Jižně

Hledám varianty 'jižně' [ jižně ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 34:4...Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, dosáhne...
Jozue 11:2...a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na...
Jozue 15:3...jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru...
Jozue 15:8...k En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a...
Jozue 17:9...potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města patřící Efraimovi. Manasesova...
Jozue 18:13...a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění...
Jozue 18:14...hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je...
Soudců 21:19...od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemujižně od Lebony.) A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se...
1. Samuel 23:19...u nás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu...
1. Samuel 23:24...byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili do hledání,...
2. Samuel 24:5...Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru. Přišli...
2. Královská 23:13...také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král...
Zachariáš 14:10...jediné. Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. Jeruzalém však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |