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla...
Leviticus 9:7...obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za  obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy...
Leviticus 9:14...dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval...
Leviticus 9:20...lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron...
Leviticus 9:22...přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a...
Leviticus 10:1...Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před...
Leviticus 10:2... Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To...
Leviticus 10:4...a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za...
Leviticus 10:5...ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl....
Leviticus 10:7...do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy...
Leviticus 10:9...ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte...
Leviticus 10:11...a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a...
Leviticus 10:12...vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovijeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte...
Leviticus 10:13...je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro...
Leviticus 10:17...syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesdli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána,...
Leviticus 11:4...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice...
Leviticus 11:5...- je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý....
Leviticus 11:6...- je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý....
Leviticus 11:7... Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst,...
Leviticus 11:31... varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich...
Leviticus 11:32...mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze...
Leviticus 11:42...po břiše nebo leze po čtyřech či více noháchJe to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se...
Leviticus 11:43...se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin,...
Leviticus 11:46...Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i...
Leviticus 12:7...oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když kdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu...
Leviticus 13:3...Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně...
Leviticus 13:4... Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistéhoJe-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než...
Leviticus 13:6... odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:9...- je to malomocenství. Když se na člověku obje rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho...
Leviticus 13:10...rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:11...ochlupení, a na otoku je jizva živého masaje to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:15...na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso...
Leviticus 13:17...zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí...
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 13:22...na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud...
Leviticus 13:23... Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří seje to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když...
Leviticus 13:25...po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenstvíJestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její...
Leviticus 13:27...matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:28...na místě, nerozšíří se po kůži a bude matnáje to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého,...
Leviticus 13:30...muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:36...byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá...
Leviticus 13:37...vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojilaje čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž...
Leviticus 13:39...bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je...
Leviticus 13:40...to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když komu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý....
Leviticus 13:41...mu vlasy na skráních, takže holé čeloje čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne...
Leviticus 13:42...čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá ránaje to malomocenství bující na holém čele nebo na pleši....
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:44...narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenstvíje ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí...
Leviticus 13:49...koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudláje to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či...
Leviticus 13:51...sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovuJestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří,...
Leviticus 13:52...rána zhoubného malomocenství - je to nečisté.  je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený...
Leviticus 13:55... a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i...
Leviticus 13:56... je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji...
Leviticus 13:57...tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkani či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství -...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu,...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na...
Leviticus 14:21... Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistýJe-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti,...
Leviticus 14:23...k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a...
Leviticus 14:35...malomocenství, přijde majitel domu a oznámí kzi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než...
Leviticus 14:37...kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránuJe-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé...
Leviticus 14:44... vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě...
Leviticus 14:54...dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle j se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 15:14...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a  je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a...
Leviticus 15:29...vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat...
Leviticus 15:31...jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o že při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým...
Leviticus 16:4...plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron...
Leviticus 16:7...svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva...
Leviticus 16:16...nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho...
Leviticus 16:21...ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu....
Leviticus 16:23...do Stanu setkávání, svlékne si plátěná rouchajež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá...
Leviticus 16:28...výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak...
Leviticus 16:31...pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokor postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz,...
Leviticus 17:5...proto, aby synové Izraele přinášeli své obětijež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu...
Leviticus 17:8...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců,...
Leviticus 17:9...zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze...
Leviticus 17:11... krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení...
Leviticus 17:14...přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele...
Leviticus 18:4...mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin....
Leviticus 18:7...svého otce tím, že bys obcoval se svou matkouJe to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou...
Leviticus 18:9...bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou.  je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve...
Leviticus 18:10... nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkouJe to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat....
Leviticus 18:11...sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otceJe jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ...
Leviticus 18:12...s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otceJe pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své...
Leviticus 18:13...tvého otce! Neobcuj se sestrou své matkyJe přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra...
Leviticus 18:14...bratra svého otce tím, že bys obcovaljeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je...
Leviticus 18:15... Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachouJe to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s...
Leviticus 18:17... Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženouje dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval,...
Leviticus 18:22...Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženouje to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se...
Leviticus 18:23...Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s pářiloJe to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí....
Leviticus 18:25...národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země...
Leviticus 18:30... a nechovejte se podle ohavných zvyklostíjež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem...
Leviticus 19:6... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení.  je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den...
Leviticus 19:8... bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu....
Leviticus 19:24...jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku  je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám...
Leviticus 19:31...k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před...
Leviticus 20:6...se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a...
Leviticus 20:8... váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil...
Leviticus 20:11...otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou...
Leviticus 20:12...snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenostjejich krev padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako...
Leviticus 20:13...se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženuje matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 20:16... pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, ...
Leviticus 20:17...svého otce nebo své matky, a obcoval s ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima...
Leviticus 20:18...ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Leviticus 20:21... Kdokoli by si vzal manželku svého bratraje to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní...
Leviticus 20:22...bezdětní. Zachovávejte všechna pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím,...
Leviticus 20:27...jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby jaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní,...
Leviticus 21:7...ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť...
Leviticus 21:9... váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera kterého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého...
Leviticus 21:10... znesvětí tak svého otce; je upálena. Kz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož...
Leviticus 21:12...ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svaty, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm...
Leviticus 22:3... svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by...
Leviticus 22:7...čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl...
Leviticus 22:9... jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu...
Leviticus 22:14...mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když kdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit...
Leviticus 22:25...pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušeníje na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin...
Leviticus 22:30... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení.  je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem...
Leviticus 22:31...jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak...
Leviticus 23:3...Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte...
Leviticus 23:13...ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběťmu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem....
Leviticus 23:14...čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze skliz jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud...
Leviticus 23:20...hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky...
Leviticus 23:21...nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech...
Leviticus 23:28... Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem,...
Leviticus 23:31...z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech...
Leviticus 23:36...budete přinášet ohnivé oběti HospodinuJe to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou...
Leviticus 23:37...běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnostijež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich...
Leviticus 23:41...slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji...
Leviticus 23:43...jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš...
Leviticus 24:3... před oponou zastírající Svědectví, j Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera...
Leviticus 24:6...bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do...
Leviticus 24:9...od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovijeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho...
Leviticus 24:12...Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže....
Leviticus 24:16...rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu,...
Leviticus 24:18...udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého...
Leviticus 24:21...způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro...
Leviticus 25:12...vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co...
Leviticus 25:26...a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li kdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je...
Leviticus 25:28...vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v...
Leviticus 25:31...Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadáchjež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní...
Leviticus 25:34...uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhajícíjejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich...
Leviticus 25:40...sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě.  je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe...
Leviticus 25:45...těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás...
Leviticus 25:46...vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je...
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti....
Leviticus 25:52... za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude...
Leviticus 26:3...a mou svatyni mějte v úctě. jsem HospodinJestliže budete následovat pravidla a zachovávat ...
Leviticus 26:8... takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže...
Leviticus 26:16...toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnicijež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít...
Leviticus 26:36... Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je...
Leviticus 26:37...padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo...
Leviticus 26:41...proti mně, takže jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich...
Leviticus 26:43...jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají...
Leviticus 26:44...to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátelje nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi...
Leviticus 26:45... jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů...
Leviticus 27:10...vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za...
Leviticus 27:19...léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené...
Leviticus 27:20... a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to...
Leviticus 27:25... Všechny určené ceny budou v šekelech svaty. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří...
Leviticus 27:26...svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytčejež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo...
Leviticus 27:27...již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc....
Leviticus 27:32...desátý kus procházející pod pastýřskou holíje svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší,...
Leviticus 27:33...svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej...
Numeri 1:4...let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou...
Numeri 1:19...seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové...
Numeri 1:20... Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle...
Numeri 1:47...bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi  však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni...
Numeri 1:49...k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví...
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 2:32...pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem...
Numeri 3:1...podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s...
Numeri 3:6...k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při...
Numeri 3:16...všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo...
Numeri 3:26...nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší...
Numeri 3:36...byly do opatrování svěřeny desky Příbytkujeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se...
Numeri 3:47...pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svaty; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho...
Numeri 4:3...každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání...
Numeri 4:12... které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z...
Numeri 4:14...prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na j položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho...
Numeri 4:15...svatých věcí a veškerého vybavení svaty, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi...
Numeri 4:16...synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z...
Numeri 4:19...když přistupují k nejsvětějším věcem, naložítenimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí...
Numeri 4:20...každému z nich určí jeho službu a jeho břemenoOni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny...
Numeri 4:23...ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:25...jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a hou Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z...
Numeri 4:26...nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré...
Numeri 4:30...ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:36...byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet...
Numeri 4:37...bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při...
Numeri 4:41...rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při...
Numeri 4:45...rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl...
Numeri 4:49...rozkazu vydaného Mojžíšem byla každémunich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni,...
Numeri 5:3...při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž...
Numeri 5:4...sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi....
Numeri 5:15...skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke kzi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky....
Numeri 5:18...a do rukou vloží moučnou oběť připomínkyjež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce...
Numeri 5:23...zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do...
Numeri 5:28...svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnilaje čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě....
Numeri 5:29...zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena...
Numeri 6:13...se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho...
Numeri 6:15...pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečivajemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky...
Numeri 6:18...vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho...
Numeri 6:21... Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovijeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim...
Numeri 6:27...budou pronášet jméno nad syny Izraele, a  jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku,...
Numeri 7:3...býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to...
Numeri 7:6...službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě...
Numeri 7:9...osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na...
Numeri 7:10...byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své daryjeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 8:6..."Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení...
Numeri 8:7...z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si...
Numeri 8:10...přivedeš před Hospodina, synové Izraele na  vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní...
Numeri 8:13...k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu...
Numeri 8:15...z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do...
Numeri 8:16...z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech...
Numeri 8:17...mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířatje . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě,...
Numeri 8:19...z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovijeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu...
Numeri 8:20...obec synů Izraele tedy naložili s levity přes tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal;...
Numeri 8:21...se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad...
Numeri 8:22...do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně...
Numeri 8:24...platí pro levity: Od pětadvaceti let každýnich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání....
Numeri 9:8...dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže...
Numeri 9:13...Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení...
Numeri 10:2...k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se...
Numeri 10:3...když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na  dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu...
Numeri 10:17...Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku senimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří...
Numeri 10:21...v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než...
Numeri 10:29...Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o  nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře...
Numeri 10:33...tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když...
Numeri 10:34...dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu,...
Numeri 11:1...na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj...
Numeri 11:3...nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak...
Numeri 11:4...nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšenénim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim...
Numeri 11:12...obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že...
Numeri 11:14...naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou...
Numeri 11:16... které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. ...
Numeri 11:17...tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s...
Numeri 11:20...se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen...
Numeri 11:21... čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro ...
Numeri 11:22...masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro  pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro ...
Numeri 11:23... vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin...
Numeri 11:24...Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil...
Numeri 11:25... Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch...
Numeri 11:26...pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v tábořejeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na...
Numeri 11:28... na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž...
Numeri 11:29...jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli m žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž...
Numeri 11:31...od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko...
Numeri 11:32...na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejmé, měl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po...
Numeri 12:6...A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slovaJe-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze...
Numeri 12:7...k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním...
Numeri 12:8...celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetel, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak...
Numeri 12:9...mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a...
Numeri 12:10...sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej...
Numeri 12:14...plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní?  je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude...
Numeri 13:3...po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu....
Numeri 13:16... Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem,...
Numeri 13:17...přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim:...
Numeri 13:18... potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je...
Numeri 13:19... nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města,...
Numeri 13:20... v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne?...
Numeri 13:26...obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli:...
Numeri 13:27...jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skuteč oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid,...
Numeri 13:28...oplývá mlékem a medem a toto je její ovoceJenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou...
Numeri 13:31...s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu liduJe silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi ž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 14:2...reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč...
Numeri 14:7...obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumalije velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit,...
Numeri 14:9...země a nám tu zem oplývající mlékem a medemJenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte,...
Numeri 14:10...se jich!" Celá obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu...
Numeri 14:11...i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na  morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější...
Numeri 14:14...spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v...
Numeri 14:16...‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil...
Numeri 14:18...síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící...
Numeri 14:19... pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta ...
Numeri 14:28... slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak...
Numeri 14:45...těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na  a bili je k Chormě. Hospodin promluvil k...
Numeri 15:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji...
Numeri 15:10...hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo...
Numeri 15:12... s každým beranem, beránkem či kůzletem.  jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým...
Numeri 15:13... takto naložíte s každým z nich. Taktonimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet...
Numeri 15:15...u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před...
Numeri 15:25...a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a...
Numeri 15:30...mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však kdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo...
a další...

Slova obsahující jich: jejich (1791) jejichž (35) jich (208) jichž (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |