Jho

Hledám varianty 'jho' [ jho (42) jhem (2) jha (8) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 27:40...Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak...
Leviticus 26:13... nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však...
Numeri 19:2...níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor,...
Deuteronomium 21:3...ještě nebyla použita k práci a ještě netahala jho. Tu jalovici stařešinové města odvedou do říčního...
Deuteronomium 28:48...naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na...
1. Samuel 6:7...a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich...
2. Samuel 24:22...se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smykyjha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž...
1. Královská 12:4...mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které...
1. Královská 12:9...těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním...
1. Královská 12:10... kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější...
1. Královská 12:11...měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
1. Královská 12:14...podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
2. Letopisů 10:4...mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které...
2. Letopisů 10:9...těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním...
2. Letopisů 10:10... kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle: mám silnější...
2. Letopisů 10:11...měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
2. Letopisů 10:14...podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
Izaiáš 9:3...veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho...
Izaiáš 10:27...jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmekne. Přitáhli do...
Izaiáš 14:25...horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena! Toto je...
Izaiáš 47:6...napospas, tys ale nad nimi lítost neměla, svým jhem jsi i starce krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná...
Izaiáš 58:6... propustit utlačované jako svobodné, takže každé jho zlomíte? Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit,...
Jeremiáš 2:20...jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala, své postroje jsi strhala:...
Jeremiáš 5:5...Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se na z...
Jeremiáš 27:2... Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz...
Jeremiáš 27:8...králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem,...
Jeremiáš 27:11...zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá se mu, takový ponechám v...
Jeremiáš 27:12...králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho lidu a...
Jeremiáš 28:2...řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na...
Jeremiáš 28:4...vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!'" Prorok Jeremiáš na to...
Jeremiáš 28:10...jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal ho. Prorok Chananiáš...
Jeremiáš 28:11..."Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech...
Jeremiáš 28:12...odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo...
Jeremiáš 28:13...Chananiášovi - Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak praví...
Jeremiáš 28:14...Na šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti...
Jeremiáš 30:8... Toho dne, praví Hospodin zástupů, zlámu jho na jejich šíji a zpřetrhám jejich postroje, takže ...
Pláč 1:14...celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo,...
Pláč 3:27...spasení. Dobré je, když člověk nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým...
Ezechiel 30:18...Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí...
Ezechiel 34:27...poznají, že jsem Hospodin, rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím je z moci těch, kdo je drželi v...
Ozeáš 11:4...a lany milování. Byl jsem jim tím, kdo nadnáší jho, které nosí na šíji; skláněl jsem se k nim, abych je...
Nahum 1:13..., Judo, pokořil, nepokořím nikdy víc. Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy." O tobě,...
Matouš 11:29... a vám dám odpočinout. Vezměte na sebe  jho a učte se ode , neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a...
Matouš 11:30...v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.  jho je totiž příjemné a břemeno lehké." Jednou v sobotu...
Skutky 15:10...teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? Věříme...
Galatským 5:1...nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat,...
1. Timoteus 6:1...nezůstanou skryty. Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno...

Slova obsahující jho: jho (42) nejhorlivějším (1) nejhorší (8) nejhorším (1) nejhoršími (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |