Jezera

Hledám varianty 'jezera' [ jezeře (5) jezeru (5) jezero (8) jezerem (1) jezera (26) jezer (1) ]. Nalezeno 45 veršù.
Numeri 34:11...dál podél svahů východně od Galilejského jezera. Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne k...
Deuteronomium 3:17...jordánské údolí Arava, a to od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě...
Deuteronomium 33:23... Neftalíme, požehnání Hospodinova jsi plnjezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné...
Jozue 11:2...severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na...
Jozue 12:3...pláň Arava k východnímu okraji Galilejského jezera a také k východnímu okraji Aravského (neboli...
Jozue 13:27...(východní břeh Jordánu k okraji Galilejského jezera). To je dědictví Gádových synů pro jejich rody -...
Job 14:11...- a kam se poděje? Jako se vypařuje vodajezer, jako potok vyschne a vyprahne, právě tak člověk...
Žalmy 107:35...těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty,...
Žalmy 114:8... před tváří Boha Jákobova! On obrací skálujezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne nám,...
Izaiáš 35:7...budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde...
Izaiáš 41:18...nechám tryskat prameny. Proměním pouštějezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím...
Izaiáš 42:15...nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovyjezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznali,...
Nahum 2:9...pláčou, bijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece!...
Matouš 4:18...blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to...
Matouš 8:24...nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily...
Matouš 8:32...a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli, a když...
Matouš 13:1...dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na...
Matouš 14:26...po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: "To je přízrak!"...
Matouš 15:29... Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam. Tehdy k němu...
Matouš 17:27...řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazili, jdijezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš...
Marek 1:16...Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť...
Marek 2:13...jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je...
Marek 3:7...by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníkyjezeru a za ním šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska...
Marek 4:1... sestra a matka." Znovu pak začal vyučovatjezera. Shromáždil se k němu tak obrovský zástup, že...
Marek 5:1...i vítr a vlny!" Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil z lodi,...
Marek 5:13...stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve...
Marek 5:21...lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němujezera veliký zástup. Přišel k němu jeden z představených...
Marek 6:47... aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s...
Marek 6:49...a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy....
Marek 7:31...a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tam k němu přivedli hluchoněmého člověka a prosili...
Lukáš 5:1... Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo,...
Lukáš 8:22...učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero." Odrazili od břehu a on během plavby usnul. Vtom se...
Lukáš 8:23...od břehu a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a...
Lukáš 8:33...vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli...
Jan 6:1...potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadskéjezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky,...
Jan 6:16...vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolůjezeru, nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do...
Jan 6:18... Ačkoli se setmělo, Ježíš k nim nepřišelJezero se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi...
Jan 6:22...dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš...
Jan 6:25...Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim...
Jan 21:1...se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče,...
Zjevení 19:20...obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst...
Zjevení 20:10...je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam...
Zjevení 20:14...skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán...
Zjevení 20:15...zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť...
Zjevení 21:8... modláři i všichni lháři mají svůj díljezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |