Jezdci

Hledám varianty 'jezdci' [ jezdec (5) jezdců (13) jezdcích (2) jezdci (18) jezdcem (3) jezdce (23) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 49:17...zmijí na stezce, jež koně uštkne do patyjezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé...
Genesis 50:9...v gošenském kraji. Jely s nimi i vozyjezdci; byl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke...
Exodus 14:7...a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona...
Exodus 14:9...je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli je, když tábořili u...
Exodus 14:17...a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - ...
Exodus 14:18...- se oslavím na faraonovi i na jeho vozechjezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským...
Exodus 14:23...- všichni faraonovi koně, jeho vozyjezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak...
Exodus 14:26...zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo...
Exodus 14:28...moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozyjezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do...
Exodus 15:1..."Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on...
Exodus 15:4...i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako...
Exodus 15:19...na věky věků." Když faraonovi koně i s vozyjezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale...
Exodus 15:21..."Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého...
Jozue 24:6...moři, kde vaše otce dostihli Egypťané s vozyjezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a...
Soudců 5:10... kdo jsou ochotní - veleben budiž Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte v sedlech...
1. Samuel 8:11...řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozatajejezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za...
1. Samuel 13:5... aby bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a...
2. Samuel 1:6...jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozyjezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když uviděl,...
2. Samuel 8:4... David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen...
1. Královská 5:6...také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců. Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále...
1. Královská 9:22... úředníky, velitele, pobočníky, vozatajejezdce. Dozorců, kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550...
2. Královská 9:17..."Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší...
2. Královská 9:18...jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš...
2. Královská 9:19...se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o...
2. Královská 13:7... Proto z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král...
2. Královská 18:23...Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie...
2. Královská 18:24...provincie mého pána, když se spoléháš na vozyjezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo...
1. Letopisů 18:4... David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen...
1. Letopisů 19:6...poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozyjezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si...
1. Letopisů 19:18...dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich vojevůdce Šofacha....
2. Letopisů 8:9...otroctví, ale jako vojáky, pobočníky, vozatajejezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na...
2. Letopisů 12:3...egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta:...
2. Letopisů 16:8...ohromné vojsko s obrovským množstvím vozůjezdců? Tenkrát ses ale spolehl na Hospodina, a tak ti je...
Job 39:18... Když ale vyskočí a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš...
Žalmy 68:5...radostí! Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajteJezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno...
Žalmy 68:34...země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem...
Žalmy 76:7...nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohroziljezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano ty...
Izaiáš 21:7...hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na...
Izaiáš 21:9...co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se...
Izaiáš 22:7...Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses...
Izaiáš 31:1...se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet, k Svatému izraelskému ale nehledí,...
Izaiáš 36:8...Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie...
Izaiáš 36:9...provincie mého pána, když se spoléháš na vozyjezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi...
Jeremiáš 4:29...co jsem rozhodl, to nezměním." Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do...
Jeremiáš 46:4...štíty, pavézy, vzhůru do bitvy! Zapřahejte konějezdci, do sedel! Nastupte v přilbách, kopí vyleštěná,...
Jeremiáš 51:21... tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím muže i...
Ezechiel 26:7... krále Babylonu, krále králů, s koni, vozyjezdci a s nesčetnými vojsky. Tvé osady na pevnině vyvraždí...
Ezechiel 38:4... s celým tvým vojskem - koně i všechny jezdce v plné výstroji, nesčetný zástup s pavézami a štíty,...
Ezechiel 38:15...se všemi národy, které se k tobě připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš...
Ezechiel 39:20...krev k opití. U mého stolu se nasytíte konijezdci, hrdiny i všemi válečníky, praví Panovník Hospodin....
Daniel 11:40... ale severní král se proti němu vyřítí s vozyjezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha...
Ozeáš 1:7...- nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha." Jakmile Gomer...
Amos 2:15...ani lukostřelec, rychlonohý posel neuniknejezdec na koni nezachrání se. Nejstatečnější hrdina v ten...
Abakuk 1:8...zvečera. Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist...
Ageus 2:22...vozy i s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V ten den, praví Hospodin...
Zachariáš 1:8... V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a...
Zachariáš 10:5...se bít, neboť Hospodin bude s nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův...
Zachariáš 12:4... raním každého koně tak, že se splaší, a jezdce na něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít...
Skutky 23:23...k cestě do Cesareje. Vezměte také sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců. Přiveďte mezky pro Pavla a...
Skutky 23:32...vrátili do pevnosti a zanechali ho v doprovodu jezdců. Ti po příjezdu do Cesareje doručili dopis...
Zjevení 9:16...lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem...
Zjevení 9:17...počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |