Jižnímu

Hledám varianty 'jižnímu' [ jižnímu (3) jižním (4) jižního (3) jižní (41) ]. Nalezeno 46 veršù.
Exodus 26:18...rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravoujižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet...
Exodus 26:35...před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k...
Exodus 27:9...hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravéjižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu...
Exodus 36:23... Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravoujižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet...
Exodus 38:9...setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravéjižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v...
Exodus 40:24... jak mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a...
Numeri 3:29...svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských...
Numeri 34:3...země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od...
Numeri 35:5...loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní straně města, tak aby město bylo...
Deuteronomium 33:23... požehnání Hospodinova jsi pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny...
Jozue 15:2...hranici, k poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře,...
Jozue 15:4... dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí...
Jozue 15:7...se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod...
Jozue 17:10...straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu mořiJižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi,...
Jozue 18:13...k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupujejižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k...
Jozue 18:15... město synů Judových). To je západní stranaJižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud...
Jozue 18:19... než dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého mořejižního konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní...
1. Královská 6:8...železné nářadí.) Vstup do spodního patra byljižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do...
1. Letopisů 26:15...vylosoval Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si...
Job 37:17...Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš s ním roztáhnout mraky po...
Kazatel 1:6...tam, odkud vyjít . Severní vítr se měníjižní, sem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále...
Píseň 4:16...hor! Zvedni se, větříku severní, achjižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy...
Ezechiel 40:24...100 loktů. Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry...
Ezechiel 40:27...měla pilíře s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního...
Ezechiel 40:28...naměřil k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté  jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní...
Ezechiel 40:44...bráně a byla obrácená k jihu, druhá přiléhalajižní bráně a byla obrácená k severu. Onen muž mi řekl:...
Ezechiel 42:12...všech vchodů a východů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na...
Ezechiel 42:13...straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severníjižní místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou...
Ezechiel 42:18...stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k...
Ezechiel 46:9...se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo přijde jižní branou, vyjde branou severní. ...
Ezechiel 47:19...potoka ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní...
Ezechiel 48:33...Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána...
Daniel 11:5... Království mu bude odňato a rozděleno jinýmJižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže...
Daniel 11:6...pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále bude na potvrzení dohody provdána za...
Daniel 11:9...celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní...
Daniel 11:11...povodeň, zaútočí i na jeho pevnostJižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje....
Daniel 11:12...poraženo. Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel,...
Daniel 11:14... na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži,...
Daniel 11:15...městu, navrší k němu násep a dobude jeJižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou...
Daniel 11:17...s celou silou svého království, pak alejižním králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu svou...
Daniel 11:25...sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné a...
Daniel 11:40...rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy,...
Zachariáš 9:14...Panovník Hospodin zatroubí na polnici a vyrazíjižní vichřici. Hospodin zástupů jim bude záštitou, takže...
Lukáš 12:55...‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. Pokrytci! Umíte...
Skutky 27:13...k jihozápadu a severozápadu. Když se zvedl lehký jižní vítr, zdálo se jim, že se mají držet svého...
Skutky 28:13...pokračovali do Regia. Po jednom dni se zvedl jižní vítr, a tak jsme dalšího dne přistáli v Puteolech....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |